ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 29 iunie 2005pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005  În vederea realizării restructurării industriei miniere în conformitate cu strategia industriei miniere, pentru implementarea măsurilor de atenuare a impactului social nefavorabil al închiderii minelor şi de revitalizare a activităţilor economice din regiunile miniere, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare şi de urgenţă,având în vedere termenul de 30 iunie 2005 pentru întărirea instituţională a Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere, prevăzut în Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 167/2005,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 27 octombrie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 43/1998, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind înfiinţarea Agenţiei Naţionalepentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM"2. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă se înlocuiesc "Ministerul Industriei şi Resurselor" cu "Ministerul Economiei şi Comerţului", respectiv "ANDIPRZM" cu "ANDZM".3. Alineatul (4) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(4) Personalul ANDZM este format din funcţionari publici şi personal contractual."4. La articolul 1 se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Zonele de operare, respectiv localităţile, pentru fiecare program gestionat de ANDZM vor fi stabilite prin ordin al ministrului economiei şi comerţului."5. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Obiectivul ANDZM îl constituie întocmirea strategiei de regenerare economică şi socială a zonelor miniere şi punerea în aplicare a acesteia prin programe proprii sau prin sprijinirea comunităţilor locale. (2) Atribuţiile principale ale ANDZM sunt: a) elaborarea şi implementarea programului general de regenerare economică şi socială a zonelor miniere şi a unor programe locale pentru localităţile sau zonele miniere cele mai afectate de procesul de restructurare a industriei miniere; b) gestionarea fondurilor şi a programelor ce i-au fost încredinţate în condiţiile prevăzute de lege; c) atragerea de fonduri suplimentare pe baza unor programe întocmite în nume propriu; d) sprijinirea autorităţilor publice, societăţilor comerciale, a altor persoane juridice şi în general a comunităţilor din zonele miniere pentru întocmirea de proiecte şi atragerea de fonduri destinate regenerării economice şi sociale; e) asigurarea de informaţii economice şi sociale din zonele miniere, necesare Ministerului Economiei şi Comerţului la elaborarea şi actualizarea strategiei de dezvoltare şi restructurare a industriei miniere."6. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) În exercitarea atribuţiilor sale, ANDZM colaborează cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu autorităţi ale administraţiei publice locale pentru elaborarea şi corelarea punerii în aplicare a programelor care vizează obiectivul său. (2) În scopul stabilirii unei concepţii unitare în vederea realizării obiectivului şi atribuţiilor prevăzute la art. 2 se înfiinţează comisia interministerială formată din reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Integrării Europene, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, Agenţiei Române pentru Investiţii Străine şi Comisiei Antisărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale. (3) Membrii comisiei interministeriale vor fi desemnaţi de instituţiile prevăzute la alin. (2). (4) Componenţa, atribuţiile şi regulamentul de funcţionare ale comisiei interministeriale prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi comerţului. (5) Comisia interministerială prevăzută la alin. (2) acordă sprijin ANDZM pentru: a) atragerea de surse de finanţare în vederea dezvoltării de programe pentru reconstrucţia socioeconomică a zonelor miniere; b) restructurarea industriei miniere şi crearea de noi activităţi în zonele miniere; c) reconversia profesională a persoanelor disponibilizate din sectorul minier; d) identificarea domeniilor de interes pentru crearea de structuri economice alternative celor miniere, în raport cu resursele locale ale zonelor miniere; e) refacerea ambientului distrus de activităţile miniere; f) dezvoltarea socială a localităţilor din zonele miniere; g) organizarea şi finanţarea incubatoarelor de afaceri; h) participarea cu măsuri de acompaniament social la programele de restructurare a sectorului minier."7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) ANDZM funcţionează cu 6 birouri regionale fără personalitate juridică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) În zonele de operare ale ANDZM, din cadrul birourilor regionale vor putea funcţiona reprezentanţe locale. (3) Numărul maxim al funcţiilor publice de conducere din cadrul ANDZM este 12, dintre care 6 şefi ai birourilor regionale prevăzute în anexă. (4) Prin derogare de la prevederile art. XVI alin. (4) din titlul III al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul funcţiilor de conducere se stabileşte prin ordin al ministrului economiei şi comerţului."8. Anexa se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IIPersonalul încadrat în prezent în cadrul colectivelor zonale se redistribuie, în condiţiile legii, în cadrul birourilor regionale şi al reprezentanţelor locale.  +  Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 27 octombrie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 43/1998, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan ŞereşMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 29 iunie 2005.Nr. 72.  +  Anexa LISTA birourilor regionale ale Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere
           
    Nr. crt.Biroul regionalLocalitateaRegiunea de dezvoltare
    1.S-V (sud-vest)Târgu Jiu4
    2.V (vest)Petroşani5
    3.N-V (nord-vest)Baia Mare6
    4.N-E (nord-est)Piatra-Neamţ1
    5.C (centru)Alba Iulia7
    6.S, S-E (sud, sud-est)Ploieşti2, 3
  --------