ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 29 iunie 2005pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005    Având în vedere că programul de restructurare a unităţilor miniere se desfăşoară mult mai rapid decât programul de restructurare prevăzut de strategia industriei miniere, este necesar a se adoptă măsuri imediate pentru extinderea categoriilor de persoane disponibilizate care beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003, ceea ce constituie o situaţie extraordinară şi vizează interesul general şi imediat,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective până la data de 31 decembrie 2006, ca urmare a restructurării sau reorganizării societăţilor comerciale şi regiilor autonome prevăzute la art. 1, beneficiază de următoarele drepturi:".2. La articolul 2 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) la momentul disponibilizării, respectiv desfacerii contractului individual de muncă, de o sumă egală cu de două ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-au făcut disponibilizările, comunicat de Institutul Naţional de Statistică;".3. La articolul 2 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) indemnizaţia de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-au făcut disponibilizările, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj;".4. Alineatul (4) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(4) După expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj, persoanele disponibilizate în condiţiile alin. (1) beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (3), de un venit lunar de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-au făcut disponibilizările, comunicat de Institutul Naţional de Statistică."5. Alineatul (5^1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(5^1) Perioada în care persoanele din sectorul minier, care dovedesc un stagiu de cotizare de cel puţin 17 ani în condiţii speciale, 13,5 ani în condiţii speciale în zona I de radiaţii sau 15 ani în condiţii speciale în zona II de radiaţii, beneficiază de venit lunar de completare şi de plăţi compensatorii, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, constituie stagiu de cotizare realizat în condiţiile speciale de muncă, inclusiv în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (4)."6. Alineatul (6) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(6) Pe perioada acordării, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, a venitului lunar de completare şi a plăţilor compensatorii, venitul asigurat utilizat la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, este egal cu salariul individual mediu net din ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-au făcut disponibilizările, comunicat de Institutul Naţional de Statistică."7. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă numai persoanele disponibilizate care la data intrării în vigoare a acesteia au contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, încheiate înainte de data de 1 ianuarie 2005."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan ŞereşMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 29 iunie 2005.Nr. 69.-------