ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 17 iunie 2005    Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 25/2005 privind modificarea Listei Guvernului României, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 24/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 aprilie 2005, prin care a fost desfiinţată funcţia de ministru delegat pentru coordonarea autorităţilor de control,dată fiind necesitatea eficientizării activităţii structurilor implicate direct în procesul de respectare a angajamentelor asumate de România prin negocierile de aderare la Uniunea Europeană,ţinând seama de necesitatea existenţei unui mecanism de control administrativ la nivelul administraţiei publice centrale,având în vedere necesitatea consolidării cadrului legal privind lupta antifraudă pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene,în vederea stabilirii măsurilor corespunzătoare care să permită desfăşurarea în cel mai scurt timp a activităţilor şi structurilor din cadrul aparatului de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquis-ului comunitar,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Cancelaria Primului-Ministru preia bugetul, patrimoniul, numărul de posturi şi personalul Autorităţii Naţionale de Control, care se desfiinţează. (2) În cadrul Cancelariei Primului-Ministru se înfiinţează Autoritatea de control a Guvernului, structură fără personalitate juridică.  +  Articolul 2În subordinea ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquis-ului comunitar din cadrul Cancelariei Primului-Ministru se organizează şi funcţionează: a) Autoritatea de control a Guvernului, structură fără personalitate juridică; b) Departamentul pentru lupta antifraudă, structură fără personalitate juridică; c) Departamentul de implementare programe şi ajustare structurală, structură fără personalitate juridică.  +  Articolul 3 (1) Autoritatea de control a Guvernului, denumită în continuare Autoritatea, exercită controlul administrativ intern privind respectarea prevederilor legale în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în ministere, în celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi la regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale sau la societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat. (2) Autoritatea verifică aplicarea acquis-ului comunitar, eficienţa şi transparenţa activităţii administraţiei publice locale. (3) De asemenea, Autoritatea va îndeplini şi următoarele atribuţii: a) exercită controlul asupra activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, dispus de primul-ministru; b) urmăreşte implementarea politicilor şi strategiilor în domeniul controlului; c) iniţiază şi avizează proiecte de acte normative în domeniul controlului; d) face propuneri de reglementare şi armonizare a cadrului legislativ privind controlul specific al entităţilor cu atribuţii de control aflate în coordonarea sa, potrivit reglementărilor Uniunii Europene; e) urmăreşte şi evaluează periodic rezultatele obţinute din valorificarea actelor de control ale entităţilor cu atribuţii de control, în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice; f) supraveghează respectarea Ghidului controlului şi a Codului de conduită în vederea implementării măsurilor de responsabilizare a personalului cu atribuţii de control; g) promovează politica de dialog social pe probleme specifice activităţii de control; h) verifică sesizările primite direct de la primul-ministru şi de la Administraţia Prezidenţială; i) propune măsuri de corectare a disfuncţionalităţilor sesizate în activitatea de control, pe care le înaintează primului-ministru sau, după caz, ministerelor de resort; j) îndeplineşte oricare alte atribuţii stabilite de actele normative în vigoare. (4) În realizarea atribuţiilor de control, instituţiile, autorităţile publice şi operatorii economici menţionaţi la alin. (1) au obligaţia să pună la dispoziţia reprezentanţilor Autorităţii documentele şi informaţiile solicitate. (5) Autoritatea preia toate reprezentările şi competenţele Autorităţii Naţionale de Control în instituţiile sau în organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, aşa cum sunt prevăzute în actele normative în vigoare. (6) Autoritatea va continua acţiunile Autorităţii Naţionale de Control aflate în curs de desfăşurare, până la finalizarea şi valorificarea lor.  +  Articolul 4 (1) Pentru realizarea atribuţiilor sale, personalul Autorităţii efectuează controale directe, întocmind rapoarte de control, procese-verbale, informări, sinteze, după caz. (2) Actele întocmite potrivit alin. (1) şi avizate de ministrul delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării aquis-ului comunitar sunt prezentate primului-ministru, însoţite de propuneri. (3) Propunerile aprobate de primul-ministru se transmit instituţiilor vizate, care, în termen de 30 de zile, au obligaţia de a comunică Autorităţii măsurile luate.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea este condusă de un demnitar cu rang de secretar de stat, şeful Autorităţii. (2) Numărul maxim de posturi al Autorităţii este de 60, exclusiv demnitarul.  +  Articolul 6 (1) Ministrul delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquis-ului comunitar este garantul respectării obligaţiilor asumate de România privind lupta antifraudă şi protejarea efectivă şi echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene. (2) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, potrivit legii, Departamentul pentru lupta antifraudă, denumit în continuare Departamentul, acţionează pe bază de autonomie funcţională şi decizională, independent de alte instituţii publice, conform obligaţiilor asumate de România, fiind condus de un demnitar cu funcţie de secretar de stat, şeful Departamentului. (3) Secretarul de stat, şeful Departamentului, nu va solicita şi nu va primi instrucţiuni de la nici o autoritate, instituţie sau persoană în realizarea atribuţiilor sale referitoare la declanşarea şi desfăşurarea controalelor ori la întocmirea actelor de control.  +  Articolul 7În calitate de instituţie de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă, Departamentul are următoarele atribuţii: a) asigură coordonarea luptei antifraudă şi protejarea efectivă şi echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; b) efectuează controlul obţinerii, derulării sau utilizării fondurilor provenite din programele de asistenţă ale Uniunii Europene, având calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală, în privinţa posibilelor nereguli şi/sau fraude ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în România, astfel cum sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare. c) asigură şi facilitează cooperarea dintre instituţiile naţionale implicate în protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, precum şi între acestea şi Oficiul European de Luptă Antifraudă şi statele membre ale Uniunii Europene; d) iniţiază şi avizează proiecte de acte normative privind protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România în vederea armonizării legislative în domeniu; e) culege, analizează şi prelucrează datele în scopul realizării analizelor relevante în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; f) elaborează şi coordonează programe de perfecţionare, stagii de pregătire şi instruire în domeniul luptei antifraudă; g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau prin decizii ale primului-ministru.  +  Articolul 8Departamentul primeşte sesizările Oficiului European de Luptă Antifraudă sau din alte surse ori se sesizează din oficiu cu privire la posibile nereguli ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, efectuează controalele corespunzătoare şi pune la dispoziţia Oficiului European de Luptă Antifraudă actul de control cuprinzând aspectele constatate, precum şi toate datele şi informaţiile cerute.  +  Articolul 9Actele de control sunt aprobate de către secretarul de stat, şeful Departamentului.  +  Articolul 10 (1) În exercitarea atribuţiilor de control, Departamentul va proceda la efectuarea de controale la faţa locului, la luarea de declaraţii, va solicita documentele şi informaţiile necesare. (2) În vederea efectuării eficiente şi cu celeritate a controalelor, toate instituţiile şi autorităţile publice implicate, precum şi operatorii economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, sunt obligaţi să permită reprezentanţilor Departamentului accesul necondiţionat în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spaţii folosite în scopuri economice. (3) Pe parcursul desfăşurării controalelor Departamentul solicită tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice implicate, precum şi operatorilor economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, documentele şi informaţiile necesare întocmirii actului de control. Dacă din diverse motive acestea nu pot fi furnizate imediat, persoanele juridice amintite au obligaţia să răspundă corespunzător şi complet în cel mult 10 zile de la data solicitării. (4) Pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiei prevăzute la alin. (3), toate instituţiile şi autorităţile publice implicate, precum şi operatorii economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, care derulează sau beneficiază de fonduri comunitare vor desemna una sau mai multe persoane de contact. Acestea vor beneficia de pregătire specifică şi dotare tehnică pentru îndeplinirea corespunzătoare şi operativă a solicitărilor Departamentului. (5) În baza împuternicirii de control, reprezentanţii Departamentului pot proceda la luarea de declaraţii de la beneficiar sau reprezentantul acestuia, precum şi de la martorii ce pot furniza date cu privire la săvârşirea unor nereguli sau fraude. (6) La cererea Departamentului, organele de control financiar-fiscal, organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice sunt obligaţi să acorde sprijin echipei de control în exercitarea atribuţiilor ce îi revin.  +  Articolul 11 (1) În cazul constatării unor elemente de natură infracţională în gestionarea fondurilor comunitare, după efectuarea tuturor operaţiunilor necesare, actul de control este transmis parchetului competent din punct de vedere material să efectueze urmărirea penală, în vederea luării de îndată a măsurilor legale pentru indisponibilizarea fondurilor, recuperarea prejudiciului şi restituirea acestuia, precum şi pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate. (2) În scopul îndeplinirii atribuţiei prevăzute la art. 7 lit. e), toate autorităţile cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare nerambursabile, în controlul utilizării corespunzătoare a fondurilor comunitare, în prevenirea combaterii neregulilor şi fraudelor, precum şi cele cu competenţe în efectuarea urmăririi penale şi sancţionarea celor vinovaţi şi în recuperarea prejudiciilor au obligaţia de a transmite către Departament, în termen de 15 zile, datele şi informaţiile solicitate.  +  Articolul 12Departamentul poate beneficia din partea Uniunii Europene de asistenţă şi dotare tehnică, precum şi de programe de pregătire specifică a personalului.  +  Articolul 13La solicitarea Oficiului European de Luptă Antifraudă reprezentanţii acestuia pot participa direct la controalele efectuate de Departament. Reprezentanţii Oficiului European de Luptă Antifraudă au acces la toate datele şi informaţiile care au stat la baza întocmirii actului de control, în condiţiile legii.  +  Articolul 14 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat şi în bugetele autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prevederilor acesteia, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare. (2) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprind prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, personalul preluat, patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.  +  Articolul 15În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirile "Autoritatea Naţională de Control" şi "Departamentul de Inspecţie al Primului-Ministru şi Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare" se înlocuiesc cu denumirile "Autoritatea de control a Guvernului", respectiv "Departamentul pentru lupta antifraudă".  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă următoarele prevederi: a) art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare; b) alin. (3) lit. a)-e) şi alin. (4) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare; c) Hotărârea Guvernului nr. 745/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Control, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; d) Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2004 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului de Inspecţie al Primului-Ministru şi Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare drept instituţie de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 2 septembrie 2004.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru controlulimplementării programelor cu finanţareinternaţională şi urmărirea aplicăriiacquis-ului comunitar,Cristian DavidŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuMinistrul integrării europene,Ene DingaMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile Blagap. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 1 iunie 2005.Nr. 49.----------