ORDONANŢĂ nr. 30 din 14 iulie 2005pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VIII.6 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Litera d) a articolului 2 se abrogă.2. La articolul 4 litera b), se introduc cinci noi liniuţe cu următorul cuprins:"- asistenţă în marketing - activităţi de promovare a produselor, lucrărilor sau serviciilor prestate de operatorii economici români, utilizate şi pentru realizarea obiectului contractului de achiziţie, pe terţe pieţe;- asistenţă financiară - activităţi legate de furnizarea sau de sprijinirea obţinerii de fonduri pentru un operator economic român, în vederea participării acestuia la realizarea obiectului contractului de achiziţie;- alte activităţi care sunt legate de produsul, serviciul sau lucrarea achiziţionată, precum: cooperare în cercetare şi dezvoltare, noi investiţii, înfiinţarea de companii mixte, asistenţă pentru crearea de noi locuri de muncă, asistenţă pentru întreprinderi mici şi mijlocii;- donarea de utilaje, standuri de probă, piese şi subansambluri de schimb pentru realizarea sau întreţinerea produselor contractate în România;- donarea de simulatoare pentru instruirea personalului autorităţilor contractante, precum şi efectuarea de cursuri de pregătire gratuite atât pentru personalul autorităţilor contractante, cât şi pentru cel al operatorilor economici autohtoni;".3. Literele l), m) şi p) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:"l) valoarea efectivă a unei tranzacţii prin compensare valoarea nominală probată de către contractant, confirmată de operatorul economic sau de instituţia publică din România cu care s-a derulat operaţiunea compensatorie şi acceptată de Agenţie, din care se scad, dacă este cazul, valoarea acceptată a importurilor şi/sau profitul realizat de contractant şi/sau de entitatea eligibilă şi transferat în afara ţării după plata impozitelor şi taxelor legale; m) valoarea de compensare a unei tranzacţii prin compensare - valoarea rezultată din înmulţirea valorii efective a tranzacţiei cu multiplicatorul de compensare;........................................................................ p) creditare - procesul de scădere a valorii creditului de compensare din valoarea obligaţiei de compensare, stabilită prin acordul de compensare;".4. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul în care un operator economic din România, pentru realizarea obiectului unui contract încheiat cu o autoritate contractantă, încheie contracte de import de produse, servicii sau lucrări a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, 3 milioane euro."5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - Prevederile art. 5 nu se aplică în cazul achiziţiilor finanţate din fonduri externe nerambursabile acordate Guvernului României, pentru suma finanţată."6. Alineatul (5) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(5) Pentru achiziţii în caz de urgenţă sau stare de necesitate, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii contractante prevăzute la art. 4 lit. f), obligaţia de compensare poate fi modificată."7. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (1^1)-(1^5), cu următorul cuprins:"(1^1) Veniturile proprii ale Agenţiei se constituie din: a) încasări din tarife pentru activităţi de consultanţă şi asistenţă acordate potenţialilor contractanţi şi altor firme interesate; b) încasări din cote procentuale aplicate la valoarea tranzacţiilor curente de compensare; c) încasări din furnizarea unor materiale documentare contra cost; d) încasări din alte activităţi; e) orice alte surse prevăzute de lege.(1^2) Structura activităţilor şi nivelul tarifelor, al cotelor procentuale şi al preţurilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(1^3) Veniturile încasate de Agenţie conform prevederilor alin. (1^1), inclusiv în perioada când Agenţia este finanţată de la bugetul de stat, se reţin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispoziţia Agenţiei şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat potrivit legii.(1^4) Sumele rămase neutilizate, stabilite la sfârşitul exerciţiului bugetar sau la sfârşitul perioadei de finanţare de la buget, ca diferenţă între veniturile încasate şi cheltuielile efectuate, se reportează în anul următor şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat potrivit legii.(1^5) Guvernul României poate aproba, la cererea Agenţiei, trecerea la finanţarea din venituri proprii, înainte de expirarea perioadei de un an."8. La articolul 8 alineatul (2), literele b), g), j), k) şi o) vor avea următorul cuprins:"b) supunerea spre aprobare Guvernului a domeniilor prioritare ce beneficiază de derularea operaţiunilor de compensare şi a valorilor multiplicatorilor de compensare rezultaţi ca urmare a analizei priorităţilor de dezvoltare a României; supunerea spre aprobare Guvernului a condiţiilor de angajare, acceptare, derulare, creditare, a restricţiilor, cotelor şi limitărilor aplicabile operaţiunilor compensatorii, operaţiunilor compensatorii în avans şi transferului de credite de compensare;........................................................................... g) stabilirea procedurilor pentru derularea operaţiunilor compensatorii şi a tuturor documentelor conexe acestora;........................................................................... j) analizarea documentelor înaintate de către contractant şi calcularea valorii creditului curent; k) evaluarea, la sfârşitul perioadei de compensare, a stadiului de îndeplinire a obligaţiei de compensare;........................................................................... o) elaborarea unui raport anual cu privire la activitatea proprie, incluzând căile şi măsurile de atingere a obiectivelor propuse, raport prezentat spre aprobare primului-ministru;".9. La articolul 8 alineatul (2), după litera j) se introduce o literă nouă, litera j^1), cu următorul cuprins:"j^1) analizarea rapoartelor trimestriale, anuale şi a oricăror alte documente referitoare la operaţiunile compensatorii, depuse de contractanţi, şi elaborarea de sinteze pe baza acestora, stabilirea măsurilor ce trebuie luate ca urmare a situaţiilor identificate, transmiterea de notificări contractantului pentru îndeplinirea/neîndeplinirea obligaţiilor de compensare;".10. La articolul 8 alineatul (2), literele l), m) şi n) se abrogă.11. Articolul 9 se abrogă.12. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"Procedura de atribuire a contractului de achiziţie, de semnare a acordului de compensare şi de executare a obligaţiei de compensare"13. Articolele 10 şi 11 se abrogă.14. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - La elaborarea caietului de sarcini, autoritatea contractantă include şi specificaţii cu privire la clauza de compensare."15. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În cazul în care procedura de atribuire a contractului nu implică publicarea anunţului de intenţie, autoritatea contractantă va informa firmele participante despre obligativitatea introducerii clauzei de compensare."16. La articolul 17, după litera b) se introduce o literă nouă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) valoarea obligaţiei de compensare asumate;"17. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:"Art. 17^1. - În contractul de achiziţie se menţionează expres: a) obligaţia contractantului de a perfecta cu Agenţia acordul de compensare, în termenul prevăzut la art. 19 alin. (1); b) valoarea obligaţiei de compensare asumate; c) angajamentul contractantului de a pune la dispoziţie Agenţiei o scrisoare de garanţie de bună execuţie conform prevederilor art. 35; d) acceptarea de către contractant a penalităţilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru cazul în care obligaţia asumată nu se realizează conform acordului de compensare."18. Titlul secţiunii a 2-a a capitolului III va avea următorul cuprins:"Semnarea acordului de compensare"19. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) În termen de cel mult 60 de zile de la semnarea contractului de achiziţie, contractantul semnează acordul de compensare. (2) Acordul de compensare se semnează de contractant şi de Agenţie. (3) Acordul de compensare cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la: valoarea obligaţiei de compensare, perioada în care obligaţia de compensare trebuie îndeplinită, derularea acesteia pe fiecare an, tipul de operaţiune compensatorie - directă sau indirectă, domeniile care vor beneficia de operaţiuni compensatorii, garanţiile bancare de bună execuţie a acordului, declaraţia privind acceptarea necondiţionată a penalităţilor şi a prevederilor stipulate în prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi oricare alte informaţii considerate utile."20. Articolele 20, 21 şi 22 se abrogă.21. Alineatul (3) al articolului 23 va avea următorul cuprins:"(3) Este permisă acumularea unor credite de compensare în avans, aceasta neputând constitui nici un fel de obligaţie din partea unei autorităţi contractante de a atribui contracte de achiziţie pe această bază sau de a le folosi ca element de punctare în cadrul procedurii de atribuire a contractului."22. La articolul 23, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) Angajarea şi creditarea operaţiunilor compensatorii realizate în avans se fac în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Creditele acumulate în avans se menţin în contul firmei care le-a realizat pe o perioadă de maximum 3 ani de la creditare."23. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:"Art. 23^1. - Condiţiile de angajare, acceptare, derulare, creditare, restricţiile, cotele şi limitările aplicabile operaţiunilor compensatorii, operaţiunilor compensatorii în avans şi transferului de credite de compensare se stabilesc, la propunerea Agenţiei, prin hotărâre a Guvernului."24. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 25 vor avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Pentru fiecare operaţiune compensatorie, contractantul va transmite la Agenţie o cerere de tranzacţie eligibilă. (2) După executarea tranzacţiei aprobate de Agenţie ca fiind eligibilă, contractantul va transmite o cerere de creditare însoţită de documentaţia stabilită de Agenţie ca fiind necesară pentru stabilirea/creditarea valorii efective şi, respectiv, a valorii de compensare a acesteia."25. Articolele 26, 27 şi 28 se abrogă.26. Literele a) şi b) ale articolului 30 vor avea următorul cuprins:"a) raportul trimestrial, care trebuie prezentat în termen de 15 zile de la expirarea perioadei pentru care a fost întocmit; b) raportul anual, care trebuie prezentat în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care a fost întocmit."27. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Determinarea creditului acumulat pentru fiecare tranzacţie se face prin înmulţirea valorii efective a tranzacţiei cu multiplicatorul de compensare aferent; suma creditelor obţinute pentru fiecare tranzacţie reprezintă creditul curent. (2) După aprobarea de către Agenţie, creditul curent, calculat conform alin. (1), se trece în contul contractantului, iar obligaţia de compensare se va reduce în mod corespunzător. (3) În momentul în care creditul acumulat este egal cu valoarea obligaţiei de compensare, contractantul şi-a îndeplinit în totalitate obligaţia. (4) Valoarea creditului curent se exprimă în moneda de plată stabilită prin contractul de achiziţie. Transformarea dintr-o altă monedă sau din lei în moneda contractului de achiziţie se realizează prin aplicarea cursului de referinţă al Băncii Naţionale a României valabil la data încasării facturilor de către operatorii economici români pentru produsele, serviciile sau lucrările realizate în cadrul operaţiunilor compensatorii."28. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Îndeplinirea obligaţiilor contractantului se urmăreşte separat pe cele două categorii de operaţiuni compensatorii, directe şi indirecte. (2) În cazul în care valoarea totală a uneia dintre cele două categorii de operaţiuni compensatorii, obţinută în final, depăşeşte valoarea totală a angajamentului prevăzută în acord, valoarea excedentară poate fi creditată în contul contractantului, la cererea acestuia, cu scopul îndeplinirii angajamentelor sale pentru cealaltă categorie de operaţiuni compensatorii. (3) Depăşirile obligaţiilor de compensare se menţin în contul contractantului pe o perioadă de maximum 2 ani de la expirarea acordului de compensare."29. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) La expirarea perioadei prevăzute pentru executarea obligaţiei de compensare, Agenţia evaluează stadiul îndeplinirii obligaţiilor ce reveneau contractantului ca urmare a semnării acordului de compensare. (2) Situaţia rezultată din evaluare este supusă aprobării preşedintelui Agenţiei, care decide dacă contractantul şi-a îndeplinit obligaţiile, dacă acordă un nou termen, sau se procedează la executarea scrisorii de garanţie de bună execuţie."30. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Valoarea nerealizată a obligaţiei de compensare, corespunzătoare unui an, se reportează pentru anul următor."31. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - Contractantul nu are dreptul de a angaja cu contract individual de muncă, în scopul executării obligaţiei de compensare, persoane care fac parte din Agenţie ori care au făcut parte în momentul analizării acordurilor de compensare ale respectivului contractant, sub sancţiunea nulităţii contractului individual de muncă."32. La articolul 44, litera b) va avea următorul cuprins:"b) efectuarea unei achiziţii din import de produse, servicii sau lucrări pentru sistemul naţional de apărare, a căror valoare depăşeşte 3 milioane euro, cu eludarea sau încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă."33. Articolul 52 se abrogă.  +  Articolul II (1) Acordurile de compensare aferente contractelor de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, intrate în vigoare începând cu data de 12 decembrie 2002 până în prezent, vor fi perfectate de către Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială. (2) Data de referinţă pentru aplicarea termenelor prevăzute la art. 7 şi la art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare, va fi a 30-a zi de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul IIISecţiunea a 9-a "Reglementări privind realizarea unor contracte de achiziţii având ca obiect implementarea Sistemului integrat de securizare a frontierei de stat" a capitolului I din Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 507/2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul IV (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială va prezenta propuneri pentru o hotărâre a Guvernului referitoare la aprobarea domeniilor prioritare care pot beneficia de operaţiuni compensatorii şi a modului de ierarhizare a acestora prin coeficienţi de multiplicare. (2) Hotărârea Guvernului nr. 87/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 10 februarie 2004, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 1.515/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 30 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul VPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Preşedintele Agenţiei de Compensarepentru Achiziţii de Tehnică Specială,Cristian TararaMinistrul apărării naţionale,Teodor AtanasiuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile Blagap. Ministrul economiei şi comerţului,Eugen Ţapu-Nazare,secretar de statMinistrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru VoicuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 30.__________