LEGE nr. 244 din 15 iulie 2005pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 20 iulie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26 din 31 martie 2005 privind abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante, publicată în Monitorul Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, punctul 14 se abrogă.2. La articolul II, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Societăţile comerciale la care transferul dreptului de proprietate a avut loc până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau la care s-au încheiat contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cuprinzând clauze referitoare la acordarea de înlesniri la plată de către autoritatea implicată în privatizare, cu creditorii bugetari vor beneficia de înlesnirile la plată reglementate de prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 18 alin. (6^2) şi/sau ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 442/2004, cu modificările ulterioare, după caz, inclusiv pentru creanţele preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanţe bugetare în vederea încasării şi virării lor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 557/2003."3. La articolul II, după alineatul (2) se introduc 3 alineate noi, alineatele (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:"(2^1) Pentru obligaţiile bugetare ce fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (1) şi (2) nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de orice fel între data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi data emiterii ordinului comun.(2^2) Obligaţiile bugetare, reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, ce fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (2), se scutesc la plată şi în situaţia în care debitul principal a fost achitat.(2^3) În cazul în care, după semnarea ordinului comun privind acordarea de înlesniri la plată prevăzute la alin. (1) şi (2), se constată că în perioada cuprinsă între data eliberării certificatului de obligaţii bugetare şi data emiterii ordinului comun s-au încasat sume reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, inclusiv dobânzi şi penalităţi de orice fel, aferente, prin plată, compensare, executare silită şi alte modalităţi prevăzute de reglementările legale în materie şi care sunt cuprinse în suma care face obiectul eşalonării la plată, societăţile comerciale vor achita ratele eşalonate până la concurenţa sumei rămase de plată, iar în cazul în care sunt cuprinse în suma care face obiectul scutirii de plată, acestea nu se restituie şi nu se compensează."4. La articolul II, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute de dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, beneficiază de înlesnirile la plata obligaţiilor bugetare restante reglementate de acest act normativ numai după autorizarea ajutorului de stat de către Consiliul Concurenţei."5. La articolul III, alineatele (1) şi (6) vor avea următorul cuprins:"Art. III. - (1) Debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligaţiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, acordate în baza reglementărilor legale în materie, şi care, până cel târziu în cea de-a 15-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, fac dovada stingerii sumelor cuprinse în rate, a obligaţiilor fiscale curente, cu termene de plată până la aceeaşi dată, precum şi a îndeplinirii celorlalte condiţii în care înlesnirile au fost aprobate beneficiază de menţinerea înlesnirilor pentru sumele rămase de plată, începând cu data mai sus menţionată, cu toate efectele prevăzute de lege..................................................................... (6) Pentru debitorii care au stins anticipat ratele eşalonate, deşi prin graficul de plată erau stabilite termene şi după data menţionată la alin. (1), precum şi pentru debitorii care au beneficiat de înlesniri la plată ale căror termene de plată din grafice au expirat până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau expiră până la data menţionată la alin. (1), înlesnirea la plată se consideră respectată la data la care toate condiţiile au fost sau vor fi îndeplinite, dar nu mai târziu de data menţionată la alin. (1), inclusiv în situaţia în care nu au fost constituite în termen garanţiile sau nu a fost anunţată înstrăinarea de active."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 15 iulie 2005.Nr. 244.-----------