ORDONANŢĂ nr. 26 din 14 iulie 2005privind managementul instituţiilor publice de cultură
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 19 iulie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) În vederea asigurării eficienţei activităţii instituţiilor publice de cultură şi a continuităţii actului managerial, angajarea directorilor generali sau a directorilor, după caz, denumiţi în continuare conducătorii instituţiilor publice de cultură, din cadrul instituţiilor publice de cultură, se face în urma unor concursuri de proiecte de management, pe baza unui concurs de proiecte de management, prin contract de management. (2) Contractul de management prevăzut la alin. (1) este asimilat contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată şi se încheie cu instituţia publică de cultură. (3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ocuparea funcţiilor de conducere prevăzute la alin. (1) se face în toate cazurile în mod independent de ocuparea unei funcţii de execuţie în cadrul instituţiei publice de cultură în cauză. (4) Salarizarea conducătorilor instituţiilor publice de cultură se face conform legii.  +  Articolul 2 (1) Concursurile prevăzute la art. 1 alin. (1) în vederea angajării conducătorilor instituţiilor publice de cultură se organizează de ordonatorii principali de credite în subordinea cărora funcţionează instituţiile publice de cultură, în termen de 10 zile calendaristice de la vacantarea funcţiei de conducere. (2) Organizarea concursurilor prevăzute la alin. (1) se aduce la cunoştinţă publică prin grija ordonatorului principal de credite, prin publicare în mijloacele de informare în masă şi prin afişare la sediul şi pe pagina de Internet a acestuia. (3) Concursurile prevăzute la alin. (1) se desfăşoară în termen de minimum 30 de zile şi maximum 60 de zile de la aducerea la cunoştinţă publică a organizării acestora. (4) La concursuri pot participa şi cetăţeni ai statelor membre din Uniunea Europeană. (5) În vederea participării la concursurile prevăzute la alin. (1), candidaţii pot solicita instituţiei publice de cultură pentru care sunt organizate concursurile orice informaţii pe care aceştia le consideră necesare elaborării proiectelor de management prevăzute la art. 1 alin. (1).  +  Articolul 3 (1) Proiectele de management prezentate de candidaţi sunt elaborate pentru o perioadă de minimum 3 ani şi de maximum 5 ani. (2) Proiectele de management vor cuprinde cel puţin următoarele: a) diversificarea ofertei culturale a instituţiei publice de cultură; b) cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor culturale ale comunităţilor în care îşi desfăşoară activitatea instituţia publică de cultură; c) promovarea concurenţei în domeniul ofertei culturale; d) promovarea excelenţei, experimentului şi a inovaţiei; e) dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului din subordine; f) aplicarea principiilor de eficienţă, eficacitate şi economie în gestionarea mijloacelor financiare şi a resurselor umane şi materiale ale instituţiei publice de cultură.  +  Articolul 4 (1) Evaluarea candidaţilor şi a proiectelor de management prezentate de aceştia se face de comisii organizate la nivelul ordonatorului principal de credite. (2) Cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) sunt specialişti în management cultural sau în domeniile în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice de cultură pentru care se organizează concursul şi care nu se află în raporturi contractuale ori de serviciu cu ordonatorul principal de credite.  +  Articolul 5 (1) În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune un dosar cuprinzând, pe lângă documentele şi înscrisurile prevăzute de lege, şi proiectul de management prevăzut la art. 3. (2) Dosarele se depun cel mai târziu cu 7 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfăşurarea concursului. (3) Rezultatele concursului se aduc la cunoştinţă publică în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data desfăşurării concursului. (4) Contestaţiile se depun în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă publică a rezultatelor concursului şi se soluţionează în termen de maximum două zile de la data limită pentru depunerea contestaţiilor de către ordonatorul principal de credite. (5) După rămânerea definitivă a rezultatelor concursului, numele câştigătorului este făcut public, de îndată, prin grija ordonatorului principal de credite. (6) Câştigătorul concursului este anunţat în scris despre aceasta şi este obligat să se prezinte la instituţia publică de cultură, în vederea încheierii contractului de management, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea comunicării.  +  Articolul 6 (1) Evaluarea performanţelor manageriale ale conducătorilor instituţiilor publice de cultură şi ale modului de îndeplinire a proiectului de management se face astfel: a) după 90 de zile calendaristice, considerată perioadă de probă, de la data încheierii contractului de management; b) după un an calendaristic de la data încheierii contractului de management; c) după 2 şi, respectiv, 3 şi 4 ani calendaristici de la data încheierii contractului de management; d) cu 6 luni calendaristice înainte de împlinirea duratei proiectului de management. (2) În cazul în care rezultatele evaluărilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) sunt necorespunzătoare, contractul de management încetează de drept, iar conducătorul instituţiei publice de cultură asigură conducerea interimară până la ocuparea prin concurs a acestei funcţii. (3) În toate situaţiile este interzisă asigurarea conducerii interimare a instituţiei publice de cultură pentru o perioadă mai mare de 60 de zile lucrătoare. (4) Pe durata interimatului directorul general sau directorul, după caz, are dreptul să efectueze doar angajamentele financiare necesare achitării drepturilor salariale ale angajaţilor instituţiei publice de cultură, precum şi efectuarea actelor de gestiune curentă, fără a putea angaja noi cheltuieli. (5) În cazul în care rezultatul evaluării prevăzute la alin. (1) lit. d) este necorespunzător, contractul de management încetează prin ajungerea la termen, fără posibilitate de prelungire. (6) Persoana al cărei contract de management a încetat în urma evaluării necorespunzătoare nu mai are dreptul să se prezinte la un alt concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere pentru o perioadă de 5 ani, calculată de la data încetării contractului de management. (7) În cazul în care rezultatul evaluării prevăzute la alin. (1) lit. d) este corespunzător, conducătorul instituţiei publice de cultură poate solicita prelungirea proiectului de management existent pentru o perioadă egală cu a acestuia. (8) Prelungirea proiectului de management existent se face fie prin modificarea acestuia, fie pe baza unui nou proiect de management, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor prezentei ordonanţe. (9) În cazul în care conducătorul instituţiei publice de cultură nu doreşte prelungirea proiectului de management, este obligat să anunţe de îndată, în scris, acest fapt ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 7 (1) În situaţia prevăzută la art. 6 alin. (5) ordonatorul principal de credite va organiza concurs pentru ocuparea funcţiei ce urmează să devină vacantă, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentei ordonanţe. (2) Câştigătorul concursului organizat în condiţiile alin. (1) încheie un contract de management cu timp parţial de maximum 4 ore pe zi, pentru o perioadă de maximum 6 luni. (3) Contractul de management prevăzut la alin. (2) se transformă în contract de management cu timp complet după expirarea perioadei prevăzute la alin. (2). (4) În perioada prevăzută la alin. (3) viitorul conducător al instituţiei publice de cultură poate să îşi adapteze proiectul de management pe baza căruia a câştigat concursul, cu acordul ordonatorului principal de credite. (5) După expirarea perioadei prevăzute la alin. (3), proiectul de management al noului conducător al instituţiei publice de cultură rămâne definitiv, iar evaluarea conducătorului se va face pe baza acestui proiect de management rămas definitiv. (6) În perioada prevăzută la alin. (3) contractul de management al conducătorului instituţiei publice de cultură care a fost evaluat necorespunzător în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) se transformă în contract cu timp parţial de maximum 4 ore pe zi.  +  Articolul 8Evaluarea prevăzută la art. 6 alin. (1) se face în funcţie de proiectul de management al conducătorului instituţiei publice de cultură, ţinându-se seama de criteriile de evaluare a performanţelor manageriale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă, şi în toate cazurile numai în funcţie de nivelul mijloacelor financiare aprobate instituţiei publice de cultură.  +  Articolul 9Conducerea instituţiilor publice de cultură poate fi asigurată şi de persoane juridice în temeiul unor contracte de management, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 10 (1) Modelul contractului de management pentru instituţiile publice de cultură se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică conducătorilor instituţiilor publice de cultură al căror contract de muncă pentru funcţia de conducere a fost încheiat cu maximum 24 de luni înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (3) În termen de 6 luni calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, conducătorii instituţiilor publice de cultură prevăzuţi la alin. (2) vor prezenta ordonatorului principal de credite în subordinea căruia funcţionează instituţia publică de cultură pe care o conduc un proiect de management în vederea încheierii contractului de management prevăzut de prezenta ordonanţă. (4) Prevederile alin. (3) se aplică şi celorlalţi conducători ai instituţiilor publice de cultură, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (1). (5) În cazul în care conducătorii instituţiilor publice de cultură doresc încheierea unui contract de management înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (3) şi (4), aceştia pot prezenta ordonatorului principal de credite un proiect de management. (6) În cazul în care conducătorii instituţiilor publice de cultură prevăzuţi la alin. (2) şi (4) nu respectă prevederile alin. (3), aceştia sunt demişi de drept din funcţia de conducere, iar ordonatorul principal de credite va organiza de îndată concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere devenite vacante, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 11Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul culturii şi cultelor,Virgil-Ştefan Niţulescu,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 26.  +  Anexa CRITERIIde evaluare a performanţelor manageriale aleconducătorilor instituţiilor publice de cultură1. Punerea în valoare şi gestiunea ofertei de bunuri şi servicii culturale ale instituţiei publice de cultură2. Diversificarea ofertei culturale, interdisciplinaritatea acţiunilor culturale, racordarea la standardele şi direcţiile de evoluţie ale culturii europene şi mondiale din domeniile de activitate ale instituţiei publice de cultură3. Promovarea imaginii şi vizibilitatea instituţiei publice de cultură4. Colaborarea şi parteneriatele cu alţi operatori culturali din ţară şi din străinătate5. Adecvarea ofertei culturale la solicitările şi nevoile publicului, atragerea unor noi categorii de public, creşterea audienţei, fidelizarea publicului, calitatea şi diversitatea serviciilor oferite6. Identificarea unor surse alternative de finanţare, participarea la programe naţionale, europene şi internaţionale7. Eficienţa, eficacitatea şi economia în managementul mijloacelor financiare şi resurselor umane şi materiale ale instituţiei publice de cultură8. Participarea la programe de perfecţionare profesională în domeniul managementului9. Viziunea strategică pe termen scurt, mediu şi lung asupra dezvoltării instituţiei publice de cultură.----------