HOTĂRÂRE nr. 616 din 23 iunie 2005privind condiţiile, procedura de selecţie şi de propunere de către Consiliul Economic şi Social a candidaţilor pentru a fi numiţi ca asistenţi judiciari de către ministrul justiţiei, precum şi condiţiile de delegare, detaşare şi transfer ale asistenţilor judiciari
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 6 iulie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 100 şi 104 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Selecţia şi numirea asistenţilor judiciari  +  Articolul 1Asistenţii judiciari sunt numiţi în funcţii de către ministrul justiţiei, pentru o perioadă de 5 ani, la propunerea Consiliului Economic şi Social.  +  Articolul 2 (1) Pot fi propuşi pentru numirea ca asistenţi judiciari persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu; b) sunt licenţiate în drept cu o vechime în funcţii juridice de cel puţin 5 ani; c) nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie; d) cunosc limba română; e) sunt apte, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei. (2) Îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. e) se dovedeşte cu certificat medical de sănătate, eliberat pe baza constatărilor făcute de o comisie medicală constituită prin ordin comun al ministrului justiţiei şi ministrului sănătăţii. (3) Verificarea condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face de Consiliul Economic şi Social. Actele doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor se transmit Ministerului Justiţiei odată cu propunerile de numire a candidaţilor în funcţiile de asistenţi judiciari.  +  Articolul 3 (1) Consiliul Economic şi Social propune candidaţi pentru numirea ca asistenţi judiciari, în limita numărului de posturi comunicat de Ministerul Justiţiei. (2) Selecţia candidaţilor se face de către Consiliul Economic şi Social, pe baza criteriilor stabilite de acesta.  +  Articolul 4 (1) Pentru îndeplinirea prevederilor art. 3, Consiliul Economic şi Social solicită în scris confederaţiilor patronale şi confederaţiilor sindicale, reprezentative la nivel naţional, desemnarea de candidaţi, ţinând seama de numărul de posturi vacante în cadrul fiecărui tribunal. Pot participa la selecţie numai candidaţii propuşi de confederaţiile patronale şi confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional. (2) Confederaţiile patronale şi confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional transmit Consiliului Economic şi Social lista nominală a candidaţilor, împreună cu dosarele întocmite pentru fiecare candidat. (3) Dosarul prevăzut la alin. (2) trebuie să cuprindă: a) copie de pe certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie; b) copie de pe buletinul/cartea de identitate; c) copie de pe diploma de studii juridice; d) copie de pe actul doveditor al vechimii în funcţii juridice; e) cazierul judiciar, în original; f) cazierul fiscal, în original; g) recomandarea organizaţiei care a desemnat candidatul; h) curriculum vitae şi declaraţia candidatului de acceptare a funcţiei de asistent judiciar; i) certificatul medical prevăzut la art. 2 alin. (2). (4) Candidaţii trebuie să aibă domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care îşi are sediul tribunalul pentru care sunt propuşi.  +  Articolul 5Candidaţii vor fi informaţi de către confederaţiile patronale şi confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional cu privire la obligaţiile, interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute de lege pentru funcţiile de asistenţi judiciari. Candidaţii îşi vor exprima în scris acordul pentru numirea în aceste funcţii, în condiţiile legii.  +  Articolul 6 (1) Selecţia candidaţilor se face de Consiliul Economic şi Social, cu acordul confederaţiilor patronale şi confederaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional. În cazul în care acordul confederaţiilor nu se realizează, Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social va decide cu privire la candidaţii ce vor fi propuşi. (2) Consiliul Economic şi Social centralizează propunerile prevăzute la art. 4 alin. (2), verifică dosarele candidaţilor, precum şi promovarea examenului de selecţie şi le supune spre avizare Biroului executiv şi aprobării plenului Consiliului Economic şi Social.  +  Articolul 7Lista centralizată a candidaţilor selectaţi de Consiliul Economic şi Social este supusă avizării Biroului executiv şi aprobării plenului Consiliului Economic şi Social.  +  Articolul 8 (1) Hotărârea plenului Consiliului Economic şi Social, împreună cu dosarele candidaţilor propuşi, este transmisă Ministerului Justiţiei în vederea numirii asistenţilor judiciari. (2) Ministrul justiţiei, pe baza propunerilor prevăzute la alin. (1), numeşte în termen de 15 zile asistenţii judiciari şi comunică Consiliului Economic şi Social ordinul şi lista asistenţilor judiciari numiţi. (3) Ministrul justiţiei poate respinge unele candidaturi propuse, comunicând Consiliului Economic şi Social motivele respingerii şi posturile rămase vacante, în vederea reluării procedurilor pentru propunerea de candidaţi.  +  Capitolul II Delegarea, detaşarea şi transferarea asistenţilor judiciari  +  Articolul 9 (1) În cazul în care un tribunal, un tribunal specializat sau o curte de apel, care judecă în primă instanţă, potrivit legii, cauze privind conflictele de muncă şi asigurări sociale, nu poate funcţiona normal din cauza absenţei temporare a unor asistenţi judiciari, a existenţei unor posturi vacante sau alte asemenea situaţii, la propunerea preşedintelui instanţei respective pot fi delegaţi asistenţi judiciari de la alte instanţe. (2) Delegarea asistenţilor judiciari se dispune de preşedintele instanţei la care aceştia sunt încadraţi, pe o perioadă de cel mult 60 de zile, şi poate fi prelungită, cu acordul asistentului judiciar, cu cel mult 60 de zile într-un an. (3) Pe perioada delegării asistenţii judiciari beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru personalul delegat din instituţiile publice bugetare.  +  Articolul 10 (1) Detaşarea asistenţilor judiciari la alte instanţe se poate dispune, numai cu acordul scris al acestora, de preşedinţii curţilor de apel în circumscripţia cărora funcţionează. (2) Durata detaşării este cuprinsă între 6 luni şi 2 ani. Detaşarea poate fi prelungită o singură dată pentru o durată de până la 2 ani, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 11În perioada detaşării asistenţii judiciari beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru personalul detaşat din instituţiile publice bugetare. În cazul în care salariul şi celelalte drepturi băneşti pentru funcţia în care este detaşat asistentul judiciar sunt inferioare celor de care acesta beneficiază la funcţia în care este încadrat, el îşi păstrează indemnizaţia de încadrare lunară şi celelalte drepturi băneşti ale funcţiei pe care o deţine.  +  Articolul 12Asistenţii judiciari pot fi transferaţi, la cerere, de la o instanţă la alta, prin ordin al ministrului justiţiei. Transferul asistenţilor judiciari se comunică Consiliului Economic şi Social.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 13 (1) Comisia de dialog social din cadrul Ministerului Justiţiei adoptă criterii de evaluare a activităţii asistenţilor judiciari şi analizează periodic activitatea acestora, putând propune ministrului justiţiei, dacă este cazul, revocarea lor din funcţie, cu avizul Consiliului Economic şi Social. (2) Ministerul Justiţiei împreună cu Comisia de dialog social analizează trimestrial volumul de activitate al asistenţilor judiciari şi, în cazul în care se apreciază că acesta este deosebit de mare, propun suplimentarea numărului de posturi la instanţele la care se constată această situaţie.  +  Articolul 14Mandatul asistenţilor judiciari încetează de drept dacă pe perioada îndeplinirii acestuia intervine o situaţie de incompatibilitate sau imposibilitatea de a-şi exercită atribuţiile. În acest caz Ministerul Justiţiei sesizează în termen de maximum 15 zile Consiliul Economic şi Social, pentru a propune numirea altor asistenţi judiciari care vor îndeplini funcţia pe perioada care a mai rămas de executat din perioada de 5 ani a mandatului.  +  Articolul 15 (1) În timpul şedinţelor de judecată asistenţii judiciari poartă robă de culoare neagră cu modelul prevăzut de lege pentru judecători şi insignă. Baveta purtată de asistenţii judiciari are culoarea albastru-deschis. (2) Ţinuta de şedinţă a asistenţilor judiciari se asigură în mod gratuit, potrivit legii.  +  Articolul 16La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 900/2002 privind condiţiile şi procedura de selecţie a candidaţilor de către Consiliul Economic şi Social, în vederea propunerii pentru numirea de către ministrul justiţiei a magistraţilor consultanţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 5 septembrie 2002.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 23 iunie 2005.Nr. 616.