ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 23 iunie 2005pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 29 iunie 2005    În scopul absorbţiei în bune condiţii a fondurilor asigurate potrivit Acordului multianual de finanţare SAPARD concomitent cu gestionarea corespunzătoare a acestor fonduri în condiţiile stabilite prin acord, se impune crearea în regim de urgenţă a mecanismului care să asigure garantarea acoperirii eventualelor debite.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să repartizeze şi să introducă în bugetele ordonatorilor principali de credite modificările determinate de utilizarea sumelor prevăzute la alin. (1) şi (1^1)."2. După alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Din sumele prevăzute la alin. (1^1) lit. c), Ministerul Finanţelor Publice poate achita contravaloarea unei poliţe de asigurare pentru riscul nerecuperării debitelor stabilite în baza prevederilor memorandumului de finanţare şi a Acordului multianual de finanţare SAPARD. Selecţia societăţilor de asigurare se face de către Ministerul Finanţelor Publice, în condiţiile legii."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 23 iunie 2005.Nr. 56.-----------