HOTĂRÂRE nr. 625 din 23 iunie 2005privind reorganizarea Muzeului Costumelor Populare din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 12 alin. (4) și al art. 20 alin. (1) din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Muzeul Costumelor Populare din România, denumit în continuare Muzeul, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, se reorganizează ca unitate fără personalitate juridică și funcționează ca secție a Muzeului Național al Satului "Dimitrie Gusti".(2) Muzeul are sediul în municipiul București, str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5, în corpurile A3 și F din imobilul "Palatul Parlamentului".  +  Articolul 2Patrimoniul, numărul de posturi și personalul Muzeului se preiau de Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti", prin protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Organizarea și funcționarea Muzeului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a Muzeului Național al Satului "Dimitrie Gusti", aprobat prin ordin al ministrului culturii și cultelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Cheltuielile curente și de capital ale Muzeului se finanțează prin bugetul Muzeului Național al Satului "Dimitrie Gusti".  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) art. 1, art. 2 alin. (1) și (3) și art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.640/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea și funcționarea Muzeului Costumelor Populare din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 20 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare;b) nr. crt. 19 din anexa nr. 2 - "Unitățile care funcționează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor ori în coordonarea ministrului culturii și cultelor" la Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 15 februarie 2005, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și cultelor,
  Monica Octavia Muscă
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 23 iunie 2005.Nr. 625.-----