HOTĂRÂRE nr. 574 din 15 iunie 2005privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienta cazanelor noi pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 11 iulie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre se încadrează în programul de promovare a eficientei energetice şi stabileşte cerinţele referitoare la randamentul cazanelor noi pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi şi care au puterea nominală de minimum 4 kW şi de maximum 400 kW, denumite în continuare cazane.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) cazan: ansamblul corp cazan-arzator, destinat sa transmită apei căldură degajata la arderea combustibilului; b) aparat:- corpul cazanului destinat să fie echipat cu un arzator;- arzatorul destinat sa echipeze un corp de cazan; c) putere nominală utila, exprimată în kW - puterea calorica maxima stabilită şi garantată de producător, care poate fi furnizată la mers continuu, cu respectarea randamentelor utile indicate de producător; d) randament util, exprimat în % - raportul dintre debitul caloric transmis apei din cazan şi produsul dintre valoarea calorica neta la presiune constanta a combustibilului şi consumul exprimat în cantitatea de combustibil pe unitatea de timp; e) sarcina parţială, exprimată în % - raportul dintre puterea utila a unui cazan care funcţionează intermitent sau la o putere inferioară puterii nominale utile şi aceeaşi putere nominală utila; f) temperatura medie a apei din cazan - media dintre temperatura apei la intrarea şi la ieşirea din cazan; g) cazan standard - cazan pentru care temperatura medie a apei poate fi limitată prin proiect; h) cazan recuperator - cazan destinat sa deserveasca un sistem de încălzire centrala şi să fie instalat într-o vatra de ardere ca parte componenta a unui ansamblu cazan recuperator-arzator cu gaz; i) cazan de joasa temperatura - cazan care poate funcţiona continuu, asigurând o temperatura a apei de alimentare între 35°C-40°C, şi care poate produce condensare în anumite condiţii; sunt incluse cazanele cu condensare care funcţionează cu combustibili lichizi; j) cazan cu condensare de gaz - cazan conceput sa condenseze în permanenta o mare parte din vaporii de apa continuti în gazele de ardere; k) cazan destinat a fi instalat într-un spaţiu de locuit - cazan cu puterea nominală utila mai mica decât 37 kW, destinat să asigure căldură necesară încălzirii spaţiului de locuit în care este instalat, prin emiterea de căldură de către corpul sau ce are un vas de expansiune deschis, furnizand apa calda prin circularea acesteia în sistem gravitational; aceste cazane trebuie să aibă înscrisă pe carcasa indicaţia explicita ca poate fi instalat în spaţii de locuit. (2) Termenii definiţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Se exceptează de la prevederile prezentei hotărâri următoarele: a) cazanele pentru apa calda care funcţionează cu alte tipuri de combustibili, inclusiv combustibili solizi; b) echipamentele pentru prepararea instantanee a apei calde; c) cazanele destinate sa funcţioneze cu combustibili ale căror proprietăţi diferă în mod considerabil de proprietăţile combustibililor lichizi şi gazosi comercializati în mod curent, cum ar fi gazele industriale reziduale, biogazul şi altele; d) maşinile de gătit şi aparatele destinate în principal sa incalzeasca spaţiile în care sunt instalate şi care au ca funcţie secundară furnizarea apei calde pentru încălzire centrala şi a apei calde menajere; e) aparatele cu o putere nominală mai mica de 6 kW, care folosesc circulaţia apei în sistem gravitational şi sunt destinate numai pentru producerea şi stocarea apei calde menajere; f) cazanele fabricate în regim de unicat; g) unităţile de cogenerare: unităţi pentru producerea simultană a energiei electrice şi termice şi/sau mecanice. (2) În cazul cazanelor care au funcţie dubla, aceea de încălzire a unui spaţiu şi de furnizare a apei calde menajere, cerinţele prevăzute la art. 5 alin. (1) se referă numai la funcţia de încălzire.  +  Articolul 4 (1) Nu pot face obiectul interzicerii, restrictionarii sau împiedicării introducerii pe piaţa ori punerii în funcţiune pe teritoriul României aparatele şi cazanele care sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri, care poarta marcajul CE prevăzut la art. 7 ce atesta conformitatea cu toate prevederile prezentei hotărâri, inclusiv cu procedurile pentru evaluarea conformitatii prevăzute la art. 7 şi 8, decât dacă legislaţia armonizata în vigoare prevede astfel. Elementele de identificare a marcajului de conformitate CE sunt prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Se admite punerea în funcţiune a cazanelor numai dacă respecta cerinţele de randament prevăzute la art. 5 alin. (1) şi condiţiile de punere în funcţiune stabilite pe baza condiţiilor climaterice locale, a caracteristicilor energetice şi a spaţiilor de amplasare a acestora în cadrul imobilelor. (3) Pentru cazanele recuperatoare şi/sau cazanele destinate a fi instalate în spaţii de locuit, deja instalate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se continua autorizarea punerii în funcţiune a acestora, cu condiţia ca randamentul lor atât la putere nominală, cat şi la sarcina parţială de 30% să fie cu cel mult 4% sub cerinţele prevăzute în art. 5 alin. (1) pentru cazane standard. (4) Ministerul Economiei şi Comerţului transmite Comisiei Europene informaţiile necesare care să îi permită acesteia să prezinte Consiliului propuneri de amendamente destinate să asigure randamentul energetic şi libera circulaţie a cazanelor în Uniunea Europeană şi în România. (5) În cazul în care: a) cazanelor le sunt aplicabile şi alte reglementări armonizate ce acoperă alte cerinţe şi care prevăd aplicarea marcajului CE, acest marcaj indica conformitatea cazanelor în cauza cu prevederile tuturor reglementărilor armonizate aplicabile; b) una sau mai multe dintre aceste reglementări armonizate aplicabile, la care se face referire la lit. a), îi permit producătorului, într-o perioadă de tranzitie, sa aleagă procedura pe care să o aplice cazanelor, marcajul CE indica conformitatea numai cu prevederile reglementărilor armonizate aplicate de producător. În astfel de situaţii, în documentele, notele sau instrucţiunile care însoţesc cazanele se vor indica şi datele de identificare a reglementărilor, asa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  +  Articolul 5 (1) Cazanele trebuie să respecte cerinţele de randament util: a) la puterea nominală, respectiv în timpul funcţionarii la puterea nominală P(n) exprimată în kW, şi la o temperatura medie a apei din cazan de 70°C;şi b) la sarcina parţială, respectiv în timpul funcţionarii la o sarcina parţială de 30% şi la o temperatura medie a apei care variaza în funcţie de tipul de cazan. (2) Cerinţele de randament util pentru cazane sunt prevăzute în anexa nr. 1. (3) Standardele europene armonizate referitoare la cerinţele prevăzute în prezenta hotărâre, ale căror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, stabilesc, între altele, metodele de verificare valabile pentru fabricaţie şi masurari. Tolerante adecvate trebuie incluse în nivelurile de randament.  +  Articolul 6 (1) Pentru a se putea identifica în mod clar performanţele energetice ale cazanelor se stabileşte un sistem de etichetare a acestora cu simbolul de eficienta energetica. Sistemul de etichetare se aplică acelor cazane al căror randament este mai mare decât randamentul cazanelor standard prevăzut la art. 5 alin. (1). (2) Cazanul primeşte simbolul de eficienta energetica "*" dacă randamentul sau la puterea nominală şi randamentul la sarcina parţială au valoare egala sau mai mare decât valorile prevăzute pentru cazanele standard. Simbolul "*" este redat în specimen în anexa nr. 2. Cazanul primeşte simbolul "**" dacă randamentul sau la puterea nominală şi randamentul la sarcina parţială ale cazanului au valoare mai mare cu 3 sau cu mai multe puncte decât valorile prevăzute pentru cazanele standard. Fiecare depasire suplimentară cu 3 puncte a valorii randamentului la puterea nominală şi la sarcina parţială permite atribuirea unui simbol suplimentar "*", conform prevederilor anexei nr. 3. (3) Este interzisă aplicarea oricăror alte etichete care pot fi confundate cu cele prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 7 (1) Se considera ca respecta cerinţele de randament util prevăzute la art. 5 alin. (1) cazanele care sunt conforme cu prevederile standardelor române şi/sau standardelor naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adopta standarde europene armonizate, ale căror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Astfel de cazane trebuie să aibă aplicat marcajul CE şi să fie însoţite de declaraţia de conformitate EC. (2) Conformitatea cazanelor fabricate în serie se certifica prin: a) examinarea randamentului unui cazan tip, în conformitate cu modulul B prevăzut în anexa nr. 4; b) declararea conformitatii cu tipul aprobat în conformitate cu modulele C, D sau E prevăzute în anexa nr. 5. (3) Pentru cazanele care funcţionează cu combustibili gazosi procedurile de evaluare a conformitatii randamentelor lor sunt cele utilizate pentru evaluarea conformitatii cu cerinţele de securitate stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 9 iunie 2005. (4) În cazul în care sunt introduse pe piaţa aparate comercializate separat, acestea trebuie să poarte marcajul CE şi să fie însoţite de declaraţia de conformitate EC care defineste parametrii ce le permit acestora ca, după asamblare, sa atinga nivelurile de randament util prevăzute la art. 5 alin. (1). (5) Marcajul CE, precum şi simbolul de eficienta energetica, prevăzute în anexa nr. 2, se aplică pe cazane în mod vizibil, lizibil şi durabil. Este interzisă aplicarea pe aceste produse a unor marcaje asemănătoare cu marcajul CE, care pot fi confundate cu acest marcaj. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe cazane şi pe aparate, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE sa nu fie reduse. (6) În cazul în care organul de control sau un organism notificat constata ca marcajul CE a fost aplicat necorespunzător, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, este obligat sa realizeze cazanul conform prevederilor privind aplicarea marcajului CE şi sa înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri. (7) În cazul în care organul de control constata ca neconformitatea continua, acesta ia măsurile necesare de restrictionare sau de interzicere a introducerii pe piaţa a produsului în cauza ori pentru retragerea produsului de pe piaţa, după caz. Ministerul Economiei şi Comerţului va notifica Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene în legătură cu măsurile întreprinse.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Economiei şi Comerţului notifica Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene organismele pe care le-a desemnat sa realizeze procedurile prevăzute la art. 7, împreună cu sarcinile specifice care le-au fost atribuite, precum şi numărul de identificare alocat anterior de Comisia Europeană. (2) Lista organismelor notificate şi numerele lor de identificare, precum şi sarcinile specifice pentru care au fost notificate sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (3) Ministerul Economiei şi Comerţului desemnează organismele pentru evaluarea conformitatii, având în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 6. Procedura de evaluare a organismelor în vederea recunoaşterii de către Ministerul Economiei şi Comerţului se aproba prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Se considera ca organismele care îndeplinesc criteriile prevăzute în standardele armonizate relevante îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. 6. (4) În condiţiile în care se constată că un anumit organism desemnat de Ministerul Economiei şi Comerţului nu mai întruneşte criteriile minime prevăzute în anexa nr. 6, acesta retrage desemnarea organismului şi informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene în scopul retragerii notificării la nivel european.  +  Articolul 9 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, interzicerea introducerii pe piaţa, retragerea de pe piaţa, interzicerea punerii în funcţiune şi a utilizării produselor neconforme; b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) şi (3), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, limitarea sau interzicerea introducerii pe piaţa, retragerea de pe piaţa, interzicerea comercializării sau/şi punerii în funcţiune a produselor nemarcate ori marcate incorect, până la eliminarea neconformitatilor; c) nerespectarea prevederilor art. 6, art. 7 alin. (1), (4) şi (5) şi a celor din anexa nr. 4 pct. 9 şi din anexa nr. 5 pct. 1.3, 2.5 şi 3.5, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării, până la o dată stabilită de organul de control, de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor; d) lipsa autorizării prevăzute la art. 4 alin. (3), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea utilizării cazanelor recuperatoare şi/sau a cazanelor instalate, destinate a fi instalate în spaţii de locuit. (2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile şi dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul organului de control.  +  Articolul 10Organul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi care asigura supravegherea pieţei este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piaţa - ISCIR-SP, denumit în continuare ISCIR-SP.  +  Articolul 11 (1) Deciziile luate în aplicarea prezentei hotărâri de către ISCIR-SP, din care rezultă sancţiuni şi restrictii de introducere pe piaţa sau punere în funcţiune a cazanelor şi a aparatelor, vor menţiona: a) temeiul legal al deciziei, în condiţiile prezentei hotărâri; b) căile de atac împotriva deciziei ISCIR-SP; c) termenele pentru exercitarea căilor de atac în cazul plângerii la organul de control care a aplicat sancţiunea. (2) Deciziile prevăzute la alin. (1) sunt aduse imediat la cunoştinţa persoanelor interesate şi Ministerului Economiei şi Comerţului.  +  Articolul 12Prevederile art. 8 alin. (1), (2) şi (4) se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 13 (1) Până la data aderării României la Uniunea Europeană se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune atât a cazanelor şi a aparatelor cu marcaj CE, cat şi a celor cu marcaj naţional de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre. Elementele de identificare a marcajului de conformitate CS sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Se interzice, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, aplicarea pe cazane şi aparate, concomitent, a marcajului CE şi a marcajului CS. (3) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE se aplică şi marcajului CS. (4) Lista organismelor desemnate sa realizeze procedurile de evaluare a conformitatii prevăzute la art. 7 alin. (2) şi (3) se aproba şi se actualizează prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) În situaţia în care evaluarea conformitatii cazanelor destinate pieţei naţionale se realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute la art. 7 alin. (2) şi (3) de către organismele prevăzute la alin. (4), producătorul sau reprezentantul sau autorizat, stabilit în România, trebuie să aplice marcajul CS.  +  Articolul 14 (1) Responsabilităţile producătorului sau ale reprezentantului sau autorizat, în legătură cu cazanele şi cu aparatele introduse pe piaţa sau puse în funcţiune cu marcaj CS, sunt aceleaşi cu cele prevăzute de prezenta hotărâre pentru cazanele şi aparatele cu marcaj CE. (2) Sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 9 se aplică şi în cazul cazanelor şi aparatelor introduse pe piaţa cu marcaj CS.  +  Articolul 15De la data aderării României la Uniunea Europeană se interzice introducerea pe piaţa sau punerea în funcţiune a cazanelor şi a aparatelor care poarta marcajul CS.  +  Articolul 16Lista standardelor române care adopta standardele europene armonizate prevăzute la art. 7 alin. (1), ale căror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aproba şi se actualizează periodic prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 18Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 270/2002 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienta şi etichetarea energetica pentru introducerea pe piaţa a cazanelor noi de apa calda care funcţionează cu combustibil lichid sau gazos, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 9 aprilie 2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 19Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 92/42/CEE din 21 mai 1992 privind cerinţele de eficienta pentru cazanele noi de apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 167 din data de 22 iunie 1992, modificată şi completată prin Directiva Consiliului 93/68/CEE din 22 iulie 1993, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 220 din data de 30 august 1993 şi modificată şi completată prin Directiva Consiliului 2004/8/CEE din 11 februarie 2004, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 052 din 21 februarie 2004.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan SereşBucureşti, 15 iunie 2005.Nr. 574.  +  Anexa 1
               
    CERINŢELE DE RANDAMENT UTIL PENTRU CAZANE
    Tipul cazanuluiIntervalul de putere (kW)Randamentul la putere nominalăRandamentul la sarcina parţială
    Temperatura medie a apei din cazan (°C)Randamentul cerut (%)Temperatura medie a apei din cazan (°C)Randamentul cerut (%)
    Cazane standard4-40070>= 84 + 2 log P(n)>= 50>= 80 + 3 log P(n)
    Cazane de joasă temperatură*)4-40070>= 87,5 + 1,5 log P(n)40>= 87,5 + 1,5 log P(n)
    Cazane cu condensare de gaz4-40070>= 91 + 1 log P(n)30**)>= 97 + 1 log P(n)
  ----------- Notă *) Inclusiv cazane cu condensare, care funcţionează cu combustibil lichid. Notă **) Temperatura apei de alimentare a cazanului.
   +  Anexa 2MARCAJELE SPECIFICE SUPLIMENTAREMarcajele specifice suplimentare sunt:1. Ultimele doua cifre ale anului în care a fost aplicat marcajul CE.2. Simbolul de eficienta energetica acordat pentru performanţele energetice în baza art. 6 din hotărâre are următoarea forma:  +  Anexa 3ATRIBUIREAsimbolului de eficienta energetica pentru performanţele energeticeCerinţele de randament ce trebuie îndeplinite atât la puterea nominală, cat şi la sarcina parţială de 0,3 P(n):
         
    EtichetaRandamentul cerut la puterea nominală P(n) şi la o temperatură medie a apei din cazan de 70°C (%)Randamentul cerut la sarcina parţială de 0,3 P(n) şi la o temperatură medie a apei din cazan de >= 50°C (%)
    *>= 84 + 2 log P(n)>= 80 + 3 log P(n)
    **>= 87 + 2 log P(n)>= 83 + 3 log P(n)
    ***>= 90 + 2 log P(n)>= 86 + 3 log P(n)
    ****>= 93 + 2 log P(n)>= 89 + 3 log P(n)
   +  Anexa 4PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITATIIExaminarea EC de tip - Modulul B1. Acest modul descrie acea parte a procedurii prin care un organism notificat constata şi atesta ca un exemplar reprezentativ din producţia avută în vedere respecta prevederile aplicabile din prezenta hotărâre.2. Cererea pentru efectuarea examinării EC de tip se înaintează de către producător sau de către reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, unui singur organism notificat, ales de către acesta.Cererea trebuie să cuprindă următoarele: a) denumirea şi adresa producătorului şi, dacă cererea este înaintată de către reprezentantul autorizat al acestuia, denumirea şi adresa reprezentantului autorizat; b) o declaraţie scrisă, potrivit căreia rezultă ca o cerere similară nu a mai fost înaintată nici unui alt organism notificat; c) dosarul tehnic de fabricaţie prevăzut la pct. 3.Solicitantul trebuie să pună la dispoziţie organismului notificat un exemplar reprezentativ din producţia avută în vedere, denumit în continuare tip. Organismul notificat poate să solicite un număr rezonabil de exemplare dacă considera ca sunt necesare pentru realizarea programului de încercări.3. Dosarul tehnic de fabricaţie trebuie să permită efectuarea evaluării conformitatii aparatului cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre. În măsura în care este necesar evaluării, dosarul tehnic de fabricaţie trebuie să acopere proiectarea, fabricatia şi modul de funcţionare a aparatului şi trebuie să cuprindă următoarele: a) descrierea generală a tipului; b) planuri de conceptie, planuri de fabricaţie şi diagrame ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.; c) descrieri şi explicaţii necesare înţelegerii desenelor şi diagramelor, precum şi a modului de funcţionare a produsului; d) lista standardelor prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre, aplicate în totalitate sau parţial, precum şi descrierea soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale prevăzute de prezenta hotărâre pentru cazul în care standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre nu au fost aplicate; e) rezultatele calculelor de proiectare realizate, verificările efectuate etc.; f) rapoarte de încercări.4. Organismul notificat are următoarele obligaţii:4.1. sa examineze dosarul tehnic de fabricaţie, sa verifice dacă tipul a fost fabricat în conformitate cu dosarul tehnic de fabricaţie şi sa identifice elementele care au fost proiectate în conformitate cu standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre, precum şi componentele care au fost proiectate fără a aplica prevederile din acele standarde;4.2. să efectueze sau sa impună efectuarea examinarilor corespunzătoare şi a încercărilor necesare, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre, dacă soluţiile adoptate de producător satisfac cerinţele esenţiale prevăzute de prezenta hotărâre;4.3. să efectueze sau sa impună efectuarea examinarilor corespunzătoare şi a încercărilor necesare, pentru a verifica, în cazul în care producătorul a ales să aplice standardele din domeniu, dacă acestea au fost aplicate;4.4. sa convină împreună cu solicitantul asupra locului unde vor fi efectuate examinarile şi încercările necesare.5. În cazul în care tipul respecta prevederile prezentei hotărâri aplicabile acestuia, organismul notificat trebuie să elibereze solicitantului un certificat de examinare EC de tip. Acest certificat conţine denumirea şi adresa producătorului, concluziile examinarilor şi datele necesare pentru identificarea tipului aprobat.Lista cu cele mai importante documente din dosarul tehnic de fabricaţie se anexează la certificat şi o copie se păstrează de către organismul notificat.În cazul în care organismul notificat refuza acordarea certificatului de examinare EC de tip producătorului sau reprezentantului autorizat al acestuia, stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, organismul trebuie să justifice detaliat solicitantului refuzul.În situaţia în care i se refuza unui producător certificarea unui tip, acesta poate face plângere la instanţa judecătorească competenţa teritorială, în condiţiile legii.6. Solicitantul trebuie să informeze organismul notificat, care deţine documentaţia referitoare la certificatul de examinare EC de tip, asupra tuturor modificărilor pe care le-a efectuat sau intenţionează să le efectueze unui aparat aprobat. Aceste modificări sunt supuse unei aprobări suplimentare atunci când pot afecta conformitatea cu cerinţele esenţiale sau cu condiţiile prevăzute pentru utilizarea acestui produs. Aceasta aprobare suplimentară trebuie acordată sub forma unei completări la certificatul de examinare EC de tip original.7. Fiecare organism notificat trebuie, de asemenea, sa comunice celorlalte organisme notificate informaţii relevante privind certificatele de examinare EC de tip pe care le-a emis sau le-a retras, inclusiv completările la acestea.8. Celelalte organisme notificate pot să obţină copii ale certificatelor de examinare EC de tip şi/sau ale completărilor la acestea. Anexele la certificate trebuie puse la dispoziţie celorlalte organisme notificate.9. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să păstreze împreună cu dosarul tehnic de fabricaţie copiile certificatelor de examinare EC de tip emise şi ale completărilor la acestea o perioadă de cel puţin 10 ani de la data fabricării ultimului produs.În situaţia în care nici producătorul şi nici reprezentantul autorizat al acestuia nu sunt stabiliţi în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a deţine şi de a pune la dispoziţie ISCIR-SP, la cerere, documentaţia tehnica revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţa a produsului.  +  Anexa 5PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITATII1. Modulul C - Conformitatea cu tipul1.1. Conformitatea cu tipul este acea parte a procedurii prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, asigura şi declara ca aparatele în cauza sunt conform tipului descris în certificatul de examinare EC de tip şi satisfac cerinţele aplicabile prin prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat, stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare aparat şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate.1.2. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a garanta ca procesul de fabricaţie asigura conformitatea aparatelor fabricate cu tipul, asa cum este descris în certificatul de examinare EC de tip, şi cu cerinţele de randament ale prezentei hotărâri aplicabile acestora.1.3. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să păstreze o copie a declaraţiei de conformitate o perioadă de cel puţin 10 ani de la data fabricării ultimului produs.În situaţia în care nici producătorul şi nici reprezentantul autorizat al acestuia nu sunt stabiliţi pe teritoriul României ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a deţine şi de a pune la dispoziţie: ISCIR - SP, la cerere, documentaţia tehnica revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţa a produsului.1.4. Un organism notificat, ales de producător, efectuează sau impune efectuarea examinării produselor la intervale de timp aleatorii. Se examinează un esantion adecvat din produsele finite, prelevat de la faţa locului de către organismul notificat, şi se efectuează încercările adecvate, definite în standardele aplicabile prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre sau încercări cu efect echivalent, pentru a verifica conformitatea produsului cu cerinţele aplicabile din hotărârea corespunzătoare.În cazul în care unul sau mai multe dintre produsele verificate nu sunt conforme, organismul notificat trebuie să ia măsurile necesare pentru obţinerea conformitatii.2. Modulul D - Asigurarea calităţii producţiei2.1. Asigurarea calităţii producţiei este procedura prin care producătorul care respecta obligaţiile ce îi revin conform prevederilor pct. 2.2 asigura şi declara conformitatea aparatelor în cauza cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi faptul ca acestea satisfac cerinţele prezentei hotărâri. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare aparat şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate.Marcajul CE trebuie să fie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform prevederilor pct. 2.4.2.2. Producătorul trebuie să aplice un sistem al calităţii aprobat pentru producţie, inspecţia finala a aparatului şi încercări conform prevederilor pct. 2.3 şi care trebuie supus supravegherii conform prevederilor pct. 2.4.2.3. Sistemul calităţii2.3.1. Producătorul trebuie să solicite unui organism notificat ales de acesta evaluarea propriului sistem al calităţii.Cererea pentru evaluarea sistemului calităţii trebuie să cuprindă: a) toate informaţiile relevante despre aparatul avut în vedere; b) documentaţia privind sistemul calităţii; c) dosarul tehnic de fabricaţie pentru tipul aprobat şi o copie a certificatului de examinare EC de tip.2.3.2. Sistemul calităţii trebuie să garanteze conformitatea aparatelor cu tipul aprobat, asa cum este descris în certificatul de examinare EC de tip şi cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre. Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de un producător trebuie să fie reunite într-o documentaţie sistematica şi ordonată sub forma de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise.Documentaţia privind sistemul calităţii trebuie să permită o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.Documentaţia privind sistemul calităţii trebuie să conţină în special o descriere corespunzătoare a următoarelor: a) obiectivele legate de calitate şi structura organizatorică, responsabilităţile şi atribuţiile conducerii cu privire la calitatea aparatelor; b) procesul de fabricaţie, tehnicile de control şi de asigurare a calităţii, precum şi procesele şi măsurile sistematice care vor fi utilizate; c) examinarile şi încercările efectuate înainte, în timpul şi după fabricare, cu indicarea frecvenţei la care acestea se efectuează; d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarile sau aprobările personalului implicat etc.; e) mijloacele de supraveghere a realizării calităţii cerute şi a funcţionarii eficiente a sistemului calităţii.2.3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a stabili dacă satisface cerinţele prevăzute la pct. 2.3.2. Se considera ca sunt respectate cerinţele prevăzute la pct. 2.3.2 dacă elementele sistemului calităţii sunt conform standardelor naţionale relevante care adopta standarde europene armonizate. Echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienta în evaluarea tehnologiei produsului în cauza. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizita de inspectare la întreprinderea producătorului.Decizia motivată a echipei de audit, care va cuprinde şi concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoştinţa producătorului.2.3.4. Producătorul trebuie să se angajeze ca îndeplineşte obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii, asa cum a fost aprobat, şi trebuie să asigure ca acesta este menţinut la un nivel corespunzător şi eficient.Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii asupra oricărei intentii de modificare a sistemului calităţii.Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi sa decidă dacă sistemul calităţii modificat va satisface în continuare cerinţele prevăzute la pct. 2.3.2 sau dacă este necesară o noua procedura de evaluare.Decizia motivată a echipei de audit, care va cuprinde şi concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoştinţa producătorului.2.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat2.4.1. Scopul supravegherii sistemului calităţii este acela de a asigura ca producătorul îndeplineşte în totalitate obligaţiile care îi revin din sistemul calităţii aprobat.2.4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea de inspecţii la locurile de fabricaţie, inspecţie, încercări şi depozitare şi trebuie să pună la dispoziţie acestuia toate informaţiile necesare, în special: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.2.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze auditari periodice pentru a se asigura ca producătorul menţine şi aplica sistemul calităţii şi trebuie să emita producătorului un raport de audit.2.4.4. Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului. În timpul unor astfel de vizite organismul notificat poate să efectueze sau să solicite să fie efectuate încercări pentru a verifica buna funcţionare a sistemului calităţii; dacă este cazul, organismul notificat trebuie să predea producătorului un raport al vizitei şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.2.5. Producătorul trebuie să păstreze şi să poată pune la dispoziţie ISCIR - SP, pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul produs, următoarele documente: a) documentaţia menţionată la pct. 2.3.1 paragraful 2 lit. b); b) informaţiile privind modificarea sistemului calităţii prevăzute la pct. 2.3.4 paragraful 2; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 2.3.4 ultimul paragraf şi la pct. 2.4.3 şi 2.4.4.2.6. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informaţii referitoare la aprobările privind sistemul calităţii, emise şi retrase.3. Modulul E - Asigurarea calităţii produsului3.1. Acest modul descrie procedura prin care producătorul care îndeplineşte prevederile pct. 3.2 asigura şi declara cazanele şi aparatele conforme cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat, stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare cazan şi aparat şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate. Marcajul CE trebuie să fie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat care răspunde de supraveghere, conform prevederilor pct. 3.4.3.2. Pentru inspecţia finala şi încercarea cazanului şi aparatului, producătorul trebuie să aplice un sistem al calităţii aprobat conform prevederilor pct. 3.3, care trebuie să fie supus supravegherii conform prevederilor pct. 3.4.3.3. Sistemul calităţii3.3.1. Producătorul solicita unui organism notificat ales de către acesta evaluarea propriului sistem al calităţii pentru cazanele şi aparatele sale.Cererea pentru evaluarea sistemului calităţii trebuie să cuprindă: a) toate informaţiile relevante pentru categoria de cazan sau aparat avută în vedere; b) documentaţia privind sistemul calităţii; c) dosarul tehnic de fabricaţie a tipului aprobat şi o copie a certificatului de examinare EC de tip.3.3.2. În cadrul sistemului calităţii se efectuează examinarea fiecărui cazan sau aparat şi încercările corespunzătoare prevăzute în standardul sau în standardele aplicabile prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre ori încercări cu efect echivalent, pentru a verifica conformitatea cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre. Toate elementele, cerinţele şi deciziile adoptate de producător trebuie să fie reunite într-o documentaţie sistematica şi ordonată sub forma de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Aceasta documentaţie privind sistemul calităţii trebuie să asigure o înţelegere uniforma a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.Documentaţia privind sistemul calităţii trebuie să conţină în special o descriere adecvată a următoarelor: a) obiectivele privind calitatea, structura organizatorică a întreprinderii, responsabilităţile şi atribuţiile conducerii întreprinderii în ceea ce priveşte calitatea produsului; b) examinarile şi încercările care vor fi efectuate după fabricaţie; c) mijloacele de supraveghere a funcţionarii efective a sistemului calităţii; d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.3.3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 3.3.2. Se considera ca sunt respectate cerinţele prevăzute la pct. 3.3.2 dacă elementele sistemului calităţii sunt conform standardelor relevante române şi/sau standardelor naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adopta standarde europene armonizate.Echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienta în evaluarea tehnologiei produsului în cauza. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizita de inspectare la întreprinderea producătorului.Decizia motivată a echipei de audit, care va cuprinde şi concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoştinţa producătorului.3.3.4. Producătorul trebuie să se angajeze ca îndeplineşte obligaţiile care decurg din sistemul calităţii, asa cum a fost aprobat, şi trebuie să asigure ca acesta este menţinut la un nivel corespunzător şi eficient.Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii asupra oricărei intentii de modificare a sistemului calităţii.Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi sa decidă dacă sistemul calităţii modificat continua sa satisfacă cerinţele prevăzute la pct. 3.3.2 sau, dacă este necesară, o noua procedura de evaluare.Decizia motivată a echipei de audit, care va cuprinde şi concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoştinţa producătorului.3.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat3.4.1. Scopul supravegherii sistemului calităţii este acela de a asigura ca producătorul îndeplineşte în totalitate obligaţiile care îi revin din sistemul calităţii aprobat.3.4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea de inspecţii la locurile de inspecţie, încercări şi depozitare şi trebuie să pună la dispoziţie acestuia toate informaţiile necesare, în special: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) dosarul tehnic de fabricaţie; c) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.3.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice, pentru a se asigura ca producătorul menţine şi aplica sistemul calităţii şi trebuie să emita producătorului un raport de audit.3.4.4. Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului. În timpul unor astfel de vizite organismul notificat poate să efectueze sau să solicite să fie efectuate încercări pentru a verifica buna funcţionare a sistemului calităţii; dacă este cazul, organismul notificat trebuie să predea producătorului un raport al vizitei şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.3.5. Producătorul trebuie să păstreze şi sa pună la dispoziţie ISCIR - SP pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul cazan sau aparat următoarele documente: a) documentaţia menţionată la pct. 3.3.1 paragraful 2 lit. c); b) informaţiile privind modificarea sistemului calităţii, prevăzute la pct. 3.3.4 paragraful 2; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.3.4, 3.4.3 şi 3.4.4.3.6. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informaţiile relevante referitoare la aprobările privind sistemul calităţii emise şi la cele retrase.  +  Anexa 6CRITERII MINIMEce trebuie avute în consideraţie pentru notificarea organismelor1. Organismul, directorul acestuia şi personalul responsabil cu efectuarea încercărilor de verificare trebuie să fie alţii decât proiectantul, producătorul, furnizorul sau instalatorul aparatelor pe care organismul le inspecteaza şi decât reprezentantul autorizat al acestora. Aceştia nu pot să fie implicaţi direct sau ca reprezentanţi autorizaţi în activităţi de proiectare, construcţie, comercializare ori întreţinere a unor astfel de cazane şi aparate. Aceasta nu exclude posibilitatea schimburilor de informaţii tehnice între producător şi organismul notificat.2. Organismul şi personalul acestuia cu responsabilităţi în efectuarea controlului trebuie să efectueze încercări de verificare cu cel mai înalt grad de integritate profesională şi competenţa tehnica şi trebuie să fie independenţi de orice presiuni şi stimulente, îndeosebi de cele de natura financiară, care ar putea influenţa evaluarea sau rezultatele inspecţiilor, în mod special din partea unor persoane ori grupuri de persoane care au interes în rezultatele verificărilor.3. Organismul trebuie să aibă la dispoziţie personalul necesar şi să deţină dotările necesare care să îi permită îndeplinirea în bune condiţii a sarcinilor sale administrative şi tehnice legate de operaţiunile de verificare; de asemenea, trebuie să aibă acces la echipamentul necesar pentru efectuarea verificărilor speciale.4. Personalul responsabil cu efectuarea inspecţiilor trebuie să aibă: a) pregătire tehnica şi profesională temeinica; b) cunoştinţe satisfăcătoare referitoare la cerinţele încercărilor pe care le efectuează şi experienta adecvată pentru astfel de încercări; c) abilitatea necesară pentru a întocmi certificate, înregistrări şi rapoarte care să demonstreze ca încercările au fost efectuate.5. Imparţialitatea personalului cu responsabilităţi în efectuarea controlului trebuie garantată. Remunerarea personalului nu trebuie să fie dependenta de numărul încercărilor efectuate şi nici de rezultatele acestora.6. Organismul trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă, pentru încercările efectuate, în conformitate cu legislaţia naţionala în domeniu, dacă răspunderea civilă nu revine prin lege statului.7. Personalul organismului este obligat sa păstreze secretul profesional cu privire la informaţiile dobândite în exercitarea sarcinilor sale ce decurg din respectarea prevederilor prezentei hotărâri sau a altor reglementări naţionale, cu excepţia situaţiei în care informaţiile sunt solicitate de autorităţile competente ale statului în care îşi desfăşoară activitatea.----------