REGULAMENT din 2 iulie 2002 (*actualizat*)de organizare şi functionare a consiliilor de disciplina prevăzute în Statutul personalului silvic(actualizat până la data de 10 aprilie 2003*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI ŞI PADURILOR
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 16 septembrie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 10 aprilie 2003, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 253 din 5 aprilie 2003.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1Consiliile de disciplina constituite potrivit prezentului regulament cerceteaza abaterile savarsite de personalul silvic de la actele normative specifice domeniului silviculturii, de la indatoririle acestui personal faţă de prevederile contractului individual de muncă şi de la normele generale de comportare în serviciu.  +  Articolul 2În activitatea pe care o desfăşoară consiliile de disciplina vor respecta urmatoarele principii: a) prezumtia de nevinovatie - conform careia, atât timp cat vinovatia nu este dovedita, persoana acuzata este nevinovata; b) garantarea dreptului la aparare - cel invinuit având dreptul să fie audiat, să prezinte dovezi în apararea sa şi să fie asistat de un aparator; c) solutionarea fără intarziere a cauzei; d) asigurarea posibilităţii persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinara pentru care a fost sesizat consiliul de disciplina; e) respectarea unui raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstantele savarsirii acesteia şi sanctionarea disciplinara propusa să fie aplicata; f) legalitatea sanctiunii propuse; g) unicitatea sanctiunii, conform careia pentru o abatere disciplinara nu se poate aplica decat o singura sanctiune disciplinara.  +  Capitolul 2 Constituirea consiliilor de disciplina  +  Articolul 3 (1) În vederea analizarii abaterilor disciplinare ale personalului silvic se constituie urmatoarele consilii de disciplina: a) la nivelul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura şi la nivelul Regiei Naţionale a Pădurilor se constituie cate un consiliu de disciplina alcătuit din 5 membri titulari şi 2 membri supleanti; b) la nivelul direcţiilor silvice teritoriale din subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor se constituie cate un consiliu de disciplina format din 4 membri titulari. (2) Abaterile disciplinare savarsite de personalul silvic din Institutul de Cercetari şi Amenajari Silvice şi din unitatile sale componente sunt analizate şi cercetate de consiliul de disciplina constituit la nivelul Regiei Naţionale a Pădurilor.  +  Articolul 4Membrii consiliului de disciplina constituit la nivelul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura vor fi desemnaţi astfel: a) secretarul de stat care coordonează activitatea domeniului silviculturii desemneaza un membru titular care va avea şi functia de presedinte al consiliului de disciplina; b) personalul silvic incadrat în compartimentele cu specific silvic va desemna 2 membri titulari şi un membru supleant. Unul dintre membrii titulari va avea functia de consilier juridic; c) conducerile compartimentelor cu specific silvic vor desemna un membru titular şi un membru supleant din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic. d) Federatia Sindicatelor <> va nominaliza un membru titular din randul personalului silvic, cu calitatea de salariat în cadrul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura.------------Litera c) a art. 4 a fost modificata de pct. 1 al art. 1 din ORDINUL nr. 253 din 5 aprilie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2003.Litera d) a art. 4 a fost introdusa de pct. 2 al art. 1 din ORDINUL nr. 253 din 5 aprilie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2003.  +  Articolul 5Membrii consiliului de disciplina constituit la nivelul Regiei Naţionale a Pădurilor vor fi desemnaţi astfel: a) 3 din cei 5 membri titulari şi unul din cei 2 membri supleanti vor fi nominalizati din randul personalului silvic din centrala regiei; b) al patrulea membru titular va fi consilierul juridic-sef al regiei; c) al cincilea membru titular şi al doilea membru supleant vor fi nominalizati de Federatia Sindicatelor <>.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. 1 din ORDINUL nr. 253 din 5 aprilie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2003.  +  Articolul 6Membrii consiliului de disciplina constituit la nivelul fiecarei direcţii silvice teritoriale din subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor vor fi desemnaţi astfel: a) 2 ingineri silvici aleşi prin vot secret de personalul silvic din cadrul directiei silvice în care se constituie respectivul consiliu de disciplina; b) consilierul juridic al directiei silvice; c) un reprezentant nominalizat de către sindicatul din directia silvica, care indeplineste condiţiile legale de reprezentativitate, şi confirmat de Federatia Sindicatelor <>.------------Litera c) a art. 6 a fost modificata de pct. 4 al art. 1 din ORDINUL nr. 253 din 5 aprilie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2003.  +  Articolul 7Functiile de conducere ale compartimentelor cu specific silvic din cadrul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, cele de director general, director general adjunct şi director în Regia Naţionala a Pădurilor, precum şi cele de director şi de inginer-sef de la directiile silvice sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de disciplina.  +  Articolul 8 (1) Secretarul consiliului de disciplina este numit de secretarul de stat care coordonează activitatea domeniului silvic pentru consiliul de disciplina constituit la nivelul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, respectiv de conducerile unităţilor silvice pentru consiliile de disciplina constituite la nivelul acestora. (2) Secretarul nu face parte din consiliul de disciplina.  +  Articolul 9 (1) Personalul silvic numit în consiliile de disciplina va avea gradele profesionale prevăzute la art. 51 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobata cu modificari prin Legea nr. 427/2001. (2) Pentru a asigura corectitudinea deplina în desfăşurarea activităţii consiliilor de disciplina şi pentru stabilirea unor hotărâri drepte în cazurile cercetate, personalul silvic numit în aceste consilii va avea o probitate morala recunoscută.  +  Articolul 10 (1) Membrii consiliilor de disciplina se numesc pentru o perioadă de 3 ani. (2) Inlocuirea unui membru al consiliului de disciplina înainte de expirarea mandatului poate avea loc în cazul aparitiei unei situaţii de incompatibilitate, demisiei, aparitiei unor motive de sănătate sau a altor cauze de forta majoră (intreruperea activităţii, deces etc.). (3) Mandatul de membru al consiliului de disciplina se suspenda în urmatoarele situaţii: a) membrul respectiv a savarsit o faptă care constituie obiectul unui dosar analizat de consiliul de disciplina; b) s-a dispus începerea urmaririi penale împotriva membrului consiliului de disciplina; c) membrul respectiv s-a pronuntat în orice mod cu privire la fapta aflata în cercetare, anterior solutionarii cazului şi adoptarii unei hotărâri a consiliului de disciplina; d) când unul dintre membrii consiliului de disciplina este sot, ruda sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu personalul silvic a cărui fapta face obiectul cazului aflat pe rolul consiliului de disciplina; acesta va fi recuzat şi nu are drept de vot. (4) Cererea de suspendare se formuleaza în scris de persoana care poate dovedi existenta situaţiilor prevăzute la alin. (3) şi se depune la preşedintele consiliului de disciplina. Cererea de suspendare se poate formula în scris şi de către membrul consiliului de disciplina aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (3) şi se depune, de asemenea, la preşedintele consiliului de disciplina. (5) Consiliul de disciplina se va pronunţă în termen de 3 zile de la inregistrarea cererii prevăzute la alin. (4), fără participarea membrului în cauza; în situaţia în care cererea de suspendare este justificata, se procedeaza la inlocuirea membrului suspendat. (6) În cazul în care preşedintele consiliului de disciplina se afla în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), cererea de suspendare se depune la conducatorul autorităţii/unităţii silvice care l-a numit. Acesta verifica veridicitatea celor sesizate şi, dacă acestea corespund, se emite actul prin care se dispune suspendarea presedintelui consiliului de disciplina respectiv. (7) În cazul în care au intervenit situaţiile prevăzute la alin. (2), (5) şi (6), completarea locului vacant în consiliul de disciplina se face după cum urmeaza: a) în cadrul consiliilor de disciplina constituite la nivelul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura şi al Regiei Naţionale a Pădurilor completarea locului ramas vacant se face prin titularizarea unui membru supleant. Titularizarea respectiva se face prin dispoziţie a presedintelui consiliului de disciplina, în situaţia în care în cauza se afla un membru titular, sau de conducatorul autorităţii/unităţii silvice în care este constituit consiliul respectiv, când în cauza este preşedintele consiliului de disciplina; b) în cadrul consiliului de disciplina constituit la o direcţie silvica completarea locului ramas vacant se face în condiţiile art. 6, iar numirea persoanei astfel desemnate se face prin decizie a directorului general al directiei silvice.  +  Capitolul 3 Atribuţiile consiliului de disciplina  +  Articolul 11 (1) Consiliile de disciplina preiau spre analiza toate cazurile de abateri disciplinare pentru care organele abilitate sa faca constatari propun sancţiuni potrivit prevederilor art. 48 alin. (3) şi ale art. 49 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 427/2001. (2) Sesizarile referitoare la abaterile disciplinare ale personalului silvic, care provin din partea instituţiilor sau a organismelor centrale şi locale din afara sectorului silvic, se depun la conducerea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura sau, după caz, la conducerea Regiei Naţionale a Pădurilor, respectiv a direcţiilor silvice. Acestea le transmit spre cercetare consiliilor de disciplina. Nerespectarea acestei proceduri atrage în mod automat neinceperea cercetării cazului în speta de către consiliul de disciplina.  +  Articolul 12 (1) În vederea desfăşurării corespunzătoare a actului de analiza şi cercetare a cazului de abatere disciplinara ce trebuie solutionat, consiliul de disciplina are urmatoarele atribuţii: a) stabileste persoanele care urmeaza să fie audiate şi le convoaca, precizand data, ora şi locul unde acestea trebuie să se prezinte; b) audiaza persoana a carei fapta constituie obiectul sesizarii, persoana/persoanele ale caror marturii pot inlesni solutionarea cazului, precum şi, dacă este necesar, persoana care a facut constatarea faptei cuprinse în dosarul supus cercetării; c) solicita, în functie de situaţie, declaratii scrise persoanelor prevăzute la lit. b); d) poate solicita orice inscrisuri legale care sunt în legătură cu cazul analizat şi care ar putea inlesni solutionarea acestuia; e) propune menţinerea, modificarea sau anularea sanctiunii disciplinare constatate în condiţiile art. 48 alin. (3) şi ale art. 49 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 427/2001; f) întocmeşte periodic rapoarte cu privire la cazurile pe care le-a analizat şi modul în care au fost solutionate şi le depune la conducatorul unităţii silvice în cadrul careia este constituit. (2) Cazurile care privesc retragerea calităţii de membru al Corpului silvic se analizeaza şi se solutioneaza numai de consiliile de disciplina constituite la nivelul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura şi al Regiei Naţionale a Pădurilor, în conformitate cu dispozitiile art. 51 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 427/2001.  +  Articolul 13Principalele atribuţii ale presedintelui consiliului de disciplina sunt: a) stabileste cadrul şi condiţiile desfăşurării sedintelor consiliului de disciplina, precizand data, ora şi locul, precum şi ordinea de zi ale acestora; b) conduce sedintele consiliului de disciplina; c) coordonează consiliul de disciplina şi activitatea secretarului acestuia; d) reprezinta consiliul de disciplina în faţa conducătorului unităţii silvice în care respectivul consiliu este constituit, precum şi în faţa persoanelor fizice sau juridice care au legătură cu activitatea acestui consiliu de disciplina.  +  Articolul 14Secretarul consiliului de disciplina are urmatoarele atribuţii: a) înregistrează documentele referitoare la abaterile disciplinare ale personalului silvic repartizate spre solutionare, în condiţiile prevăzute la art. 11; b) convoaca, din dispoziţia presedintelui consiliului de disciplina, membrii consiliului, persoana care face obiectul dosarului ce urmeaza să fie cercetat, precum şi persoanele care urmeaza să fie audiate în cauza respectiva; convocarea la consiliul de disciplina se face prin instiintare scrisa luata la cunoştinţa prin semnatura; c) redacteaza şi asigura semnarea procesului-verbal al sedintelor consiliului de disciplina de către membrii acestuia; d) redacteaza şi semneaza, alaturi de membrii consiliului de disciplina, actele emise în numele acestui consiliu şi le prezinta conducătorului unităţii în cadrul careia a fost constituit; e) tine evidenta corespondentei şi efectueaza alte lucrari necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţii consiliului de disciplina.  +  Capitolul 4 Functionarea consiliilor de disciplina  +  Articolul 15Consiliul de disciplina este legal constituit şi îşi poate desfăşura activitatea în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor titulari, respectiv a cel puţin unui membru supleant.  +  Articolul 16 (1) Consiliul de disciplina se intruneste în prima sa sedinta în termen de 10 zile de la emiterea actului de numire a membrilor săi. (2) Sedintele consiliului de disciplina se desfăşoară de regula lunar sau ori de cate ori situaţia o impune; sedintele nu sunt publice. (3) Convocarea membrilor consiliului de disciplina se face de secretar, din dispoziţia presedintelui, cu minimum 3 zile înainte pentru sedintele ordinare şi cu minimum 24 de ore înainte în cazul sedintelor extraordinare; în dispoziţia de convocare se precizeaza ordinea de zi, locul de desfăşurare, precum şi data şi ora de incepere a lucrărilor.  +  Articolul 17Hotărârile consiliului de disciplina se adoptă cu majoritate simpla de voturi, respectiv jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.  +  Articolul 18Consiliul de disciplina cerceteaza abaterile disciplinare pentru care organul de constatare a propus sanctiunile prevăzute la art. 48 alin. (2) lit. d), e), f) şi g) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 427/2001.  +  Articolul 19 (1) Faptele supuse analizei consiliului de disciplina se vor dezbate numai în baza unei cercetari prealabile din care trebuie să rezulte fără echivoc dacă cel anchetat este sau nu este vinovat. (2) Consiliul de disciplina este obligat să asigure personalului silvic anchetat posibilitatea de a lua la cunoştinţa, în mod nemijlocit, acuzatiile care i se aduc. În acest sens membrii consiliului de disciplina se pot deplasa la locul de muncă al celui în cauza sau îl pot invita pe acesta la sediul consiliului de disciplina, astfel încât să fie create condiţiile ca cel anchetat să îşi poata sustine în cunoştinţa de cauza punctul de vedere.  +  Articolul 20 (1) Efectuarea cercetării abaterii disciplinare care formeaza obiectul unui dosar aflat în lucru la consiliul de disciplina impune audierea tuturor persoanelor implicate în cazul analizat, culegerea tuturor informaţiilor necesare pentru rezolvarea cazului şi administrarea probelor, precum şi verificarea documentelor şi a declaratiilor prezentate. (2) Audierile prevăzute la alin. (1) se consemneaza într-un proces-verbal, sub sancţiunea nulitatii. Procesul-verbal se semneaza de presedinte, de membri şi de secretarul consiliului de disciplina, precum şi de persoana audiata. (3) Refuzul personalului silvic de a se prezenta la audiere sau de a semna declaratia referitoare la abaterile disciplinare cercetate se consemneaza în procesul-verbal mentionat la alin. (2).  +  Articolul 21 (1) Analizele şi dezbaterile ce au loc în cadrul sedintelor consiliului de disciplina se inscriu într-un proces-verbal de sedinta, semnat de presedinte, de membri şi de secretar. (2) Lipsa nejustificata a persoanelor citate în condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (3) nu împiedica desfăşurarea sedintelor consiliului de disciplina.  +  Articolul 22 (1) Pe baza rezultatelor cercetarilor intreprinse consiliul de disciplina întocmeşte un raport privitor la abaterea disciplinara analizata, în care se vor prezenta elementele de identificare a cazului respectiv şi a persoanei implicate în acesta, precum şi urmatoarele date: a) prezentarea succinta a faptei cercetate şi a circumstantelor în care a fost savarsita; b) probele administrate; c) propunerea privind sancţiunea disciplinara aplicata sau, după caz, de clasare a cauzei; d) motivarea propunerii. (2) Raportul se semneaza de preşedintele şi de membrii consiliului de disciplina, precum şi de secretar şi se dateaza. (3) Opiniile separate, exprimate de membrii consiliului de disciplina cu ocazia analizelor şi dezbaterilor prevăzute la art. 21 alin. (1), se formuleaza în scris, se motiveaza şi se anexeaza la raportul consiliului de disciplina. (4) Raportul astfel întocmit se depune în maximum 5 zile lucratoare de la data ultimei şedinţe a consiliului de disciplina la conducatorul autorităţii/unităţii silvice în care îşi desfăşoară activitatea personalul silvic a cărui abatere disciplinara a fost cercetata.  +  Articolul 23În vederea stabilirii sanctiunii disciplinare aplicabile personalului silvic pentru fapta savarsita vor fi avute în vedere sancţiunea propusa de organul constatator, rezultatele cercetării intreprinse de consiliul de disciplina, precum şi urmatoarele elemente: a) cauzele care au determinat savarsirea abaterii disciplinare; b) imprejurarile în care aceasta a fost savarsita; c) gradul de vinovatie al făptuitorului; d) gravitatea şi consecintele abaterii disciplinare; e) conduita celui implicat, luandu-se în considerare şi existenta/inexistenta unor antecedente disciplinare.  +  Articolul 24 (1) Împotriva hotărârilor consiliului de disciplina persoanele în cauza pot face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii consiliului de disciplina. (2) Contestaţia se adreseaza, în functie de locul de muncă al persoanei sanctionate, fie secretarului de stat care coordonează activitatea de silvicultura din cadrul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, fie conducerii Regiei Naţionale a Pădurilor, respectiv conducerii direcţiilor silvice. (3) Analizarea contestaţiei, solutionarea şi comunicarea solutiei adoptate contestatarului şi consiliului de disciplina se vor face în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei. (4) În termen de 15 zile de la data comunicarii solutionarii contestaţiei, în cazul în care se menţine sancţiunea stabilita de consiliul de disciplina, conducatorul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, respectiv al unităţii silvice, va emite ordinul, respectiv decizia de sanctionare. (5) Conducatorul autorităţii/unităţii silvice nu poate aplica o sanctiune disciplinara mai grava decat cea propusa de consiliul de disciplina.  +  Articolul 25Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instanţelor de contencios administrativ este garantat, în acest caz plangerea urmand să se faca de cei în cauza în termen de 15 zile de la luarea la cunoştinţa.  +  Articolul 26Împotriva ordinului sau deciziei de sanctionare persoana sanctionata se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau instanţei pentru litigii de muncă, după caz, în termen de 15 zile de la comunicarea ordinului sau a deciziei de sanctionare.  +  Articolul 27Consiliile de disciplina de la nivelul direcţiilor silvice vor inainta spre solutionare consiliului constituit la nivelul Regiei Naţionale a Pădurilor eventualele situaţii care vizeaza conducerea direcţiilor silvice sau unii reprezentanti ai acestor unităţi în organele superioare, pentru care apreciaza, pe bază de probe şi documente, ca solutionarea este de competenţa Regiei Naţionale a Pădurilor.  +  Articolul 28În cazul în care pe parcursul cercetarilor persoana al carei dosar este supus analizei se transfera legal într-un alt loc de muncă, consiliul de disciplina care efectueaza cercetarea va transmite la acel loc de muncă raportul cuprinzand descrierea faptei şi concluziile cercetării efectuate de consiliul de disciplina.  +  Capitolul 5 Relaţia consiliilor de disciplina cu administratia silvica  +  Articolul 29Între consiliile de disciplina şi conducerile compartimentelor cu specific silvic din cadrul autorităţii publice care raspunde de silvicultura sau, după caz, al Consiliului de administratie al Regiei Naţionale a Pădurilor, respectiv comitetele directoare ale direcţiilor silvice, nu exista relatii de subordonare.  +  Articolul 30 (1) Conducatorul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, precum şi conducerea Regiei Naţionale a Pădurilor, respectiv conducerile direcţiilor silvice, aproba sanctiunile disciplinare în baza propunerilor inaintate de consiliul de disciplina de la nivelul respectiv. (2) Conducatorul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, precum şi conducerea Regiei Naţionale a Pădurilor, respectiv conducerile direcţiilor silvice, au latitudinea de a tine seama sau nu de hotărârile adoptate de consiliile de disciplina, asumandu-şi în acest sens responsabilitatea deplina în faţa legii.  +  Articolul 31Salariaţii nominalizati în consiliile de disciplina, inclusiv secretarul consiliului, vor avea prevăzute atribuţii specifice în fisa postului şi vor beneficia de facilitatile necesare pentru exercitarea în condiţii normale a atribuţiilor ce le revin în aceasta calitate.  +  Capitolul 6 Dispozitii finale  +  Articolul 32 (1) Consiliile de disciplina vor tine o evidenta stricta într-un registru special a tuturor documentelor ce fac obiectul analizarii cazurilor cu care sunt sesizate şi vor asigura confidentialitatea şi securitatea acestor documente, precum şi arhivarea lor. (2) Responsabilitatea indeplinirii prevederilor alin. (1), precum şi cea referitoare la consemnarea proceselor-verbale ale sedintelor consiliului de disciplina şi la comunicarea hotărârilor adoptate celor interesati revin secretarului consiliului de disciplina.──────────────