ORDONANŢĂ nr. 33 din 14 iulie 2005privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Secţiunea 1 Suplimentarea personalului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe în vederea desfăşurării activităţii Comisariatului General pentru Francofonie  +  Articolul 1Numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 3/14/09 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 se suplimentează cu 20 de posturi pentru Centrala Ministerului Afacerilor Externe, în vederea asigurării cu personal a Comisariatului General pentru Francofonie, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 640/2005 privind organizarea de către România a celei de-a XI-a Reuniuni la nivel de şefi de stat şi de guvern a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, la Bucureşti, în perioada 25-29 septembrie 2006.  +  Articolul 2Se abilitează Ministerul Finanţelor Publice ca, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor art. 1 în anexele la bugetul Ministerului Afacerilor Externe, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate.  +  Secţiunea a 2-a Măsuri privind redistribuirea de fonduri la Ministerul Administraţiei şi Internelor  +  Articolul 3 (1) Se suplimentează sumele alocate din bugetul de stat Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2005 cu suma de 38.332,0 mii lei (RON) la capitolul "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul "Cheltuieli de capital", prin diminuarea cu aceeaşi sumă a capitolului "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul "Cheltuieli de capital" de la credite externe, în vederea plăţii autospecialelor, bunurilor şi echipamentelor a căror finanţare a achiziţiilor a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 250/2000, Hotărârea Guvernului nr. 251/2000, Hotărârea Guvernului nr. 102/2002 şi Hotărârea Guvernului nr. 364/2004. (2) În bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2005 la capitolul "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul "Cheltuieli de capital", este inclusă şi suma de 19.000 mii lei (RON), reprezentând credite bugetare necesare plăţii autospecialelor de stins incendii cu apă şi spumă de capacitate medie, a căror finanţare a achiziţiei a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 809/2003. (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările prevăzute la alin. (1) în structura bugetului de stat, a bugetului fondurilor provenite din credite externe şi în volumul, structura şi anexele bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2005.  +  Secţiunea a 3-a Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005  +  Articolul 4Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 5 iulie 2005, se modifică după cum urmează:- La articolul 29 alineatul (2) se introduce litera d) cu următorul cuprins:"d) programul privind dotarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat cu obiecte de inventar de natura mobilierului şcolar."  +  Secţiunea a 4-a Reglementări în domeniul bugetar privind administrarea, repartizarea şi utilizarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare  +  Articolul 5 (1) Veniturile bugetului de stat pe anul 2005 se majorează cu suma de 300.000 mii lei (RON), din care la impozitul pe profit cu suma de 150.000 mii lei (RON) şi la taxa pe valoarea adăugată cu suma de 150.000 mii lei (RON). (2) Cheltuielile bugetului de stat şi, respectiv, fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005 se suplimentează cu suma de 1.017.000 mii lei (RON). (3) Deficitul bugetului de stat pe anul 2005 se majorează cu suma de 717.000 mii lei (RON). (4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările prevăzute la alin. (1)-(3) în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2005 şi, respectiv, în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - "Acţiuni generale".  +  Secţiunea a 5-a Abrogarea unor dispoziţii legale  +  Articolul 6Articolul 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 1 iulie 2005, se abrogă.  +  Articolul 7Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 33.--------