LEGE Nr. 101 din 16 noiembrie 1995pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 270 din 21 noiembrie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende, emisă în temeiul art. 1 lit. b) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, cu următoarele modificări: a) Articolul 12 se completează cu un ultim alineat, care va avea următorul cuprins:"Nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului fiscal se pedepseşte potrivit legii." b) Articolul 13 alineatul 10 va avea următorul cuprins:"Cererile de revizuire cu privire la impozitul pe dividende şi la majorările de întârziere aferente sunt supuse unei taxe de timbru de 1% din suma contestată. Taxa de timbru nu poate fi mai mica de 10.000 lei. Contestaţiile se timbrează cu jumătate din suma plătită la cererile de revizuire. Taxa de timbru se datorează indiferent dacă o alta cerere de revizuire sau contestaţie cu acelaşi obiect, înregistrată şi rezolvată anterior, a fost taxată."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 octombrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 31 octombrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIAN---------------