LEGE nr. 90 din 12 iulie 1996 (*republicată*) (**actualizată**)privind protecţia muncii(actualizată până la data de 11 iulie 2005**)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -----------**) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 29 ianuarie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 11 iulie 2005, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 238 din 13 martie 2002; LEGEA nr. 194 din 23 iunie 2005.---------*) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 177 din 18 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 24 octombrie 2000, dându-se textelor o noua numerotare.Legea protecţiei muncii nr. 90/1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 23 iulie 1996.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Protecţia muncii constituie un ansamblu de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă. (2) Normele de protecţie a muncii stabilite prin prezenta lege reprezintă un sistem unitar de măsuri şi reguli aplicabile tuturor participanţilor la procesul de muncă. (3) Activitatea de protecţie a muncii asigura aplicarea criteriilor ergonomice pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi pentru reducerea efortului fizic, precum şi măsuri adecvate pentru munca femeilor şi a tinerilor.  +  Articolul 2 (1) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor juridice şi fizice la care activitatea se desfăşoară cu personal angajat pe bază de contract individual de muncă sau în alte condiţii prevăzute de lege. (2) În sensul prezentei legi, prin persoane juridice şi fizice se înţelege: operatorii economici din sectorul public, privat şi cooperatist, inclusiv cu capital străin, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României; autorităţile şi instituţiile publice, precum şi operatorii economici români care efectuează lucrări cu personal român pe teritoriul altor tari în baza unor convenţii internaţionale sau contracte bilaterale; asociaţiile, fundaţiile şi organizaţiile nonprofit; membrii asociaţiilor familiale constituite cu respectarea prevederilor legale, persoanele fizice autorizate sa desfăşoare activităţi independente şi persoanele fizice care angajează personal prin încheierea unui contract individual de muncă.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 194 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 8 iulie 2005.  +  Articolul 3Normele de protecţie a muncii se aplică salariaţilor, membrilor cooperatori, ucenicilor, elevilor şi studenţilor în perioada efectuării practicii profesionale.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 194 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 8 iulie 2005.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale**) şi Ministerul Sănătăţii***), prin organele lor de specialitate centrale şi teritoriale, organizează, coordonează şi controlează activitatea de protecţie a muncii. (2) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Ministerul Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor, Ministerul Finanţelor*) - Garda financiară, precum şi Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Paza organizează, coordonează şi controlează activitatea de protecţie a muncii din unităţile proprii, prin organele acestor ministere şi servicii, pe baza prevederilor prezentei legi. (3) Cercetarea, înregistrarea şi evidenta accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, precum şi autorizarea, din punct de vedere al protecţiei muncii, a unităţilor din subordinea ministerelor şi serviciilor menţionate la alin. (2) se efectuează de organele proprii.----------------*) Conform Hotărârii Guvernului nr. 18 din 4 ianuarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001, noua denumire a Ministerului Finanţelor este "Ministerul Finanţelor Publice".**) Conform Hotărârii Guvernului nr. 4 din 4 ianuarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 9 ianuarie 2001, noua denumire a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale este "Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale".***) Conform Hotărârii Guvernului nr. 22 din 4 ianuarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, noua denumire a Ministerului Sănătăţii este "Ministerul Sănătăţii şi Familiei".----------------****) NOTA CTCE:Noua structura a Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei este prevăzută în HOTĂRÂREA nr. 412 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 20 mai 2005.  +  Articolul 5 (1) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei emite norme generale, normative şi alte reglementări de interes naţional în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, coordonează elaborarea normelor specifice pe activităţi, participa la elaborarea şi aprobarea standardelor şi elaborează şi avizează reglementările cu implicaţii în domeniul sau de competenţa iniţiate de alte instituţii, potrivit legii. (2) Normele generale de protecţie a muncii cuprind reguli şi măsuri aplicabile în întreaga economie naţionala. (3) Domeniile pentru care se elaborează normele generale de protecţie a muncii sunt cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta lege. (4) Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare elaborează norme specifice activităţilor nucleare şi exercită controlul cu privire la respectarea acestora. (5) Activităţile din economia naţionala pentru care se elaborează norme specifice de securitate a muncii sunt cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta lege. (6) Persoanele juridice şi fizice sunt obligate sa elaboreze instrucţiuni proprii de aplicare a normelor de protecţie a muncii, în funcţie de particularităţile proceselor de muncă.-------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 194 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 8 iulie 2005.  +  Articolul 6 (1) Ministerul Sănătăţii emite norme specifice privind sănătatea în munca, participa la elaborarea şi aprobarea normativelor şi avizează reglementări elaborate de alte instituţii, în domeniul sănătăţii salariaţilor la locul de muncă. (2) Domeniile pentru care se elaborează normele de igiena a muncii sunt cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta lege.-------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 194 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 8 iulie 2005.  +  Articolul 7 (1) Contractele colective de muncă ce se încheie la nivelul unităţilor, grupurilor de unităţi, ramurilor de activităţi, precum şi la nivel naţional vor cuprinde, obligatoriu, clauze referitoare la protecţia muncii, în conformitate cu prevederile prezentei legi, a căror aplicare să asigure prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. (2) În contractele individuale de muncă, precum şi în contractele de formare profesională vor fi stipulate clauze privind protecţia muncii, stabilindu-se şi răspunderea părţilor. (3) Convenţiile internaţionale şi contractele bilaterale încheiate de persoane juridice române cu parteneri străini, în vederea efectuării de lucrări cu personal român pe teritoriul altor tari, vor cuprinde clauze privind protecţia muncii.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 194 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 8 iulie 2005.  +  Articolul 8 (1) În regulamentele privind organizarea şi funcţionarea persoanelor juridice vor fi stabilite obligaţii şi raspunderi în domeniul protecţiei muncii, în conformitate cu prevederile prezentei legi. (2) În funcţie de natura, complexitatea şi riscurile specifice activităţii desfăşurate, precum şi de numărul salariaţilor, persoanele juridice vor stabili personalul cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii sau, după caz, vor organiza compartimente de protecţie a muncii.  +  Articolul 9 (1) Desfăşurarea activităţilor de producţie sau a prestaţiilor de servicii este condiţionată de obţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, emisă de inspectoratele teritoriale de muncă, cu excepţia activităţilor desfăşurate de unităţile din subordinea organelor şi a serviciilor prevăzute la art. 4 alin. (2). (2) Persoanele juridice şi persoanele fizice au obligaţia sa confirme anual la inspectoratul teritorial de muncă faptul ca se păstrează condiţiile iniţiale pentru care s-a eliberat autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii.  +  Articolul 10Cheltuielile aferente realizării măsurilor de protecţie a muncii vor fi suportate de la capitolul "Alte cheltuieli de exploatare" ale persoanelor juridice şi persoanelor fizice, precum şi din sumele prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetele instituţiilor publice sau, după caz, din fondurile de investiţii.  +  Articolul 11 (1) Activităţile de interes naţional în domeniul protecţiei muncii şi sursele de acoperire a cheltuielilor necesare în vederea realizării acestora se aproba de către Guvern, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (2) Activităţile de cercetare ştiinţifică în domeniul protecţiei muncii, de interes naţional, se finanţează din fondurile prevăzute pentru acestea, potrivit legii.  +  Capitolul 2 Echipamentele tehnice, echipamentul individual de protecţie şi de lucru, alimentaţia de protecţie şi materialele igienico-sanitare  +  Articolul 12 (1) În sensul prezentei legi, echipament tehnic reprezintă orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosită în munca. (2) Echipamentele tehnice trebuie să corespundă prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi, cel puţin, nivelului de securitate prevăzut de standardele aplicabile, astfel încât sa nu prezinte pericol pentru sănătatea şi securitatea salariaţilor sau ale celorlalţi participanţi la procesul de muncă.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 194 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 8 iulie 2005.  +  Articolul 13 (1) În sensul prezentei legi, prin echipament individual de protecţie se înţelege orice echipament destinat a fi purtat sau ţinut de un lucrator pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să-i pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv.(1^1 ) Echipamentul individual de protecţie, definit potrivit alin. (1), exclude: a) îmbrăcămintea de lucru şi uniformele obişnuite care nu sunt proiectate în mod specific pentru a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorului; b) echipamentul folosit de serviciile de urgenta şi salvare; c) echipamentul individual de protecţie purtat sau folosit de armata, poliţie sau de alte instituţii de ordine publică; d) echipamentul individual de protecţie pentru mijloace de transport rutier; e) echipamentul sportiv; f) echipamentul de autoaparare sau descurajare; g) dispozitivele portabile pentru detectarea şi semna-lizarea riscurilor şi factorilor nocivi. (2) Echipamentul individual de protecţie se acordă, obligatoriu şi gratuit, salariaţilor, precum şi altor categorii de persoane care desfăşoară activităţi la persoanele juridice sau fizice prevăzute la art. 2, potrivit prevederilor din cuprinsul legislaţiei aplicabile. (3) În cazul degradării echipamentului individual de protecţie, respectiv al pierderii calităţilor de protecţie, se acordă obligatoriu un nou echipament. (4) Degradarea sau pierderea echipamentului individual de protecţie înainte de termenul de utilizare prevăzut, din vina purtatorului, atrage răspunderea acestuia pentru prejudiciul cauzat, potrivit legii.-------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 194 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 8 iulie 2005.Alin. (1^1) al art. 13 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 194 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 8 iulie 2005.Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 194 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 8 iulie 2005.  +  Articolul 14 (1) În sensul prezentei legi, echipamentul individual de lucru reprezintă mijloacele pe care persoanele juridice şi fizice le acorda unui salariat în vederea utilizării lor în timpul procesului de muncă pentru a le proteja îmbrăcămintea şi încălţămintea. (2) Echipamentul individual de lucru se acordă de către persoanele juridice în condiţiile negociate prin contractele colective de muncă. (3) Cheltuielile necesare pentru achiziţionarea echipamentului individual de lucru sunt suportate în proporţie de 50% de la capitolul "Alte cheltuieli de exploatare" ale persoanelor juridice sau din sumele prevăzute cu aceasta destinaţie în buget pentru unităţile finanţate de la bugetul de stat, respectiv din bugetele locale, iar diferenţa se suporta de către beneficiari.  +  Articolul 15Echipamentele individuale de protecţie trebuie să corespundă prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi, cel puţin, nivelului de securitate prevăzut de standardele aplicabile, astfel încât să asigure protecţia împotriva unuia ori mai multor riscuri pentru sănătatea sau securitatea utilizatorilor.-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 194 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 8 iulie 2005.  +  Articolul 16Alimentaţia de protecţie se acordă, obligatoriu şi gratuit, de către persoanele juridice şi fizice persoanelor care lucrează în locuri de muncă cu condiţii grele şi vătămătoare, pe baza normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 17 (1) Materialele igienico-sanitare se acordă, obligatoriu şi gratuit, de către persoanele juridice şi fizice persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă al căror specific impune o igiena personală deosebită. (2) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum şi locurile de muncă ce impun acordarea acestora se stabilesc pe baza normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii.  +  Capitolul 3 Obligaţii privind realizarea măsurilor de protecţie a muncii  +  Articolul 18 (1) În vederea asigurării condiţiilor de protecţie a muncii şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, conducerea persoanei juridice, precum şi persoana fizica au următoarele obligaţii: a) sa adopte, din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, a echipamentelor tehnice, precum şi la elaborarea tehnologiilor de fabricaţie, soluţii conforme normelor de protecţie a muncii, prin a căror aplicare să fie eliminate riscurile de accidentare şi de imbolnavire profesională a salariaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă; b) să solicite inspectoratului teritorial de muncă autorizarea funcţionarii unităţii din punct de vedere al protecţiei muncii, sa menţină condiţiile de lucru pentru care s-a obţinut autorizaţia şi sa ceara revizuirea acesteia în cazul modificării condiţiilor iniţiale în care a fost emisă; c) sa stabilească măsurile tehnice, sanitare şi organizatorice de protecţie a muncii, corespunzător condiţiilor de muncă şi factorilor de mediu specifici unităţii; d) sa stabilească pentru salariaţi şi pentru ceilalţi participanţi la procesul de muncă atribuţiile şi răspunderea ce le revin în domeniul protecţiei muncii, corespunzător funcţiilor exercitate; e) sa elaboreze reguli proprii pentru aplicarea normelor de protecţie a muncii, corespunzător condiţiilor în care se desfăşoară activitatea la locurile de muncă; f) să asigure şi sa controleze, prin compartimente specializate sau prin personalul propriu, cunoaşterea şi aplicarea, de către toţi salariaţii şi participanţii la procesul de muncă, a măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice stabilite, precum şi a prevederilor legale în domeniul protecţiei muncii; g) sa ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi educării salariaţilor şi participanţilor la procesul de muncă: afişe, pliante, filme, diafilme şi altele asemenea cu privire la protecţia muncii; h) să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire necesare; i) să asigure, pe cheltuiala unităţii, instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a persoanelor cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii; j) sa ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute în normele de protecţie a muncii; k) sa angajeze numai persoane care, în urma controlului medical şi a verificării aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de muncă pe care urmează sa o execute; l) sa ţină evidenta locurilor de muncă cu condiţii deosebite: vătămătoare, grele, periculoase, precum şi a accidentelor de muncă, bolilor profesionale, accidentelor tehnice şi avariilor; m) să asigure funcţionarea permanenta şi corecta a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsura şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice; n) să prezinte documentele şi sa dea relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării accidentelor de muncă; o) să asigure realizarea măsurilor stabilite de inspectorii de muncă, cu prilejul controalelor şi al cercetării accidentelor de muncă; p) sa desemneze, la solicitarea inspectorului de muncă, salariaţii care să participe la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de muncă; r) sa nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa accidentatilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă. (2) Realizarea efectivă a obligaţiilor prevăzute în alineatul precedent revine persoanelor cu atribuţii în organizarea şi conducerea procesului de muncă.  +  Articolul 19Persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate: a) să îşi însuşească şi să respecte normele de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora; b) sa desfăşoare activitatea în asa fel încât sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesională atât propria persoana, cat şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă; c) sa aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defectiune tehnica sau alta situaţie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesională; d) sa aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă accidentele de muncă suferite de propria persoana şi de alte persoane participante la procesul de muncă; e) sa oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi sa îl informeze de îndată pe conducătorul locului de muncă; f) sa utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru care a fost acordat; g) sa dea relaţiile solicitate de organele de control şi de cercetare în domeniul protecţiei muncii.  +  Capitolul 4 Coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a muncii  +  Articolul 20Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale exercita coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a muncii şi are următoarele atribuţii principale: a) coordonează elaborarea normelor de aplicare a legii şi a altor acte normative în domeniul protecţiei muncii; b) colaborează cu ministerele şi cu organele lor teritoriale specializate, în domeniul protecţiei muncii; c) autorizeaza, din punct de vedere al protecţiei muncii, funcţionarea persoanelor juridice şi fizice şi retrage autorizaţia în cazul modificării condiţiilor pentru care a fost emisă; d) atesta persoane fizice şi abiliteaza persoane juridice pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii; e) recunoaşte şi desemnează laboratoare de încercări, precum şi organisme din domeniul sau de competenţa, în condiţiile legii; f) cercetează, sub aspectul cauzelor şi răspunderii juridice, accidentele de muncă colective, accidentele de muncă mortale, accidentele care au produs invaliditate, precum şi accidentele tehnice şi avariile care ar fi putut pune în pericol sănătatea sau viaţa salariaţilor şi a celorlalţi participanţi la procesul de muncă; g) stabileşte măsuri obligatorii în vederea prevenirii producerii evenimentelor prevăzute la lit. f); h) avizează dosarele de cercetare a accidentelor de muncă ce au produs incapacitate temporară de muncă, întocmite de comisiile de cercetare ale persoanelor juridice; i) abrogată; j) aproba clasificarea minelor din punct de vedere al emanatiilor de gaze, în baza documentaţiilor prezentate de persoanele juridice; k) coordonează, în colaborare cu Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare*),elaborarea programului de cercetare de interes naţional în domeniul protecţiei muncii; l) organizează, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale, activitatea de pregătire generală în domeniul protecţiei muncii pentru instituţiile de învăţământ gimnazial, liceal, profesional, de ucenici, tehnic, de maiştri, postliceal şi superior; m) organizează, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale**), formarea specialiştilor în domeniul protecţiei muncii, prin cursuri postliceale şi postuniversitare; n) desfăşoară activităţi de informare-documentare cu privire la protecţia muncii, asigurând elaborarea şi editarea de cărţi, reviste, broşuri, pliante, afişe şi alte publicaţii în acest domeniu şi avizează materiale elaborate în acest scop; o) elaborează, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi cu Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice***), sistemul de raportare şi evidenta a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; p) abrogată; r) reprezintă statul, ca organ de specialitate în domeniul protecţiei muncii, în relaţiile de cooperare internationala.--------------------*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 23 din 4 ianuarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001.**) Conform Hotărârii Guvernului nr. 23 din 4 ianuarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, noua denumire a Ministerului Educaţiei Naţionale este "Ministerul Educaţiei şi Cercetării".***) A se vedea Ordonanţa Guvernului nr. 111/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 2 septembrie 2000.-------------Litera e) a art. 20 a fost modificată de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 194 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 8 iulie 2005.Literele i) şi p) ale art. 20 au fost abrogate de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 194 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 8 iulie 2005.  +  Articolul 21 (1) Veniturile gestionate în regim extrabugetar se păstrează la trezoreria statului, sunt purtătoare de dobânda, iar cele rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeaşi destinaţie. (2) Organizarea şi funcţionarea compartimentelor prevăzute la art. 20 lit. p) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, cu avizul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 22Inspectorii de muncă sunt autorizaţi: a) sa exercite controlul la persoane juridice şi fizice, privind modul în care se respecta legislaţia de protecţie a muncii; b) să aibă acces liber, permanent şi fără înştiinţare prealabilă, în sediul persoanei juridice şi în orice alt loc de muncă organizat de aceasta; c) sa ceara informaţii de la orice persoană care participa la procesul de muncă, cu privire la activitatea de protecţie a muncii; d) să solicite conducerii persoanei juridice, precum şi persoanei fizice documentele şi informaţiile necesare în vederea realizării controlului sau efectuării cercetării accidentelor de muncă; e) să efectueze sau să solicite măsurători şi determinări pentru clarificarea unor situaţii de pericol şi sa ia probe de produse şi materiale pentru examinarea lor în afară unităţii, atunci când situaţia constatată o impune; f) sa dispună sistarea unei activităţi sau oprirea din funcţiune a echipamentelor tehnice când constata o stare de pericol iminent de accidentare sau de imbolnavire profesională şi sa sesizeze, după caz, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi organele de urmărire penală; g) sa propună conducerii inspectoratului teritorial de muncă retragerea autorizaţiei de funcţionare a persoanei juridice sau a persoanei fizice, din punct de vedere al protecţiei muncii, dacă constata ca, prin modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia, nu se respecta normele de protecţie a muncii; h) să aplice sancţiuni, potrivit legii, în situaţia în care constata încălcări ale prevederilor actelor normative în domeniul protecţiei muncii.  +  Articolul 23Inspectorul de muncă este obligat: a) sa nu aibă un interes patrimonial în raporturile cu persoana juridică sau fizica, în executarea atribuţiilor sale; b) sa nu dezvaluie, nici după încetarea funcţiei de inspector, secrete de fabricaţie sau de comerţ ori procedee de exploatare, precum şi alte date cu caracter secret, cunoscute cu ocazia exercitării atribuţiilor sale; c) sa păstreze confidenţialitate asupra sursei de informare în legătură cu sesizările sau plângerile primite, referitoare la defecţiunile din instalaţii sau la încălcarea dispoziţiilor legale, şi sa nu facă cunoscut persoanei juridice şi persoanei fizice faptul ca s-a procedat la efectuarea inspecţiei ca urmare a unei plângeri.  +  Capitolul 5 Accidentele de muncă şi bolile profesionale  +  Articolul 24 (1) În sensul prezentei legi, prin accident de muncă se înţelege vătămarea violenta a organismului, precum şi intoxicatia acuta profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia se desfăşoară activitatea, şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile, invaliditate ori deces. (2) Este, de asemenea, accident de muncă: a) accidentul suferit de elevi, studenţi şi ucenici în timpul efectuării practicii profesionale; b) accidentul suferit de cei care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv în cadrul unor activităţi culturale, sportive, în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor sarcini; c) accidentul suferit de orice persoană ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă, pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care ameninta avutul public sau pentru salvarea de vieţi omeneşti; d) accidentul survenit în timpul şi pe traseul normal al deplasarii de la locul de muncă la domiciliu şi invers; e) accidentul cauzat de activităţi care nu au legătură cu procesul muncii, dacă are loc la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, în calitate de angajator, ori în alt loc de muncă organizat de aceştia, în timpul programului de muncă şi nu se datorează culpei exclusive a accidentatului.  +  Articolul 25Accidentul de muncă se clasifica, în raport cu urmările produse şi cu numărul persoanelor accidentate, în: a) accident care produce incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile; b) accident care produce invaliditate; c) accident mortal; d) accident colectiv, când sunt accidentate cel puţin trei persoane în acelaşi timp şi din aceeaşi cauza.  +  Articolul 26 (1) Accidentul de muncă va fi comunicat de îndată conducerii persoanei juridice sau persoanei fizice de către conducătorul locului de muncă sau de orice altă persoană care are cunoştinţa despre producerea accidentului. (2) Accidentul de muncă urmat de incapacitate temporară de muncă ori, după caz, urmat de invaliditate sau deces, precum şi accidentul de muncă colectiv vor fi comunicate de îndată de către conducerea persoanei juridice sau, după caz, de persoana fizica, în calitate de angajator, inspectoratului teritorial de muncă şi, după caz, organelor de urmărire penală competente, potrivit legii. (3) În cazul accidentelor de circulaţie produse pe drumurile publice, în care printre victime sunt şi persoane aflate în îndeplinirea unor sarcini de serviciu, persoana juridică sau fizica la care sunt angajaţi accidentatii va anunta de îndată inspectoratul teritorial de muncă din judeţul în raza căruia s-a produs accidentul. (4) În cazul prevăzut la alin. (3) organele Ministerului de Interne competente, potrivit legii, vor trimite organelor prevăzute la art. 27, în termen de 5 zile de la data solicitării, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la faţa locului, la cererea acestora.  +  Articolul 27 (1) Cercetarea accidentelor de muncă se efectuează astfel: a) de către persoana juridică, în cazul accidentului care a produs incapacitate temporară de muncă; b) de către inspectoratele teritoriale de muncă, în cazul accidentelor care au produs invaliditate, deces, al accidentelor colective, precum şi în cazul accidentelor de muncă ce au produs incapacitate temporară de muncă salariaţilor angajaţi la persoane fizice; c) de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în cazul accidentelor de muncă colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile. (2) Rezultatul cercetării accidentului de muncă se va consemna într-un proces-verbal care va stabili: a) cauzele şi împrejurările în care a avut loc accidentul; b) prevederile din normele de protecţie a muncii care nu au fost respectate; c) persoanele care se fac răspunzătoare de nerespectarea normelor de protecţie a muncii; d) sancţiunile aplicate; e) persoana juridică sau fizica la care se înregistrează accidentul de muncă; f) măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente. (3) În caz de deces al persoanei accidentate în munca unitatea medico-legală competenţa este obligată sa înainteze inspectoratului teritorial de muncă, în termen de 7 zile de la data decesului, o copie de pe raportul de constatare medico-legală.  +  Articolul 28 (1) Înregistrarea accidentului de muncă se face în baza procesului-verbal de cercetare, de către persoana juridică, precum şi de către persoana fizica, la care s-a produs accidentul. (2) Accidentele suferite de elevi, studenţi şi ucenici în timpul desfăşurării practicii profesionale se înregistrează de către persoana juridică unde se desfăşoară practica. (3) Accidentul suferit de o persoană în condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. b) se înregistrează de către persoana juridică ce a organizat acţiunea respectiva. (4) Accidentul de muncă suferit de o persoană în condiţiile art. 24 alin. (2) lit. c) se înregistrează de către persoana juridică sau fizica unde s-a produs evenimentul; în cazul accidentului de aceasta natura, produs în afară incintei persoanei juridice sau la persoana fizica şi care nu are nici o legătură cu acestea, înregistrarea se face de către primăria în a carei raza teritorială s-a produs. (5) Accidentul de muncă survenit în condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. d) se înregistrează de către persoana juridică sau fizica la care este încadrat accidentatul.  +  Articolul 29Accidentul de muncă înregistrat de persoana juridică şi persoana fizica se raportează de către acestea la inspectoratul teritorial de muncă.  +  Articolul 30 (1) În sensul prezentei legi, bolile profesionale sunt afectiunile care se produc ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzate de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă. (2) Sunt boli profesionale şi afectiunile suferite de elevi, studenţi şi ucenici în timpul efectuării practicii profesionale, în condiţiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 31 (1) Declararea bolilor profesionale este obligatorie şi se face de către medicii unităţii sanitare care acorda asistenţa medicală participanţilor la procesul de muncă desfăşurat de persoana juridică, precum şi de persoana fizica. (2) Bolile profesionale se comunică inspectoratului judeţean de poliţie sanitară şi medicina preventivă, indiferent dacă sunt sau nu urmate de incapacitate temporară de muncă.  +  Articolul 32 (1) Cercetarea cauzelor imbolnavirilor profesionale, în vederea confirmării sau infirmarii lor, precum şi stabilirea de măsuri pentru prevenirea altor îmbolnăviri din aceleaşi cauze se fac de inspectoratul de poliţie sanitară şi medicina preventivă al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, împreună cu inspectoratul teritorial de muncă. (2) Rezultatul cercetării bolii profesionale se consemnează într-un proces-verbal care va cuprinde elementele prevăzute la art. 27 alin. (2). (3) Intoxicatia acuta profesională se declara, se cercetează şi se înregistrează atât ca boala profesională, cat şi ca accident de muncă.  +  Articolul 33 (1) Înregistrarea bolilor profesionale se face, în baza procesului-verbal de cercetare, de către persoana juridică şi de persoana fizica la care s-a produs îmbolnăvirea. (2) Bolile profesionale înregistrate de persoana juridică şi de persoana fizica se raportează la inspectoratul de poliţie sanitară şi medicina preventivă al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti.  +  Capitolul 6 Răspunderea juridică  +  Articolul 34Încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la protecţia muncii atrage răspunderea disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.  +  Articolul 35Neluarea vreuneia dintre măsurile prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la protecţia muncii, de către persoana care are îndatorirea de a lua aceste măsuri la locul de muncă, dacă prin aceasta se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de imbolnavire profesională, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.  +  Articolul 36Neluarea vreuneia dintre măsurile prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la protecţia muncii, de către persoana care are îndatorirea de a lua aceste măsuri la locurile de muncă ce prezintă un pericol deosebit, dacă prin aceasta se creează posibilitatea producerii unui accident de muncă sau de imbolnavire profesională, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.  +  Articolul 37Nerespectarea de către orice persoană a măsurilor stabilite cu privire la protecţia muncii, dacă prin aceasta se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de imbolnavire profesională, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.  +  Articolul 38Nerespectarea de către orice persoană a măsurilor stabilite cu privire la protecţia muncii, la locurile de muncă ce prezintă un pericol deosebit, dacă prin aceasta se creează posibilitatea producerii unui accident de muncă sau de imbolnavire profesională, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.  +  Articolul 39Repunerea în funcţiune a instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor anterior eliminării tuturor deficienţelor pentru care s-a dispus oprirea acestora constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.  +  Articolul 40Dacă faptele prevăzute la art. 35-39 sunt săvârşite din culpa, minimul şi maximul special al pedepsei se reduc la jumătate.  +  Articolul 41 (1) Constituie contravenţii faptele săvârşite de persoanele juridice şi persoanele fizice, aflate în una dintre situaţiile prevăzute de prezenta lege, dacă nu au fost comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni. (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 100.000.000 lei*) încălcarea dispoziţiilor art. 18 alin. (1) lit. o). (3) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 35.000.000 lei la 70.000.000 lei*) nerespectarea prevederilor art. 9 şi ale art. 18 alin. (1) lit. b), precum şi nerespectarea de către persoana fizica şi juridică a dispoziţiilor art. 22 lit. a), b) şi e) privind exercitarea atribuţiilor de către inspectorul de muncă. (4) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei*) următoarele: a) încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2), ale art. 12 alin. (2), ale art. 13 alin. (2) şi (3) şi ale art. 18 alin. (1) lit. a) şi m); b) neluarea măsurilor prevăzute în norme, care să prevină prezenta peste limitele admise în norme a factorilor nocivi chimici, fizici sau biologici, precum şi suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman, în procesul de muncă; c) darea în exploatare sau repunerea în funcţiune, parţială sau totală, a construcţiilor, echipamentelor tehnice noi sau reparate, precum şi aplicarea unor procese tehnologice care nu corespund normelor de protecţie a muncii; d) neintocmirea sau nerespectarea documentaţiilor tehnice pentru executarea lucrărilor care necesita măsuri speciale de siguranţă; e) neluarea măsurilor pentru prevenirea şi lichidarea avariilor; f) folosirea surselor de foc deschis şi fumatul în locurile în care acestea sunt interzise prin norme; g) neluarea măsurilor de protecţie a muncii pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare, la executarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi a echipamentelor electrice, precum şi a măsurilor pentru prevenirea efectelor electricitatii statice şi a descarcarilor atmosferice; h) nerespectarea măsurilor de protecţie a muncii privind depozitarea, manipularea, transportul sau utilizarea materialelor toxice, corosive, inflamabile, a pesticidelor, precum şi a deşeurilor rezultate; i) neasigurarea sau nefolosirea instalaţiilor electrice de construcţie adecvate, la locurile de muncă unde exista pericole de incendiu sau de explozie; j) nerespectarea normelor de protecţie a muncii privind asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrica a echipamentelor tehnice; k) încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la asigurarea şi utilizarea fondului necesar pentru realizarea măsurilor de protecţie a muncii. (5) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei*) următoarele: a) încălcarea dispoziţiilor art. 15 şi ale art. 18 alin. (1) lit. c)-l); b) încălcarea dispoziţiilor art. 16 şi ale art. 17 alin. (1); c) nerespectarea normelor de protecţie a muncii privind transportul, manipularea şi depozitarea echipamentelor tehnice, materialelor şi produselor; d) nerespectarea măsurilor de siguranţă prevăzute în normele privind lucrul la înălţime, în spaţii închise şi în condiţii de izolare; e) nerespectarea normelor privind delimitarea, îngrădirea şi semnalizarea zonelor periculoase, golurilor, sapaturilor, puţurilor şi luminatoarelor; f) nerespectarea măsurilor de protecţie a muncii pentru asigurarea exploatării fără pericole a instalaţiilor de sudare, a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau lichefiate, a instalaţiilor mecanice sub presiune, a conductelor prin care circulă fluide sub presiune şi a altor asemenea echipamente tehnice; g) nerespectarea normelor privind întreţinerea, revizia şi repararea periodică a echipamentelor tehnice; h) nerespectarea normelor privind exploatarea în condiţii de siguranţă a mijloacelor de transport şi a celor de ridicat; i) nerespectarea normelor de protecţie a muncii privind aplicarea metodelor de exploatare miniera, execuţia, exploatarea şi întreţinerea lucrărilor miniere, realizarea şi funcţionarea sistemului de aeraj, corespunzător clasificarii minelor din punct de vedere al emanatiilor de gaze. (6) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei*) următoarele: a) încălcarea dispoziţiilor art. 7 alin. (2) şi (3), ale art. 8 alin. (1), ale art. 18 alin. (1) lit. p) şi r), ale art. 19 lit. b) şi e) şi ale art. 26 alin. (2); b) încălcarea normelor de protecţie a muncii privind timpul de muncă, munca în schimburi şi intensitatea muncii; c) nerespectarea normelor privind asigurarea, marcarea şi întreţinerea căilor de acces şi de circulaţie; d) neasigurarea iluminatului de siguranţă la locurile de muncă prevăzute în normele de protecţie a muncii; e) părăsirea echipamentelor tehnice aflate în funcţiune sau încredinţarea supravegherii acestora unor persoane neautorizate; f) nerespectarea normelor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de salvare. (7) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei*) următoarele: a) încălcarea dispoziţiilor art. 18 alin. (1) lit. n), ale art. 19 lit. a), c), d), f) şi g), ale art. 26 alin. (1) şi (3), ale art. 27 alin. (1) lit. a) şi alin. (3), ale art. 28 alin. (1)-(5) şi ale art. 29; b) încălcarea dispoziţiilor art. 33 alin. (1) şi (2); c) accesul persoanelor neautorizate la locurile de muncă ce prezintă pericol deosebit; d) nerespectarea normelor privind organizarea activităţii de păstrare, întreţinere şi denocivizare a echipamentului de protecţie; e) neintocmirea documentelor de urmărire a parametrilor funcţionali ai echipamentelor tehnice şi a rapoartelor de serviciu pentru instalaţiile cu regim special de exploatare; f) nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea şi trimiterea în termen a rapoartelor şi datelor în legătură cu situaţia protecţiei muncii. (8) Contravenientul poate achită, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în lege, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.---------------*) Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 41 au fost majorate potrivit dispoziţiilor art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 238 din 13 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 26 martie 2002.Litera a) a alin. (4) al art. 41 a fost modificată de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 194 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 8 iulie 2005.Alin. (8) al art. 41 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 194 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 8 iulie 2005.  +  Articolul 42 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la art. 41 alin. (2)-(7) se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii; sumele încasate cu titlu de amenda se fac venit la bugetul de stat în procent de 85%, iar 15% constituie fond de stimulare a personalului angajat la Inspecţia Muncii. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la art. 41 alin. (4) lit. b) şi h), alin. (5) lit. b), alin. (6) lit. b) şi alin. (7) lit. b), d) şi f) se fac şi de către inspectorii de poliţie sanitară şi medicina preventivă din cadrul Ministerului Sănătăţii. (3) În caz de constatare a unei situaţii care se încadrează în prevederile art. 35-39, inspectorii prevăzuţi la alin. (1) şi (2) vor sesiza de îndată organele de urmărire penală competente, potrivit legii.  +  Articolul 43Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor juridice şi persoanelor fizice, angajatori sau angajaţi.  +  Articolul 44 (1) Persoanele sancţionate contraventional pot formula plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei în termen de 15 zile de la data comunicării, la judecătoria în a carei raza teritorială a fost săvârşită contravenţia. (2) Hotărârile judecătoreşti pronunţate în condiţiile alin. (1) sunt supuse recursului.  +  Articolul 45Dispoziţiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor sunt aplicabile în măsura în care nu conţin dispoziţii contrare prezentei legi.─────────*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 46 (1) Persoanele juridice şi persoanele fizice răspund patrimonial, potrivit legii civile, pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de muncă sau bolilor profesionale, în măsura în care daunele nu sunt acoperite integral prin prestaţiile asigurărilor sociale de stat. (2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 46 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 194 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 8 iulie 2005.  +  Capitolul 7 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 47 (1) Persoanele juridice şi persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea fără a fi autorizate din punct de vedere al protecţiei muncii, la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt obligate să solicite inspectoratelor teritoriale de muncă emiterea autorizaţiei de funcţionare. (2) Termenul privind obligaţia de a solicita emiterea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, pentru persoanele fizice şi persoanele juridice prevăzute la alin. (1), este de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 48 (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în colaborare cu organele de stat competente va elabora, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme metodologice în aplicarea prevederilor acesteia, referitoare la: a) autorizarea funcţionarii persoanelor juridice din punct de vedere al protecţiei muncii; b) abrogată; c) abrogată; d) avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi de instruire în domeniul protecţiei muncii; e) clasificarea minelor din punct de vedere al emanatiilor de gaze; f) comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea, evidenta accidentelor de muncă şi declararea, confirmarea, înregistrarea, raportarea, evidenta bolilor profesionale, precum şi a celorlalţi indicatori care definesc morbiditatea profesională; g) finanţarea cheltuielilor pentru realizarea măsurilor de protecţie a muncii; h) locul de muncă cu pericol deosebit şi pericol iminent de accidentare. (2) Normele metodologice se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Literele b) şi c) ale alin. (1) al art. 48 au fost abrogate de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 194 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 8 iulie 2005.  +  Articolul 49În sensul prezentei legi, prin loc de muncă cu pericol deosebit se înţelege locul de muncă ce prezintă un înalt risc de accidentare sau imbolnavire profesională, care, datorită caracteristicilor proprii procesului tehnologic sau mediului de muncă, instalaţiilor şi utilajelor cu regim de funcţionare continuu sau cu grad ridicat de pericol în exploatare, necesita cunoaşterea şi respectarea cu stricteţe a disciplinei tehnologice, a normelor de securitate a muncii, a regulilor de ordine şi disciplina a muncii, pentru prevenirea oricăror avarii, explozii, incendii sau alte accidente tehnice cu consecinţe grave.  +  Articolul 50În sensul prezentei legi, prin pericol iminent de accidentare se înţelege situaţia în care se poate produce în orice moment accidentarea sau îmbolnăvirea profesională a unuia sau a mai multor salariaţi.  +  Articolul 51În sensul prezentei legi, prin practica profesională se înţelege instruirea practica, specifică meseriei şi specialitatii în care se pregătesc elevii, studenţii şi ucenicii în atelierele şi laboratoarele persoanelor juridice, precum şi în atelierele persoanelor fizice.  +  Articolul 52Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege, se modifica şi se completează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de apariţia unor domenii sau activităţi noi în economia naţionala.  +  Articolul 53 (1) Prezenta lege intră în vigoare după 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 5/1965 cu privire la protecţia muncii, H.C.M. nr. 2.896/1966 privind declararea, cercetarea şi evidenta accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, H.C.M. nr. 304/1975 privind acordarea, utilizarea şi întreţinerea echipamentului de protecţie şi echipamentului de lucru, H.C.M. nr. 1.672/1974 privind planificarea, finanţarea şi raportarea cheltuielilor de protecţie a muncii, H.C.M. nr. 2.494/1969 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul muncii şi ocrotirilor sociale, precum şi alte dispoziţii contrare prezentei legi.  +  Anexa 1                                DOMENIILE    pentru care se elaborează normele generale de protecţie şi igiena a muncii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Domeniul Reguli şi măsuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Organizarea protecţiei muncii - principii şi criterii de organizare;     la nivelul persoanei juridice, - încadrarea şi repartizarea personalului     precum şi al persoanei fizice la locurile de muncă;                                    - pregătirea şi instruirea personalului;                                    - formarea şi perfecţionarea specialiştilor;                                    - metode şi mijloace de propaganda;                                    - dotarea cu echipament individual de                                      protecţie;                                    - acordarea alimentaţiei de protecţie şi                                      a materialelor igienico-sanitare.  2. Sarcinile de muncă - conceperea şi repartizarea sarcinilor                                      de muncă;                                    - durata timpului de muncă, munca în                                      schimburi, intensitatea muncii;                                    - principii ergonomice în organizarea                                      locului de muncă;                                    - transportul, manipularea şi depozitarea                                      materialelor;                                    - componentele solicitărilor neuropsihice                                      şi nivelurile de încărcare cu sarcini                                      de lucru;                                    - lucrul în condiţii de izolare;                                    - lucrul la înălţime.  3. Clădiri şi alte construcţii - obligaţiile proiectantului;                                    - obligaţiile executantului;                                    - obligaţiile beneficiarului;                                    - amplasarea clădirilor, depozitelor şi                                      a altor tipuri de construcţii;                                    - cai de circulaţie;                                    - înălţimea clădirilor, dimensionarea                                      suprafeţelor şi a volumului de lucru;                                    - instalaţii tehnico-edilitare;                                    - dotări social-sanitare;                                    - necesarul de apa potabilă;                                    - colectarea şi îndepărtarea reziduurilor.  4. Echipamente tehnice - principii ergonomice;                                    - prevederi comune;                                    - sisteme de comanda;                                    - maşini;                                    - echipamente tehnice electrice;                                    - instalaţii sub presiune, de ridicat                                      şi transportat;                                    - echipamente pentru fluide energetice;                                    - echipamente portabile şi unelte manuale.  5. Mediul de muncă - valorile componentelor microclimatului,                                      în funcţie de efortul fizic depus şi                                      de sezon;                                    - noxe chimice la locul de muncă,                                      concentratii maxime admise;                                    - concentratii maxime admise de pulberi                                      şi fibre;                                    - natura agenţilor biologici periculosi;                                    - condiţiile şi măsurile de prevenire a                                      contaminarii;                                    - ventilarea industriala;                                    - iluminatul industrial;                                    - zgomot, vibratii şi ultrasunete:                                      intensitate şi punct de expunere;                                    - radiatii electromagnetice: câmpuri                                      electromagnetice, radiatii laser,                                      radiatii ultraviolete, plasma;                                    - bolile profesionale - clasificare.  +  Anexa 2ACTIVITĂŢILE DIN ECONOMIA NAŢIONALApentru care se elaborează norme specifice de securitate a muncii1. Agricultura:- Cultura mare, viticultura, pomicultura, legumicultura, plante tehnice şi utilizarea substanţelor toxice în activităţile din agricultura- Valorificarea deşeurilor proteice- Prelucrarea, păstrarea, industrializarea şi livrarea furajelor- Receptionarea, conservarea, păstrarea şi valorificarea produselor agricole- Îmbunătăţiri funciare şi irigaţii- Exploatarea stufului- Creşterea animalelor.2. Silvicultura, exploatare forestieră şi economia vânatului:- Silvicultura şi economia vânatului- Exploatări şi transporturi forestiere.3. Piscicultura şi pescuit:- Piscicultura şi pescuit.4. Industria extractiva:- Prospecţiuni şi explorari geologice- Extragerea substanţelor minerale utile în cariere cu mijloace mecanizate- Mine de cărbune, sisturi şi nisipuri bituminoase- Prepararea carbunilor- Mine de petrol- Lucrări de foraj sonde- Foraj cu platforme marine- Foraje speciale- Lucrări speciale în activitatea de foraj-extracţie a hidrocarburilor- Extractia ţiţeiului- Extractia ţiţeiului şi a gazelor prin sonde marine- Extractia gazelor naturale- Transportul prin conducte al gazelor naturale- Exploatarea în subteran a minereurilor feroase, neferoase, rare, radioactive şi a nemetaliferelor- Prepararea minereurilor- Exploatarea substanţelor minerale în cariere, prin derocare cu explozivi- Transportul ţiţeiului, al gazolinei şi al etanului prin conducte- Excavaţii şi construcţii subterane- Exploatarea şi prelucrarea sarii.5. Industria prelucratoare:- Industria carnii şi a produselor din carne- Instalaţii frigorifice- Industria prelucrării peştelui- Prelucrarea conservelor din legume şi fructe şi producerea sucurilor- Fabricarea uleiurilor şi a altor grăsimi vegetale- Fabricarea produselor lactate- Fabricarea produselor de morarit şi de panificatie- Fabricarea zahărului şi a produselor zaharoase- Vinificaţie, fabricarea alcoolului, băuturilor alcoolice, berii, drojdiei, amidonului, glucozei şi a apei minerale- Industria de prelucrare a tutunului- Prelucrarea plantelor textile (în, canepa şi bumbac)- Industria textila- Industria confecţiilor din textile, blanuri şi piele- Industria de prelucrare a pieilor- Fabricarea articolelor din piele şi a incaltamintei- Fabricarea mobilei din lemn, inclusiv tapitate- Fabricarea uşilor, ferestrelor, caselor prefabricate şi a panourilor pentru construcţii- Fabricarea articolelor sportive, ambarcatiunilor, planoarelor, articolelor muzicale şi a rechizitelor şcolare din lemn- Fabricarea cherestelei, parchetului, ambalajelor, butoaielor şi altele- Fabricarea furnirului, placajului, panelului, lemnului stratificat-densificat şi a elementelor mulate din furnire sau aschii- Fabricarea şi innobilarea placilor din aschii sau fibre de lemn- Fabricarea creioanelor- Fabricarea chibriturilor- Fabricarea lanii şi fainii din lemn, a drojdiei furajere, extraselor tanante şi a furfurolului- Industria hârtiei şi a celulozei- Industria poligrafica- Prelucrarea ţiţeiului- Fabricarea produselor petrochimice de baza- Fabricarea materiilor explozive- Transportul, depozitarea şi folosirea materialelor explozive- Fabricarea, stocarea, transportul şi utilizarea oxigenului şi azotului- Desfacerea produselor petroliere- Manipularea, transportul şi depozitarea produselor petrochimice- Fabricarea, transportul, depozitarea şi utilizarea hidrogenului- Fabricarea, transportul şi utilizarea acetilenei- Producerea aerului comprimat- Fabricarea, depozitarea şi transportul produselor anorganice- Fabricarea, depozitarea şi transportul produselor organice (exclusiv petrochimice)- Fabricarea, depozitarea şi transportul firelor şi fibrelor sintetice- Fabricarea cauciucului sintetic şi a produselor macromoleculare- Prelucrarea cauciucului sintetic şi a produselor macromoleculare- Fabricarea, depozitarea şi transportul apei grele- Fabricarea sticlei pentru menaj, ambalaje şi sticlarie tehnica- Fabricarea portelanului şi ceramicii fine pentru menaj- Fabricarea geamului- Fabricarea liantilor şi azbocimentului- Fabricarea şi prelucrarea fibrelor din sticlă- Fabricarea betonului celular autoclavizat- Fabricarea produselor din beton, beton armat şi precomprimat- Prelucrarea pietrei şi a marmurii- Producerea materialelor termo- şi hidroizolante- Fabricarea produselor din ceramica bruta şi fina pentru construcţii- Fabricarea produselor din PAS (poliesteri armati cu fibre de sticlă)- Fabricarea cocsului şi a produselor cocsochimice- Fabrici de aglomerare- Elaborarea şi turnarea fontei- Elaborarea şi turnarea otelului- Laminarea profilurilor şi a produselor plate- Fabricarea produselor refractare, placilor şi a pulberilor folosite la turnarea otelului- Fabricarea produselor abrazive şi carbunoase- Activitatea în turnatorii- Elaborarea şi prepararea metalelor neferoase şi rare- Prelucrarea azbestului- Construcţii şi confecţii metalice- Prelucrarea metalelor prin deformare plastica la cald- Prelucrarea metalelor prin deformare plastica la rece şi stantare- Prelucrarea metalelor prin aschiere- Construcţii navale- Laboratoare de analize fizico-chimice şi mecanice- Sudarea şi taierea metalelor- Tratamente termice şi termochimice- Activitatea de vopsire- Acoperiri metalice- Prelucrari neconventionale (electroeroziune, electrochimie, laser şi ultrasunete)- Fabricarea componentelor şi echipamentelor electronice, electrotehnice şi a materialelor electroizolante- Fabricarea acumulatoarelor şi a pilelor electrice- Fabricarea lampilor electrice, tuburilor cinescop şi a corpurilor de iluminat- Fabricarea maşinilor electrice rotative, transformatoarelor şi a condensatoarelor de forta- Exploatarea şi întreţinerea transportoarelor cu banda- Lucrul cu radiatii neionizante- Prelucrarea automată a datelor- Activităţi care se desfăşoară la binoculare.6. Energia electrica şi termica, gaze şi apa:- Producerea energiei electrice- Transportul şi distribuţia energiei electrice- Utilizarea energiei electrice în medii normale- Producerea energiei termice- Centrale termice echipate cu cazane care funcţionează cu combustibil lemnos- Transportul, distribuţia şi utilizarea energiei termice- Distribuţia şi utilizarea gazelor- Alimentarea cu apa a localităţilor şi pentru nevoi tehnologice (captare, transport şi distribuţie)- Evacuarea apelor uzate rezultate de la populaţie şi din procesele tehnologice- Exploatarea, gospodărirea apelor, întreţinerea lucrărilor şi a cursurilor de apa, cadastrul apelor şi al folosintelor legate de ape şi apărarea împotriva inundaţiilor.7. Construcţii:- Lucrări geotehnice de excavaţii, fundaţii, terasamente, nivelări şi consolidări de teren- Prepararea, transportul, turnarea betoanelor şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi precomprimate- Executarea construcţiilor înalte (inclusiv glisari şi liftari)- Lucrări de zidărie, montaj prefabricate şi finisaje în construcţii- Lucrări de izolaţii termice, hidrofuge şi protecţii anticorosive- Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare şi de încălzire- Lucrări de montaj utilaje tehnologice şi construcţii metalice- Construcţii hidrotehnice, portuare şi canale navigabile- Lucrări de reparaţii, consolidări, demolări şi translatii de clădiri- Lucrări de drumuri, poduri şi construcţii cai ferate- Alpinism utilitar- Lucrări de cofraje, schele, cintre şi eşafodaje.8. Comerţ cu ridicată şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor:- Comerţul cu ridicată şi cu amănuntul- Manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace mecanizate şi depozitarea materialelor- Întreţinere şi reparaţii autovehicule.9. Hoteluri şi restaurante:- Turism, alimentaţie publică şi transportul persoanelor cu instalaţii pe cablu.10. Transport, depozitare şi comunicaţii:- Transporturi rutiere- Transporturi pe calea ferată- Exploatarea metroului- Transportul urban cu tracţiune electrica (tramvai, troleibuz) şi instalaţii aferente, exploatare şi întreţinere- Transport intern- Transporturi navale- Transporturi aeriene- Exploatarea şi întreţinerea drumurilor şi a podurilor- Exploatarea şi întreţinerea portuara- Posta- Telecomunicaţii- Radiocomunicatii.11. Sănătate şi asistenţa socială:- Activităţi din domeniul sănătăţii.12. Alte activităţi de servicii sociale colective şi personale:- Gospodărire comunală şi salubritate publică- Activitatea de prestări de servicii.13. Alte activităţi:- Lucrul la înălţime- Lucrul în spaţii închise- Semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă- Organizarea santierelor temporare sau mobile.----------