LEGE nr. 198 din 23 iunie 2005privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17 din 9 martie 2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 18 martie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Personalul cu statut de funcţionar public care se preia de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în condiţiile alin. (2), se consideră transferat în interesul serviciului."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Numărul total de posturi pentru Garda Naţională de Mediu este de 748 de posturi finanţate integral de la bugetul de stat, rămase după operaţiunile prevăzute la art. 2 şi 3."3. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Ministrul de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi întreprinderilor mici şi mijlocii preia de la Ministerul Economiei şi Comerţului activitatea privind mediul de afaceri. Pentru organizarea acestei activităţi în cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi întreprinderilor mici şi mijlocii, Secretariatul General al Guvernului preia 8 posturi, funcţii publice, împreună cu personalul şi cu fondurile aferente, de la Ministerul Economiei şi Comerţului."4. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 950/2001, cu modificările şi completările ulterioare, trece din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Guvernului şi în coordonarea Cancelariei Primului-Ministru. (2) Funcţionarii publici din cadrul Autorităţii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 se transferă în interesul serviciului de la Ministerul Administraţiei şi Internelor la Cancelaria Primului-Ministru, păstrându-şi toate drepturile anterior dobândite. Numărul maxim de posturi al Ministerului Administraţiei şi Internelor se diminuează cu 26, iar numărul maxim de posturi al Cancelariei Primului-Ministru se suplimentează, în mod corespunzător, cu acelaşi număr de posturi. Activităţile privind evidenţa contabilă, raportările periodice, precum şi de resurse umane se realizează prin compartimentele de specialitate ale Cancelariei Primului-Ministru."5. La articolul 13 punctul 1, articolul 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală va avea următorul cuprins:"Art. 1. - În sensul prezentei ordonanţe, prin demnitar din administraţia publică centrală, denumit în continuare demnitar, se înţelege: primul-ministru, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, şeful Cancelariei Primului-Ministru, secretarul de stat şi asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului şi Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, conducătorul organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat, prefectul ca reprezentant al Guvernului, precum şi subprefectul."6. La articolul 13, punctul 2 va avea următorul cuprins:"2. Anexa nr. 1 «Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului, pe funcţii şi niveluri de demnitari»:
  Nr. Funcţii în cabinetul demnitarului
  crt. Demnitar
  Direc-Asis- Consi- Secre-Curier
  tor detent lier tar per-
  cabi- de ca-per- per- sonal
  net binet sonal sonal
  1. Prim-ministru 1 3 14 3 2
  2. Ministru de stat 1 3 11 2 2
  3. Ministru, ministru delegat, şeful Cancelariei Primului-Ministru 1 3 8 2 2
  4. Secretar de stat şi asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului şi Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul 1 1 2 1 1
  5. Conducător de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat 1 1 1 1 1
  6. Prefect 1 1 1 1 1
  7. Subprefect 1 - 1 - -
      NOTĂ:
      1. Pentru pct. 4 şi 5 organizarea cabinetelor se realizează cu încadrarea în
  numărul maxim de posturi aprobat în condiţiile legii.
      2. Dispoziţiile pct. 6 şi 7 se aplică până la data de 31 decembrie 2005
  inclusiv."
  7. La articolul 17 punctul 2, litera h) a alineatului (3) al articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale va avea următorul cuprins:"h) controlul modului de implementare a programelor cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă, inclusiv de la Uniunea Europeană, în condiţiile legii;".8. La articolul 17 punctul 2, litera i) a alineatului (3) al articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale se abrogă.9. La articolul 17 punctul 2, litera j) a alineatului (3) al articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale va avea următorul cuprins:"j) formularea de propuneri în vederea eliminării blocajelor care produc întârzieri în procesul de implementare, în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor atrase de România, atât rambursabile, cât şi nerambursabile, inclusiv a celor de preaderare;".10. La articolul 17 punctul 2, literele k) şi l) ale alineatului (3) al articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale se abrogă.11. La articolul 18, alineatul (3) al articolului 10 din Legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii va avea următorul cuprins:"(3) Personalul prevăzut la art. 7 beneficiază de un spor de confidenţialitate de până la 15% din salariul de bază, cuantumul acestuia urmând a se stabili prin ordin al secretarului de stat, cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului."12. După articolul 21 se introduce un articol nou, articolul 21^1, cu următorul cuprins:"Art. 21^1. - (1) Secretariatul General al Guvernului preia atribuţiile, posturile şi fondurile aferente activităţii Unităţii de Implementare a Programului PHARE nr. RO/2002/000-586.01.02 «Sprijin pentru Strategia naţională de îmbunătăţire a situaţiei romilor», organizată în structura Agenţiei Naţionale pentru Romi. (2) Personalul unităţii de implementare a programului prevăzute la alin. (1) se numeşte prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. (3) Unitatea de implementare a programului prevăzută la alin. (1) este condusă de un secretar de stat, desemnat prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 23 iunie 2005.Nr. 198.---------