LEGE nr. 200 din 23 iunie 2005privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22 din 17 martie 2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 25 martie 2005, cu următoarele modificări și completări:– Articolul unic va avea următorul cuprins:  +  Articolul UNICDupă articolul 14 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 16 martie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se introduc șapte articole noi, articolele 14^1-14^7, cu următorul cuprins:  +  Articolul 14^1(1) În vederea îndeplinirii unor obligații ce revin României în procesul de integrare europeană, pe lângă Curtea de Conturi se constituie Autoritatea de audit pentru fondurile acordate României de Uniunea Europeană prin programele ISPA și SAPARD și pentru fondurile ce vor fi acordate în perioada postaderare, denumită în continuare Autoritatea de audit, care are atribuții, respectiv proceduri de lucru proprii.(2) Autoritatea de audit este un organism fără personalitate juridică, independent din punct de vedere operațional față de Curtea de Conturi, și are sediul în municipiul București.  +  Articolul 14^2(1) În conformitate cu prevederile legislației comunitare și naționale aplicabile programelor ISPA și SAPARD, precum și fondurilor aferente asistenței financiare acordate României de Uniunea Europeană în perioada postaderare, atribuțiile Autorității de audit sunt, în principal, următoarele:a) audit de sistem, verificarea pe bază de eșantion și audit final;b) verificări și audit extern asupra fondurilor structurale de care va beneficia România începând cu anul 2007;c) verificarea anuală a modului de funcționare a sistemelor de management și control stabilite pentru derularea programelor ISPA și SAPARD;d) verificarea cheltuielilor eligibile declarate, pe bază de eșantion reprezentativ;e) efectuarea unor verificări adecvate în vederea emiterii declarațiilor la finalizarea măsurilor și programelor;f) certificarea conturilor anuale SAPARD în ceea ce privește integralitatea, acuratețea și veridicitatea acestora;g) verificarea existenței și corectitudinii elementului de cofinanțare național.(2) Pentru realizarea atribuțiilor ce îi revin, Autoritatea de audit încheie acorduri cu structurile responsabile pentru coordonarea fondurilor aferente programelor ISPA și SAPARD, respectiv cu autoritățile de management pentru fondurile aferente asistenței financiare acordate României de către Uniunea Europeană în perioada postaderare.  +  Articolul 14^3(1) Autoritatea de audit este condusă de un președinte și un vicepreședinte, numiți de plenul Curții de Conturi dintre consilierii de conturi în funcție, pentru un mandat cu o durată de 3 ani. Acest mandat poate fi reînnoit o singură dată. Durata primului mandat începe la data numirii de către plenul Curții de Conturi.(2) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele Autorității de audit emite decizii și instrucțiuni.(3) Atribuțiile președintelui și vicepreședintelui se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare.(4) Autoritatea de audit prezintă anual sau ori de câte ori este nevoie rapoarte de activitate plenului Curții de Conturi.  +  Articolul 14^4(1) Structura organizatorică a Autorității de audit se aprobă de către plenul Curții de Conturi, la propunerea președintelui Autorității de audit. Coordonarea și atribuțiile structurilor din aparatul propriu al Autorității de audit și ale personalului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, parte integrantă a Regulamentului de organizare și funcționare a Curții de Conturi.(2) Numărul maxim de posturi al Autorității de audit este de 110. În anul 2005, de la data intrării în vigoare a prezentei legi*), Autoritatea de audit va funcționa cu un număr de 53 de posturi, din care: 18 posturi, inclusiv personalul cu atribuții privind realizarea auditului aferent fondurilor ISPA și SAPARD, se asigură din cadrul schemei de personal a Curții de Conturi, iar diferența de 35 de posturi va fi asigurată prin suplimentarea schemei de personal. În anul 2006 schema de personal a Autorității de audit va fi suplimentată cu 57 de posturi. Toate posturile aferente Autorității de audit vor fi incluse în schema de personal a Curții de Conturi. Notă *) Data intrării în vigoare a prezentei legi reprezintă data intrării în vigoare a Legii nr. 200/2005.(3) În scopul realizării atribuțiilor, Autoritatea de audit va putea angaja și personal de altă specialitate decât cel economic.  +  Articolul 14^5(1) Salarizarea personalului din cadrul Autorității de audit se face în conformitate cu legislația privind salarizarea personalului din cadrul Curții de Conturi și cu prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare.(2) Președintele și vicepreședintele Autorității de audit au dreptul la o indemnizație de conducere care, împreună cu indemnizația de bază, nu poate depăși salariul lunar maxim ce se acordă personalului de specialitate din cadrul Autorității de audit.  +  Articolul 14^6Fondurile necesare pentru desfășurarea activității Autorității de audit se asigură de la bugetul de stat și vor fi incluse în bugetul de cheltuieli al Curții de Conturi.  +  Articolul 14^7Pentru desfășurarea activității Autorității de audit, Guvernul României și Curtea de Conturi asigură condițiile necesare pregătirii profesionale a personalului, spațiile de lucru, dotările și logistica aferente.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 23 iunie 2005.Nr. 200.-------