LEGE Nr. 122 din 15 decembrie 1995pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1995 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 293 din 19 decembrie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 17/1995 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, emisă în temeiul art. 1 lit. b) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 17 august 1995, cu următoarele modificări:1. Articolul I punctul 6 va avea următorul cuprins:"6. Articolul 5 litera c) se modifica şi se completează după cum urmează: c) ajutoarele sociale şi alte ajutoare ce se acordă, potrivit legii, din bugetul asigurărilor sociale de stat, cu excepţia sumelor plătite potrivit art. 2 lit. e), din bugetul de stat şi din bugetele locale sau din fondurile speciale constituite potrivit Legii nr. 10/1991 privind finanţele publice, precum şi ajutoarele acordate din fondul de salarii mamelor salariate pentru naşteri şi în caz de deces al salariaţilor."2. Articolul I punctul 17 va avea următorul cuprins:"17. Articolul 17 alineatele 1 şi 2 se modifica şi vor avea următorul cuprins:Art. 17. - Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni: a) nedepunerea, în termen de 30 de zile de la încheierea semestrului, a dării de seama privind calcularea, reţinerea şi vărsarea impozitului pe salarii; b) refuzul de a pune la dispoziţia organelor fiscale documentele privind modul de calculare, de reţinere şi de vărsare la bugetul de stat a impozitului pe salarii.Contravenţia de la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 200.000 lei la 1.000.000 lei, iar cea de la lit. b), cu amendă de la 600.000 lei la 2.000.000 lei."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 septembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 octombrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICONSTANTIN DAN VASILIU------------------