LEGE nr. 230 din 13 iulie 2005privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Titlul legii va avea următorul cuprins:"L E G Epentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta lege instituie măsuri de prevenire şi combatere a spalarii banilor, precum şi unele măsuri privind prevenirea şi combaterea finanţării actelor de terorism."3. La articolul 2, după litera a) se introduce litera a^1) cu următorul cuprins:"a^1) prin finanţarea actelor de terorism se înţelege infracţiunea prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului;".4. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:"c) prin tranzacţie suspecta se înţelege operaţiunea care, prin natura ei şi caracterul neobisnuit în raport cu activităţile clientului uneia dintre persoanele prevăzute la art. 8, trezeste suspiciunea de spalare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism;".5. La articolul 2, după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:"d) prin transferuri externe în şi din conturi se înţelege operaţiunile de plati şi încasări efectuate între persoane aflate pe teritoriul României şi persoane aflate în străinătate."6. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) De îndată ce salariatul unei persoane juridice sau una dintre persoanele fizice prevăzute la art. 8 are suspiciuni ca o operaţiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spalarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, va informa persoana desemnată conform art. 14 alin. (1), care va sesiza imediat Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor, denumit în continuare Oficiul. Acesta va confirma primirea sesizării."7. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Banca Naţionala a României, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va informa de îndată Oficiul cu privire la autorizarea ori refuzul autorizării operaţiunilor prevăzute la art. 28 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, comunicând şi motivul pentru care s-a dispus soluţia respectiva."8. La articolul 3, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Dacă Oficiul considera necesar, poate dispune, motivat, suspendarea efectuării operaţiunii pe o perioadă de 3 zile lucrătoare. Suma pentru care s-a dispus suspendarea operaţiunii rămâne blocata în contul titularului până la expirarea perioadei pentru care s-a dispus suspendarea sau, după caz, până la dispunerea altei măsuri de către Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile legii. (3) Dacă Oficiul considera ca perioada de 3 zile lucrătoare nu este suficienta, poate solicita, motivat, înainte de expirarea acestui termen, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie prelungirea suspendării efectuării operaţiunii cu cel mult 4 zile lucrătoare. Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie poate autoriza o singură dată prelungirea solicitată sau, după caz, poate dispune încetarea suspendării operaţiunii."9. La articolul 4 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Persoanele prevăzute la art. 8, care constata ca o operaţiune sau mai multe operaţiuni care au fost efectuate în contul unui client prezintă indicii de anomalie pentru activitatea acestui client ori pentru tipul operaţiunii în cauza, vor sesiza de îndată Oficiul, dacă exista suspiciuni ca abaterile de la normalitate au ca scop spalarea banilor sau finanţarea actelor de terorism."10. La articolul 5, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Oficiul poate cere persoanelor menţionate la art. 8, precum şi instituţiilor competente datele şi informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor stabilite de lege. Informaţiile în legătură cu sesizările primite potrivit art. 3 şi 4 au caracter de secret de serviciu................................................................... (4) Oficiul poate face schimb de informaţii, în baza reciprocităţii, cu instituţii străine care au funcţii asemănătoare şi care au obligaţia păstrării secretului în condiţii similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii şi combaterii spalarii banilor sau a finanţării actelor de terorism."11. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Oficiul va proceda la analizarea şi prelucrarea informaţiilor, iar atunci când se constata existenta unor indicii temeinice de spalare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, va sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie. În situaţia în care se constata finanţarea unor acte de terorism, va sesiza de îndată şi Serviciul Roman de Informaţii cu privire la operaţiunile suspecte de finanţare a actelor de terorism."12. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Identitatea persoanei fizice care, în conformitate cu art. 14 alin. (1), a sesizat Oficiul nu poate fi dezvaluita în cuprinsul sesizării."13. La articolul 6, alineatele (2), (3), (4) şi (6) vor avea următorul cuprins:"(2) Dacă în urma analizarii şi prelucrării informaţiilor primite de Oficiu nu se constata existenta unor indicii temeinice de spalare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, Oficiul păstrează informaţiile în evidenta. (3) Dacă informaţiile prevăzute la alin. (2) nu sunt completate timp de 10 ani, ele se claseaza în cadrul Oficiului. (4) După primirea sesizarilor, Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie poate solicita, motivat, Oficiului completarea acestora. Solicitarea poate fi efectuată şi de parchetele de pe lângă curţile de apel sau de pe lângă tribunale ori, după caz, de Parchetul Naţional Anticoruptie, în cazurile repartizate spre soluţionare de Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie................................................................ (6) Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, Parchetul Naţional Anticoruptie va comunică trimestrial stadiul de rezolvare a sesizarilor transmise, precum şi cuantumul sumelor aflate în conturile persoanelor fizice sau juridice pentru care s-a dispus blocarea, ca urmare a suspendărilor efectuate."14. La articolul 6, după alineatul (6) se introduc alineatele (7) şi (8) cu următorul cuprins:"(7) Oficiul va furniza persoanelor fizice şi juridice prevăzute la art. 8, precum şi autorităţilor cu atribuţii de control financiar şi celor de supraveghere prudentiala, printr-o procedură considerată adecvată, informaţii generale privind tranzacţiile suspecte şi tipologiile de spalare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism. (8) După primirea rapoartelor privind tranzacţiile suspecte, în cazul în care se constata existenta unor indicii temeinice de săvârşire a altor infracţiuni decât cele de spalare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, Oficiul va sesiza de îndată organul competent."15. La articolul 8, literele a)-c) şi litera e) vor avea următorul cuprins:"a) băncile, sucursalele băncilor străine, instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine; b) instituţiile financiare, cum sunt: fonduri de investiţii, societăţi de investiţii, societăţi de administrare a investiţiilor, societăţi de depozitare, de custodie, societăţi de servicii de investiţii financiare, fonduri de pensii şi alte asemenea fonduri, care îndeplinesc următoarele operaţiuni: creditarea, incluzând creditul de consum, creditul ipotecar, factoringul, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetarea, leasingul financiar, operaţiuni de plati, emiterea şi administrarea unor mijloace de plată, cărţi de credit, cecuri de călătorie şi altele asemenea, acordarea sau asumarea de garanţii şi subscrierea de angajamente, tranzacţii pe cont propriu sau în contul clienţilor prin intermediul instrumentelor pieţei monetare, cecuri, ordine de plată, certificate de depozite, schimb valutar, produse financiare derivate, instrumente financiare legate de cursul valutar ori de rata dobânzilor, valori mobiliare, participarea la emiterea de acţiuni şi oferirea de servicii legate de aceste emisiuni, consultanţa acordată întreprinderilor în probleme de structura a capitalului, strategia industriala, consultanţa şi servicii în domeniul fuziunilor şi al achiziţiilor de întreprinderi, intermedierea pe pieţele interbancare, administrarea de portofolii şi consultanţa în acest domeniu, custodia şi administrarea valorilor mobiliare, precum şi sucursalele din România ale instituţiilor financiare străine; c) societăţile de asigurări şi reasigurari, precum şi sucursalele din România ale societăţilor de asigurări şi reasigurari străine;................................................................... e) auditorii, persoanele fizice şi juridice care acorda consultanţa fiscală, contabila ori financiar-bancară;".16. La articolul 8, după litera e) se introduce litera e^1) cu următorul cuprins:"e^1) notarii publici, avocaţii şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acorda asistenţa în întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clienţilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionarii sau administrării unei societăţi comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societăţilor comerciale, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum şi în cazul în care îşi reprezintă clienţii în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;".17. La articolul 8, litera i) va avea următorul cuprins:"i) Trezoreria Statului şi autorităţile vamale;".18. La articolul 8, după litera j) se introduce litera j^1) cu următorul cuprins:"j^1) asociaţiile şi fundaţiile."19. La articolul 8 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Nu intra sub incidenţa prezentei legi persoanele prevăzute la alin. (1) lit. e) şi e^1), cu privire la informaţiile pe care le primesc sau le obţin de la unul dintre clienţii lor, în cursul determinării situaţiei juridice a acestuia sau al apărării ori reprezentării acestuia în cadrul unor proceduri judiciare ori în legătură cu acestea, inclusiv al acordării de consultanţa cu privire la declanşarea unor proceduri judiciare, indiferent dacă aceste informaţii au fost primite sau obţinute înainte, în timpul ori după încheierea procedurilor."20. La articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) De îndată ce exista o informaţie ca prin operaţiune se urmăreşte spalarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, se va proceda la identificarea clienţilor, chiar dacă valoarea operaţiunii este mai mica decât limita minima stabilită la alin. (2)."21. La articolul 9, după alineatul (5) se introduc alineatele (6) şi (7) cu următorul cuprins:"(6) Autorităţile de supraveghere prudentiala a persoanelor prevăzute la art. 8 emit, potrivit competentei lor, norme privind măsurile necesare pentru stabilirea identităţii clienţilor în cazul operaţiunilor desfăşurate între persoane care nu sunt prezente fizic la efectuarea acestora. (7) Autorităţile de supraveghere prudentiala şi cele de control financiar al persoanelor prevăzute la art. 8 emit, potrivit competentei lor, norme privind standardele de cunoaştere a clientelei."22. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - În cazul în care exista informaţii referitoare la clienţii prevăzuţi la art. 9 şi 10, în sensul că tranzacţia nu se desfăşoară în nume propriu, persoanele fizice şi juridice menţionate la art. 8 vor lua măsuri pentru a obţine date despre adevarata identitate a persoanei în interesul ori în numele căreia acţionează aceşti clienţi, inclusiv de la Oficiu."23. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Cerinţele de identificare a clienţilor nu se impun dacă s-a stabilit ca plata se va face prin debitarea unui cont deschis pe numele clientului la o instituţie de credit sau financiară din România, dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori la un sediu secundar dintr-un stat membru al Uniunii Europene al unei instituţii de credit sau financiare dintr-un stat terţ."24. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Cerinţele de identificare a clientului nu se impun dacă acesta este o instituţie de credit sau financiară din România, dintr-un stat membru al Uniunii Europene, o sucursala dintr-un stat membru al Uniunii Europene a unei instituţii de credit ori financiare dintr-un stat terţ sau, după caz, o instituţie de credit ori financiară dintr-un stat terţ, care impune cerinţe de identificare similare cu cele prevăzute de legea română."25. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Instituţiile financiare au obligaţia de a desemna un ofiţer de conformitate la nivelul conducerii executive, care va avea atribuţii în legătură cu: a) dezvoltarea de politici interne, proceduri şi control, pentru asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului; b) desfăşurarea de programe de pregătire profesională continua; c) implementarea procedurilor de control pentru testarea sistemului."26. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Persoanele desemnate conform alin. (1) şi (1^1) răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea prezentei legi."27. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 8, precum şi structurile de conducere ale profesiilor juridice liberale vor stabili proceduri şi metode adecvate de control intern, pentru a preveni şi a împiedica spalarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, şi vor asigura instruirea angajaţilor pentru recunoaşterea operaţiunilor care pot fi legate de spalarea banilor sau de finanţarea actelor de terorism şi luarea măsurilor imediate ce se impun în asemenea situaţii."28. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Structurile de conducere ale profesiilor liberale vor încheia cu Oficiul, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, protocoale de colaborare."29. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Autorităţile cu atribuţii de control financiar, conform legii, şi cele de supraveghere prudentiala a persoanelor prevăzute la art. 8 vor verifica şi vor controla, în cadrul atribuţiilor de serviciu, modul de aplicare a prevederilor prezentei legi, iar atunci când din datele obţinute rezultă suspiciuni de spalare a banilor, de finanţare a actelor de terorism sau alte încălcări ale dispoziţiilor prezentei legi, vor informa de îndată Oficiul."30. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi Autorităţii Naţionale a Vamilor cu privire la persoanele care trec frontiera de stat a României având asupra lor numerar sau titluri de valoare care depăşesc echivalentul în lei a 10.000 euro."31. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Persoanele prevăzute la art. 8 şi salariaţii acestora au obligaţia de a nu transmite, în afară condiţiilor prevăzute de lege, informaţiile deţinute în legătură cu spalarea banilor şi finanţarea actelor de terorism şi de a nu avertiza clienţii cu privire la sesizarea Oficiului."32. La articolul 19, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(2) Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea şi combaterea spalarii banilor şi a finanţării actelor de terorism, scop în care primeşte, analizează, prelucreaza informaţii şi sesizează, în condiţiile art. 6 alin. (1), Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie.................................................................. (4) Oficiul este condus de un preşedinte, numit de Guvern din rândul membrilor plenului Oficiului, care are calitatea de ordonator principal de credite, ajutat de 3 consilieri."33. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Salarizarea membrilor plenului şi a personalului Oficiului, nomenclatorul de funcţii, condiţiile de vechime şi studii pentru încadrarea şi promovarea personalului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Membrii plenului şi personalul Oficiului au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în reglementările legale menţionate în anexa la prezenta lege. (3) Persoanele care, potrivit legii, gestionează informaţii clasificate beneficiază de un spor de 25% acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate."34. La articolul 22, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Constituie contravenţie următoarele fapte: a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), (6) şi (7) şi la art. 4; b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), art. 9, art. 11, art. 13-15, art. 16 alin. (1) şi la art. 17. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei, iar contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancţionează cu amendă de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei."35. După articolul 24 se introduce articolul 24^1 cu următorul cuprins:"Art. 24^1. - În cazul în care s-a săvârşit o infracţiune de spalare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, luarea măsurilor asiguratorii este obligatorie."36. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) În cazul infracţiunilor de spalare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism se aplică dispoziţiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea bunurilor. (2) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, se confisca echivalentul lor în bani sau bunurile dobândite în locul acestora. (3) Veniturile sau alte beneficii materiale obţinute din bunurile prevăzute la alin. (2) se confisca. (4) Dacă bunurile supuse confiscării nu pot fi individualizate faţă de bunurile dobândite în mod legal, se confisca bunuri până la concurenta valorii bunurilor supuse confiscării. (5) Dispoziţiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi veniturilor sau altor beneficii materiale obţinute din bunurile supuse confiscării, ce nu pot fi individualizate faţă de bunurile dobândite în mod legal. (6) Pentru a garanta ducerea la îndeplinire a confiscării bunurilor, este obligatorie luarea măsurilor asiguratorii prevăzute de Codul de procedură penală."37. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 23 şi 24, precum şi în cazul infracţiunii de finanţare a actelor de terorism, secretul bancar şi secretul profesional nu sunt opozabile organelor de urmărire penală şi nici instanţelor de judecată. Datele şi informaţiile solicitate de procuror sau de instanţa de judecată se comunică de către persoanele prevăzute la art. 8, la cererea scrisă a organelor de cercetare penală, cu autorizarea procurorului ori a procurorului sau a instanţei."38. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Când sunt indicii temeinice cu privire la săvârşirea infracţiunii de spalare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, în scopul strangerii de probe sau al identificarii făptuitorului pot fi dispuse următoarele măsuri: a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora; b) punerea sub supraveghere, interceptarea sau înregistrarea comunicaţiilor; c) accesul la sisteme informatice. (2) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. a) poate fi dispusă de procuror pe o durată de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinice, această măsură poate fi prelungită de procuror prin ordonanţa motivată, fiecare prelungire neputând depăşi 30 de zile. Durata maxima a măsurii dispuse este de 4 luni. (3) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) pot fi dispuse de judecător, potrivit dispoziţiilor art. 91^1 -91^6 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător. (4) Procurorul poate dispune sa i se comunice înscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile, în condiţiile prevăzute la alin. (1)."39. După articolul 27 se introduce articolul 27^1 cu următorul cuprins:"Art. 27^1. - În cazul în care exista indicii temeinice şi concrete ca s-a săvârşit sau ca se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni de spalare a banilor ori de finanţare a actelor de terorism, care nu poate fi descoperită sau ai carei făptuitori nu pot fi identificati prin alte mijloace, pot fi folosiţi, în vederea strangerii datelor privind existenta infracţiunii şi identificarea faptuitorilor, investigatori sub acoperire, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală."40. Anexa va avea următorul cuprins:"ANEXASALARIZAREAmembrilor plenului şi personalului OficiuluiNaţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor
   
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorReglementarea legală în funcţie de care se face SALARIZAREAVechimea în specialitate
    1.PreşedinteSCoeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002, ANEXĂ nr. 1 cap. a nr. crt. 210 ani în funcţii economice sau juridice
    2.Membru al plenuluiSCoeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanţa de urgenţă A Guvernului nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. a nr. crt. 310 ani în funcţii economice sau juridice
    3.Consilier al preşedinteluiSCoeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanţa de urgenţă A Guvernului nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. a nr. crt. 4-
    4.DirectorSCoeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanţa de urgenţă A Guvernului nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. a nr. crt. 5-
    5.Şef serviciuSCoeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanţa de urgenţă A Guvernului nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. a nr. crt. 9-
    6.Analist financiar gradul ISCoeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanţa de urgenţă A Guvernului nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. a nr. crt. 188 ani în funcţii economice sau juridice
    7.Analist financiar gradul IISCoeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanţa de urgenţă A Guvernului nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. a nr. crt. 236 ani în funcţii economice sau juridice
    8.Analist financiar gradul IIISCoeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanţa de urgenţă A Guvernului nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. a nr. crt. 244 ani în funcţii economice sau juridice
    9.Analist financiar gradul IVSCoeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanţa de urgenţă A Guvernului nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. a nr. crt. 292 ani în funcţii economice sau juridice
    10.Asistent analist treapta IMCoeficientul de multiplicare prevăzut în Legea nr. 50/1996, anexa nr. 2 cap. A nr. crt. 137 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
    11.Asistent analist treapta IIMCoeficientul de multiplicare prevăzut în Legea nr. 50/1996, anexa nr. 2 cap. A nr. crt. 144 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
    12.Şofer IAMNivelul de salarizare prevăzut în Ordonanţa de urgenţă A Guvernului nr. 24/2000, anexa V/2-
    13.Muncitor necalificatM/GNivelul de salarizare prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000, anexa V/2-
    NOTĂ:
    Pentru activitatea informatică se pot angaja în funcţia de analist financiar absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior de profil informatic."
   +  Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIILegea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Prezenta lege transpune Directiva nr. 2001/97/EC a Parlamentului European şi a Consiliului European privind modificarea Directivei Consiliului nr. 91/308/EEC pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spalarii banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L344/76 din 28 decembrie 2001.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUSANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 13 iulie 2005.Nr. 230.------------