LEGE Nr. 117 din 4 decembrie 1995privind integrarea sistemului asigurărilor sociale pentru cultele armeano-gregorian, crestin de rit vechi şi musulman în sistemul asigurărilor sociale de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 284 din 8 decembrie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, sistemul de asigurări sociale, inclusiv pensiile, pentru personalul cultelor armeano-gregorian, crestin de rit vechi şi musulman din România se integreaza în sistemul asigurărilor sociale de stat. (2) Cu aceeaşi dată Casa de Pensii şi Ajutoare a Cultelor Armeano-Gregorian, Crestin de Rit Vechi şi Musulman îşi încetează activitatea.  +  Articolul 2Disponibilităţile băneşti ale Casei de Pensii şi Ajutoare a Cultelor Armeano-Gregorian, Crestin de Rit Vechi şi Musulman, stabilite conform bilanţului contabil la zi, se preiau la bugetul asigurărilor sociale de stat pe bază de protocol.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 noiembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORIOAN GAVRAAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 noiembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICONSTANTIN DAN VASILIU-----------------------