HOTĂRÂRE nr. 567 din 15 iunie 2005privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 24 iunie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 71 alin. (2), al art. 80 alin. (1) şi al art. 92 alin. (2) şi (3) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 14 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre reglementează principiile de bază privind organizarea şi desfăşurarea ciclului de studii universitare de doctorat, ciclu denumit în continuare doctorat. (2) Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate este dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Doctoratul are două componente: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi un program de cercetare ştiinţifică. (3) Doctoratul este de două tipuri: doctorat ştiinţific şi doctorat profesional.  +  Articolul 2 (1) Doctoratul ştiinţific se bazează pe creaţie şi cercetare ştiinţifică avansată, contribuind la dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi cognitive. (2) Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile generale şi de specialitate conferă absolventului de studii universitare de doctorat ştiinţific capacitatea: a) de a înţelege sistematic, comprehensiv, domeniul de studiu şi de a utiliza metodele de cercetare asociate acestui domeniu; b) de a concepe şi implementa un proiect de cercetare şi de a face managementul cercetării în condiţiile respectării deontologiei profesionale; c) de a contribui la progresul cunoaşterii prin cercetare originală cu impact naţional sau internaţional, demonstrată prin publicaţii ştiinţifice; d) de analiză critică, evaluare şi sinteză a unor idei noi şi complexe; e) de comunicare cu comunitatea profesională şi cu societatea civilă în contextul domeniului său de cercetare; f) de a contribui la promovarea dezvoltării tehnologice, sociale şi culturale în contextul unei societăţi şi economii bazate pe cunoaştere. (3) Doctoratul ştiinţific se organizează în domeniile cuprinse în următoarele domenii fundamentale: ştiinţe exacte, ştiinţe ale naturii, ştiinţe umaniste, teologie, ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, arhitectură şi urbanism, ştiinţe agricole şi silvice, ştiinţe medicale, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare şi informaţii. (4) Instituţiile de învăţământ superior promovează interdisciplinaritatea în studiile universitare de doctorat.  +  Articolul 3 (1) Doctoratul profesional se bazează pe cercetare-analiză ştiinţifică a propriei performanţe profesionale artistice sau sportive a doctorandului, realizată cel puţin la nivel naţional, contribuind astfel la dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi profesionale. (2) Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile generale şi de specialitate conferă absolventului de studii universitare de doctorat profesional capacitatea: a) de a înţelege sistematic, comprehensiv, domeniul profesional şi de a utiliza metodele profesionale avansate asociate domeniului respectiv; b) de a concepe şi implementa un proiect de cercetare a performanţelor profesionale artistice sau sportive şi de a face managementul acestuia în condiţiile respectării deontologiei profesionale; c) de a contribui la dezvoltarea practicii profesionale de valoare naţională şi internaţională; d) de analiză critică, evaluare şi sinteză a unor idei noi şi complexe asociate practicii profesionale sau creaţiei artistice proprii; e) de comunicare cu comunitatea profesională şi cu societatea civilă în contextul domeniului de expertiză. (3) Doctoratul profesional se poate organiza numai în domeniile cuprinse în domeniile fundamentale: arte, cultură fizică şi sport.  +  Capitolul II Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.)  +  Articolul 4 (1) Doctoratul se organizează în instituţiile de învăţământ superior aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pe baza evaluării periodice a capacităţii lor instituţionale de a oferi un mediu integrat de învăţare şi cercetare avansată, de nivel naţional sau internaţional. (2) Evaluarea se face la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ superior pentru fiecare domeniu de doctorat de către o comisie de experţi, pe baza unui sistem de criterii şi a unei metodologii care se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. (3) Pe baza rezultatelor evaluării instituţiei de învăţământ superior, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării acordarea dreptului de organizare de studii universitare de doctorat. Dreptul de a organiza studii universitare de doctorat se atestă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. (4) Instituţia de învăţământ superior care a primit aprobarea de a organiza doctorat într-unul sau mai multe domenii se numeşte în continuare Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.). I.O.S.U.D. are obligaţia de a publică un raport anual privind ciclul de studii universitare de doctorat, însoţit de sinteze ale tezelor de doctorat susţinute în anul respectiv. (5) Fiecare I.O.S.U.D. îşi elaborează un regulament propriu de organizare şi desfăşurare a doctoratului, cu respectarea prevederilor legale, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (6) Institutele Academiei Române şi alte institute de cercetare din ţară şi din străinătate pot participa la ciclul de studii universitare de doctorat prin formarea de consorţii cu I.O.S.U.D. Într-un astfel de consorţiu institutele Academiei Române şi celelalte institute de cercetare pot contribui la realizarea programelor de cercetare ştiinţifică, în concordanţă cu prevederile Regulamentului I.O.S.U.D. de organizare şi desfăşurare a doctoratului.  +  Capitolul III Conducătorul de doctorat  +  Articolul 5 (1) Conducător de doctorat poate fi un profesor universitar, un profesor universitar consultant, un academician sau un cercetător ştiinţific principal gradul I, care are titlul de doctor obţinut în domeniul respectiv. (2) Conducătorul de doctorat se numeşte prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, la propunerea I.O.S.U.D., cu avizul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, acest aviz fiind acordat pe baza evaluării activităţii didactice şi de cercetare, de relevanţă naţională sau internaţională. (3) Conducătorul de doctorat îşi desfăşoară activitatea didactică şi de cercetare în instituţia de învăţământ superior care l-a propus sau în instituţii care formează consorţii cu respectiva I.O.S.U.D. Un conducător de doctorat îşi poate desfăşura activitatea prin afiliere la o singură I.O.S.U.D. (4) Fiecare I.O.S.U.D. este autorizată să stabilească prin regulament propriu numărul maxim de doctoranzi pe care îi poate îndruma un conducător de doctorat, dar acesta nu poate fi mai mare de 15 doctoranzi înscrişi simultan la un conducător de doctorat. (5) După pensionare, conducătorul de doctorat, cu excepţia celui care a obţinut calitatea de profesor universitar consultant, nu mai poate primi spre îndrumare noi doctoranzi. Profesorul consultant nu mai poate primi spre îndrumare noi doctoranzi după vârsta de 70 de ani. (6) Prin încetarea contractului de muncă la o I.O.S.U.D. se pierde automat calitatea de conducător de doctorat, iar doctoranzii sunt redistribuiţi altor conducători de doctorat din aceeaşi I.O.S.U.D.  +  Capitolul IV Asigurarea calităţii în cadrul studiilor universitare de doctorat  +  Articolul 6 (1) Studiile universitare de doctorat fac obiectul procedurilor de asigurare internă şi externă a calităţii stabilite pe baza bunelor practici europene. (2) Principalii responsabili de calitatea doctoratului sunt I.O.S.U.D, conducătorul de doctorat şi doctorandul. (3) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pe baza unui raport extern de evaluare, întocmit de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, poate lua următoarele măsuri: a) retragerea dreptului I.O.S.U.D. de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi doctoranzi pe o perioadă de până la 3 ani; b) retragerea calităţii de conducător de doctorat; c) retragerea titlului de doctor. (4) Redobândirea dreptului I.O.S.U.D. de a organiza concurs de admitere în ciclul de studii universitare de doctorat se poate obţine numai pe baza unui nou raport extern de evaluare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (5) Redobândirea calităţii de conducător de doctorat se poate obţine la propunerea I.O.S.U.D., pe baza unui raport de evaluare internă ale cărui aprecieri sunt validate printr-o evaluare externă. Rezultatele pozitive ale acestor proceduri sunt condiţii necesare pentru aprobare din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (6) Conducătorii de doctorat şi I.O.S.U.D. sunt evaluaţi o dată la 5 ani de către comisii de experţi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.  +  Capitolul V Organizarea ciclului de studii universitare de doctorat  +  Articolul 7 (1) Durata ciclului de studii universitare de doctorat este, de regulă de 3 ani. În situaţii speciale, durata poate fi prelungită cu 1-2 ani, în condiţiile prevăzute de lege. (2) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe pe motive temeinice, cu aprobarea conducerii I.O.S.U.D, conform prevederilor contractului de studii universitare de doctorat. Perioadele de întrerupere cumulate nu pot depăşi 2 ani. (3) Durata desfăşurării doctoratului se prelungeşte în caz de întrerupere, corespunzător cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate de conducerea I.O.S.U.D.  +  Articolul 8 (1) Doctoratul se desfăşoară pe baza unui contract de studii doctorale încheiat între doctorand, conducătorul de doctorat şi I.O.S.U.D. În acest contract sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi implicate în ciclul de studii universitare de doctorat, astfel încât să fie realizate cerinţele de asigurare a calităţii. (2) Modelul contractului de studii doctorale se elaborează de fiecare I.O.S.U.D, în concordanţă cu prevederile regulamentului de organizare şi desfăşurare a doctoratului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 9Doctoratul se desfăşoară în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, la cererea doctorandului, conform contractului de studii doctorale încheiat între I.O.S.U.D, conducătorul de doctorat şi doctorand.  +  Articolul 10 (1) Programul de pregătire universitară avansată se desfăşoară în cadrul I.O.S.U.D. pe baza planului de învăţământ aprobat în senatul instituţiei de învăţământ superior şi are o durată de 2-3 semestre. (2) Planul de învăţământ cuprinde atât discipline de cunoaştere avansată în cadrul domeniului de studii de doctorat, cât şi module de pregătire complementară necesare pentru o inserţie rapidă a absolventului de studii universitare de doctorat pe piaţa muncii. (3) În cadrul programului de pregătire universitară avansată, pentru a evidenţia rezultatele formării, concomitent cu sistemul de evaluare se utilizează sistemul de credite transferabile. Fiecare I.O.S.U.D. este autorizată să stabilească propriile reguli de evaluare a doctoranzilor şi criteriile specifice de promovare a probelor din cadrul programului de pregătire universitară avansată.  +  Articolul 11 (1) Programul de cercetare ştiinţifică are o durată de 3-4 semestre şi este organizat în domeniul de cercetare prin care s-a consacrat conducătorul de doctorat. (2) Cercetarea ştiinţifică se bazează pe metode cantitative şi calitative agreate de comunitatea ştiinţifică dintr-un domeniu. În cazul doctoratului profesional, cercetarea ştiinţifică se aplică asupra performanţelor profesionale artistice sau sportive proprii.  +  Articolul 12 (1) Pentru promovarea doctorandului în programul de cercetare ştiinţifică, acesta susţine public un proiect de cercetare ştiinţifică. (2) Tema proiectului de cercetare ştiinţifică se stabileşte de către conducătorul de doctorat împreună cu doctorandul şi se corelează cu programul de pregătire universitară avansată, cu domeniul de expertiză al conducătorului de doctorat, cu programele şi cu politica instituţională ale I.O.S.U.D. (3) Comisia de examinare a proiectului de cercetare ştiinţifică este formată din conducătorul de doctorat, în calitate de preşedinte, şi din cel puţin alţi 2 specialişti cu titlu de doctor şi funcţie didactică cel puţin de conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific gradul II din I.O.S.U.D. sau din consorţiul de cercetare stabilit potrivit prevederilor art. 4 alin. (6). (4) Rezultatele evaluării se exprimă prin unul dintre următoarele calificative: "Foarte bine", "Bine", "Satisfăcător" sau "Nesatisfăcător". Calificativele "Foarte bine" şi "Bine" permit promovarea directă a doctorandului în programul de cercetare. În cazul obţinerii calificativului "Satisfăcător" sau "Nesatisfăcător", doctorandul prezintă un nou proiect. (5) Dacă şi la a doua susţinere a probei de promovare în programul de cercetare se obţine calificativul "Satisfăcător" sau "Nesatisfăcător", doctorandul este exmatriculat din ciclul de studii universitare de doctorat. El primeşte un certificat de absolvire a programului de pregătire universitară avansată din cadrul ciclului de studii universitare de doctorat.  +  Articolul 13 (1) Programul de cercetare ştiinţifică se realizează sub îndrumarea unui conducător de doctorat, în cadrul unei echipe de cercetare ştiinţifică. (2) În cazul doctoratului interdisciplinar, îndrumarea poate fi realizată de 2 conducători de doctorat din domeniile care concură la realizarea programului original de cercetare propus de doctorand şi aprobat de I.O.S.U.D. Cei 2 conducători de doctorat pot să aparţină aceleiaşi instituţii de învăţământ superior sau partenerilor din consorţiu ori pot să îşi desfăşoare activitatea în două I.O.S.U.D. diferite. În acest caz, între instituţii se încheie un acord de cotutelă. (3) Activitatea de îndrumare a doctoranzilor este inclusă în norma didactică sau de cercetare a conducătorului de doctorat, potrivit reglementărilor legale în vigoare. În cazul îndrumării programului de cercetare al unui doctorand de către 2 conducători de doctorat, normarea se face proporţional cu activitatea de îndrumare a fiecărui conducător de doctorat. (4) Programul începe după acceptarea de către conducerea I.O.S.U.D. a proiectului de cercetare ştiinţifică care devine în acelaşi timp temă pentru realizarea tezei de doctorat. (5) Programul de cercetare ştiinţifică se poate desfăşura în cadrul I.O.S.U.D, în cadrul institutelor Academiei Române sau al altor institute de cercetare din ţară ori din străinătate, partenere într-un consorţiu cu I.O.S.U.D. (6) Rezultatele intermediare ale programului de cercetare sunt prezentate de doctorand spre dezbatere în cadrul I.O.S.U.D sub forma unor rapoarte ştiinţifice. I.O.S.U.D. stabileşte prin regulament propriu numărul, frecvenţa şi cerinţele ştiinţifice minimale ale rapoartelor intermediare de cercetare ştiinţifică. Publicarea rapoartelor ştiinţifice în reviste de specialitate, cu referenţi ştiinţifici, este stimulată de I.O.S.U.D. (7) Programul de cercetare ştiinţifică se finalizează prin prezentarea publică a tezei de doctorat.  +  Articolul 14Cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea examenelor, prezentarea proiectelor de cercetare ştiinţifică, susţinerea publică a tezei de doctorat şi eliberarea diplomei de doctor se suportă din bugetul I.O.S.U.D.  +  Articolul 15 (1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă internaţională. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) doctorandul îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România şi a unui conducător de doctorat dintr-o altă ţară, pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate. (3) I.O.S.U.D. care înmatriculează iniţial doctorandul are rolul principal, iar I.O.S.U.D. care participă în cotutelă la organizarea şi desfăşurarea doctoratului are rolul de cotutelă. (4) Acordul prevăzut la alin. (2) cuprinde cerinţele organizării şi desfăşurării doctoratului în fiecare dintre cele două I.O.S.U.D, în concordanţă cu rolul pe care fiecare parte îl asumă în cadrul cotutelei şi cu legislaţia specifică din fiecare ţară. (5) Acordul prevăzut la alin. (2) prevede recunoaşterea reciprocă a titlului ştiinţific de doctor de către autorităţile de resort din cele două ţări, pe baza competenţelor acestora şi în conformitate cu prevederile legale din fiecare ţară.  +  Articolul 16 (1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza în forma de învăţământ cu frecvenţă şi fără frecvenţă. (2) Doctoratul în forma de învăţământ cu frecvenţă se poate organiza în regim de finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. Ministerul Educaţiei şi Cercetării alocă anual pentru doctoratul în forma de învăţământ cu frecvenţă un număr de locuri finanţate de la buget. (3) Doctoratul în forma de învăţământ fără frecvenţă se organizează numai în regim cu taxă. Numărul de locuri pentru doctoratul în regim cu taxă şi cuantumul acesteia se stabilesc de către Senatul fiecărei I.O.S.U.D, pe baza legislaţiei în vigoare şi cu respectarea cerinţelor de asigurare a calităţii. (4) Cele două componente ale ciclului de studii universitare de doctorat - programul de studii universitare avansate şi programul de cercetare ştiinţifică - sunt obligatorii pentru ambele forme de învăţământ.  +  Articolul 17Pe parcursul ciclului de studii universitare de doctorat forma de învăţământ poate fi schimbată, potrivit prevederilor Regulamentului I.O.S.U.D. şi clauzelor contractului de studii doctorale.  +  Articolul 18 (1) Doctorandul poate solicita conducerii I.O.S.U.D. schimbarea conducătorului de doctorat în cazul în care acesta este indisponibil mai mult de un an sau nu respectă clauzele din contractul de studii. (2) Conducerea I.O.S.U.D. aprobă schimbarea după obţinerea acordului scris al unui nou conducător de doctorat, în cadrul aceluiaşi domeniu de studiu.  +  Articolul 19 (1) Doctorandul poate solicita schimbarea temei de doctorat o singură dată în timpul programului de cercetare ştiinţifică, pe baza susţinerii cu succes a unui nou proiect de cercetare ştiinţifică. (2) Schimbarea temei tezei de doctorat se aprobă de conducerea I.O.S.U.D., în cadrul aceluiaşi domeniu în care a fost înmatriculat doctorandul, şi nu implică modificarea duratei ciclului de studii universitare de doctorat. (3) În cazul doctoratului în cotutelă, schimbarea temei tezei de doctorat se face cu acordul ambelor I.O.S.U.D.  +  Capitolul VI Doctorandul  +  Articolul 20Persoana admisă la doctorat are pe întreaga perioadă de desfăşurare a acestuia -de la înmatricularea în ciclul de studii de doctorat până la susţinerea publică a tezei de doctorat -calitatea de doctorand, calitate asimilată celei de asistent de cercetare pe perioada programului de pregătire universitară avansată şi de cercetător ştiinţific pe perioada programului de cercetare ştiinţifică.  +  Articolul 21 (1) Doctorandul înscris la forma de învăţământ cu frecvenţă poate obţine bursă de doctorat, care se acordă prin concurs organizat de I.O.S.U.D. (2) Conform prevederilor contractului de studii, bursa de doctorat se acordă fie pe întreaga perioadă a studiilor universitare de doctorat, fie pe una dintre componentele doctoratului: programul de pregătire universitară avansată sau programul de cercetare ştiinţifică. Bursa se suspendă automat pentru perioadele de întrerupere a studiilor de doctorat aprobate de conducerea I.O.S.U.D., la cererea doctorandului. (3) Bursa de doctorat reprezintă, în înţelesul prezentei hotărâri, o indemnizaţie egală cu salariul brut de asistent de cercetare pentru perioada programului de pregătire universitară avansată şi de cercetător ştiinţific pentru perioada programului de cercetare ştiinţifică. (4) Bursa de doctorat se acordă din veniturile I.O.S.U.D. provenite din sume alocate de la bugetul de stat, din venituri proprii, donaţii, sponsorizări şi din alte surse, în condiţiile legii.  +  Articolul 22Doctorandul exmatriculat pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în ciclul de studii universitare de doctorat pierde statutul de doctorand, iar dacă a fost bursier, el pierde în mod automat şi drepturile de bursă de studii.  +  Articolul 23 (1) Pe toată durata activităţii, doctorandul de la forma de învăţământ cu frecvenţă, care obţine bursă, beneficiază de recunoaşterea vechimii în muncă, de alte drepturi şi obligaţii ce revin salariatului, precum şi de dreptul de a desfăşura activităţi didactice prin cumul sau prin plata cu ora, potrivit contractului de studii de doctorat. (2) Contribuţiile datorate, potrivit legii, la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru şomaj, la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru doctoranzii la forma de învăţământ cu frecvenţă, care obţin bursă, se plătesc lunar de către I.O.S.U.D. la care sunt înmatriculaţi. Baza de calcul a contribuţiilor datorate o constituie cuantumul bursei. (3) După susţinerea tezei de doctorat, I.O.S.U.D. eliberează o adeverinţă care atestă că perioada în care doctorandul a urmat studiile universitare de doctorat la forma de învăţământ cu frecvenţă constituie vechime în muncă. (4) Doctoranzii care urmează studiile la forma de învăţământ fără frecvenţă şi sunt salariaţi în administraţia publică, în regiile autonome cu specific deosebit sau în alte unităţi bugetare au dreptul la concedii de studii fără plată, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 24Doctoranzii care îndeplinesc toate obligaţiile de studiu şi cercetare prevăzute în contract şi susţin cu succes teza de doctorat în condiţiile art. 35 alin. (2) primesc titlul de doctor în domeniul de studiu abordat.  +  Capitolul VII Admiterea la studii universitare de doctorat  +  Articolul 25 (1) Admiterea candidaţilor la studii universitare de doctorat, indiferent de forma de învăţământ în care se organizează, se face prin concurs organizat anual de I.O.S.U.D., de regulă înainte de începutul anului universitar. (2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat se realizează în conformitate cu regulamentul propriu al fiecărei I.O.S.U.D., care devine responsabilă pentru asigurarea calităţii. (3) Concursul de admitere la studii universitare de doctorat conţine o serie de probe specifice domeniului de studiu respectiv şi un examen de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională. (4) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat într-un domeniu specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau de masterat. Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate, anunţată din timp de către I.O.S.U.D. (5) Examenul de competenţă lingvistică se susţine la catedrele de limbi străine ale universităţii respective, care eliberează un certificat de competenţă lingvistică. (6) Dacă un candidat a obţinut în ultimii 2 ani calendaristici un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar. (7) În cazul doctoratului profesional, performanţa profesională proprie în domeniul artistic sau sportiv, cel puţin de nivel naţional, este o condiţie prealabilă obligatorie pentru admiterea la doctorat.  +  Articolul 26 (1) Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţii studiilor universitare de masterat. (2) Absolvenţii învăţământului universitar cu diplome de licenţă sau echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat fără să fi absolvit ciclul studiilor universitare de masterat. (3) Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de doctorat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de învăţământ.  +  Articolul 27Validarea rezultatelor admiterii la studii universitare de doctorat şi înmatricularea candidaţilor care au reuşit la concurs se fac prin decizii ale conducerii I.O.S.U.D.  +  Capitolul VIII Elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat  +  Articolul 28 (1) În cazul doctoratului ştiinţific, teza de doctorat trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate, să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei, precum şi modalităţi de validare ştiinţifică a acestora. (2) În cazul doctoratului profesional, teza de doctorat trebuie să cuprindă analiza ştiinţifică a unei performanţe profesionale proprii din domeniul artistic sau sportiv, cel puţin de nivel naţional. Teza de doctorat trebuie să evidenţieze elementele de originalitate specifice domeniului abordat, precum şi modalităţile de analiză şi recunoaştere valorică.  +  Articolul 29 (1) Teza de doctorat se elaborează conform cerinţelor stabilite de I.O.S.U.D. prin regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a doctoratului. (2) Teza de doctorat poate fi redactată într-o limbă de circulaţie internaţională, conform prevederilor contractului de studii de doctorat. (3) Teza de doctorat finalizată este supusă unei analize preliminare în cadrul catedrei de specialitate sau al colectivului de cercetare, înainte de a fi propusă evaluării de către membrii comisiei de doctorat. (4) Teza de doctorat se prezintă conducerii I.O.S.U.D. împreună cu referatul favorabil al conducătorului de doctorat şi cu o sinteză a analizei preliminare efectuate de catedra de specialitate sau de colectivul de cercetare. (5) În cazul doctoratului în cotutelă, teza de doctorat se depune la I.O.S.U.D. care a făcut înmatricularea iniţială a doctorandului, împreună cu referatele favorabile ale celor 2 conducători de doctorat şi cu sinteza analizei preliminare prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 30 (1) Conducerea I.O.S.U.D. trimite teza de doctorat spre evaluare membrilor unei comisii de specialişti, denumită în continuare comisie de doctorat. Ea este propusă de conducătorul de doctorat şi aprobată de conducerea I.O.S.U.D. (2) Comisia de doctorat este alcătuită din preşedinte, conducătorul de doctorat şi 3 referenţi oficiali, dintre care cel puţin 2 îşi desfăşoară activitatea în afara I.O.S.U.D. respective. (3) Preşedintele comisiei de doctorat este un reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. (4) Referenţii oficiali sunt specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat, au titlul de doctor şi au funcţia didactică cel puţin de conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific principal gradul I. (5) Din comisia de doctorat pot face parte şi specialişti din alte ţări, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (4). (6) În cazul doctoratului în cotutelă, comisia pentru susţinerea publică a tezei de doctorat cuprinde reprezentanţi ai ambelor I.O.S.U.D. Comisia de doctorat poate fi completată cu 1-2 referenţi provenind din alte instituţii de învăţământ superior, la propunerea conducătorilor de doctorat. Preşedintele comisiei este un reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. care organizează susţinerea publică a tezei de doctorat.  +  Articolul 31 (1) Referenţii oficiali au obligaţia să depună referatele de analiză la I.O.S.U.D., în termen de cel mult 30 de zile de la primirea tezei de doctorat. În cazul în care unul sau mai mulţi referenţi oficiali apreciază în mod justificat că teza de doctorat este nesatisfăcătoare, aceasta va trebui refăcută. Teza de doctorat refăcută se depune la conducerea I.O.S.U.D., cu acordul scris al conducătorului de doctorat şi al referenţilor implicaţi. (2) În cazul în care unul dintre referenţii oficiali din comisia de doctorat devine indisponibil, el poate fi schimbat la propunerea conducătorului de doctorat şi cu aprobarea conducerii I.O.S.U.D. (3) Organizarea susţinerii publice a tezei de doctorat poate fi demarată de I.O.S.U.D. numai dacă toate referatele membrilor comisiei de doctorat sunt favorabile. (4) I.O.S.U.D. stabileşte prin propriul regulament modalităţile de informare a comunităţii ştiinţifice asupra conţinutului tezei de doctorat aprobate în vederea susţinerii publice, asigurând accesul la conţinutul lucrării în biblioteca instituţiei şi folosind, după caz, anunţul scris, afişarea electronică pe site-ul instituţiei, difuzarea de sinteze sau rezumate ale tezei de doctorat.  +  Articolul 32 (1) Doctorandul poate elabora un rezumat al tezei de doctorat, pe care îl transmite unor specialişti în domeniu, din ţară şi din străinătate, pentru obţinerea unor puncte de vedere necesare evaluării pe ansamblu a rezultatelor doctorandului. (2) Opiniile exprimate în scris de către specialişti, pe baza rezumatelor tezei de doctorat, se transmit preşedintelui comisiei de doctorat. Aceste opinii au rol consultativ. (3) În situaţia în care teza este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională, rezumatul tezei de doctorat se scrie în mod obligatoriu şi în limba română.  +  Articolul 33 (1) Teza de doctorat se susţine în şedinţă publică în faţa comisiei de doctorat. (2) Data şi locul susţinerii tezei de doctorat se afişează la sediul I.O.S.U.D. cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită de preşedintele comisiei de doctorat. (3) Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc în prezenţa a cel puţin 4 din cei 5 membri ai comisiei de doctorat, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat. (4) În cazul tezei de doctorat redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, susţinerea publică se poate face în respectiva limbă.  +  Articolul 34 (1) Susţinerea publică a tezei de doctorat se constituie într-o dezbatere ştiinţifică şi profesională la care participă doctorandul, membrii comisiei de doctorat şi specialiştii aflaţi în sală. (2) Dezbaterea se axează pe elementele de originalitate şi excelenţă ale tezei de doctorat, precum şi pe recunoaşterea valorică a rezultatelor obţinute.  +  Articolul 35 (1) Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat comisia de doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: "Foarte bine", "Bine" şi, respectiv, "Satisfăcător". (2) Dacă doctorandul a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de cercetare ştiinţifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului "Foarte bine" sau "Bine", comisia de doctorat comunică auditoriului hotărârea de a acorda doctorandului titlul de doctor, care se înaintează spre validare Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare. (3) În cazul atribuirii calificativului "Satisfăcător", comisia de doctorat va preciza elementele de conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat şi va solicita o nouă susţinere publică a tezei.  +  Capitolul IX Conferirea titlului de doctor şi eliberarea diplomei  +  Articolul 36 (1) Hotărârea comisiei de doctorat de a acorda titlul de doctor se înaintează conducerii I.O.S.U.D. pentru a completa dosarul doctorandului. (2) I.O.S.U.D. transmite dosarul de doctorat şi un exemplar al tezei de doctorat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării în vederea validării hotărârii comisiei de doctorat de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.  +  Articolul 37Conferirea titlului de doctor se face prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, la propunerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.  +  Articolul 38 (1) Diploma de doctor se redactează în limbile română şi engleză şi se eliberează de către I.O.S.U.D. pe baza ordinului ministrului educaţiei şi cercetării. (2) Diploma de doctor specifică: tipul de doctorat - ştiinţific sau profesional - şi domeniul în care a fost obţinut titlul. (3) Diplomele conferite pentru cele două tipuri de doctorat sunt echivalente din punctul de vedere al drepturilor obţinute de către absolvenţii studiilor universitare de doctorat. (4) Înmânarea diplomei de doctor de către conducerea I.O.S.U.D. poate fi făcută în cadrul unei ceremonii publice.  +  Capitolul X Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 39 (1) Prezenta hotărâre se aplică începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pentru doctoranzii înscrişi la studii universitare de doctorat înainte de data menţionată la alin. (1) se aplică reglementările în vigoare la data înmatriculării lor la doctorat. (3) Conducătorii de doctorat şi instituţiile organizatoare de doctorat atestate în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 37/1999 se supun evaluării în vederea reatestării în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 40Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 37/1999 privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 27 ianuarie 1999.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul educaţiei şi cercetării,Mircea MicleaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 15 iunie 2005.Nr. 567._______________