LEGE nr. 190 din 23 iunie 2005pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 şi, respectiv, la Bucureşti la 15 decembrie 2004, şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă amendamentul convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 şi, respectiv, la Bucureşti la 15 decembrie 2004, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998 şi ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 21/1998, aprobată prin Legea nr. 132/1998.  +  Articolul II (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, va deţine întreaga autoritate şi responsabilitate în realizarea Proiectului şi utilizarea sumelor din împrumut. Acestea îi vor fi transferate de către Ministerul Finanţelor Publice prin intermediul unui acord de împrumut subsidiar. La rândul său, Ministerul Administraţiei şi Internelor va încheia cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară o convenţie prin care se vor reglementa condiţiile de derulare a împrumutului prin intermediul acesteia din urmă. (2) La momentul intrării în vigoare a acordului de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (1), acordurile subsidiare de împrumut încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi, respectiv, Ministerul Justiţiei îşi încetează valabilitatea, cu excepţia obligaţiilor referitoare la raportări, dări de seamă şi alte obligaţii ce se referă la perioada în care implementarea Proiectului a fost realizată de către cele două instituţii publice, respectiv 1998-2004. (3) Toate bunurile şi lucrările achiziţionate sau în curs de achiziţionare, precum şi serviciile de care a beneficiat sau beneficiază în prezent Ministerul Justiţiei (în cadrul unor contracte încheiate de către Ministerul Justiţiei prin intermediul Unităţii de Coordonare a Proiectului, Grupului de Coordonare a Cărţii Funciare sau Unităţii de Management al Proiectului/Ministerul Justiţiei) în procesul de derulare a Proiectului vor fi preluate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor de la Ministerul Justiţiei, pe bază de protocol încheiat în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul IIIOrdonanţa Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată prin Legea nr. 132/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:1. După articolul 3 se introduce un articol nou, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) Contribuţia României la finanţarea Proiectului prevăzut la art. 1, începând cu anul 2005, se va asigura, în limita echivalentului în lei a 8.133.721,22 dolari S.U.A., de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Justiţiei pe anul 2005, reprezentând contribuţia României la finanţarea Proiectului, se transferă în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor cu aceeaşi destinaţie."2. După articolul 4 se introduce un articol nou, articolul 4^1, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea acestuia, achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului, va fi asigurată, începând cu anul 2005, de către Ministerul Administraţiei şi Internelor. (2) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Justiţiei pe anul 2005 pentru plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea acestuia, achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului, se transferă în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor cu aceeaşi destinaţie."3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor Publice, de comun acord cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, să introducă pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a acordului, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc realocări de fonduri, modificări în structura pe componente, precum şi alte modificări care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau să determine noi condiţionări economice faţă de cele convenite iniţial între părţi. (2) Amendamentele la acord convenite cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, potrivit alin. (1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului."  +  Articolul IVSe autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în volumul şi în structura bugetului Ministerului Justiţiei şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 23 iunie 2005.Nr. 190.AMENDAMENT 15/12/2004