LEGE nr. 236 din 13 iulie 2005pentru modificarea şi completarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 16 iulie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 2 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Litera k) a articolului 6 va avea următorul cuprins:"k) asistenţă profesională şi servicii meteorologice pentru protecţia traficului rutier, a navigaţiei fluviale şi maritime, precum şi a instalaţiilor nucleare, în termenii convenţiilor la care statul român este parte;".2. Alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(3) Pentru orice alte categorii de utilizatori sau pentru utilizatorii prevăzuţi la alin. (1), ale căror solicitări necesită prelucrări speciale, Centrul meteorologic naţional este îndreptăţit să încheie contracte cu diverşi utilizatori sau să se asocieze cu operatori economici, pentru executarea serviciilor care fac parte din atribuţiile sale."3. La articolul 16, după alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) La nivel naţional nu pot fi constituite reţele meteorologice paralele ce implică finanţare din fonduri publice."4. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Accesul persoanelor fizice şi juridice la date şi informaţii meteorologice, conform principiilor şi recomandărilor Organizaţiei Meteorologice Mondiale, se face cu respectarea prevederilor prezentei legi. (2) Folosirea datelor şi informaţiilor meteorologice în scopuri comerciale este permisă numai contra cost, în condiţiile legii. (3) Fac excepţie unităţile de învăţământ universitar acreditate, pentru care Administraţia Naţională de Meteorologie furnizează gratuit, pe bază de convenţie, date şi informaţii meteorologice, în volum limitat, necesare elaborării lucrărilor de licenţă şi masterat, cu subiecte din domeniul meteorologiei sau conexe acestuia."5. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Posturile de radio şi televiziune, site-urile web, ziarele, revistele şi alte publicaţii, instituţiile şi întreprinderile cu sau fără personalitate juridică, precum şi persoanele fizice care dau publicităţii date, informaţii, avertizări şi prognoze meteorologice sunt obligate să precizeze sursa de informare."  +  Articolul IILegea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 2 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUŞANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 13 iulie 2005.Nr. 236.-----------