LEGE nr. 206 din 29 iunie 2005privind punerea în aplicare a unor sancţiuni internaţionale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 12 iulie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Domeniul de aplicare (1) Prezenta lege reglementează modalitatea de punere în aplicare, de către România, a unor sancţiuni internaţionale instituite prin rezoluţiile Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, adoptate în baza cap. VII al Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi destinate menţinerii păcii şi securităţii internaţionale şi a unor sancţiuni internaţionale sau măsuri restrictive ale Uniunii Europene, adoptate în cadrul Politicii Externe şi de Securitate Comune. (2) Prezenta lege reglementează, de asemenea, modalitatea de punere în aplicare, de către România, a unor măsuri restrictive ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa sau, după caz, prin decizii unilaterale ale statelor.  +  Articolul 2Caracterul obligatoriu (1) Rezoluţiile Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, adoptate în baza cap. VII al Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, sunt direct aplicabile, constituind în mod direct drepturi şi obligaţii pentru instituţiile publice şi subiectele de drept intern. (2) Acţiunile comune şi poziţiile comune ale Consiliului Uniunii Europene, precum şi alte decizii cu caracter similar, adoptate în cadrul Politicii Externe şi de Securitate Comune, prin care se instituie sancţiuni sau măsuri restrictive faţă de state terţe ori entităţi nonstatale devin obligatorii, în temeiul prezentei legi, pentru subiectele de drept intern - instituţii publice, persoane fizice sau juridice din momentul publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 3. (3) Caracterul obligatoriu al sancţiunilor instituite prin acte ale altor organizaţii internaţionale sau, după caz, prin decizii unilaterale ale statelor va fi stabilit prin act normativ special. (4) Instituţiile publice au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a acţiunilor comune şi poziţiilor comune ale Consiliului Uniunii Europene, precum şi a altor decizii cu caracter similar, adoptate în cadrul Politicii Externe şi de Securitate Comune, menţionate la alin. (1) şi (2), în conformitate cu prezenta lege. (5) În cazul în care în textul acţiunilor comune şi poziţiilor comune ale Consiliului Uniunii Europene, precum şi al altor decizii cu caracter similar, adoptate în cadrul Politicii Externe şi de Securitate Comune, se precizează că acestea sunt de aplicabilitate imediată, instituţiile publice competente au obligaţia de a adopta în regim de urgenţă toate măsurile pentru punerea acestora în aplicare chiar înainte de publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Publicarea în Monitorul OficialPrin ordin al ministrului afacerilor externe se asigură publicarea gratuită în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a acţiunilor comune şi poziţiilor comune ale Consiliului Uniunii Europene, precum şi a altor decizii cu caracter similar, adoptate în cadrul Politicii Externe şi de Securitate Comune, prin care se instituie sancţiuni sau măsuri restrictive, în termen de 15 zile de la adoptarea acestora ori de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 4Organismul competent pentru coordonarea aplicării sancţiunilor (1) Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi se constituie Comitetul Interinstituţional, denumit în continuare Comitetul, alcătuit din miniştri ai afacerilor externe, ai justiţiei, administraţiei şi internelor, apărării naţionale, economiei şi comerţului, finanţelor publice, integrării europene, comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, transporturilor, construcţiilor şi turismului şi din directori ai Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, din guvernatorul Băncii Naţionale a României, din preşedintele Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor, al Autorităţii Naţionale de Control şi preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, coordonat de primul-ministru. (2) În funcţie de specificul sancţiunilor internaţionale adoptate, Comitetul poate solicita participarea la întrunirile sale şi a reprezentanţilor altor instituţii publice. (3) În funcţie de specificul sancţiunilor internaţionale adoptate, se constituie grupuri de lucru ale Comitetului, la nivel de experţi. (4) Serviciile de secretariat necesare pentru desfăşurarea activităţii Comitetului vor fi asigurate de Ministerul Afacerilor Externe. (5) Cheltuielile implicate de activitatea de secretariat vor fi suportate din bugetul anual aprobat Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 5Atribuţiile Comitetului (1) Comitetul asigură coordonarea acţiunilor autorităţilor publice române în domeniul punerii în aplicare a sancţiunilor instituite prin rezoluţiile Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, adoptate în baza cap. VII al Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, sau prin acţiuni comune, poziţii comune ori alte decizii cu caracter similar, adoptate în cadrul Politicii Externe şi de Securitate Comune. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Comitetul propune, conform procedurii stabilite la art. 7, un plan de măsuri pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale instituite, ce va fi supus spre aprobare Guvernului, şi urmăreşte ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor sale. (3) Primul-ministru prezintă periodic, potrivit art. 107 alin. (1) din Constituţia României, republicată, dar nu mai puţin de o dată pe an, rapoarte detaliate Parlamentului şi Consiliului Suprem de Apărare a ţării privind măsurile adoptate de România în vederea punerii în aplicare a regimurilor de sancţiuni instituite pe plan internaţional. (4) Ori de câte ori va fi posibil Comitetul va asigura informarea persoanelor fizice şi juridice interesate în legătură cu probabilitatea adoptării sancţiunilor internaţionale menţionate la art. 1. (5) Comitetul va sprijini autoritatea competentă în a emite certificatele privind evenimentele ce pot fi considerate cazuri de forţă majoră, prin informarea acesteia în legătură cu circumstanţele adoptării sancţiunilor internaţionale susceptibile a genera situaţia de forţă majoră.  +  Articolul 6Întrunirile Comitetului (1) Comitetul se reuneşte, la convocarea Ministerului Afacerilor Externe, în vederea adoptării planului de măsuri prevăzut la art. 5 alin. (2). (2) Comitetul se reuneşte, de asemenea, la solicitarea oricăruia dintre membrii săi, ori de câte ori se va considera necesar.  +  Articolul 7Procedura de adoptare a planului de măsuri necesare punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale (1) Ministerul Afacerilor Externe va înştiinţa toate celelalte instituţii care fac parte din Comitet despre adoptarea unuia dintre actele menţionate la art. 1 şi le va transmite acestora copiile respectivelor acte. (2) Fiecare instituţie va formula propuneri în domeniul său de competenţă, în vederea întocmirii planului de măsuri, şi le va înainta secretariatului Comitetului. Propunerile formulate vor conţine în mod obligatoriu măsurile care se impun a fi adoptate la nivelul instituţiei respective, cu evidenţierea posibilelor obstacole de natură operaţională sau legislativă care pot apărea. (3) După primirea propunerilor, secretariatul Comitetului va convoca reuniunea grupului de lucru constituit la nivel de experţi, în vederea elaborării şi adoptării prin decizie a planului de măsuri. (4) Deciziile Comitetului vor fi adoptate prin consens şi se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) Planul de măsuri va cuprinde în mod obligatoriu nominalizarea instituţiilor responsabile cu punerea sa în aplicare, precum şi termenele de ducere la îndeplinire a respectivelor măsuri. (6) La solicitarea Comitetului, toate instituţiile publice sunt obligate să pună la dispoziţie acestuia orice date necesare desfăşurării activităţii sale, cu respectarea regimului informaţiilor clasificate.  +  Articolul 8Informarea iniţiatorului regimului de sancţiuni asupra măsurilor întreprinse în plan naţionalMinisterul Afacerilor Externe va informa organizaţiile internaţionale în cadrul cărora a fost adoptat regimul de sancţiuni despre măsurile întreprinse în plan naţional.  +  Articolul 9Dispoziţii finaleLa data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2001 pentru aplicarea Rezoluţiei nr. 1.373/2001 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind combaterea terorismului internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 3 decembrie 2001, aprobată prin Legea nr. 131/2002.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 29 iunie 2005.Nr. 206.----