ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 29 iunie 2005pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005    Ţinând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004, conform cărora poliţiştii se transferă în interesul serviciului, iar personalul contractual este preluat de serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, respectiv de serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, precum şi de dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004, conform cărora personalul contractual se preia de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor,luând în considerare faptul că în forma actuală a acestor acte normative personalului respectiv nu i se pot asigura toate drepturile avute, inclusiv cele de hrană, specifice personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi faptul că această situaţie ar crea nemulţumiri, cu impact negativ asupra însăşi activităţii serviciilor publice comunitare,se impune luarea unor măsuri imediate, extraordinare, pentru ca personalului sus-menţionat să i se poată menţine drepturile de care beneficiază în prezent.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 15^1 vor avea următorul cuprins:"(2) Poliţiştii încadraţi la Direcţia de paşapoarte şi la formaţiunile teritoriale de paşapoarte din cadrul serviciilor judeţene de evidenţă informatizată a persoanei, respectiv al Serviciului independent de evidenţă informatizată a persoanei al municipiului Bucureşti din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor, se transferă în interesul serviciului şi se numesc pe funcţii la Direcţia generală de paşapoarte, respectiv la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, în condiţiile legii, păstrându-şi toate drepturile anterior dobândite. (3) Personalul contractual încadrat la Direcţia de paşapoarte şi la formaţiunile teritoriale de paşapoarte din cadrul serviciilor judeţene de evidenţă informatizată a persoanei, respectiv al Serviciului independent de evidenţă informatizată a persoanei al municipiului Bucureşti din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor, va fi preluat, în condiţiile legii, de Direcţia generală de paşapoarte, respectiv de serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, păstrându-şi toate drepturile anterior dobândite."2. După alineatul (5) al articolului 15^1 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Drepturile personalului prevăzut la alin. (2) şi (3) se acordă de prefecturi de la capitolul 55.01 «Ordine publică şi siguranţă naţională»."3. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 15^2 vor avea următorul cuprins:"(2) Poliţiştii încadraţi la Serviciul central regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare şi la compartimentele regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor judeţene de evidenţă informatizată a persoanei, respectiv la Sectorul regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din cadrul Serviciului independent de evidenţă informatizată a persoanei al municipiului Bucureşti din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor, se transferă în interesul serviciului şi se numesc pe funcţii la Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, respectiv la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în condiţiile legii, păstrându-şi toate drepturile anterior dobândite. (3) Personalul contractual încadrat la Serviciul central regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare şi la compartimentele regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor judeţene de evidenţă informatizată a persoanei, respectiv la Sectorul regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din cadrul Serviciului independent de evidenţă informatizată a persoanei al municipiului Bucureşti din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor, va fi preluat, în condiţiile legii, de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, respectiv de serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, păstrându-şi toate drepturile anterior dobândite."4. După alineatul (4) al articolului 15^2 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Drepturile personalului prevăzut la alin. (2) şi (3) se acordă de prefecturi de la capitolul 55.01 «Ordine publică şi siguranţă naţională»."  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 24^1 va avea următorul cuprins:"(2) Personalul contractual încadrat la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, provenit din structurile teritoriale de evidenţă informatizată a persoanei din cadrul Direcţiei generale de evidenţă informatizată a persoanei, se preia de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi cu aceeaşi dată se detaşează, în condiţiile legii, la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, păstrându-şi toate drepturile anterior dobândite, urmând ca drepturile specifice personalului contractual din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională de care beneficia să se acorde de Ministerul Administraţiei şi Internelor de la capitolul 55.01 «Ordine publică şi siguranţă naţională»."2. După alineatul (2) al articolului 24^1 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Pe bază de protocoale încheiate, în condiţiile legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă*), împreună cu personalul preluat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, potrivit alin. (2), se preiau şi fondurile aferente, reprezentând drepturi specifice dobândite anterior de personalul contractual din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, alocate de la bugetul de stat în temeiul art. 25^1 alin. (2)."--------- Notă *) Data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se referă la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2005.3. După alineatul (3) al articolului 24^1 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările rezultate ca urmare a prevederilor alin. (2^1) în volumul şi în structura bugetului de stat, bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor şi în bugetele locale."  +  Articolul IIIAplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se realizează din fondurile aprobate pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 29 iunie 2005.Nr. 71.---------