NORME METODOLOGICE din 8 iulie 2005privind criteriile de evaluare și selecție a obiectivelor de investiții publice
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 19 iulie 2005  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 980 din 8 iulie 2005, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 627 din 19 iulie 2005.
  1. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, prevede la art. 41 alin. (2) că Ministerul Finanțelor Publice are ca atribuții stabilirea prin norme metodologice a criteriilor de evaluare și selecție a obiectivelor de investiții publice.2. Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică pentru selecționarea obiectivelor de investiții publice finanțate total sau parțial din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din: Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/2004, cu modificările ulterioare.3. Realizarea investițiilor publice se face pe răspunderea ordonatorilor principali de credite și presupune următoarele etape:a) elaborarea documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții;b) includerea obiectivelor de investiții în programele sectoriale de investiții publice, pe baza datelor de evaluare și selecție din fișele de prioritizare ale fiecărui obiectiv;c) includerea obiectivelor de investiții în Programul de investiții publice, anexă la bugetul anual, și întocmirea fișelor obiectivelor de investiții;d) urmărirea execuției obiectivelor de investiții, respectiv monitorizarea elaborării proiectului de execuție, a realizării lucrărilor de construcții-montaj, recepția și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții.4. Pentru evaluarea și selecția obiectivelor de investiții publice ordonatorii principali de credite vor respecta următoarele etape:a) reanalizarea proiectelor de investiții aflate în curs de execuție din care să rezulte concordanța cu strategia Guvernului și o analiză de detaliu la nivelul fiecărui proiect, avându-se în vedere următoarele elemente:– costurile prevăzute și beneficiile investiției propuse;– stadiul de execuție a proiectului;– fondurile cheltuite până la data analizei;– dacă proiectul mai este în concordanță cu politicile Guvernului;– dacă proiectul mai este justificat față de schimbările aprobate prin strategia sectorială.În urma efectuării analizei ordonatorii principali de credite vor decide dacă:– investiția poate fi sistată, în acest scop propunându-se soluții alternative: vânzare de active, privatizare, concesiune, contract de management etc.;– investiția se continuă și va face obiectul programului de prioritizare.Metodologia standard de evaluare a obiectivului de investiții publice aflate în curs de execuție este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.Investițiile care se continuă și fac obiectul programului de prioritizare vor fi evaluate avându-se în vedere următoarele elemente: mărimea proiectului, estimarea costurilor, planul de finanțare etc.Proiectelor de investiții publice selectate pentru Programul de investiții publice li se vor aplica criteriile de prioritizare în vederea introducerii, în ordinea punctajului obținut, în acest program.Metodologia standard de analiză și selecție a proiectelor de investiții publice aflate în curs de execuție este prezentată în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;b) analizarea obiectivelor noi de investiții în vederea introducerii în Programul de investiții publice și transmiterea la Ministerul Finanțelor Publice a informațiilor referitoare la necesitatea, oportunitatea, relevanța proiectului în raport cu politicile economice generale și sectoriale, valoarea acestuia, capacitatea, analiza cost-eficiență și cost-beneficiu, beneficiile sociale, impactul asupra mediului.Metodologia standard de analiză și selecție a proiectelor de investiții publice aflate în curs de execuție prezentată în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice se aplică și proiectelor/obiectivelor noi de investiții.După aplicarea criteriilor de prioritizare conform anexei nr. 2 se întocmește tabelul centralizator privind prioritizarea proiectelor de investiții, potrivit anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  METODOLOGIE
  de evaluare a proiectelor de investiții publice aflate în curs de execuție
  DENUMIREA PROIECTULUI: .............................Cod fișă: ..........................................1. DESCRIEREA INVESTIȚIEI INIȚIALE1.1. Obiectivele investiției: descriere pe scurt a scopului investiției și naturii acesteia: producție, servicii, infrastructură edilitară, învățământ, sănătate, cultură, locuințe, sport etc.1.2. Descrierea principalelor obiecte ale investiției: dacă investiția are mai multe obiecte, se furnizează o descriere sumară a fiecăruia dintre acestea.1.3. Cost estimat inițial: ........ mii lei, în prețuri la data de ......... (lună/an) (data aprobării documentației tehnico-economice).1.4. Principalele beneficii așteptate de la proiect: se indică modul în care se așteaptă ca proiectul să contribuie la obiectivele sectoriale.1.5. Rezultate planificate:– Indicatori fizici: se indică rezultatele așteptate de la proiect.– Număr de persoane deservite/suprafața acoperită: se specifică numărul de populație și/sau aria care va beneficia de investiție (oraș, județ, regiune, întreaga țară).– Dezvoltare regională - locală.2. STADIUL ACTUAL AL PROIECTULUI2.1. Costul total al investiției, în prețuri actualizate la data de 31 decembrie a anului precedent: ordonatorul principal de credite este responsabil pentru actualizarea costului inițial al investiției pe baza indicilor prețurilor de consum lunari (total), comunicați de Institutul Național de Statistică.2.2. Durata aprobată/durata efectivă de realizare: compararea duratei lucrărilor inițial planificate cu durata înscrisă în fișa obiectivului.2.3. Fonduri cheltuite pentru respectiva investiție de la începerea lucrărilor, în prețuri actualizate la data de 31 decembrie a anului precedent: cheltuielile proiectului trebuie actualizate utilizându-se aceeași procedură ca la pct. 2.1.2.4. Execuție (implementare): ... % execuție fizică, ... % din valoarea totală la deschiderea finanțării; procentul de execuție fizică trebuie să fie bazat pe inspecțiile la locul investiției; procentul din valoarea totală de la deschiderea finanțării se calculează ca și cheltuieli actualizate/cost actualizat al proiectului; se va menționa stadiul lucrărilor pe stadii determinante, procentual.3. RELEVANȚA PROIECTULUI FAȚĂ DE DOCUMENTELE PROGRAMATICE ȘI POLITICILE ECONOMICE GENERALE ȘI SECTORIALE3.1. Relevanța pentru politicile economice generale. Se poate considera că obiectivele proiectului sunt în concordanță cu politicile economice prezente și cu rolul statului în economie? Pentru a răspunde la această întrebare, ordonatorul principal de credite trebuie să prezinte încadrarea proiectului în opțiunile Guvernului referitoare la politicile economice generale.3.2. Relevanța proiectului pentru politica sectorială: ordonatorul principal de credite trebuie să prezinte o descriere a strategiei sectoriale și impactul investiției în sectorul respectiv.4. MODUL DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI (se vor prezenta sursele de finanțare ale obiectivului de investiții)4.1. ...............................................................4.2. ...............................................................4.3. ...............................................................5. MOMENT DECIZIONAL - pe baza răspunsurilor la întrebările de mai sus obiectivele de investiții vor fi selectate în trei categorii:5.1. Investiții a căror realizare se sistează;5.2. Investiții în curs de finalizare (realizate în proporție de peste 90%);5.3. Investiții care vor face obiectul selecției în "Faza a doua" conform anexei nr. 2 la normele metodologice.
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  METODOLOGIE
  de analiză și selecție a proiectelor de investiții publice
  noi și/sau aflate în curs de execuție
  DENUMIREA PROIECTULUI: ..............................Cod fișă: ...........................................1. ACTUALIZAREA PARAMETRILOR DE IMPLEMENTARE1.1. Mărimea proiectului: (Mărimea inițială a proiectului mai corespunde nevoilor actuale? De exemplu: pentru infrastructura în domeniul ocrotirii sănătății, proiectul mai corespunde dinamicii demografice a populației țintă? Poate fi avută în vedere o mărire a proiectului sau o micșorare a acestuia?)1.2. Tehnologia propusă: (Soluțiile tehnice avute în vedere atunci când a fost elaborat proiectul mai sunt adecvate sau trebuie să fie actualizate?)1.3. Estimarea costurilor: (Estimarea inițială a costurilor mai este valabilă sau este nevoie să fie revăzută? Care sunt estimările actuale ale prețurilor?) Ordonatorul principal de credite este responsabil pentru actualizarea costului inițial al investiției pe baza indicilor prețurilor de consum lunari (total) comunicați de Institutul Național de Statistică; pentru investițiile în continuare se vor determina cheltuielile pentru "rest de executat" în prețurile lunii decembrie a anului precedent.1.4. Calendar de implementare: (Calendarul inițial de implementare mai este realist? Dacă nu, se propune o programare în timp revăzută.)2. EVALUAREA PROIECTULUI: criteriile de evaluare ale proiectului variază de la sector la sector. Aceste criterii acoperă în general următoarele aspecte:2.1. Viabilitatea economică, pe baza:● analizei cost-beneficiu, cu calcularea ratei rentabilității financiare și ratei rentabilității economice;● analizei cost-eficiență: își atinge proiectul scopurile în modul cel mai eficient din punct de vedere al raportului cost-eficiență?● impactului asupra fondurilor publice: va duce proiectul la economii ale fondurilor publice în perspectivă?2.2. Beneficii sociale așteptate în urma proiectului și contribuția la reducerea sărăciei: cum va contribui proiectul la creșterea nivelului de trai al populației?2.3. Fezabilitate tehnică: soluțiile tehnice propuse prin proiect sunt corespunzătoare scopului acestuia?2.4. Capacitatea financiară a persoanei juridice care are sarcina de a implementa proiectul2.5. Impactul proiectului asupra mediului.3. PLANUL DE FINANȚARE A PROIECTULUI3.1. Structura costurilor totale (pe surse de finanțare, categorii de cheltuieli și metode de contractare)3.2. Plan detaliat de finanțare (incluzând fondurile proprii, fonduri de la bugetul de stat, fonduri speciale, fonduri ale administrației publice locale, împrumuturi interne sau externe și potențiale contribuții ale donatorilor)3.3. Alte obligații (plăți sau garanții) care rezultă din proiect3.4. Costuri recurente anuale generate de proiect și cine va suporta aceste costuri.4. RECOMANDĂRI FINALE PE BAZA EVALUĂRII PROIECTULUI● Redimensionarea proiectului și căutarea de soluții alternative (vânzare de active, privatizare, concesionare, contract de management etc.)● Includerea obiectivului în proiectul de Program de investiții publice (PIP) (eventual redimensionat), în urma punctajului obținut prin aplicarea criteriilor de prioritizare● Prezentarea proiectului către potențialii finanțatori privați, prin includerea acestuia în lista întocmită în acest scop (proiecte pentru care se caută finanțare).5. APLICAREA CRITERIILOR DE PRIORITIZARE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              Criterii de evaluare a proiectului Punctaj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL GENERAL maximum 150────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── din care:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A. CRITERII GENERALE maximum 100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── din care:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Investiții cuprinse în programe și proiecte cofinanțate    din fonduri externe rambursabile sau nerambursabile 30────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Investiții cuprinse punctual în Programul de guvernare 25────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Investiții în curs de execuție, realizate în proporție    de peste 75% 20────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Investiții ce se finalizează în anul pentru care se    elaborează bugetul 10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Investiții cu finanțare continuă în ultimii 5 ani 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Investiții în zone defavorizate și/sau care creează    noi locuri de muncă 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Investiții specifice pentru protecția mediului și/sau    de infrastructură 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── B. CRITERII SPECIFICE (Criteriile specifice vor fi defalcate    de către fiecare ordonator principal de credite pentru    programele de investiții din sectorul de activitate de    care răspunde) maximum 50────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── din care:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL PUNCTAJ OBȚINUT:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   +  Anexa nr. 3la normele metodologiceMinisterul (Instituția) .........
  TABEL CENTRALIZATOR
  privind prioritizarea proiectelor de investiții
  Nr crtCod fișă Denumirea proiectuluide investiții Punctajul obținut
  Conform criteriilor generale Conform criteriilor specifice Total
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  NOTĂ:Înscrierea în centralizator a proiectelor de investiții se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.
  Semnătura
  ...........................
  Ordonator principal de credite,
  .................................
  ------