ORDONANŢĂ nr. 31 din 14 iulie 2005pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VIII.8 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILegea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 22 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 40, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Personalul militar din Ministerul Apărării Naţionale, care desfăşoară, în afara teritoriului statului român, misiunile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român sau alte activităţi, beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 8."2. La anexa nr. 8 "Drepturile băneşti ale personalului din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi din Ministerul Justiţiei, care desfăşoară misiuni în străinătate", după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:"1^1. Personalul militar din Ministerul Apărării Naţionale, care participă la misiunile prevăzute la art. 2 lit. a)-d) şi f) din Legea nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, beneficiază de drepturi băneşti, stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare, după cum urmează:A. Personalul militar: a) solda lunară compusă din:- solda de funcţie prevăzută prin ordinul de numire sau avută anterior, dacă este mai mare;- solda gradului pe care îl are;- diferenţa soldei de grad;- solda de merit;- indemnizaţia de comandă;- gradaţiile la care are dreptul;- indemnizaţia de dispozitiv; b) indemnizaţiile, primele, sporurile prevăzute de reglementările în vigoare; c) premiul anual.B. Personalul civil: a) salariul de bază şi componentele acestuia; b) indemnizaţia de dispozitiv; c) indemnizaţiile, primele, sporurile prevăzute de reglementările în vigoare; d) premiul anual.C. Personalul militar şi civil: a) un spor lunar de până la 100%, aplicat la solda lunară/salariul de bază, stabilit cu aprobarea ministrului apărării naţionale, pentru fiecare misiune în parte; b) o primă de campanie, egală cu solda lunară/salariul de bază. Prima de campanie se acordă o singură dată pentru toată perioada desfăşurării misiunii şi se plăteşte la plecarea în zona de operaţii sau de dislocare."  +  Articolul IIÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 18 martie 2004, nu se aplică personalului Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul IIIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul apărării naţionale,Teodor AtanasiuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 31.____________