DECIZIE nr. 551 din 11 iulie 2005pentru completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale şi a Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 16 iulie 2005    Având în vedere dispoziţiile art. 8 lit. c) din Legea gazelor nr. 351/2004,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 351/2004,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.  +  Articolul IAnexa nr. 1 "Regulament pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale" la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.017 din 4 noiembrie 2004, se completează după cum urmează:- După alineatul (4) al articolului 12 se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Prin derogare de la prevederile prezentului regulament, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale poate prelungi, în situaţii temeinic justificate, durata de valabilitate a autorizaţiilor acordate persoanelor fizice."  +  Articolul IIAnexa nr. 2 "Regulament pentru autorizarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale" la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004 se completează după cum urmează:- După articolul 29 se introduce un articol nou, articolul 29^1, cu următorul cuprins:"Art. 29^1. - La cererea titularilor de autorizaţii, formulată în scris, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale poate decide asupra retragerii autorizaţiilor deţinute de aceştia, ca urmare a renunţării exprese, notificate în condiţiile legii, la drepturile ce decurg din autorizaţia deţinută/acordată."  +  Articolul IIICompartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, precum şi personalul şi agenţii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.  +  Articolul IVPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare înDomeniul Gazelor Naturale,Ştefan CosmeanuBucureşti, 11 iulie 2005.Nr. 551.------------