ORDIN nr. 340 din 20 iunie 2005pentru modificarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 86/2003
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 8 iulie 2005    În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 182/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 28 martie 2005,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,având în vedere referatul de aprobare prezentat,ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:  +  Articolul ISe modifică şi se completează Prescripţia tehnică PT C 3-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 86/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 şi 161 bis din 13 martie 2003, modificată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 210/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 10 aprilie 2003, după cum urmează:1. Punctul 2.3 va avea următorul cuprins:"Agenţii economici autorizaţi care fac dovada proprietăţii buteliilor pe baza documentelor financiar-contabile pot să îşi personalizeze buteliile. Personalizarea buteliilor se va face conform metodologiei privind personalizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL, aprobată prin ordin al inspectorului de stat şef al ISCIR şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Agenţii economici vor solicita în scris la ISCIR-INSPECT aprobarea pentru personalizare. Agentul economic va începe acţiunea de personalizare efectivă numai după primirea confirmării scrise de la ISCIR-INSPECT.Adresa de solicitare trebuie să cuprindă un tabel centralizator cu denumirea producătorului, seriile şi anii de fabricaţie.Personalizarea se poate efectua de către:- IT ISCIR în raza căreia se află sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia, printr-un inspector de specialitate;- responsabilul cu supravegherea lucrărilor al agentului economic, pe baza unei împuterniciri scrise primite de la IT ISCIR."2. Punctul 3.1.3 va avea următorul cuprins:"Buteliile care au corespuns verificărilor de la pct. 3.1.2.1 vor fi supuse la încercarea la presiune.Încercarea la presiune se va efectua, pentru fiecare butelie în parte, în prezenţa responsabilului cu supravegherea lucrărilor sau a inspectorului de specialitate al IT ISCIR în raza căreia se află sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia, la presiunea de încercare indicată de producătorul buteliei.Responsabilul cu supravegherea lucrărilor poate efectua încercările la presiune dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:- să dovedească că a înregistrat o cerere la IT ISCIR în raza căreia se află sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia, care trebuie să cuprindă lotul, seria de fabricaţie, anul fabricaţiei şi numărul de bucăţi;- încercarea la presiune se efectuează doar la buteliile personalizate;- încercarea la presiune se va efectua pe baza unei împuterniciri scrise acordate de către IT ISCIR în raza căreia se află sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia.Încercarea se va efectua cu combustibil pentru uz neindustrial tip P (petrol).Buteliile vor fi menţinute la presiunea de încercare timp de 5 minute. După 2 minute vor fi lovite uşor de-a lungul îmbinărilor sudate cu un ciocan de cupru fără muchii ascuţite de 200...300 g. După trecerea celor 5 minute se va examina cu atenţie fiecare butelie.Încercarea se consideră reuşită dacă nu se constată scurgeri, lăcrimări sau dacă după încercare nu sunt deformaţii permanente superioare celor menţionate la pct. 3.1.2.1.Buteliile vor fi prezentate la încercarea la presiune bine curăţate, în special în zona îmbinărilor sudate.Pentru încercare, buteliile se vor aşeza astfel ca examinarea să se facă în condiţii corespunzătoare. Aşezarea buteliilor pe standul de probă se va face într-un mod care să permită fixarea sigură a buteliilor pe acesta. Trebuie stabilite măsuri speciale de protecţie pentru personalul care efectuează încercarea la presiune.Instalaţia pentru încercarea buteliilor trebuie să fie menţinută în perfectă stare de funcţionare şi va fi echipată cu cel puţin două manometre montate pe robinete cu trei căi.Pentru realizarea presiunii se vor utiliza pompe de presiune care să nu provoace urcarea bruscă sau cu şocuri a presiunii. Viteza de creştere a presiunii nu va depăşi 5 bar/minut.După efectuarea încercării, presiunea din butelii va fi micşorată treptat şi fără şocuri, apoi buteliile se golesc complet de petrol.Buteliile la care s-au constatat scurgeri, lăcrimări sau deformaţii permanente superioare celor menţionate la pct. 3.1.2.1 vor fi casate, astfel încât să nu mai fie posibilă punerea lor în circulaţie.IT ISCIR în raza căreia se află sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia are dreptul să efectueze controale inopinate privind modul de efectuare a încercării la presiune."3. Punctul 3.1.4 va avea următorul cuprins:"Verificarea tehnică periodică a buteliilor se va efectua la:- agenţii economici autorizaţi pentru umplere, reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz şi casare;- agenţii economici autorizaţi pentru reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz şi casare.Agenţii economici menţionaţi mai sus trebuie să fie autorizaţi de ISCIR-INSPECT în conformitate cu prevederile anexei E.Agenţii economici autorizaţi au următoarele obligaţii:- să solicite în scris de la IT ISCIR în raza căreia se află sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia împuternicire pentru efectuarea lucrărilor precizate la pct. 3.1.3, cu cel puţin 5 zile înainte de data începerii lucrărilor;- să posede şi să menţină în condiţii corespunzătoare întregul echipament necesar verificării;- să asigure toate condiţiile necesare pentru efectuarea verificărilor;- să completeze «Declaraţia de conformitate pentru verificare tehnică periodică», conform modelului din anexa H.Rezultatele verificărilor tehnice periodice vor fi înscrise într-un registru ţinut la zi şi întocmit conform modelului din anexa I. Registrul va fi numerotat, şnuruit, sigilat şi va purta ştampila IT ISCIR în raza căreia se află sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia.Pentru activitatea de verificare tehnică periodică se vor utiliza numai aparate de măsurare şi control verificate metrologic, la scadenţă, precum şi calibre şi şabloane corespunzătoare."4. Punctul 3.2.15 se abrogă.5. Punctul 3.4 va avea următorul cuprins:"Scoaterea din uz şi casarea buteliilor se va face de către agenţii economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT.Se vor scoate din uz şi vor fi casate în mod obligatoriu buteliile care prezintă neconformităţile prevăzute în anexa B.Scoaterea din uz a buteliilor în vederea casării se va face pe baza proceselor-verbale încheiate de către comisii constituite de agentul economic şi din care va face parte în mod obligatoriu responsabilul cu supravegherea lucrărilor al agentului economic, care trebuie să fie împuternicit de către IT ISCIR în raza căreia se află sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia, sau un inspector de specialitate al IT ISCIR. Întrunirea comisiei va fi anunţată în scris la IT ISCIR în raza căreia se află sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia, cu 15 zile înaintea datei stabilite. Adresa de înaintare va avea o anexă în care vor fi menţionate producătorul, seria şi anul de fabricaţie ale fiecărei butelii.Agenţii economici sunt obligaţi să distrugă imediat buteliile scoase din uz în urma procesului-verbal încheiat de comisie. Înainte de distrugere se vor demonta robinetele, se vor goli complet buteliile şi se vor pregăti corespunzător în vederea distrugerii. Distrugerea buteliilor se va face prin turtire, în conformitate cu procedurile de lucru, în prezenţa responsabilului cu supravegherea lucrărilor, în baza unei împuterniciri scrise emise de IT ISCIR în raza căreia se află sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia, sau a inspectorului de specialitate al IT ISCIR. Distrugerea buteliilor se va face astfel încât să nu mai fie posibilă o viitoare utilizare a acestora. Procesul-verbal întocmit va conţine seriile şi anii de fabricaţie ai buteliilor distruse. În cazul distrugerii buteliilor în prezenţa responsabilului cu supravegherea lucrărilor, o copie a procesului-verbal se va transmite la IT ISCIR în raza căreia se află sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia.Evidenţa buteliilor casate se va ţine de către agentul economic într-un registru completat la zi şi întocmit conform modelului din anexa K. Registrul va fi numerotat, şnuruit, sigilat şi va purta ştampila IT ISCIR în raza căreia se află sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia."6. Punctul E.1.3 din anexa E va avea următorul cuprins:"În afară de obligaţiile şi responsabilităţile prevăzute în conţinutul prezentei prescripţii tehnice, agenţii economici autorizaţi mai au şi următoarele obligaţii şi responsabilităţi: a) să desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru şi prevederilor prescripţiei tehnice; b) să întocmească şi să difuzeze instrucţiuni de utilizare pentru fiecare butelie; c) pentru activităţile de umplere, reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz şi casare, precum şi pentru activităţile de transport agenţii economici sunt obligaţi să numească un responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL); d) pentru activităţile de distribuire agenţii economici sunt obligaţi să aibă angajat personal operator autorizat, nefiind necesar RSL; e) să folosească la activităţile de umplere, transport şi distribuire personal instruit şi autorizat de IT ISCIR în raza căreia se află sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia; f) să deţină prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, specifice domeniului de activităţi pentru care solicită autorizarea; g) să întocmească şi să ţină la zi registre de evidenţă pentru fiecare categorie de activitate pentru care a fost autorizat; h) să ia măsuri corespunzătoare, astfel ca responsabilul cu supravegherea lucrărilor, autorizat de ISCIR-INSPECT, să îşi poată îndeplini în condiţii corespunzătoare sarcinile prevăzute; i) să comunice în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR-INSPECT orice schimbare a responsabilului cu supravegherea lucrărilor şi să o definitiveze numai după confirmarea acestuia de ISCIR-INSPECT; până la definitivarea schimbării personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua activităţi care fac obiectul autorizaţiei; j) să înregistreze într-un registru numerotat, şnuruit, sigilat şi ştampilat de IT ISCIR în raza căreia se află sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia operaţia de casare a buteliilor; k) să transmită la IT ISCIR în raza căreia se află sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia o copie a proceselor-verbale de casare a buteliilor."7. Punctul E.2.3 din anexa E va avea următorul cuprins:"În afară de obligaţiile şi responsabilităţile prevăzute în conţinutul prezentei prescripţii tehnice, responsabilul cu supravegherea lucrărilor (RSL) mai are şi următoarele obligaţii şi responsabilităţi: a) să cunoască legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR, standardele şi normativele în vigoare privind activitatea pentru care a fost autorizat; b) să încheie documente de verificare în care să consemneze constatările şi rezultatele verificărilor şi examinărilor, după cum urmează:- declaraţia de conformitate pentru reparare şi verificare tehnică periodică;- declaraţie de conformitate pentru umplere; c) să aplice în cazurile prevăzute de prescripţia tehnică poansonul de verificare pe buteliile verificate; d) să semneze registrele de evidenţă a activităţilor executate la agentul economic şi să urmărească ţinerea la zi a acestora, care sunt:- registrul privind verificarea tehnică periodică a buteliilor;- registrul privind umplerea buteliilor;- registrul pentru evidenţa buteliilor reparate;- registrul pentru evidenţa buteliilor casate; e) să participe la instructajele organizate de ISCIR."8. Anexa K va avea următorul cuprins:"Model de registru pentru evidenţa buteliilor casate cu capacitatea de până la 26 litri pentru GPLRegistrul va conţine următoarele rubrici:- producătorul;- seria de fabricaţie;- anul fabricaţiei;- numele, prenumele şi semnătura RSL;- alte menţiuni."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan ŞereşBucureşti, 20 iunie 2005.Nr. 340.--------------