HOTĂRÂRE nr. 539 din 9 iunie 2005pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 23 iunie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30, al art. 31 alin. (2) şi al art. 49 din Legea nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială, al art. 16 alin. (1) şi al art. 61 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul instituţiilor de asistenţă socială şi structura orientativă de personal, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Instituţiile de asistenţă socială înfiinţate potrivit legii se organizează ca unităţi specializate, publice sau private, care asigură, în principal, găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate.  +  Articolul 3 (1) Tipurile de unităţi specializate prevăzute la art. 2 se organizează, potrivit anexei nr. 1, în funcţie de categoriile de beneficiari, de situaţia în care aceştia se află, de serviciile oferite şi de durata acordării acestora. (2) Acordarea serviciilor sociale în sistem rezidenţial instituţionalizat are în vedere găzduirea pe perioadă nedeterminată. Unităţile specializate din această categorie pot fi cămine, centre de îngrijire şi asistenţă, centre de plasament, locuinţe protejate şi altele.  +  Articolul 4 (1) Serviciile sociale acordate în unităţile specializate se realizează de personal calificat, cu responsabilităţi şi competenţe specifice. (2) Structura orientativă de personal pentru unităţile specializate se stabileşte în funcţie de numărul de beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite.  +  Articolul 5Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre poate fi modificată şi/sau completată la propunerea furnizorilor de servicii sociale sau a autorităţilor cu atribuţii în domeniu, prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 7Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială are la bază următoarele criterii minime: a) furnizarea serviciilor sociale în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în actul de înfiinţare, în conformitate cu strategiile şi politicile în domeniu; b) orientarea activităţii în interesul superior al beneficiarilor şi asigurarea participării acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale; c) utilizarea instrumentelor standardizate de lucru şi a personalului calificat, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în actul de înfiinţare; d) existenţa resurselor umane, materiale şi financiare, precum şi preocuparea pentru asigurarea continuităţii serviciilor sociale furnizate; e) preocuparea pentru îndeplinirea standardelor de calitate şi pentru creşterea calităţii serviciilor sociale furnizate; f) existenţa unei structuri organizatorice cu atribuţii şi responsabilităţi definite în vederea îndeplinirii eficiente a obiectivelor stabilite în actul de înfiinţare.  +  Articolul 8 (1) Instituţiile de asistenţă socială înfiinţate şi organizate în condiţiile legii au obligaţia de a elabora regulamentul propriu de organizare şi funcţionare. (2) Regulamentele proprii de organizare şi funcţionare ale instituţiilor de asistenţă socială se elaborează în conformitate cu standardele de calitate pentru servicii sociale furnizate în instituţiile respective. (3) Regulamentele proprii de organizare şi funcţionare ale instituţiilor de asistenţă socială se aprobă, pe baza prevederilor prezentei hotărâri, de către consiliile judeţene, consiliile locale, respectiv de persoane juridice care înfiinţează astfel de instituţii. (4) Regulamentele proprii de organizare şi funcţionare ale instituţiilor de asistenţă socială din domeniile protecţiei şi promovării drepturilor copilului, protecţiei speciale a persoanelor cu handicap şi al prevenirii şi combaterii violenţei în familie se aprobă de către consiliile judeţene, consiliile locale şi de persoanele juridice prevăzute de lege, precum şi pe baza prevederilor regulamentelor-cadru specifice.  +  Articolul 9 (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instituţiile de asistenţă socială care funcţionează la acea dată au obligaţia de a armoniza regulamentele proprii de organizare şi funcţionare cu prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială. (2) Regulamentele proprii de organizare şi funcţionare ale instituţiilor de asistenţă socială înfiinţate şi organizate de către furnizorii privaţi de servicii sociale se elaborează cu respectarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, cu excepţia celor referitoare la organele de conducere şi administrare.  +  Articolul 10Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 1 şi anexa nr. 1 şi se modifică în mod corespunzător art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2004.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 9 iunie 2005.Nr. 539.  +  Anexa 1 NOMENCLATORULinstituţiilor de asistenţă socială şi structura orientativă de personal───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────CATEGORII BE │ TIPURI DE UNITĂŢI SPECIALIZATE ŞI SERVICIILE │ STRUCTURA ORIENTATIVĂ DE PERSONALBENEFICIARI │ SOCIALE ACORDATE │───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────── 1. COPII │1.1. Centre de plasament │ > şef centru    SEPARAŢI │(centre cu module de tip familial, centre/case de tip │ > coordonator centru    SAU CU RISC│familial, apartamente pentru tinerii care urmează să │ > medic medicină generală/ medic specialist    DE SEPARARE│părăsească sistemul de protecţie, centre specializate │ > psiholog / psihopedagog special    DE PĂRINŢI │pentru copiii cu dizabilităţi, centre specializate │ > asistent social               │pentru copiii care săvârşesc fapte penale şi nu răspund │ > logoped               │penal, ş.a.) │ > defectolog               │Tipuri de servicii sociale: │ > kinetoterapeut               │ > găzduire pe perioadă nedeterminată │ > fizioterapeut / fiziokinetoterapeut               │ > asistenţă medicală şi îngrijire │ > asistent medical               │ > suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică │ > asistent medical fizioterapie               │ > recuperare şi reabilitare │ > asistentă puericultoare/educator puericultor               │ > educare │ > educator / educator specializat               │ > socializare şi petrecere a timpului liber │ > pedagog social/ pedagog de recuperare               │ > reintegrare familială şi comunitară │ > instructor de educaţie               │ │ > interpret în limbaj mimico-gestual               │ │ > maseur               │ │ > infirmieră               │ │ > personal administrativ               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │1.2. Centre de primire în regim de urgenţă │ > şef centru               │(centre pentru copii abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi, │ > coordonator centru               │copii victime ale traficului de persoane, copii │ > educator               │repatriaţi, copiii străzii, adăposturi de noapte pentru │ > pedagog social               │copiii străzii, ş.a.) │ > instructor de educaţie               │Tipuri de servicii sociale: │ > interpret în limbaj mimico-gestual               │ > primire şi găzduire temporară │ > educator puericultor / asistentă               │ > asistenţă medicală şl îngrijire │ puericultoare               │ > suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică│ > asistent medical               │ > educare │ > medie medicină generală/ medic specialist               │ > reintegrare familială şî comunitară │ > asistent social               │ > psiholog │ > infirmieră               │ │ > personal administrativ               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │1.3. Centre maternale │ > şef centru               │(centre pentru cuplu mama - copil aflat în risc de │ > coordonator centru               │separare familială, abuzat sau neglijat, centre pentru │ > educator               │gravide în dificultate) │ > pedagog social               │Tipuri de servicii sociale: │ > educator puericultor / asistentă               │ > primire şi găzduire temporara; │ puericultoare               │ > protecţie şi îngrijire; │ > asistent medical               │ > suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică│ > asistent social               │ > educare │ > psiholog/ psihopedagog               │ > reintegrare familială şl comunitară │ > personal administrativ               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │1.4. Centre de zi │ > şef centru               │(Centre de zi pentru copii din familii în dificultate, │ > coordonator centru               │pentru copii cu dizabilităţi, pentru copiii străzii, │ > educator / educator specializat               │adăposturi de zi pentru copiii străzii, ş.a.) │ > pedagog social/ pedagog de recuperare               │Tipuri de servicii sociale: │ > instructor de educaţie               │ > educare │ > interpret în limbaj mimico-gestual               │ > asistenţă şi îngrijire │ > educator puericultor / asistentă               │ > consiliere psihologică pentru copil şi familie │ puericultoare               │ > socializare şi petrecere a timpului liber │ > asistent medical               │ > reintegrare familială şi comunitară │ > asistent social               │ │ > psiholog/ psihopedagog               │ │ > logoped               │ │ > defectolog               │ │ > personal administrativ               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │1.5. Centre de asistenţă şi sprijin pentru readaptarea │ > şef centru               │copilului cu probleme psihosociale │ > coordonator centru               │Tipuri de servicii sociale: │ > asistent social               │ > consiliere socială │ > psiholog/ psihopedagog               │ > informare │ > personal administrativ               │ > suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică│               │ pentru copil şi familie │               │ > reintegrare comunitară │               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │1.6. Centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi │ > şef centru               │copii (pentru familiile în risc de abandon al copilului,│ > coordonator centru               │în risc de dezintegrare familială, pentru familiile │ > asistent social               │monoparentale, ş.a.) │ > psiholog/ psihopedagog               │Tipuri de servicii sociale: │ > personal administrativ               │ > consiliere socială │               │ > informare │               │ > consiliere psihologică pentru copil şi familie │               │ > consiliere juridică │               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │1.7. Centre de consiliere pentru copilul abuzat, │               │neglijat, exploatat │ > şef centru               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru               │ > consiliere socială │ > asistent social               │ > informare │ > psiholog/ psihopedagog               │ > consiliere psihologică pentru copil şi familie │ > personal administrativ               │ > linie telefonică de urgenţa │               │ > consiliere juridică │               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │1.8. Centre pentru prevenirea abuzului, neglijării şi │               │exploatării │ > şef centru               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru               │ > consiliere socială │ > asistent social               │ > informare │ > psiholog/psihopedagog               │ > consiliere psihologică pentru copil şi familie │ > personal administrativ               │ > consiliere juridică │               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │1.9. Centre pentru pregătirea şi sprijinirea integrării │ > şef centru               │sau reintegrării copilului în familie │ > coordonator centru               │Tipuri de servicii sociale: │ > asistent social               │ > consiliere socială şi informare │ > psiholog/ psihopedagog               │ > suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică│ > personal administrativ               │ pentru copil şi familie │               │ > reintegrare familială şi comunitară │               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │1.10. Centre de coordonare şi informare pentru copiii │               │străzii │ > şef centru               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru               │ > consiliere socială │ > asistent social               │ > informare │ > psiholog/psihopedagog               │ > suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică│ > personal administrativ               │ > reintegrare familială şi comunitară │               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │1.11. Centre de monitorizare, asistenţă şi sprijin al │ > coordonator program               │femeii gravide predispuse să îşi abandoneze copilul │ > asistent social               │Tipuri de servicii sociale: │ > psiholog/ psihopedagog               │ > suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică│               │ > consiliere socială │               │ > informare │               │ > reintegrare familială │               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │1.12. Centre care acordă servicii pentru dezvoltarea │ > coordonator program               │deprinderilor de viaţă independentă │ > asistent social,               │Tipuri de servicii sociale: │ > psiholog/ psihopedagog               │ > suport emoţional şl după caz, consiliere psihologică│               │ > consiliere socială │               │ > informare │               │ > orientare profesională │               │ > integrare comunitară │               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │1.13. Centre care acordă servicii privind adopţia │ > coordonator program               │Tipuri de servicii sociale: │ > asistent social               │ > informare │ > psiholog               │ > consiliere juridică │ > jurist               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │1.14. Centre care acordă servicii de tip familial │ > coordonator program               │Tipuri de servicii sociale: │ > asistent materna!               │ > asistenţă şi îngrijire de tip familial │ > asistent social               │ > educare │               │ > socializare │───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────2. PERSOANE CU │2.1. Centre de îngrijire şl asistenţă │ > şef centru   HANDICAP │(centre pentru persoane cu Alzheimer, persoane cu │ > coordonator centru               │handicap care necesita asistentă paleativă, ş.a.) │ > medic medicină generală /medic specialist               │Tipuri de servicii sociale: │ > asistent social               │ > găzduire pe perioadă nedeterminatâ │ > psiholog               │ > asistenţă medicală şi îngrijire │ > psihopedagog special               │ > asistenţă paleativă │ > fizioterapeut               │ > consiliere psihologică │ > kinetoterapeut               │ > recuperare şi reabilitare │ > fiziokinetoterapeut               │ > socializare │ > instructor ergoterapie               │ │ > terapeut ocupaţional/ instructor animator               │ │ > interpret în limbaj mimico-gestual               │ │ > asistent medical               │ │ > asistent medical fizioterapie               │ │ > maseur               │ │ > infirmieră               │ │ > personal administrativ               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │2.2. Centre de recuperare şi reabilitare │ > şef centru               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru               │ > găzduire temporară │ > medic medicină generală /medic specialist               │ > asistenţă medicală şi îngrijire │ > asistent social               │ > recuperare şi reabilitare │ > psiholog               │ > consiliere psihologică │ > psihopedagog special               │ > terapie ocupaţională │ > logoped               │ > socializare │ > fizioterapeut               │ │ > kinetoterapeut               │ │ > fiziokinetoterapeut               │ │ > instructor ergoterapie               │ │ > terapeut ocupaţional/ instructor animator               │ │ > interpret în limbaj mimico-gestual               │ │ > pedagog de recuperare               │ │ > asistent medical               │ │ > asistent medical fizioterapie               │ │ > maseur               │ │ > infirmieră               │ │ > personal administrativ               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │2.3. Centre de pregătire pentru o viaţă independentă │ > şef centru               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru               │ > găzduire temporară │ > asistent social               │ > asistenţa şi îngrijire │ > psiholog               │ > reorientare şi integrare profesională │ > psihopedagog special               │ > consiliere psihologica │ > logoped               │ > socializare │ > consilier de orientare profesională               │ │ > kinetoterapeut               │ │ > interpret în limbaj mimico-gestual               │ │ > instructor ergoterapie               │ │ > terapeut ocupaţional/ instructor animator               │ │ > pedagog de recuperare               │ │ > asistent medical               │ │ > infirmieră               │ │ > personal administrativ               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │2.4. Centre de asistenţă temporară de tip respite care/ │ > şef centru               │centre de criză │ > coordonator centru               │Tipuri de servicii sociale: │ > asistent social               │ > găzduire temporară │ > psiholog               │ > consiliere psihologică │ > psihopedagog special               │ > socializare şi petrecere a timpului liber │ > interpret în limbaj mimico-gestual               │ │ > instructor ergoterapie               │ │ > terapeut ocupaţional/ instructor animator               │ │ > asistent medical               │ │ > infirmieră               │ │ > personal administrativ               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │2.5. Centre de primire în regim de urgenţă │ > şef centru               │Tip de servicii sociale; │ > coordonator centru               │ > găzduire temporară │ > asistent social               │ > asistenţă şi îngrijire │ > psiholog               │ > consiliere psihologică │ > psihopedagog special               │ > evaluare şi orientare │ > instructor ergoterapie               │ > socializare │ > terapeut ocupaţional               │ │ > pedagog de recuperare               │ │ > asistent medical               │ │ > infirmieră               │ │ > personal administrativ               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │2.6. Locuinte protejate │ > coordonator program               │Tipuri de servicii sociale: │ > asistent social               │ > găzduire pe perioadă nedeterminată │ > psiholog               │ > sprijin pentru o viată independentă │               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │2.7. Centre de zi │ > şef centru               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru               │ > consiliere psihologică │ > instructor ergoterapie               │ > recuperare şi reabilitare │ > terapeut ocupaţional               │ > terapie ocupaţională │ > pedagog de recuperare               │ > orientare profesională │ > instructor animator               │ > socializare şi petrecere a timpului liber │ > asistent social               │ │ > psiholog               │ │ > psihopedagog special               │ │ > kinetoterapeut               │ │ > infirmieră               │ │ > personal administrativ                ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │2.8. Centre care acordă servicii de îngrijire şi │ > coordonator program               │asistenţă la domiciliu │ > asistent social               │Tipuri de servicii sociale: │ > kinetoterapeut               │ > asistenţă medicală şi îngrijire │ > psiholog               │ > suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică│ > asistent personal al persoanei cu               │ > recuperare şi reabilitare │ handicap               │ │ > asistent medical───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────── 3. PERSOANE │3.1. Cămine pentru persoane vârstnice │ > şef centru    VÂRSTNICE │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru               │ > găzduire pe perioadă nedeterminată │ > medic medicină generală /medic specialist               │ > asistenţă medicală şi îngrijire │ > asistent social               │ > asistentă paleativă │ > psiholog               │ > consiliere psihologică │ > instructor animator               │ > socializare şi petrecere a timpului liber │ > asistent medical               │ │ > infirmieră               │ │ > personal administrativ               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │3.2. Locuinţe protejate │ > coordonator program               │Tipuri de servicii sociale: │ > asistent social               │ > găzduire pe perioadă nedeterminată │ > psiholog               │ > sprijin pentru o viaţa independentă │ > personal administrativ               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │3.3. Centre de zi │ > şef centru               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru               │ > consiliere psihologică │ > asistent social               │ > socializare şi petrecere a timpului liber │ > psiholog               │ │ > instructor animator               │ │ > infirmieră               │ │ > personal administrativ               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │3.4. Centre care acordă servicii de îngrijire şi │ > coordonator program               │asistenţa la domiciliu │ > asistent social               │Tipuri de servicii sociale: │ > psiholog               │ > asistenţă medicală şi îngrijire │ > îngrijitor la domiciliu               │ > suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică│ > asistent pentru îngrijirea persoanelor               │ > asistenţă paleativă │ vârstnice               │ > menaj la domiciliu │ > asistent medical               │ > transport │ > personal administrativ───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────── 4. PERSOANE │4.1. Centre de primire în regim de urgenţă │ > şef centru    VICTIME ALE│Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru    VIOLENŢEI │ > primire şi găzduire temporară │ > medic medicină generală/ medic specialist    ÎN FAMILIE │ > asistenţă medicală şi îngrijire │ > asistent social               │ > consiliere psihologică │ > psiholog               │ │ > asistent medical               │ │ > infirmieră               │ │ > personal administrativ               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │4.2. Centre de recuperare │ > şef centru               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru               │ > primire şi găzduire temporară │ > psiholog               │ > asistenţă şi îngrijire │ > asistent social               │ > consiliere juridică │ > jurist               │ > consiliere psihologica │ > asistentă medicală               │ │ > infirmieră               │ │ > personal administrativ               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │4.3. Centre de asistenţă destinate agresorilor │ > şef centru               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru               │ > consiliere psihologică │ > psiholog               │ > informare şi orientare │ > asistent social               │ > consiliere juridică │ > jurist               │ │ > personal administrativ               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │4.4. Centre pentru prevenirea şl combaterea violenţei │ > şef centru               │în familie │ > coordonator centru               │Tipuri de servicii sociale: │ > psiholog               │ > consiliere psihologică │ > asistent social               │ > informare şi orientare │ > personal administrativ               │ > consiliere juridică │───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │4.5. Centre care acordă servicii de informare şi │ > coordonator program               │sensibilizare a populaţiei │ > asistent social               │Tipuri de servicii sociale: │               │ > informare şi educare │               │ > linie telefonică de urgenţă. │───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────── 5. PERSOANE │5.1. Centre de reabilitare socială │ > şef centru    TOXICO- │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru    DEPENDENTE │ > găzduire temporară │ > instructor de ergoterapie               │ > asistenţă medicală şi îngrijire │ > terapeut ocupaţional               │ > consiliere psihologică │ > psiholog               │ > socializare │ > asistent social               │ > orientare profesională │ > consilier de orientare profesională               │ │ > medic medicină generală/ medic specialist               │ │ > asistent medical               │ │ > infirmieră               │ │ > personal administrativ               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │5.2. Centre de prevenire,evaluare şi consiliere antidrog│ > şef centru               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centra               │ > consiliere psihologică │ > psiholog /psihopedagog special               │ > consiliere socială │ > asistent social               │ > informare şi orientare │ > personal administrativ               │ > linie telefonică de urgenţa │───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────── 6. PERSOANE │6.1. Centre de reabilitare socială │ > şef centru    VICTIME ALE│Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru    TRAFICULUI │ > găzduire temporară │ > psiholog    DE PERSOANE│ > asistenţă şi îngrijire │ > psihopedagog               │ > suport emoţional şl după caz, consiliere psihologică│ > asistent social               │ > consiliere juridică │ > consilier de orientare profesională               │ > socializare │ > jurist               │ > orientare profesională │ > asistent medical               │ │ > personal administrativ               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │6.2. Centre de primire în regim de urgenţă │ > şef centru               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru               │ > primire şi găzduire temporară │ > psiholog               │ > asistenţă şi îngrijire │ > asistent social               │ > suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică│ > asistent medical               │ │ > personal administrativ               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │6.3. Centre de consiliere, informare şi sprijin │ > şef centru               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru               │ > consiliere psihologică │ > psiholog               │ > consiliere juridică │ > asistent social               │ > orientare profesională │ > jurist               │ │ > consilier de orientare profesională               │ │ > personal administrativ───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────── 7. PERSOANE │7.1. Centre de primire şi asistenţă │ > şef centru    IMIGRANTE │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru    ŞI │ > primire şi găzduire temporară │ > asistent medical    REFUGIAŢI │ > asistenţă şi îngrijire │ > asistent social               │ > informare │ > personal administrativ───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────── 8. ALTE │8.1. Centre de primire în regim de urgenţă │ > şef centru    PERSOANE ÎN│Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru    SITUAŢII PE│ > primire şi găzduire temporară │ > asistent social    DIFICULTATE│ > asistenţă medicală şi îngrijire │ > psiholog               │ > suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică│ > psihopedagog               │ > informare şi orientare │ > asistent medical               │ │ > personal administrativ               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │8.2. Locuinţe protejate │ > coordonator program               │Tipuri de servicii sociale: │ > asistent social               │ > găzduire pe perioadă nedeterminată │ > psiholog               │ > sprijin pentru o viaţă independentă │               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │8.3. Adăposturi de noapte │ > coordonator program               │Tipuri de servicii sociale: │ > asistent social               │ > găzduire temporară │ > psiholog               │ > asistenţă medicală şi îngrijire │ > asistent medical               │ │ > infirmieră               │ │ > personal administrativ               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │8.4. Centre de asistenţă medico-legală │ > şef centru               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru               │ > găzduire temporară │ > asistent medical               │ > asistenţă medicală şi îngrijire │ > infirmieră               │ > suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică│ > medic medicină generală / medic specialist               │ │ > psiholog               │ │ > asistent social               │ │ > personal administrativ               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │8.5. Centre de asistenţă paleativă │ > şef centru               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru               │ > găzduire temporară │ > asistent medical               │ > asistenţă paleativă │ > infirmieră               │ > suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică│ > medic medicină generală / medic specialist               │ │ > psiholog               │ │ > asistent social               │ │ > personal administrativ               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │8.6. Centre de informare şi consiliere │ > şef centru               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru               │ > informare şi orientare │ > asistent social               │ > consiliere socială │ > psiholog               │ │ > personal administrativ               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │8.7. Centre de orientare profesională │ > şef centru               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru               │ > orientare şi integrare profesională │ > asistent social               │ > sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea │ > consilier de orientare profesională               │ şi reeducarea profesională │ > personal administrativ               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │8.8. Cantine sociale │ > coordonator centru               │Tipuri de servicii sociale: │ > asistent social               │ > prepararea şi servirea mesei │               │ > pregătirea şi distribuirea hranei │               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────               │8.9. Centre de consiliere şi sprijin pentru victimele │ > coordonator centru               │dezastrelor naturale │ > asistent social               │Tipuri de servicii sociale: │ > psiholog               │ > consiliere şi sprijin │               │ > găzduire temporară │───────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2 REGULAMENT-CADRUde organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială  +  Articolul 1Instituţiile de asistenţă socială, denumite în continuare instituţii, furnizează servicii sociale cu titlu permanent ori temporar, cu sau fără găzduire.  +  Articolul 2Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale din instituţii sunt următoarele: a) respectarea drepturilor şi a demnităţii omului; b) asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare; c) asigurarea dreptului de a alege; d) abordarea individualizată şi centrarea pe persoane; e) participarea persoanelor beneficiare; f) cooperarea şi parteneriatul; g) recunoaşterea valorii fiecărei persoane; h) abordarea comprehensivă, globală şi integrată; i) orientarea pe rezultate; j) îmbunătăţirea continuă a calităţii; k) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituţiilor.  +  Articolul 3Instituţiile au următoarele atribuţii: a) asigură furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului şi în baza contractului încheiat cu acesta; b) asigură furnizarea serviciilor sociale cu titlu permanent ori temporar, cu sau fără găzduire; c) asigură întreţinerea şi folosirea eficientă a bazei materiale şi a bunurilor din dotare; d) întocmesc proiecte şi programe proprii care să asigure creşterea calităţii activităţii, potrivit politicilor şi strategiilor naţionale, judeţene şi locale; e) organizează activităţi de socializare, în vederea relaţionării beneficiarilor cu mediul exterior instituţiilor; f) acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa beneficiarilor; g) dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi orice forme organizate ale societăţii civile, în condiţiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate; h) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; i) elaborează carta drepturilor, specifică tipurilor de beneficiari cărora li se adresează; j) instituie măsuri de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri.  +  Articolul 4În vederea implementării politicilor şi strategiilor în domeniu şi în scopul furnizării serviciilor sociale către categoriile de beneficiari prevăzute de lege, instituţiile asigură resursele umane, materiale şi financiare necesare.  +  Articolul 5 (1) Conducerea instituţiilor publice este asigurată de un director, sprijinit în activitatea sa de un consiliu consultativ compus din reprezentanţi ai beneficiarilor şi ai partenerilor sociali, în condiţiile prezentului regulament-cadru. (2) Numirea şi eliberarea din funcţia de director, precum şi stabilirea componenţei consiliului consultativ din instituţiile publice se fac de către consiliul judeţean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti. (3) În cazul instituţiilor publice finanţate din bugetul consiliilor locale sau în parteneriat cu alte instituţii publice ori private, competenţa consiliului judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti de numire şi eliberare din funcţia de director, precum şi de stabilire a componenţei consiliului consultativ revine consiliilor locale şi, respectiv, consiliilor sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Articolul 6 (1) Postul de director al instituţiei publice se ocupă prin concurs organizat, în condiţiile legii, de consiliul judeţean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, sau, după caz, de consiliile locale, respectiv de consiliile sectoarelor municipiului Bucureşti. (2) Candidaţii pentru ocuparea postului de director trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior în domeniul ştiinţelor socioumane, juridice, medicale, administrative sau economice. (3) Organizarea concursului se stabileşte în condiţiile legii.  +  Articolul 7 (1) Directorul instituţiei publice asigură conducerea executivă a acesteia şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor care îi revin. (2) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, directorul instituţiei emite decizii, după caz.  +  Articolul 8Directorul instituţiei publice îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: a) reprezintă instituţia în relaţiile cu autorităţile şi cu instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; b) exercită atribuţiile ce revin instituţiei în calitate de persoană juridică, după caz; c) exercită funcţia de ordonator de credite, după caz; d) întocmeşte proiectul bugetului propriu al instituţiei şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune spre avizare consiliului consultativ; e) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul instituţiei, în condiţiile legii; f) propune autorităţilor sau persoanelor juridice care au înfiinţat ori, după caz, care finanţează instituţia aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; g) controlează activitatea personalului şi aplică sancţiunile disciplinare sau recompensele corespunzătoare, în condiţiile legii; h) elaborează rapoartele generale privind activitatea instituţiei, stadiul implementării obiectivelor, pe care le prezintă consiliului consultativ; i) prezintă informări la cererea autorităţilor ori a persoanelor juridice care au înfiinţat sau, după caz, care finanţează instituţia; j) realizează proiecte care au ca scop îmbunătăţirea activităţii de asistenţă socială în instituţie şi le înaintează direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului din unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază se organizează şi funcţionează instituţia; k) asigură instruirea şi perfecţionarea personalului de specialitate; l) colaborează cu formele organizate ale societăţii civile la acţiuni care vizează ameliorarea asistenţei sociale a grupurilor vulnerabile; m) întocmeşte raportul anual de activitate şi îl înaintează direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului din unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază se organizează şi funcţionează instituţia; n) monitorizează şi evaluează respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale; o) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii instituţiei; p) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege în sarcina sa.  +  Articolul 9 (1) Consiliul consultativ este alcătuit din 7 membri, după cum urmează: a) 2 reprezentanţi ai autorităţilor sau persoanelor juridice care au înfiinţat ori, după caz, care finanţează instituţia; b) 2 reprezentanţi ai beneficiarilor; c) un reprezentant al consiliului local pe a cărui rază administrativ-teritorială funcţionează instituţia; d) 2 reprezentanţi aleşi de către şi din cadrul organizaţiilor neguvernamentale din domeniul serviciilor sociale şi din unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază funcţionează instituţia. (2) Consiliul consultativ se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea directorului, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar. (3) Reprezentanţii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) şi c) sunt desemnaţi, conform prevederilor legale, de către autorităţile sau persoanele juridice în cadrul cărora aceştia îşi desfăşoară activitatea. (4) Reprezentanţii prevăzuţi la alin. (1) lit. b) sunt desemnaţi anual sau ori de câte ori este necesar, de către beneficiarii serviciilor sociale furnizate în instituţiile respective sau, după caz, de reprezentanţii legali ai acestora. (5) Membrii consiliului consultativ nu beneficiază de indemnizaţie de şedinţă. (6) Componenţa nominală a consiliului consultativ se stabileşte, iar activitatea membrilor acestuia se realizează cu respectarea dispoziţiilor legale privind eliminarea conflictului de interese. (7) Şedinţele sunt validate în cazul în care sunt prezenţi cel puţin 5 membri ai consiliului consultativ.  +  Articolul 10Consiliul consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) avizează proiectul bugetului instituţiei; b) avizează structura organizatorică şi numărul de personal; c) analizează activitatea instituţiei şi propune măsuri şi programe de îmbunătăţire a activităţii; d) avizează statul de funcţii şi salarizarea personalului; e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin hotărâre a autorităţilor ori persoanelor juridice care au înfiinţat sau, după caz, care finanţează instituţia.  +  Articolul 11Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a directorului instituţiei, precum şi a celorlalte persoane cu funcţii de conducere se face în condiţiile legii.  +  Articolul 12Beneficiarii de servicii sociale furnizate în instituţii au următoarele drepturi: a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de decizie; f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu handicap.  +  Articolul 13Beneficiarii de servicii sociale furnizate în instituţii au următoarele obligaţii: a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică; b) să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale; c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală.  +  Articolul 14Conducerea instituţiei asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale în instituţia respectivă.  +  Articolul 15Structura organizatorică a instituţiei, numărul de personal, precum şi bugetul instituţiei se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, a consiliului local sau a altor persoane juridice prevăzute de lege, după caz.  +  Articolul 16Salarizarea personalului instituţiei se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar.  +  Articolul 17Finanţarea cheltuielilor instituţiei se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a) bugetul de stat; b) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; f) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Anexa 3 NORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor OrdonanţeiGuvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale  +  Articolul 1 (1) Serviciile sociale prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă, sunt asigurate de către furnizori de servicii sociale, denumiţi în continuare furnizori, care pot fi persoane fizice sau juridice, publice ori private. (2) Furnizorii publici pot fi direcţia generală de asistenţă socială şi protecţie a copilului judeţeană şi, respectiv, a sectoarelor municipiului Bucureşti, serviciul public de asistenţă socială la nivel local, alte servicii publice specializate la nivel judeţean sau local şi instituţii publice care au constituite compartimente de asistenţă socială. (3) Furnizorii privaţi pot fi asociaţii şi fundaţii, culte religioase şi orice alte forme organizate ale societăţii civile, persoane fizice autorizate în condiţiile legii, organizaţii internaţionale de profil, filiale şi sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare. (4) Furnizorii menţionaţi la alin. (2) şi (3) trebuie să aibă prevăzută în mod obligatoriu, ca obiect de activitate în actul de înfiinţare sau, după caz, în autorizaţia pentru desfăşurarea unor activităţi în mod independent, acordarea de servicii sociale.  +  Articolul 2Furnizorii prevăzuţi la art. 1 pot organiza şi acorda servicii sociale numai după obţinerea certificatului de acreditare.  +  Articolul 3 (1) Serviciile sociale pot fi acordate de către un furnizor sau de mai mulţi furnizori, în baza unui contract încheiat între aceştia. (2) Contractele prevăzute la alin. (1) pot fi încheiate între furnizorii publici de servicii sociale, între furnizorii publici şi cei privaţi sau numai între furnizorii privaţi. (3) Contractele prevăzute la alin. (1) pot fi încheiate numai între furnizorii acreditaţi.  +  Articolul 4 (1) Serviciul public de asistenţă socială organizat la nivel local sau judeţean poate să externalizeze furnizarea de servicii sociale în baza unui contract, în condiţiile de concurenţă prevăzute de legislaţia în vigoare. (2) Externalizarea serviciilor sociale constă în transferul de responsabilităţi privind acordarea serviciilor sociale altor furnizori publici sau privaţi acreditaţi, numai în interesul persoanelor beneficiare, în vederea creşterii permanente a calităţii serviciilor.  +  Articolul 5Furnizorii acordă serviciile sociale pentru care au fost acreditaţi, la solicitarea persoanei, a familiei acesteia sau a reprezentantului legal, precum şi din oficiu ori în urma semnalării unor situaţii de nevoie socială de către orice altă persoană sau instituţie.  +  Articolul 6 (1) Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, serviciul public de asistenţă socială de la nivel local sau, după caz, primăriile au obligaţia de a afişa lista furnizorilor acreditaţi din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti, şi a serviciilor oferite de aceştia. (2) Direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pun la dispoziţie instituţiilor menţionate la alin. (1), anual, lista furnizorilor acreditaţi din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti, şi a serviciilor oferite de aceştia.  +  Articolul 7Furnizorii acreditaţi pot solicita înscrierea unor ocupaţii în Nomenclatorul privind clasificarea ocupaţiilor din România, dacă serviciile sociale pe care le furnizează nu pot fi îndeplinite de persoane cu profesii deja existente.  +  Articolul 8Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei realizează monitorizarea, evaluarea şi controlul serviciilor sociale acordate de către furnizorii acreditaţi, prin direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 9 (1) în aplicarea prevederilor art. 47 alin. (1) şi (2) din ordonanţă, directorul executiv al direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnează cel puţin două persoane care să realizeze activitatea de monitorizare, evaluare şi control la nivel local. (2) Atribuţiile persoanelor desemnate şi procedura de desfăşurare a activităţii de evaluare, monitorizare şi control se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.  +  Articolul 10Furnizorii acreditaţi sunt obligaţi să transmită direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie în a căror rază administrativ-teritorială îşi desfăşoară activitatea orice informaţie solicitată cu privire la serviciile sociale acordate.  +  Articolul 11 (1) În vederea realizării evidenţei furnizorilor şi a serviciilor sociale acordate, la nivelul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei se înfiinţează Registrul electronic unic al furnizorilor acreditaţi şi al serviciilor sociale. (2) Procedura de constituire, actualizare şi de accesare a registrului prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.---------