HOTĂRÂRE nr. 521 din 9 iunie 2005privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 22 iunie 2005    Având în vedere art. 4 pct. 6 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de România prin Legea nr. 199/1997, precum şi art. 8 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează procedura de consultare de către autorităţile administraţiei publice centrale a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, înainte de supunerea spre adoptare sau, după caz, aprobare în condiţiile legii, a proiectelor de acte normative care le privesc în mod direct.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) autorităţi ale administraţiei publice centrale - ministerele, organele de specialitate sau autorităţile administrative autonome; b) structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale - Asociaţia Comunelor din România, Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia Municipiilor din România, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România şi Federaţia Autorităţilor Locale din România; c) procedură de consultare - totalitatea actelor şi a formalităţilor îndeplinite de autorităţile prevăzute la lit. a), precum şi de structurile prevăzute la lit. b), prin care structurile asociative ale administraţiei publice locale sunt informate asupra conţinutului proiectelor de acte normative care le privesc în mod direct şi prin care punctele de vedere ale acestora sunt avute în vedere, după caz, la definitivarea proiectelor respective.  +  Articolul 3 (1) Proiectele de acte normative care privesc în mod direct autorităţile administraţiei publice locale trebuie transmise preşedinţilor structurilor asociative ale acestora de către autoritatea administraţiei publice centrale iniţiatoare, cu cel puţin 15 zile înainte de prezentarea, spre însuşire, de către conducătorul acesteia. (2) În cazul proiectelor de acte normative cu caracter urgent, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi redus la 5 zile lucrătoare. (3) Transmiterea proiectelor de acte normative în condiţiile prevăzute la alin. (1) se face prin poştă electronică sau fax, la adresele comunicate autorităţilor administraţiei publice centrale prin grija preşedinţilor structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale. (4) Odată cu transmiterea proiectelor de acte normative, autorităţile administraţiei publice centrale iniţiatoare sunt obligate să informeze structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la elementele de identificare a persoanelor sau, după caz, a structurilor pentru relaţia cu mediul asociativ ori a structurilor care asigură procedura de consultare, care pot oferi relaţii cu privire la proiectul actului normativ respectiv, precum şi adresele la care se primesc punctele de vedere. (5) Conducătorii autorităţilor publice centrale sunt obligaţi să desemneze, prin ordin, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, persoanele sau, după caz, structurile care asigură procedura de consultare, prevăzute la alin. (4).  +  Articolul 4 (1) Punctele de vedere ale structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la proiectele de acte normative asupra cărora au fost consultate se motivează în concordanţă cu prevederile legale şi se transmit, prin grija preşedinţilor acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire, la autoritatea administraţiei publice centrale iniţiatoare a proiectului de act normativ, în situaţia prevăzută la art. 3 alin. (1), respectiv 3 zile lucrătoare, în situaţia prevăzută la art. 3 alin. (2). (2) Punctele de vedere comunicate de către structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale se analizează şi, în funcţie de oportunitatea lor, se preiau în conţinutul proiectului de act normativ, prin grija conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale. (3) Persoanele sau, după caz, structurile prevăzute la art. 3 alin. (5) sunt obligate să întocmească procese-verbale în care consemnează structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale care au fost consultate, data la care s-a transmis proiectul de act normativ spre consultare, datele la care s-au primit punctele de vedere ale acestor structuri, precum şi modul în care au fost preluate propunerile şi observaţiile acestora. Un exemplar al procesului-verbal se prezintă conducerii autorităţii administraţiei publice centrale iniţiatoare cu ocazia însuşirii proiectului de către conducătorul acesteia, iar un exemplar se transmite structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, spre informare. (4) Punctele de vedere transmise de structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale după împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1) nu se mai iau în consideraţie de către iniţiator cu ocazia definitivării proiectului de act normativ.  +  Articolul 5 (1) În documentele de motivare care însoţesc proiectele de acte normative ce intră sub incidenţa prevederilor prezentei hotărâri se includ referiri cu privire la îndeplinirea procedurii de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi se menţionează soluţiile propuse de aceste structuri care au fost incluse în conţinutul proiectelor respective. (2) În cazul în care o structură asociativă a autorităţilor administraţiei publice locale nu comunică punctul de vedere în cadrul procedurii de consultare, se menţionează despre aceasta în documentul de motivare.  +  Articolul 6 (1) În vederea monitorizării modului de aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, autorităţile administraţiei publice centrale transmit copii ale proceselor-verbale prevăzute la art. 4 alin. (3) structurii de specialitate din subordinea secretarului de stat pentru comunităţile locale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) În prima decadă a fiecărui trimestru structurile asociative transmit structurii de specialitate din subordinea secretarului de stat pentru comunităţile locale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor o informare asupra respectării procedurii de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale pe perioada trimestrului anterior. Informarea trebuie să prezinte actele normative aprobate fără consultarea structurilor asociative sau în cuprinsul cărora nu au fost incluse, în mod nejustificat, propunerile şi observaţiile comunicate de către acestea, precum şi consecinţele pe care le generează aceste situaţii asupra domeniului ce vizează activitatea autorităţilor administraţiei publice locale. (3) Netransmiterea informării în termenul prevăzut la alin. (2) este asimilată respectării procedurii de consultare reglementate de prezenta hotărâre. (4) În a doua decadă a fiecărui trimestru, pe baza datelor cuprinse în documentele prevăzute la alin. (1) şi (2), compartimentul de specialitate din subordinea secretarului de stat pentru comunităţile locale din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor întocmeşte un raport cu privire la respectarea prevederilor prezentei hotărâri referitoare la procedura de consultare pe perioada trimestrului anterior, care se prezintă ministrului administraţiei şi internelor, precum şi Guvernului.  +  Articolul 7Pentru asigurarea unui cadru coerent de analiză privind îndeplinirea procedurii de consultare prevăzute de prezenta hotărâre, la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor se organizează trimestrial întâlniri consultative între conducerea acestuia şi cea a structurilor asociative.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statMinistrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru VoicuBucureşti, 9 iunie 2005.Nr. 521.____________