HOTĂRÂRE nr. 621 din 23 iunie 2005privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 20 iulie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 54 pct. 1 lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre reglementează gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului. (2) Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplica cu respectarea prevederilor specifice de calitate existente pentru ambalaje privind siguranta, protecţia sănătăţii şi igiena produselor ambalate, a cerinţelor de transport şi a normelor privind gestionarea deşeurilor periculoase.  +  Articolul 2Sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri toate ambalajele introduse pe piata, indiferent de materialul din care au fost realizate şi de modul lor de utilizare în activităţile economice, comerciale, în gospodăriile populaţiei sau în orice alte activităţi, precum şi toate deşeurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, semnificatia termenilor specifici utilizaţi este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 4 (1) Activitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje are la baza principiile generale prevăzute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001. (2) Principiile specifice activităţii de gestionare a deşeurilor de ambalaje sunt: a) prevenirea producerii de deşeuri de ambalaje; b) reutilizarea ambalajelor; c) reciclarea deşeurilor de ambalaje; d) alte forme de valorificare a deşeurilor de ambalaje care sa conducă la reducerea cantităţilor eliminate prin depozitare finala.  +  Articolul 5 (1) Se admite introducerea pe piata numai a ambalajelor care îndeplinesc cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 2. (2) Este interzisă obstructionarea introducerii pe piata a ambalajelor care îndeplinesc cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 6 (1) Se considera ca sunt respectate cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 2, dacă ambalajele sunt conforme cu: a) standardele romane sau standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adopta standarde europene armonizate; b) standardele romane, pentru domeniile în care nu sunt adoptate standarde europene armonizate. (2) Lista cuprinzând standardele romane care adopta standarde europene armonizate prevăzute la alin. (1) lit. a) se aproba prin ordin al ministrului economiei şi comerţului şi se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. Lista se actualizează periodic. (3) Asociaţia de Standardizare din România va comunica Comisiei Europene textul standardelor romane prevăzute la alin. (1) lit. b), care răspund cerinţelor specificate în prezentul articol.  +  Articolul 7 (1) Ministerul Economiei şi Comerţului notifica Comisiei Europene proiectele de reglementări prin care intenţionează sa adopte instrumente economice pentru implementarea prevederilor prezentei hotărâri, cu excepţia celor de natura fiscală, pentru a oferi Comisiei Europene posibilitatea examinării conformitatii lor cu prevederile comunitare. (2) Obligaţia de notificare se aplica şi specificatiilor tehnice aferente măsurilor de natura fiscală care încurajează conformarea cu specificaţiile tehnice respective.  +  Articolul 8 (1) Operatorii economici sunt obligaţi sa introducă pe piata numai ambalaje la care suma nivelurilor concentratiilor de plumb, cadmiu, mercur şi crom hexavalent prezente în ambalaj sau în componentele acestuia nu depăşeşte 100 de părţi/milion raportat la greutate, începând cu data de 1 ianuarie 2007. (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) ambalajele realizate numai din sticla cristal cu conţinut de plumb. (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) ambalajele fabricate înainte de 23 iulie 2002, care pot fi introduse pe piata pana la data de 31 decembrie 2006. (4) Alte excepţii de la prevederile alin. (1), care transpun derogări stabilite de Uniunea Europeană, se aproba prin ordin al ministrului economiei şi comerţului.  +  Articolul 9 (1) Operatorii economici producători de ambalaje şi/sau de produse ambalate, care utilizează un sistem de marcare şi identificare pentru ambalaje în vederea îmbunătăţirii activităţilor de recuperare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, sunt obligaţi sa aplice sistemul de marcare şi identificare prevăzut în anexa nr. 3. (2) Marcarea se aplica direct pe ambalaj sau pe eticheta şi trebuie sa fie vizibila, lizibila şi durabila, chiar şi în cazul în care ambalajul este deschis.  +  Articolul 10 (1) Operatorii economici care produc ambalaje reutilizabile sunt obligaţi sa ia măsurile necesare la fabricarea de ambalaje, astfel încât ele sa corespundă unor reutilizari multiple. (2) Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi sa ia măsurile necesare în vederea asigurării unui număr optim de cicluri de utilizare, fiind posibila aplicarea sistemului depozit. (3) Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi sa organizeze un sistem pentru colectarea, în vederea reutilizarii multiple a ambalajelor, prin operatorii economici care comercializează aceste produse sau prin centre specializate de colectare a acestor tipuri de ambalaje. (4) Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi sa asigure o distribuţie optima în teritoriu şi o capacitate corespunzătoare a centrelor specializate de colectare, potrivit prevederilor alin. (3), astfel încât acestea sa poată prelua de la consumatori ambalajele reutilizabile. (5) Operatorii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi sa informeze consumatorii asupra sistemului depozit şi asupra sistemului de colectare a ambalajelor reutilizabile în vederea asigurării reutilizarii multiple.  +  Articolul 11Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi sa marcheze sau sa înscrie pe ambalaj ori pe eticheta sintagma "Ambalaj reutilizabil".  +  Articolul 12Operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi sa informeze comercianţii şi/sau consumatorii despre încetarea reutilizarii unui anumit tip de ambalaj şi sa asigure preluarea acestora încă 6 luni de la data încetării utilizării lor.  +  Articolul 13 (1) Operatorii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi sa primească ambalajele reutilizabile la schimb sau sa ramburseze cumpărătorului valoarea ambalajului restituit, plătită de acesta la achiziţionarea produsului ambalat. (2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se limitează la ambalajele reutilizabile ale produselor pe care aceştia le comercializează.  +  Articolul 14Obiectivele privind valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi, respectiv, reciclarea deşeurilor de ambalaje ce trebuie atinse la nivel naţional sunt următoarele: a) valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 50% din greutatea deşeurilor de ambalaje, pana la data de 31 decembrie 2011; b) valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 60% din greutatea deşeurilor de ambalaje, pana la data de 31 decembrie 2013; c) reciclarea a minimum 25% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaj, cu minimum 15% pentru sticla, hârtie/carton şi pentru metal, din greutatea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de ambalaj, pana la data de 31 decembrie 2006; d) reciclarea a minimum 60% pentru hârtie/carton şi minimum 50% pentru metal, din greutatea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de ambalaj, pana la data de 31 decembrie 2008; e) reciclarea a minimum 15% pentru plastic şi pentru lemn, din greutatea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de ambalaj, pana la data de 31 decembrie 2011; f) reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje, cu minimum 60% pentru sticla şi minimum 22,5% pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat ca material plastic, din greutatea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de ambalaj, pana la data de 31 decembrie 2013.  +  Articolul 15În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 14, deşeurile de ambalaje exportate în tari din afară Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor legale privind transportul deşeurilor, pot fi luate în consideraţie pentru atingerea obiectivelor de valorificare şi, respectiv, de reciclare, numai dacă exista dovada ca operaţiunile de valorificare/reciclare s-au desfăşurat în condiţii, în linii mari, echivalente celor prescrise prin legislaţia comunitara în domeniu.  +  Articolul 16 (1) Pentru realizarea obiectivelor naţionale, operatorii economici au responsabilitatea atingerii obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi, respectiv, reciclare anuale, prevăzute în anexa nr. 4, după cum urmează: a) operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele primare, secundare şi tertiare folosite la ambalarea produselor lor; b) operatorii economici care ambaleaza produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele secundare şi tertiare pe care le introduc pe piata; c) operatorii economici care introduc pe piata ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru ambalajele respective introduse pe piata. (2) Obiectivele anuale de valorificare, respectiv de reciclare, a deşeurilor de ambalaje se pot realiza: a) individual, de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) lit. a)-c), prin gestionarea deşeurilor de ambalaje generate şi a propriilor ambalaje preluate/colectate de pe piata; b) prin transferarea responsabilităţii către un operator economic autorizat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. (3) Operatorii economici autorizaţi de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru preluarea responsabilităţii realizării obiectivelor anuale sunt responsabili pentru ambalajele pentru care au preluat responsabilitatea de la operatorii economici prevăzuţi la alin. (1). (4) Procedura şi criteriile de autorizare în vederea transferului de responsabilitate pentru operatorii economici prevăzuţi la alin. (2) lit. b) se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, ministrului economiei şi comerţului şi ministrului administraţiei şi internelor. (5) Cantităţile de deşeuri de ambalaje care sunt valorificate sau încredinţate spre valorificare de către operatorii economici care au transferat responsabilitatea se comunica operatorului economic autorizat sa preia responsabilitatea, iar cantităţile respective se constituie ca parte din obligaţiile acestora pentru atingerea obiectivelor prevăzute la alin. (1). (6) Gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje trebuie sa fie astfel organizată încât sa nu introducă bariere în calea comerţului.  +  Articolul 17 (1) Operatorii economici care introduc pe piata ambalaje, operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) şi (3), autorităţile şi instituţiile publice locale, precum şi operatorii economici care preiau deşeurile de ambalaje în vederea valorificării, respectiv reciclarii, au obligaţia sa furnizeze anual Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor informaţii privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. (2) Operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1), care au transferat responsabilitatea atingerii obiectivelor anuale, transmit informaţiile privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje către operatorul economic care a preluat responsabilitatea, acesta având obligaţia furnizarii anuale a informaţiilor centralizate Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor. (3) La solicitarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, operatorii economici, autorităţile şi instituţiile administraţiei publice locale trebuie sa dovedească prin documente corectitudinea datelor raportate. (4) Operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) sunt obligaţi sa menţioneze în documentele de însoţire a deşeurilor de ambalaje dacă încredinţarea spre valorificare/reciclare a acestora se face în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale prevăzute de prezenta hotărâre. (5) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor publica informări şi transmite rapoarte privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje către Comisia Europeană, conform prevederilor anexei nr. 5.  +  Articolul 18 (1) Procedura de raportare, tipul datelor şi informaţiilor privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje furnizate potrivit art. 17 alin. (1), (2) şi (5) se stabilesc prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor. (2) Evidenta operatorilor economici prevăzuţi la art. 17 alin. (1), precum şi informaţiile raportate se constituie într-o baza de date gestionata de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor prin Agenţia Nationala pentru Protecţia Mediului.  +  Articolul 19 (1) Autorităţile şi instituţiile administraţiei publice locale asigura colectarea selectiva a deşeurilor de ambalaje de la populaţie, prin: a) servicii publice de salubrizare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2002, cu modificările şi completările ulterioare; b) spaţii amenajate şi dotate prin amplasarea de containere adecvate. (2) Autorităţile şi instituţiile administraţiei publice locale asigura organizarea valorificării cantităţilor de deşeuri de ambalaje colectate selectiv, conform alin. (1). (3) Pentru aplicarea unitară la nivel naţional a colectării selective, modalităţile de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 20 (1) Instituţiile publice, asociaţiile, fundaţiile şi persoanele fizice deţinătoare de deşeuri de ambalaje au următoarele obligaţii: a) sa depună selectiv deşeurile de ambalaje în containere diferite, inscriptionate corespunzător, amplasate special de autorităţile administraţiei publice locale; b) sa predea deşeurile de ambalaje la operatorii economici specializaţi sa colecteze şi/sau sa valorifice deşeuri. (2) Operatorii economici deţinători de deşeuri de ambalaje au următoarele obligaţii: a) sa asigure valorificarea şi, respectiv, reciclarea deşeurilor de ambalaje prin mijloace proprii sau prin predare către operatorii economici autorizaţi; b) sa raporteze, la solicitarea autorităţii locale pentru protecţia mediului, cantităţile de deşeuri de ambalaje gestionate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 21Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, prin unităţile subordonate şi autorităţile publice locale, are obligaţia sa promoveze campanii de informare şi educare a publicului şi a operatorilor economici în domeniul gestionării ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi în legatura cu obiectivele prevăzute la art. 14 şi la art. 16 alin. (1).  +  Articolul 22 (1) Ministerul Economiei şi Comerţului propune programe de cercetare şi strategii de dezvoltare cu privire la fabricarea, compozitia, caracterul reutilizabil şi valorificabil al ambalajelor, precum şi cu privire la optimizarea modului de ambalare şi a formei ambalajelor în vederea reducerii consumului specific de material pe tip de ambalaj şi produs. (2) Programele prevăzute la alin. (1) se includ în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, se revizuiesc şi se actualizează luându-se în considerare condiţiile economice, de protecţia mediului şi progresul tehnic. (3) Operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) au obligaţia de a include în politica de dezvoltare aspectele privind reducerea consumului specific de material pe tip de ambalaj şi produs.  +  Articolul 23Planurile de gestionare a deşeurilor, întocmite la nivel naţional, regional şi judeţean potrivit prevederilor art. 8 şi 8 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, vor cuprinde un capitol distinct referitor la gestionarea deşeurilor de ambalaje.  +  Articolul 24Achiziţionarea din fonduri publice de produse din hârtie, carton şi mase plastice se face, după caz, acordându-se prioritate produselor obţinute din materiale reciclate.  +  Articolul 25Operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare, transport, recuperare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje se autorizeaza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 26 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează, după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (1), cu amenda de la 100 lei la 500 lei (RON) pentru persoane fizice, respectiv cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei (RON) pentru instituţii publice, asociaţii şi fundaţii; b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5), art. 11 şi 12, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei (RON); c) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi (3), art. 20 alin. (2), cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei (RON); d) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei (RON); e) nerespectarea prevederilor art. 17, cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei (RON); f) nerespectarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1) şi ale art. 19 alin. (1), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei (RON). (2) Operatorii economici care nu îndeplinesc obiectivele anuale prevăzute în anexa nr. 4 sunt obligaţi sa plătească contribuţiile la Fondul pentru mediu, în conformitate cu Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 27 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoane împuternicite în acest scop din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru art. 5 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) şi (2), art. 10 alin. (1), (3) şi (5), art. 17, art. 19 alin. (1) şi art. 20, de către personalul împuternicit, la nivel teritorial, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi reprezentanţii împuterniciţi ai organelor administraţiei publice locale - pentru art. 10 alin. (5), art. 11, art. 12 şi art. 13 alin. (1) şi (2). (2) Verificarea realizării obiectivelor anuale de valorificare şi de reciclare se realizează de către persoane împuternicite din cadrul birourilor de gestiune a deşeurilor şi substanţe chimice periculoase din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi din cadrul instituţiilor publice din subordinea acesteia.  +  Articolul 28Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la art. 26 şi 27, se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 29Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 30 (1) Prezenta hotărâre intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 6 alin. (3) şi a art. 7, care intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 23 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abroga. (3) Licentele de operare emise de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor în baza Hotărârii Guvernului nr. 349/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 338/625/2004 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare pentru persoanele juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje rămân valabile pe perioada pentru care au fost emise, cu posibilitatea revizuirii acestora de către Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.  +  Articolul 31Obiectivele prevăzute în anexa nr. 4 pentru anul 2005 se aplica pentru întregul an 2005.  +  Articolul 32Ordinele prevăzute la art. 16 alin. (4), art. 18 şi art. 19 alin. (3) se emit în termen de 120 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezenta hotărâre transpune în legislaţia nationala Directiva Parlamentului şi Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 365/1994, amendata prin Directiva Parlamentului şi Consiliului 2004/12/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 047/2004,Decizia Comisiei Europene 97/129/CE privind sistemul de identificare şi marcare a materialelor de ambalaj, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 050/1997, Decizia Comisiei Europene 2005/270/CE privind formatul referitor la sistemul de baze de date, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 086/2005.PRIM-MINISTRUCALIN POPESCU-TARICEANUContrasemnează:--------------Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul economiei şi comerţului,Codrut Ioan SeresMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul integrării europene,Ene DingaBucureşti, 23 iunie 2005.Nr. 621.  +  Anexa 1 SEMNIFICATIA TERMENILOR SPECIFICI1. Semnificatia termenilor: a) acord voluntar - acord oficial încheiat între autorităţile publice competente şi reprezentanţii sectoarelor economice implicate, deschis tuturor partenerilor care doresc sa se conformeze condiţiilor acordului, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în prezenta hotărâre; b) agenţi economici - referitor la ambalaje, înseamnă furnizorii de materiale de ambalare, producătorii de ambalaje şi produse ambalate, importatorii, comercianţii şi distribuitorii; c) ambalaj - orice obiect, indiferent de materialul din care este confectionat ori de natura acestuia, destinat reţinerii, protejării, manipulării, distribuţiei şi prezentării produselor, de la materii prime la produse procesate, de la producător pana la utilizator sau consumator. Obiectul nereturnabil destinat aceloraşi scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj.Criteriile care stau la baza definirii unui obiect ca ambalaj sunt:c1) un obiect se considera ambalaj dacă îndeplineşte condiţiile din definitie fără prejudiciul altor funcţii pe care acesta le poate îndeplini suplimentar, în măsura în care acesta nu face parte integrantă din produs, fiind necesar pentru a conţine, a susţine sau a păstra produsul pe toată durata de viata a acestuia, iar toate elementele sale sunt destinate a fi utilizate, consumate sau eliminate împreună cu produsul.Exemple ilustrative:Sunt considerate ambalaje: cutiile pentru dulciuri, folia protectoare externa a carcasei de compact-disc.Nu sunt ambalaje: vasele (ghivece) pentru flori destinate sa conţină planta pe durata vieţii acesteia, cutiile de scule, plicurile de ceai, stratul de ceara de pe branzeturi, membranele mezelurilor;c2) obiectele proiectate şi destinate a fi umplute la punctele de vânzare, precum şi obiectele "de unica folosinta", vândute umplute sau destinate a fi umplute în punctele de desfacere, sunt considerate ambalaje dacă îndeplinesc funcţia de ambalare.Exemple ilustrative:Sunt considerate ambalaje (dacă sunt destinate a fi umplute la punctul de vânzare): pungi de transport din plastic sau hârtie, farfurii şi pahare de unica folosinta, filme aderente, pungi pentru sandvisuri, folie de aluminiu.Nu sunt ambalaje: paletele pentru amestecat, tacamurile de unica folosinta;c3) componentele ambalajelor şi elementele auxiliare integrate în ambalaj sunt considerate ca parte din ambalajul în care sunt integrate. Elementele auxiliare agatate direct de produs sau ataşate de acesta, care îndeplinesc funcţii de ambalaj, sunt considerate ambalaje dacă nu sunt parte integrantă a produsului şi dacă nu toate elementele lor sunt destinate a fi utilizate, consumate sau eliminate împreună cu produsul.Exemple ilustrative:Sunt considerate ambalaje: etichetele agatate direct de produs sau ataşate acestuia.Sunt considerate ca parte a ambalajului: peria de mascara care este parte a dispozitivului de închidere, etichetele adezive ataşate altui ambalaj, capsele metalice, mansoanele din plastic, dispozitivele de măsurare-dozare care formează dispozitivul de închidere pentru detergenti; d) ambalaj primar - ambalaj de vânzare - ambalaj conceput şi realizat pentru a îndeplini funcţia de unitate de vânzare, pentru utilizatorul final sau consumator, în punctul de achiziţie; e) ambalaj secundar - ambalaj grupat, supraambalaj ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achiziţie o grupare a unui număr de unităţi de vânzare, indiferent dacă acesta este vândut ca atare către utilizator sau consumatorul final ori dacă el serveşte numai ca mijloc de umplere a rafturilor în punctul de vânzare; el poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile produsului; f) ambalaj tertiar - ambalaj pentru transport - ambalaj conceput pentru a usura manipularea şi transportul unui număr de unităţi de vânzare sau ambalaje grupate, în scopul prevenirii deteriorarii în timpul manipulării ori transportului. Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene; g) ambalaj reutilizabil - ambalaj refolosit pentru acelaşi scop, a cărui returnare de către consumator ori comerciant este asigurata de plata unei sume-sistem depozit, prin reachizitionare sau altfel.Ambalajul reutilizabil se considera introdus pe piata atunci când este făcut disponibil pentru prima oara, împreună cu produsul pe care este destinat sa îl conţină, sa îl protejeze, sa îl manipuleze, sa îl distribuie sau sa îl prezinte.Ambalajul reutilizabil se considera deseu de ambalaj când se inlatura, la sfârşitul duratei utile de viata. Ambalajul reutilizabil nu se considera deseu de ambalaj atunci când este returnat pentru a fi refolosit.Ambalajul reutilizabil nu se considera ambalaj introdus pe piata atunci când este refolosit pentru ambalarea unui produs şi făcut disponibil din nou.Cantitatea de deşeuri de ambalaje reutilizabile generate într-un an se considera a fi egala cu cantitatea de ambalaje reutilizabile introduse pe piata nationala în anul respectiv; h) ambalaj de desfacere - ambalaj care îndeplineşte criteriul c2); i) ambalaj compozit - ambalaj confectionat din materiale diferite care nu pot fi separate manual, nici unul dintre aceste materiale neavând o pondere semnificativă pentru a putea fi încadrat la acel tip de material.Ambalajul compozit se raportează corespunzător la materialul preponderent ca greutate. j) colectare selectiva - colectarea deşeurilor de ambalaje pe tipuri de materiale şi/sau sortimente de materiale; k) deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinţele definitiei de deseu, exclusiv deşeurile de producţie, din anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001. l) deşeuri de ambalaje generate - cantitatea de ambalaje care devin deşeuri pe teritoriul naţional după ce acestea au fost utilizate pentru a conţine, a proteja, a livra şi a prezenta produse.Deşeurile de ambalaje generate nu includ reziduurile de orice fel, rezultate din producţia de ambalaje şi de materiale de ambalare ori din orice alt proces de producţie.Cantitatea de deşeuri de ambalaje generate într-un an se considera a fi egala cu cantitatea de ambalaje introdusă pe piata nationala în anul respectiv; m) deşeuri de ambalaje reciclate - cantitatea de deşeuri de ambalaje generate care este reciclata, indiferent dacă reciclarea se face în ţara, într-un stat membru al Uniunii Europene sau în afară Comunităţii Europene; n) deşeuri de ambalaje valorificate - cantitatea de deşeuri de ambalaje generate pe plan naţional care este valorificată, indiferent dacă valorificarea se face în ţara, într-un stat membru al Uniunii Europene sau în afară Comunităţii Europene; o) deşeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie - cantitatea de deşeuri de ambalaje generate pe plan naţional care este valorificată sau incinerata în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, indiferent dacă valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie se face în ţara, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în afară Comunităţii Europene; p) gestionarea deşeurilor de ambalaj - gestionarea deşeurilor, asa cum este definită în anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001.Deşeurile de ambalaje generate în alt stat, care sunt importate în vederea valorificării/reciclarii, nu se considera ca fiind deşeuri de ambalaje gestionate pentru îndeplinirea obiectivelor naţionale din prezenta hotărâre; q) obiectiv de reciclare - cantitatea totală de deşeuri de ambalaje reciclate, raportată la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate; r) obiectiv de valorificare sau de incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie - cantitatea totală de deşeuri de ambalaje valorificată sau incinerata în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, raportată la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generata; s) prevenire - reducerea cantităţii şi nocivitatii pentru mediu a materialelor şi substanţelor utilizate în ambalaje şi deşeuri de ambalaje, precum şi a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje în cadrul procesului de producţie, comercializare, distribuţie, utilizare şi eliminare, mai ales prin dezvoltarea de produse şi tehnologii curate; t) reciclarea deşeurilor de ambalaje - operaţiunea de reprelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor de ambalaje pentru a fi folosite în scopul iniţial sau pentru alte scopuri. Termenul include reciclarea organică, dar exclude recuperarea de energie; u) reciclare organică - tratarea aeroba (compostare) sau anaeroba (biometanizare), în condiţii controlate, utilizându-se microorganisme, a părţilor biodegradabile ale deşeurilor de ambalaje, care produc reziduuri organice stabilizate sau metan. Depozitarea în depozite nu poate fi considerată reciclare organică; v) reutilizarea ambalajelor - orice operaţie prin care un ambalaj care a fost conceput şi creat pentru a putea îndeplini în cursul ciclului sau de viata un număr minim de rotatii este reutilizat într-un scop identic celui pentru care a fost conceput, recurgandu-se sau nu la produsele auxiliare existente pe piata, care permit reumplerea ambalajului însuşi; un asemenea ambalaj reutilizat va deveni deseu de ambalaj atunci când nu va mai putea fi reutilizat; w) sistem-depozit - sistem prin care cumpărătorul, la achiziţionarea unui produs ambalat în ambalaj reutilizabil, plăteşte vânzătorului o suma de bani care îi este rambursata atunci când ambalajul este returnat; x) valorificare - orice operaţie aplicabilă deşeurilor de ambalaje, prevăzută în anexa nr. II B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001; y) valorificarea energetica - utilizarea deşeurilor de ambalaje combustibile ca mijloc de producere a energiei prin incinerarea directa, cu sau fără alte deşeuri, dar cu recuperare de caldura.2. Termenii definiţi la pct. 1 se completează cu termenii definiţi în anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, şi la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 2 CERINŢE ESENŢIALEprivind compozitia şi caracterul reutilizabil şi recuperabil al ambalajelor1. Cerinţe esenţiale specifice privind fabricarea şi compozitia ambalajului: a) ambalajul va fi fabricat astfel încât volumul şi greutatea acestuia sa fie limitate la minimum necesar pentru a asigura nivelul cerut de siguranta, igiena şi acceptabilitate atât pentru produsul ambalat, cat şi pentru consumator; b) ambalajul va fi conceput, fabricat şi comercializat într-un mod care sa permită reutilizarea sau recuperarea sa, inclusiv reciclarea, şi sa reducă la minimum impactul negativ asupra mediului; c) ambalajul va fi fabricat urmărindu-se reducerea la minimum a conţinutului de substanţe şi materiale toxice şi de alte substanţe periculoase în materialul de ambalare şi în elementele sale, substanţe care se pot regasi în emisiile, cenusa sau levigatul care rezulta din procesele de eliminare a deşeurilor de ambalaje.2. Cerinţe esenţiale specifice privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj: a) proprietăţile fizice şi caracteristicile ambalajului trebuie sa permită mai multe rotatii în condiţii normale de utilizare preconizate; b) ambalajul reutilizat trebuie pregătit, după caz, pentru a satisface exigenţele în materie de sănătate şi de securitate; c) ambalajul care nu mai poate fi reutilizat trebuie sa devină deseu de ambalaj recuperabil.3. Cerinţe esenţiale specifice privind caracterul recuperabil al unui ambalaj: a) ambalajul trebuie sa fie astfel fabricat încât sa permită, atunci când devine deseu de ambalaj, ca un anumit procent din greutatea materialelor folosite sa fie reciclat. Fixarea acestui procent poate diferi în funcţie de tipul materialului folosit la fabricarea ambalajului; b) ambalajul trebuie sa fie astfel fabricat încât sa permită, atunci când devine deseu de ambalaj, ca deşeurile de ambalaj tratate în vederea valorificării energetice sa aibă o valoare calorica minima ce sa permită optimizarea recuperării de energie; c) ambalajul trebuie sa fie astfel fabricat încât sa permită, atunci când devine deseu de ambalaj, ca deşeurile de ambalaje tratate în vederea compostarii sa fie suficient de biodegradabile; d) ambalajul biodegradabil trebuie sa fie astfel fabricat încât sa permită, atunci când devine deseu de ambalaj, o descompunere fizica, chimica, termica sau biologica, astfel încât cea mai mare parte a materialului sa se transforme în bioxid de carbon, biomasa şi apa.  +  Anexa 3 SISTEM DE MARCARE ŞI IDENTIFICARE PENTRU AMBALAJEASistem de numerotare şi abrevieri pentru mase plastice┌───────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────┐│ Materialul │ Abrevierile │ Numerotarea │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Polietilen tereftalat │ PET │ 1 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Polietilena de mare densitate │ HDPE │ 2 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Policlorura de vinil │ PVC │ 3 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Polietilena de mica densitate │ LDPE │ 4 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Polipropilena │ PP │ 5 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Polistiren │ PS │ 6 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 7 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ ' │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 19 │└───────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────┘BSistem de numerotare şi abrevieri pentru hârtie şi plăci fibrolemnoase┌───────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────┐│ Materialul │ Abrevierile │ Numerotarea │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Carton ondulat │ PAP │ 20 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Carton neondulat │ PAP │ 21 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Hârtie │ PAP │ 22 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 23 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ ' │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 39 │└───────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────┘CSistem de numerotare şi abrevieri pentru metale┌───────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────┐│ Materialul │ Abrevierile │ Numerotarea │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Oţel │ FE │ 40 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Aluminiu │ ALU │ 41 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 42 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ ' │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 49 │└───────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────┘DSistem de numerotare şi abrevieri pentru materiale din lemn┌───────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────┐│ Materialul │ Abrevierile │ Numerotarea │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Lemn │ FOR │ 50 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Pluta │ FOR │ 51 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 52 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ ' │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 59 │└───────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────┘ESistem de numerotare şi abrevieri pentru materiale textile┌───────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────┐│ Materialul │ Abrevierile │ Numerotarea │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Bumbac │ TEX │ 60 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Iuta │ TEX │ 61 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 62 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ ' │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 69 │└───────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────┘FSistem de numerotare şi abrevieri pentru sticla┌───────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────┐│ Materialul │ Abrevierile │ Numerotarea │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Sticla incolora │ GL │ 70 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Sticla verde │ GL │ 71 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Sticla bruna │ GL │ 72 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 73 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ ' │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 79 │└───────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────┘GSistem de numerotare şi abrevieri pentru compozite┌───────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────┐│ Materialul │ Abrevierile*) │ Numerotarea │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Hârtie şi carton/diverse metale │ │ 80 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Hârtie şi carton/plastic │ │ 81 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Hârtie şi carton/aluminiu │ │ 82 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Hârtie şi carton/tabla galvanizata │ │ 83 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Hârtie şi carton/plastic/aluminiu │ │ 84 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Hârtie şi carton/plastic/aluminiu/ │ │ 85 ││tabla galvanizata │ │ │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 86 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ ' │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 89 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Plastic/aluminiu │ │ 90 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Plastic/tabla galvanizata │ │ 91 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Plastic/diverse metale │ │ 92 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 93 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 94 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Sticla/plastic │ │ 95 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Sticla/aluminiu │ │ 96 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Sticla/tabla galvanizata │ │ 97 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│Sticla/diverse metale │ │ 98 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ 99 │└───────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────┘------- Notă *) Compozite: C plus abrevierea corespunzătoare materialului predominant (C/ ).  +  Anexa 4 ETAPIZAREAobiectivelor de valorificare sau incinerare îninstalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi,respectiv, reciclare pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1)pentru perioada 2005-2013┌────────────────────┬──────────────────────┬────────────────┐│ Anul │ Valorificarea*) │ Reciclarea**) ││ │ (%) │ % │├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤│ 2005 │ 22 │ 18 │├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤│ 2006 *1) │ 32 │ 25 │├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤│ 2007 │ 34 │ 28 │├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤│ 2008 *2) │ 40 │ 33 │├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤│ 2009 │ 45 │ 38 │├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤│ 2010 │ 48 │ 42 │├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤│ 2011 *3) │ 53 │ 46 │├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤│ 2012 │ 57 │ 50 │├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤│ 2013 *4) │ 60 │ 55 │└────────────────────┴──────────────────────┴────────────────┘-------- Notă *) Procentajul minim din greutatea deşeurilor de ambalaje introduse pe piata. Notă **) Procentajul minim din greutatea totală a materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje introduse pe piata.*1) Începând cu anul 2006, cu un procentaj minim de reciclare de 15% din greutatea sticlei, a hârtiei - cartonuluişi metalului, conţinute în deşeurile de ambalaje introduse pe piata.*2) Începând cu anul 2008, cu un procentaj minim de reciclare de 60% din greutatea hârtiei - cartonului şi 50% din greutatea metalului, conţinute în deşeurile de ambalaje introduse pe piata.*3) Începând cu anul 2011, cu un procentaj minim de reciclare de 15% din greutatea plasticului şi 15% din greutatea lemnului, conţinute în deşeurile de ambalaje introduse pe piata.*4) Începând cu anul 2013, cu un procentaj minim de reciclare de 60% din greutatea sticlei şi 22,5% din greutatea plasticului, considerându-se numai materialul reciclat ca material plastic, conţinute în deşeurile de ambalaje introduse pe piata.NOTA:- ambalajele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent;- conform definitiilor din anexa nr. II B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, reciclarea este una dintre operaţiile de valorificare, deci cantităţile valorificate includ cantităţile reciclate;- conform definitiei din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, ambalajele produselor importate, inclusiv ale produselor destinate utilizării/consumului propriu, se considera introduse pe piata în momentul importului.  +  Anexa 5 Tabelul nr. 1Cantităţile de deşeuri de ambalaje generate în Româniaşi valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerarecu recuperare de energie în România sau în terţe tari- tone -┌───────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valorificate sau incinerate în instalaţii de ││ │ │ incinerare cu recuperare de energie ││ │Deşeuri├─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬────────┬─────────┤│ │ de │Reci-│ Alte│ │Valo- │Alte │Incine- │Total ││ Material │amba- │clare│forme│Total│rifi- │forme │rare în │valorifi-││ │laje │mate-│de │reci-│care │de │insta- │câte sau ││ │gene- │riala│reci-│clare│ener- │valo- │latii de│incine- ││ │rate │ │clare│ │getica│rifi- │incine- │rate cu ││ │ │ │ │ │ │care │rare cu │instala- ││ │ │ │ │ │ │ │recu- │tii de ││ │ │ │ │ │ │ │perare │incine- ││ │ │ │ │ │ │ │de │rare cu ││ │ │ │ │ │ │ │energie │recupe- ││ │ │ │ │ │ │ │ │rare de ││ │ │ │ │ │ │ │ │energie │├───────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤│ │ (a) │ (b) │ (c) │ (d) │ (e) │ (f) │ (g) │ (h) │├───────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤│Sticla │ │ │#####│ │ │######│ │ │├───────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤│Plastic │ │ │#####│ │ │######│ │ │├───────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤│Hârtie - carton │ │ │#####│ │ │######│ │ │├───────┬───────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤│ │Aluminiu │///////│/////│/////│/////│//////│//////│////////│/////////││ ├───────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤│Metal │Oţel │///////│/////│/////│/////│//////│//////│////////│/////////││ ├───────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤│ │Total │ │ │#####│ │ │######│ │ │├───────┴───────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤│Lemn │ │ │#####│ │ │######│ │ │├───────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤│Altele │#######│#####│#####│#####│######│######│########│#########│├───────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤│ Total │ │ │#####│ │ │######│ │ │└───────────────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴────────┴─────────┘    Nota:    1. Campurile albe: Furnizarea datelor este obligatorie. Pot fi folositeestimari, dar acestea trebuie sa se bazeze pe date empirice şi trebuie explicateîn descrierea metodologiei.                 ┌───────┐    2. Campurile │#######│ Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt                 └───────┘ acceptate estimari brute.       Aceste estimari trebuie explicate în descrierea metodologiei.                 ┌───────┐    3. Campurile │///////│ Furnizarea datelor este voluntara.                 └───────┘    4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toatematerialele care au fost reciclate ca materiale plastice.    5. Coloana (c) include toate formele de reciclare, inclusiv reciclareaorganică dar excluzând reciclarea materială.    6. Coloana (d) reprezintă suma coloanelor (b) şi (c).    7. Coloana (f) include toate formele de valorificare excluzând reciclareaşi valorificarea energetica.    8. Coloana (h) reprezintă suma coloanelor (d) (e) (f) şi (g).    9. Procentajul de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerarecu recuperare de energie: Coloana (h)/coloana (a).    10. Procentajul de reciclare: Coloana (d)/ coloana (a).    11. Datele pentru lemn nu se vor folosi pentru evaluarea obiectivului dereciclare de minimum 15% anterior anului 2011.Tabelul nr. 2Cantităţile de deşeuri de ambalaje trimise în statemembre ale Uniunii Europene sau exportateîn afară Comunităţii Europene în vederea valorificării sauincinerarii în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie- tone -┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Deşeuri de ambalaje trimise în State Membre UE sau ││ │ exportate către tari din afară Comunităţii pentru: ││ ├────────────┬──────────┬────────────┬─────────┬───────────┤│ Material │ Reciclare │ Alte │ Valorifi- │ Alte │incinerate ││ │ materială │ forme de │ care │forme de │în insta- ││ │ │ reciclare│energetica │valori- │latii de ││ │ │ │ │ficare │incinerare ││ │ │ │ │ │cu recupe- ││ │ │ │ │ │rare de ││ │ │ │ │ │energie │├───────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│Sticla │############│//////////│////////////│/////////│///////////│├───────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│Plastic │############│//////////│////////////│/////////│///////////│├───────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│Hârtie - carton │############│//////////│////////////│/////////│///////////│├──────┬────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│ │ Aluminiu │////////////│//////////│////////////│/////////│///////////││ ├────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│Metal │ Oţel │////////////│//////////│////////////│/////////│///////////││ ├────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│ │ Total │############│//////////│////////////│/////////│///////////│├──────┴────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│Lemn │############│//////////│////////////│/////////│///////////│├───────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│Altele │############│//////////│////////////│/////////│///////////│├───────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│ Total │############│//////////│////////////│/////////│///////////│└───────────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴─────────┴───────────┘    Nota:    1. Datele din tabel se referă numai la cantităţile aferente obligaţiilorrezultate din prezenta hotărâre. Acestea sunt subscrise datelor furnizate întabelul 1. Tabelul are doar scop informativ.                 ┌───────┐    2. Campurile │#######│ Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt                 └───────┘ acceptate estimari grosiere. Aceste estimari trebuie                           explicate în descrierea metodologiei.                 ┌───────┐    3. Campurile │///////│ Furnizarea datelor este voluntara                 └───────┘    4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toatematerialele care au fost reciclate ca materiale plastice.Tabelul nr. 3Cantităţile de deşeuri de ambalaje generate în altestate membre ale Uniunii Europene sauimportate din afară Comunităţii Europene în vederea valorificăriisau incinerarii în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Deşeuri de ambalaje generate în State Membre UE sau ││ │ importate din afară Comunităţii pentru: ││ ├────────────┬──────────┬────────────┬─────────┬───────────┤│ Material │ Reciclare │ Alte │ Valorifi- │ Alte │incinerate ││ │ materială │ forme de │ care │forme de │în insta- ││ │ │ reciclare│energetica │valori- │latii de ││ │ │ │ │ficare │incinerare ││ │ │ │ │ │cu recupe- ││ │ │ │ │ │rare de ││ │ │ │ │ │energie │├───────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│Sticla │////////////│//////////│////////////│/////////│///////////│├───────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│Plastic │////////////│//////////│////////////│/////////│///////////│├───────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│Hârtie - carton │////////////│//////////│////////////│/////////│///////////│├──────┬────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│ │ Aluminiu │////////////│//////////│////////////│/////////│///////////││ ├────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│Metal │ Oţel │////////////│//////////│////////////│/////////│///////////││ ├────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│ │ Total │////////////│//////////│////////////│/////////│///////////│├──────┴────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│Lemn │////////////│//////////│////////////│/////////│///////////│├───────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│Altele │////////////│//////////│////////////│/////////│///////////│├───────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│ Total │////////////│//////////│////////////│/////////│///////////│└───────────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴─────────┴───────────┘    Nota:    1. Datele din tabel au doar scop informativ. Datele nu sunt conţinute niciîn tabelul 1 şi nici în tabelul 2 şi nu pot fi utilizate pentru îndeplinireaobiectivelor naţionale.                 ┌───────┐    2. Campurile │///////│ Furnizarea datelor este voluntara.                 └───────┘    3. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toatematerialele care au fost reciclate ca materiale plastice.----------