LEGE Nr. 100 din 16 noiembrie 1995pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1995 cu privire la modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la accize, taxa pe valoarea adăugată şi comisionul vamal
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 270 din 21 noiembrie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 22/1995 cu privire la modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la accize, taxa pe valoarea adăugată şi comisionul vamal, emisă în temeiul art. 1 lit. b) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 21 august 1995, cu următoarele modificări: a) Articolul I punctul 5 va avea următorul cuprins:"5. Articolul 5 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins:Autoturismele de oraş, inclusiv rulate, cu capacitatea cilindrică a motorului de peste 2.000 cmc, aduse din import de către investitorii străini, constituite ca aport în natura sau achiziţionate din aportul în numerar al acestora la capitalul social ori la majorarea acestuia, nu sunt supuse accizelor." b) Articolul II punctul 3 literele h)1 şi h)2 se elimina. c) Articolul II punctul 8 se completează cu punctul 5, care va avea următorul cuprins:"5. legume şi fructe proaspete." d) Articolul II punctul 11 se modifica şi va avea următorul cuprins:"11. Articolul 34 se modifica şi va avea următorul cuprins:Art. 34. - Pentru neplata integrală sau a unei diferenţe din taxa pe valoarea adăugată în termenul stabilit, cota majorării de întârziere aplicată este cea prevăzută în legislaţia referitoare la calculul şi plata sumelor datorate pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor.Calculul majorărilor de întârziere se face din ziua lucrătoare imediat următoare expirării termenului legal de plată şi până în ziua plăţii inclusiv.În cazuri justificate, Ministerul Finanţelor poate aproba eşalonarea, amînarea, reducerea sau scutirea de plată a majorărilor de întârziere." e) Din conţinutul anexei se elimina poziţia tarifara 89.05.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 octombrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 31 octombrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIAN---------------