LEGE nr. 231 din 13 iulie 2005privind stimularea invesţiţiilor în agricultură
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) În vederea stimulării investiţiilor efectuate în agricultură şi în sectoarele de procesare, depozitare, conservare şi valorificare a produselor, precum şi în alte sectoare legate de specificul activităţilor agricole, se constituie la dispoziţia Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Fondul pentru creditarea investiţiilor în agricultură, denumit în continuare fond. (2) Fondul se constituie din alocaţiile aprobate prin bugetul de stat cu această destinaţie la dispoziţia Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi se reconstituie din sumele rambursate şi din dobânzile plătite de către instituţiile de credit, potrivit prezentei legi.  +  Articolul 2Fondul se gestionează de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Fondul se utilizează pentru: a) acordarea de credite beneficiarilor prevăzuţi la art. 6; b) acoperirea costurilor întocmirii documentaţiei tehnico-economice pentru acordarea creditelor; c) acordarea de granturi, calculate ca procent din volumul creditului acordat beneficiarilor de credite. (2) Fondul poate fi folosit şi în completarea sumelor necesare cofinanţării proiectelor de investiţii finanţate din fonduri nerambursabile în cadrul unor programe comunitare sau în completarea creditelor acordate de instituţiile de credit din surse proprii.  +  Articolul 4Fondul va fi accesat şi derulat, în conformitate cu metodologia aprobată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, de către următoarele instituţii selectate de acest minister: a) bănci comerciale şi alte instituţii de credit autorizate potrivit prevederilor Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată; b) instituţii financiare al căror obiect principal de activitate constă în efectuarea uneia sau mai multora dintre activităţile financiare prevăzute la art. 11 alin. 1 lit. b)-l) din Legea nr. 58/1998, republicată.  +  Articolul 5 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale alocă sume din fond instituţiilor selectate, pe baza convenţiilor de lucru încheiate cu acestea, în scopul acordării de credite, în următoarele condiţii: a) termenul maxim de restituire: 10 ani; b) plafon maxim: conform solicitării instituţiei selectate şi în limita resurselor alocate Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; c) perioada de graţie pentru beneficiarii de credite: între 1 şi 5 ani, în funcţie de specificul proiectului de investiţii. (2) În convenţiile încheiate cu instituţiile selectate vor fi prevăzute sumele repartizate şi alocate, termenele de restituire, condiţiile de derulare a împrumutului şi alte condiţii. (3) Accesul instituţiilor prevăzute la art. 4 la resursele fondului se face prin licitaţie, în condiţiile prezentei legi şi ale normelor de aplicare a acesteia. (4) Instituţiile selectate vor acorda credite din fond beneficiarilor de credite, în conformitate cu normele elaborate în aplicarea prevederilor prezentei legi, precum şi cu normele proprii de creditare.  +  Articolul 6Pot beneficia de credite pentru investiţii în agricultură următoarele categorii de solicitanţi: a) producători agricoli individuali înregistraţi în Registrul exploataţiilor agricole; b) asociaţii agricole familiale, asociaţii de producători agricoli, grupuri de producători şi cooperative agricole, constituite conform legislaţiei în vigoare; c) societăţi agricole private, respectiv asociaţii agricole cu personalitate juridică, constituite conform legislaţiei în vigoare; d) societăţi comerciale cu capital privat, constituite conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 7Creditele acordate de instituţiile selectate beneficiarilor de credite nu pot depăşi plafonul stabilit anual de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi pot fi utilizate pentru: a) investiţii în producţia agricolă vegetală şi animală, inclusiv lucrări de construcţie şi amplasare a centrelor gospodăreşti ale fermelor, depozite, alte obiective legate de specificul producţiei agricole; b) investiţii în utilaje şi instalaţii pentru transformarea prin diverse procedee a produselor agricole vegetale şi animaliere; c) investiţii în domeniul serviciilor legate de producţia agricolă vegetală şi animală - aprovizionarea, valorificarea produselor agricole şi animaliere primare şi/sau transformate, servicii fitosanitare şi sanitare veterinare, asistenţă tehnică şi consultanţă acordată fermierilor; d) alte obiective de investiţii legate de specificul activităţilor agricole.  +  Articolul 8Beneficiarii de credite pentru investiţii în agricultură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să înfiinţeze sau să dezvolte activităţi de exploatare agricolă, precum şi de procesare, conservare, depozitare şi valorificare a produselor; b) să propună un plan de afaceri fezabil, prin care să demonstreze că investiţiile sunt necesare, oportune şi eficiente, plan care să fie întocmit cu sprijinul instituţiei care acordă creditul şi să fie acceptat de aceasta.  +  Articolul 9Termenele de rambursare a creditelor şi de plată a dobânzilor aferente acestora se stabilesc prin negociere între beneficiarii creditului şi instituţia selectată, în funcţie de destinaţia creditului şi de perioada de valorificare a producţiei obţinute din investiţia creditată.  +  Articolul 10Creditele acordate potrivit prevederilor prezentei legi pot fi garantate de fondurile de garantare şi/sau de către împrumutat prin: certificate de depozit, garanţii reale pe animale, maşini şi utilaje agricole, ipotecă asupra clădirilor şi terenurilor agricole, plantaţiilor sau orice alte garanţii agreate de instituţiile de credit.  +  Articolul 11 (1) Beneficiarii creditelor pentru investiţii în agricultură, care dezvoltă activităţi ai căror indicatori de performanţă tehnico-economică respectă prevederile din planul de afaceri, pot beneficia de o reducere a sumei de rambursat, calculată ca procent din volumul creditului. (2) Nivelul reducerii poate fi de până la 20% din volumul creditului acordat, diferenţiat în funcţie de tipul proiectului de investiţii. Nivelul acestuia, condiţiile şi modul de acordare se stabilesc şi se aprobă periodic, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (3) Sumele pentru acordarea reducerilor se asigură din fond.  +  Articolul 12Costul privind întocmirea documentaţiilor de acordare a creditelor se suportă din fond şi nu va putea depăşi 3% din volumul creditelor acordate.  +  Articolul 13Sumele neutilizate din fond la finele fiecărui an, precum şi cele provenite din rambursări de credite şi plăţi de dobânzi la creditele acordate în anul în curs se reportează în anul următor şi se utilizează pentru acordarea de noi credite, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 14 (1) Beneficiarii de credite pentru investiţii în agricultură au obligaţia să respecte destinaţiile pentru care au fost acordate. (2) Schimbarea destinaţiei creditelor de către beneficiarii de credite se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 15În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Guvernul va adopta norme metodologice de aplicare a acesteia.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUŞANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 13 iulie 2005.Nr. 231.----