DECIZIE nr. 227 din 21 aprilie 2005referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2005    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorConstantin Doldur - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorŞerban Viorel Stănoiu - judecătorNicoleta Grigorescu - procurorMarieta Safta - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstitu-ţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, excepţie ridicată de Damian Cimpoeşu în Dosarul nr. 7.600/2004 al Judecătoriei Piteşti.La apelul nominal este prezent Damian Cimpoeşu, personal, lipsind partea Banca Comercială Carpatica, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Magistratul-asistent referă Curţii că autorul excepţiei a depus la dosar o cerere de judecare a cauzei în lipsa apărătorului ales, care se află în imposibilitate de prezentare, din motive medicale, probate cu adeverinţă medicală anexată cererii. S-au depus, de asemenea, concluzii scrise prin care se solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate astfel cum a fost formulată.Damian Cimpoeşu, având cuvântul, solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, făcând referire la concluziile scrise depuse la dosar.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, arătând că autorul excepţiei invocă lipsa de claritate a textului de lege criticat. Or, nu intră în competenţa Curţii Constituţionale suplinirea deficienţelor de redactare a textelor de lege.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Încheierea din 11 noiembrie 2004, pronunţată în Dosarul nr. 7.600/2004, Judecătoria Piteşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, excepţie ridicată de Damian Cimpoeşu.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că "redactarea lapidară a art. 10 lit. c) din legea menţionată, care nu explicitează termenii [...], înţelesul şi întinderea lor, creează posibilitatea săvârşirii unor abuzuri în aplicarea legii de către autorităţile în drept (procurori, judecători) [...]", în contradicţie cu dispoziţiile constituţionale invocate. Se arată totodată că textul de lege criticat "[...] înlătură dispoziţiile de drept civil şi comercial privitoare la posibilitatea acordării de împrumuturi între persoane fizice şi juridice, pe de o parte, iar pe de altă parte înlătură posibilitatea administratorului de a ridica numerar din contul societăţii pentru nevoile curente ale acesteia". Autorul excepţiei conchide în sensul că "se impune «nuanţarea» [...] art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000, în sensul detalierii şi lămuririi înţelesului acestuia".Judecătoria Piteşti apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Faptul că textul de lege criticat este susceptibil de îmbunătăţiri nu conduce, în opinia instanţei, la concluzia neconstituţionalităţii acestuia.În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul consideră că excepţia este inadmisibilă, arătând că "obiecţiunile ridicate de autorul excepţiei se referă, în primul rând, la caracterul neclar şi incomplet al dispoziţiilor art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000". Se apreciază totodată că prevederea criticată nu încalcă libertatea economică, ci "constituie una din normele care alcătuiesc cadrul necesar asigurării exercitării în condiţii normale şi în limitele legii a activităţilor economice", şi nici dreptul la un proces echitabil, libertatea individuală, respectiv normele constituţionale referitoare la înfăptuirea justiţiei, sub acest aspect excepţia fiind, în opinia Guvernului, neîntemeiată.Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că dispoziţiile art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 nu opresc părţile interesate de a se adresa instanţelor judecătoreşti, de a fi apărate şi de a se prevala de toate garanţiile procesuale care condiţionează, într-o societate democratică, desfăşurarea unui proces echitabil, în concordanţă cu art. 21 alin. (3) din Constituţie. Totodată se consideră că dispoziţiile constituţionale ale art. 23 alin. (1), art. 45 şi 124, invocate de asemenea în motivarea excepţiei, nu au incidenţă în cauză.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicată.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, potrivit cărora: "Sunt pedepsite cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite:[...] c) utilizarea creditelor sau a subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate."Autorul excepţiei consideră că aceste dispoziţii legale sunt contrare prevederilor constituţionale ale art. 21 alin. (3), art. 23 alin. (1), art. 45 şi art. 124, având următorul conţinut:- Art. 21 alin. (3): "Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil.";- Art. 23 alin. (1): "Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile.";- Art. 45: "Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate.";- Art. 124: "(1) Justiţia se înfăptuieşte în numele legii. (2) Justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi. (3) Judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii."Se susţine, în esenţă, că textul criticat este neconstituţional întrucât este defectuos redactat şi creează posibilitatea săvârşirii unor abuzuri în aplicarea legii de către autorităţile în drept, apreciindu-se că se impune nuanţarea acestuia, în sensul detalierii şi lămuririi înţelesului său.Curtea reţine că aceste critici excedează competenţei sale. Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, "Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului", şi, prin urmare, nu are competenţa de a cenzura o eventuală redactare defectuoasă a textului legal criticat şi nici de a face propuneri de lege ferenda. În acest sens, Curtea Constituţională a statuat în mod constant în jurisprudenţa sa faptul că nu îşi poate asuma rolul de a crea, de a abroga sau de a modifica o normă juridică, spre a îndeplini rolul de legislator pozitiv.Se observă, de altfel, că dispoziţiile art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 nu aduc nici o atingere dispoziţiilor constituţionale invocate de autorul excepţiei. Prin incriminarea faptei de utilizare a creditelor sau a subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate nu este îngrădită libertatea economică, aşa cum este aceasta consfinţită de prevederile constituţionale. Astfel, art. 45 din Legea fundamentală garantează exercitarea liberei iniţiative şi accesul persoanei la o activitate economică "în condiţiile legii", iar textul de lege criticat nu face decât să sancţioneze nerespectarea unor astfel de condiţii legale. De asemenea, art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 nu conţine nici o prevedere de natură să împiedice părţile interesate să se prevaleze, fără nici o îngrădire, de toate garanţiile care caracterizează dreptul la un proces echitabil, reglementat de dispoziţiile constituţionale ale art. 21 alin. (3), şi nu aduce atingere libertăţii individuale sau principiilor constituţionale care guvernează înfăptuirea justiţiei, întrucât nu afectează în vreun fel imparţialitatea, unicitatea, egalitatea şi independenţa acesteia.Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, excepţie ridicată de Damian Cimpoeşu în Dosarul nr. 7.600/2004 al Judecătoriei Piteşti.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 21 aprilie 2005.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Marieta Safta------------