ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 14 iulie 2005pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 iulie 2005    Având în vedere importanţa îndeplinirii în termen a angajamentelor asumate de România pentru anul 2005 în vederea integrării în Uniunea Europeană, respectiv a transpunerii în termenul asumat, în legislaţia românească, a documentelor comunitare în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane, a cărei nerealizare ar putea activa clauza specială de salvgardare privind amânarea aderării României la Uniunea Europeană,ţinând seama de faptul că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera a) a punctului 2 va avea următorul cuprins:"a) executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod forţat ori cu încălcarea normelor legale privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate şi securitate;"2. La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Traficul de persoane săvârşit în una dintre următoarele împrejurări: a) de două sau mai multe persoane împreună; b) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii; c) de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu,se pedepseşte cu închisoare de la 5 ani la 15 ani şi interzicerea unor drepturi."3. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia, constituie infracţiunea de trafic de minori şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 ani la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită prin ameninţare, violenţă sau alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înşelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea minorului de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau prin oferirea, darea, acceptarea ori primirea de bani sau de alte foloase pentru obţinerea consimţământului persoanei care are autoritate asupra minorului, pedeapsa este închisoare de la 7 ani la 18 ani şi interzicerea unor drepturi. (3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt săvârşite în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (2), pedeapsa este închisoare de la 7 ani la 18 ani şi interzicerea unor drepturi, în cazul prevăzut la alin. (1), şi închisoare de la 10 ani la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi, în cazul prevăzut la alin. (2). (4) Dacă faptele prevăzute în prezentul articol au avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoare de la 15 ani la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi."4. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Persoana supusă traficului de persoane, care a săvârşit, ca urmare a exploatării sale, infracţiunea de prostituţie sau pe cea de cerşetorie, nu se pedepseşte pentru această infracţiune dacă mai înainte de a se fi început urmărirea penală pentru infracţiunea de trafic de persoane încunoştinţează autorităţile competente despre aceasta sau dacă, după ce a început urmărirea penală ori după ce făptuitorii au fost descoperiţi, înlesneşte arestarea acestora. (2) Persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute de prezenta lege, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni prevăzute de prezenta lege beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege."5. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Străinii victime ale traficului de persoane pot fi cazaţi în centrele special amenajate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără a mai fi necesară luarea în custodie publică a acestora. În acest scop, administraţia centrelor amenajează spaţii speciale, separate de cele destinate cazării străinilor luaţi în custodie publică. (2) Străinii victime ale traficului de persoane, solicitanţi ai unei forme de protecţie în România, pot fi cazaţi în centrele special amenajate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, republicată. (3) Cazarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se aprobă de şeful Autorităţii pentru străini, la solicitarea scrisă a autorităţilor competente. (4) Victimele traficului de persoane sunt informate în locurile de cazare, într-o limbă pe care o înţeleg, cu privire la procedurile judiciare şi administrative aplicate. (5) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) pot beneficia de consiliere psihică şi psihologică, precum şi de asistenţă medicală şi socială într-o limbă pe care o înţeleg. (6) Asistenţa medicală, medicamentele şi hrana persoanelor prevăzute la alin. (1) se asigură potrivit normelor legale aplicabile străinilor luaţi în custodie publică."6. După articolul 39 se introduce articolul 39^1, cu următorul cuprins:"Art. 39^1 - (1) Străinii cu privire la care există motive serioase să se considere că sunt victime ale traficului de fiinţe umane beneficiază de o perioadă de recuperare şi reflecţie de până la 90 de zile, pentru a se reface, a ieşi de sub influenţa făptuitorilor şi a lua o decizie în cunoştinţă de cauză privind cooperarea cu autorităţile competente, timp în care li se acordă de către Autoritatea pentru străini, la solicitarea procurorului sau a instanţei, tolerarea rămânerii pe teritoriul României. În perioada de recuperare şi reflecţie străinii beneficiază de drepturile prevăzute la art. 38. (2) În timpul sau la expirarea perioadei de reflecţie, străinilor victime ale traficului de persoane li se poate acorda, la cerere, un permis de şedere temporară, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 79.____________