ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2005pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 1 iulie 2005    În vederea îndeplinirii criteriului convenit cu Fondul Monetar Internaţional privind stabilirea cheltuielilor de personal la 5,0% din produsul intern brut, se impune adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ care să facă posibilă reducerea nivelului acestor cheltuieli, reducere ce va fi cuprinsă în bugetul pe anul 2005, ce urmează a fi rectificat în cursul lunii iunie 2005.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1În perioada 1 iulie - 31 decembrie 2005 pentru toate categoriile de personal din autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare a acestora şi de data constituirii fondului de premiere, se suspendă aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare sau, după caz, din contractele colective de muncă prin care se reglementează acordarea de premii, cu excepţia premiului anual.  +  Articolul 2 (1) În perioada 1 iulie - 31 decembrie 2005 se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante la data de 30 iunie 2005 din statul de funcţii al autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare a acestora, precum şi a celor care se vor vacanta după această dată. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot aproba ocuparea posturilor vacante, în condiţiile legii, numai pentru: a) asigurarea numărului de posturi strict necesare pentru anul 2005 în cadrul compartimentelor şi structurilor, după caz, implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană, precum şi a angajamentelor asumate în calitate de ţară membră NATO; b) aparatul sistemului judiciar şi celelalte categorii de personal din autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii în implementarea angajamentelor asumate prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2005 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007; c) posturile unice, ale căror atribuţii specifice nu se regăsesc la celelalte posturi din cadrul structurii organizatorice a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi posturile diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe; d) posturile din structura Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale; e) posturile pentru care au fost întreprinse formalităţile în vederea ocupării acestora; f) încadrarea promoţiei de absolvenţi din anul 2005 ai instituţiilor de învăţământ proprii, din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională; g) posturile vacante din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice nou-înfiinţate, potrivit legii. (3) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să aprobe organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor prevăzute la alin. (2) numai cu condiţia încadrării în fondurile aprobate pentru cheltuielile de personal. (4) Concursurile pot fi organizate, în condiţiile alin. (2) şi (3), pentru autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, iar pentru posturile prevăzute la lit. a) a alin. (2), şi cu avizul de oportunitate obţinut în prealabil de la Ministerul Integrării Europene. (5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (4) instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pentru promoţia anului 2005, precum şi autorităţile şi instituţiile publice finanţate din bugetele locale, din venituri proprii, din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz. (6) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici aprobă condiţiile de desfăşurare şi avizează organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante prevăzute la alin. (2), cu excepţia lit. f), ulterior obţinerii avizelor prevăzute la alin. (4).  +  Articolul 3 (1) Se prorogă până la 31 decembrie 2005 prevederile referitoare la creşterile salariale ce urmau a fi acordate personalului din sectorul bugetar începând cu luna octombrie 2005, stabilite prin: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2005, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2005, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106/2004 privind stabilirea indemnizaţiilor unor aleşi locali pentru anul 2005, aprobată prin Legea nr. 144/2005, Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2005, Ordonanţa Guvernului nr. 13/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr. 83/2005, Ordonanţa Guvernului nr. 14/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, aprobată prin Legea nr. 84/2005, Ordonanţa Guvernului nr. 23/2005 privind creşterile salariale aplicabile magistraţilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 100/2005, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 138/2005. (2) Orice alte dispoziţii contrare prevederilor alin. (1) se prorogă până la 31 decembrie 2005.  +  Articolul 4 (1) Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Curţii de Conturi şi al Ministerului Finanţelor Publice.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 29 iunie 2005.Nr. 63.----------