HOTĂRÂRE nr. 617 din 23 iunie 2005pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 12 iulie 2005    Având în vedere prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 20 ianuarie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(2) Instrumentele de prezentare şi motivare a actelor normative trebuie să cuprindă menţiunile prevăzute la art. 30 din Legea nr. 24/2000, republicată, precum şi referiri cu privire la îndeplinirea procedurii aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în administraţia publică, prevăzute de Legea nr. 52/2003."2. Alineatul (5) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(5) În situaţia în care între iniţiator şi autorităţile publice avizatoare există puncte de vedere diferite, proiectul de act normativ va fi avizat, în mod obligatoriu, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia, cu observaţii, care vor fi anexate şi prezentate în cadrul şedinţei Guvernului. Depăşirea termenului de 5 zile, precum şi restituirea proiectului, fără semnarea instrumentului de prezentare şi motivare, însoţit sau nu de observaţii, reprezintă aviz tacit, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi de către iniţiator."3. După alineatul (7) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (7^1 ), cu următorul cuprins:"(7^1 ) În cazul proiectelor de acte normative care transpun prevederi comunitare în legislaţia internă, termenele prevăzute la art. 7 alin. (2) şi la alin. (3) şi (5) ale prezentului articol sunt de cel mult două zile lucrătoare fiecare."4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Proiectele de ordonanţă de urgenţă vor fi avizate de către ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul, din punctul de vedere al oportunităţii promovării acestora, în sensul motivării situaţiilor extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, aşa cum prevede art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată. (2) Avizul de oportunitate prevăzut la alin. (1) trebuie obţinut de către iniţiatorul proiectului de ordonanţă de urgenţă, în prealabil începerii procedurii de avizare prevăzute la art. 7. Conducătorul autorităţii publice iniţiatoare va transmite proiectul de ordonanţă de urgenţă autorităţilor publice interesate în aplicarea acestuia, potrivit art. 7, numai după obţinerea unui aviz favorabil conform alin. (1). (3) În cazul în care avizul prevăzut la alin. (1) este favorabil cu amendamente, iniţiatorul va putea transmite proiectul de ordonanţă de urgenţă pe circuitul de avizare, potrivit art. 7, numai după refacerea acestuia conform avizului. (4) În situaţia în care avizul prevăzut la alin. (1) este nefavorabil, proiectul de ordonanţă de urgenţă va fi refăcut sub forma unui proiect de lege şi va fi promovat ca atare, cu îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute în prezentul regulament. (5) Dacă autoritatea care a elaborat proiectul de ordonanţă de urgenţă susţine necesitatea promovării lui în această formă, chiar după obţinerea unui aviz nefavorabil, acordat în conformitate cu prevederile alin. (1), proiectul va fi discutat în cadrul şedinţei Guvernului, unde se va adopta o hotărâre finală. (6) Nici un proiect de ordonanţă de urgenţă nu poate fi inclus pe agenda de lucru a Guvernului fără avizul prevăzut la alin. (1)."5. La articolul 23 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) prezentarea actului normativ adoptat primului-ministru, în vederea semnării, şi miniştrilor care au obligaţia punerii lui în executare, în vederea contrasemnării. În cazul ordonanţelor de urgenţă adoptate, acestea se supun primului-ministru, spre semnare, numai după obţinerea pe nota de fundamentare a acestora a semnăturii ministrului delegat pentru relaţia cu Parlamentul, care certifică conformitatea cu avizul prevăzut la art. 13 alin. (1). Contrasemnarea unui act normativ adoptat de Guvern este obligatorie în termen de cel mult 24 de ore de la data semnării lui de către primul-ministru;".6. După capitolul II "Dispoziţii privind analiza şi supunerea spre adoptare a proiectelor de acte normative" se introduce un nou capitol, capitolul II^1 , cuprinzând articolele 26^1 -26^7 , cu următorul cuprins:"CAPITOLUL II^1Dispoziţii privind deciziile primului-ministruArt. 26^1 (1) Deciziile primului-ministru se emit pe baza şi în executarea legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului. (2) Deciziile primului-ministru se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului General al Guvernului. (3) Nu sunt supuse regimului de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, deciziile primului-ministru care au ca obiect reglementări din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, clasificate potrivit legii.Art. 26^2Deciziile primului-ministru se elaborează, se iniţiază, se emit şi se aplică în conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, cu dispoziţiile Legii nr. 24/2000, republicată, ale Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu principiile ordinii de drept.Art. 26^3 (1) Proiectul de decizie se supune primului-ministru spre semnare însoţit de solicitarea conducătorului autorităţii publice care a formulat propunerea. (2) Proiectul de decizie se transmite de către iniţiatorul acestuia Secretariatului General al Guvernului, atât în original, ştampilat pe fiecare pagină, cât şi pe suport magnetic. (3) Proiectul de decizie care nu corespunde condiţiilor de formă prevăzute în prezentul capitol va fi restituit iniţiatorului de către Secretariatul General al Guvernului, în vederea refacerii lui. (4) Iniţiatorii au obligaţia de a comunică Secretariatului General al Guvernului, cu operativitate, toate informaţiile şi documentele solicitate, necesare definitivării proiectelor de decizie.Art. 26^4Secretariatul General al Guvernului transmite proiectele de decizie Cancelariei Primului-Ministru, pentru a fi prezentate primului-ministru în vederea semnării. Deciziile primului-ministru sunt contrasemnate de către şeful Cancelariei Primului-Ministru.Art. 26^5 (1) Deciziile primului-ministru se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de cel mult 7 zile de la data emiterii lor. Nepublicarea atrage inexistenţa deciziilor. (2) Deciziile primului-ministru produc efecte de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară.Art. 26^6 (1) După semnarea deciziilor de către primul-ministru, Cancelaria Primului-Ministru va proceda la transmiterea acestora, în regim de urgenţă, către Secretariatul General al Guvernului. (2) Secretariatul General al Guvernului asigură: a) numerotarea deciziilor în cadrul anului calendaristic şi arhivarea acestora, în original; b) transmiterea deciziilor către secretarul general al Camerei Deputaţilor, cu solicitarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I; c) comunicarea de îndată a deciziilor către autorităţile publice care au obligaţia punerii lor în aplicare.Art. 26^7Cheltuielile determinate de publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziilor primului-ministru se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru."7. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 32, cu următorul cuprins:"Art. 32. - (1) În situaţia în care împotriva unei decizii a primului-ministru se formulează o plângere prealabilă sau o reclamaţie administrativă în condiţiile prevederilor legale privind contenciosul administrativ, Cancelaria Primului-Ministru comunică de îndată iniţiatorului, care are obligaţia să reanalizeze actul respectiv şi să comunice Cancelariei Primului-Ministru, în termen de 10 zile de la solicitare, propuneri de menţinere, de modificare şi/sau de completare ori de abrogare a acestuia. (2) În situaţia în care iniţiatorul propune menţinerea deciziei primului-ministru, Cancelaria Primului-Ministru comunică reclamantului soluţia de respingere a plângerii prealabile sau, după caz, a reclamaţiei administrative. Cancelaria Primului-Ministru va asigura susţinerea soluţiei de menţinere a deciziei primului-ministru în faţa instanţelor de contencios administrativ. (3) În situaţia în care iniţiatorul propune admiterea plângerii prealabile sau, după caz, a reclamaţiei administrative, acesta are obligaţia de a promova un proiect de modificare, de completare sau de abrogare, după caz, a deciziei primului-ministru contestate, respectând dispoziţiile prezentului regulament şi ale legislaţiei privind contenciosul administrativ."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 20 ianuarie 2005, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru VoicuMinistrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul,Bogdan OlteanuŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuBucureşti, 23 iunie 2005.Nr. 617.----