ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005privind modificarea şi completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005    Luând în considerare prevederile art. 89 din Constituţia României, republicată, referitoare la dizolvarea Parlamentului,având în vedere faptul că Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, care stabileşte cadrul juridic general pentru organizarea şi desfăşurarea alegerii Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prevede o perioadă mare de timp pentru desfăşurarea campaniei electorale, care nu se justifică în situaţia în care Parlamentul este dizolvat în condiţiile art. 89 din Constituţia României, republicată,ţinând seama de necesitatea reducerii la minimum a acestor termene, justificată prin urgenţa alegerii unui nou Parlament şi a numirii unui nou Guvern,prezenta ordonanţă de urgenţă prevede reducerea termenelor prevăzute de Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru desfăşurarea în ritm accelerat a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, după dizolvarea actualului Parlament în condiţiile art. 89 din Constituţia României, republicată, precum şi unele măsuri necesare pentru desfăşurarea acestora în bune condiţii.Neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea consecinţe grave în cazul imposibilităţii exercitării prerogativelor constituţionale de către aceste autorităţi fundamentale ale statului de drept, legislativă şi executivă, care poate conduce la amânarea îndeplinirii angajamentelor României asumate faţă de Uniunea Europeană, situaţie extraordinară care justifică urgenţa adoptării acestor măsuri.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale definite potrivit alin. (1), legal constituite, care nu au obţinut în alegeri cel puţin un mandat de deputat sau de senator, au dreptul, împreună, potrivit art. 62 alin. (2) din Constituţia României, republicată, la un mandat de deputat, dacă au obţinut pe întreaga ţară un număr de voturi egal cu cel puţin 5% din numărul mediu de voturi valabil exprimate pe ţară pentru alegerea unui deputat."2. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României se organizează câte o secţie de votare pentru alegătorii membri ai reprezentanţei diplomatice şi familiile lor, precum şi pentru cetăţenii români din ţară sau din străinătate aflaţi în ţările respective în ziua alegerilor. În localităţile în care există comunităţi de cel puţin 250 de cetăţeni români domiciliaţi sau aflaţi în străinătate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pot organiza secţii de votare. Secţiile de votare prevăzute de prezentul alineat aparţin de circumscripţia electorală a municipiului Bucureşti."3. La articolul 32, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Prin lista completă de candidaturi definitive se înţelege lista care cuprinde numărul maxim de candidaţi, stabilit potrivit art. 5 alin. (3)."4. La articolul 47, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 47. - (1) În termen de 3 zile de la afişarea candidaturilor, cetăţenii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale pot contesta candidaturile."5. După articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 59^1, cu următorul cuprins:"Art. 59^1. - Orarul şi desfăşurarea campaniei electorale la posturile publice de radio şi televiziune (naţionale şi teritoriale) pentru situaţiile prevăzute la art. 58 şi 59 se stabilesc de Comisia parlamentară specială împreună cu reprezentanţii celor două instituţii publice. Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune vor aduce la cunoştinţă Consiliului Naţional al Audiovizualului programele de campanie convenite."6. După articolul 69 se introduce un nou articol, articolul 69^1, cu următorul cuprins:"Art. 69^1. - Consiliul Naţional al Audiovizualului va monitoriza desfăşurarea campaniei electorale în conformitate cu programele stabilite de Comisia parlamentară specială împreună cu Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune. Dacă se constată abateri de la acest program, Consiliul Naţional al Audiovizualului va informa de urgenţă Comisia parlamentară specială şi conducerile Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune sau va dispune măsuri în consecinţă."  +  Articolul IIÎn cazul organizării alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constituţia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Termenul de "48 de ore" prevăzut la art. 6 alin. (2) devine "24 de ore".2. Termenul de "45 de zile" prevăzut la art. 7 alin. (1) devine "30 de zile".3. Termenul de "15 zile" prevăzut la art. 10 alin. (1) teza a doua devine "8 zile".4. Termenul de "10 zile" prevăzut la art. 13 alin. (2) teza a doua devine "5 zile".5. Termenul de "3 zile" prevăzut la art. 14 alin. (1) teza a două devine "două zile".6. Termenul de "10 zile" prevăzut la art. 15 devine "5 zile".7. Termenul de "5 zile" prevăzut la art. 25 alin. (1) devine "3 zile".8. Termenul de "10 zile" prevăzut la art. 25 alin. (2) devine "5 zile".9. Termenul de "5 zile" prevăzut la art. 31 alin. (2) teza întâi devine "3 zile", iar termenul de "două zile" prevăzut la art. 31 alin. (2) teza a doua devine "o zi".10. Termenul de "două zile" prevăzut la art. 31 alin. (4) teza întâi devine "o zi ".11. Termenul de "două zile" prevăzut la art. 31 alin. (9) devine "o zi".12. Termenul de "48 de ore" prevăzut la art. 32 alin. (5) teza a doua devine "24 de ore".13. Termenul de "5 zile" prevăzut la art. 33 alin. (2) teza întâi devine "3 zile".14. Termenul de "două zile" prevăzut la art. 33 alin. (3) teza întâi devine "o zi".15. Termenul de "15 zile" prevăzut la art. 35 alin. (2) teza întâi devine "8 zile", iar termenul de "două zile" prevăzut la art. 35 alin. (2) teza a treia devine "o zi".16. Termenul de "10 zile" prevăzut la art. 37 alin. (2) teza a doua devine "8 zile".17. Termenul de "48 de ore" prevăzut la art. 41 alin. (1) devine "24 de ore".18. Termenul de "două zile" prevăzut la art. 41 alin. (2) teza întâi devine "o zi ".19. Termenul de "30 de zile" prevăzut la art. 44 alin. (1) devine "16 zile".20. Termenul de "două zile" prevăzut la art. 47 alin. (3) devine "o zi".21. Termenul de "două zile" prevăzut la art. 47 alin. (4) teza a doua devine "o zi".22. Termenul de "3 zile" prevăzut la art. 50 alin. (1) devine "două zile".23. Termenul de "două zile" prevăzut la art. 50 alin. (6) teza întâi devine "o zi".24. Termenul de "5 zile" prevăzut la art. 52 alin. (2) teza a doua devine "3 zile".25. Termenul de "30 de zile" prevăzut la art. 55 alin. (1) devine "15 zile".26. Termenul de "3 zile" prevăzut la art. 58 alin. (2) devine "două zile".27. Termenul de "10 zile" prevăzut la art. 58 alin. (3) teza întâi devine "5 zile".28. Termenul de "48 de ore" prevăzut la art. 59 alin. (2) devine "24 de ore".29. Termenul de "3 zile" prevăzut la art. 72 alin. (4) devine "o zi".30. Termenul de "48 de ore" prevăzut la art. 75 alin. (4) devine "24 de ore".31. Termenul de "48 de ore" prevăzut la art. 92 alin. (3) devine "24 de ore".32. Termenul de "5 zile" prevăzut la art. 119 teza întâi devine "3 zile", iar termenul de "20 de zile" prevăzut la art. 119 teza a doua devine "10 zile".  +  Articolul IIIPrevederile art. 121 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi pentru alegerile parlamentare din anul 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru VoicuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 89.------------