ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 10 noiembrie 2004 (*actualizata*)privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005(actualizata până la data de 21 aprilie 2005)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.091 din 23 noiembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 21 aprilie 2005 cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 76 din 7 aprilie 2005.Asigurarea unor drepturi salariale pentru funcţionarii publici care, potrivit legii, indeplinesc prerogative de putere publică şi sunt supuşi unui regim sever al incompatibilitatilor şi conflictului de interese este un obiectiv prioritar al Strategiei actualizate a Guvernului României privind accelerarea reformei în administratia publică 2004-2006, aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 699/2004.Masurile cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă reprezinta o etapa în reforma salariala a functionarilor publici şi au la baza negocierile Guvernului României cu Banca Mondiala, Fondul Monetar International, precum şi cu organizaţiile sindicale reprezentative ale functionarilor publici.Masurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă vizeaza interesul social, buna desfăşurare a activităţii în administratia publică, cresterea calităţii serviciului public şi constituie situaţii de urgenta şi extraordinare.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementeaza drepturile salariale şi alte drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005. (2) Sistemul de salarizare a functionarilor publici are în vedere urmatoarele: a) crearea premiselor pentru implementarea din anul 2006 a sistemului unitar de salarizare a functionarilor publici; b) crearea unei ierarhizari a sistemului de salarizare pe categorii, clase, grade profesionale; c) salarizarea în raport cu activitatea depusa, cu importanţa şi complexitatea atribuţiilor şi responsabilitatilor prevăzute în fisa postului. (3) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de baza, sporurile, premiile, stimulentele şi alte drepturi.  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică functionarilor publici numiti în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Gestiunea sistemului de salarizare a functionarilor publici se asigura de fiecare ordonator principal de credite, cu incadrarea în resursele financiare şi în numărul maxim de posturi aprobate potrivit legii.  +  Capitolul II Elementele sistemului de salarizare a functionarilor publici  +  Secţiunea 1 Salarii de baza  +  Articolul 4Salariul de baza se stabileste în functie de nivelul studiilor necesare exercitarii functiei publice şi în raport cu categoria şi, după caz, cu gradul profesional al functiei publice, precum şi în raport cu nivelul la care se presteaza activitatea, respectiv la nivel central şi local, potrivit anexelor nr. I-IV.  +  Articolul 5 (1) Pentru fiecare grad profesional al functiei publice de execuţie se stabilesc trei trepte de salarizare, potrivit anexelor nr. I-IV. (2) Pentru functiile publice de secretar general, secretar general adjunct, secretar general al prefecturii, secretar general al judeţului, secretar general al municipiului Bucureşti şi secretar al unităţii administrativ-teritoriale salariile de baza sunt stabilite la lit. A din anexele nr. I-IV. (3) Pentru functiile publice de execuţie de grad profesional debutant salariile de baza sunt stabilite în anexele nr. I-IV.  +  Articolul 6 (1) Funcţionarii publici de execuţie salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul functiei publice, la categoria A, B sau C, clasa III, gradul 3 se reincadreaza în gradul profesional asistent şi beneficiaza de salariul de baza prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă în anexele nr. I-IV, pentru functia publică de execuţie deţinută, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare. (2) Funcţionarii publici de execuţie salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa III, gradul 2 se reincadreaza în gradul profesional asistent şi beneficiaza de salariul de baza prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă în anexele nr. I-IV, pentru functia publică de execuţie deţinută, gradul profesional asistent, treapta 2 de salarizare. (3) Funcţionarii publici de execuţie salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa III, gradul 1 se reincadreaza în gradul profesional asistent şi beneficiaza de salariul de baza prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă în anexele nr. I-IV, pentru functia publică de execuţie deţinută, gradul profesional asistent, treapta 1 de salarizare. (4) Funcţionarii publici de execuţie salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa II, gradul 3 se reincadreaza în gradul profesional principal şi beneficiaza de salariul de baza prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă în anexele nr. I-IV, pentru functia publică de execuţie deţinută, gradul profesional principal, treapta 3 de salarizare. (5) Funcţionarii publici de execuţie salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa II, gradul 2 se reincadreaza în gradul profesional principal şi beneficiaza de salariul de baza prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă în anexele nr. I-IV, pentru functia publică de execuţie deţinută, gradul profesional principal, treapta 2 de salarizare. (6) Funcţionarii publici de execuţie salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004 la categoria A, B sau C, clasa II, gradul 1 se reincadreaza în gradul profesional principal şi beneficiaza de salariul de baza prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă în anexele nr. I-IV, pentru functia publică de execuţie deţinută, gradul profesional principal, treapta 1 de salarizare. (7) Funcţionarii publici de execuţie salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa I, gradul 3 se reincadreaza în gradul profesional superior şi beneficiaza de salariul de baza prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă în anexele nr. I-IV, pentru functia publică de execuţie deţinută, gradul profesional superior, treapta 3 de salarizare. (8) Funcţionarii publici de execuţie salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa I, gradul 2 se reincadreaza în gradul profesional superior şi beneficiaza de salariul de baza prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă în anexele nr. I-IV, pentru functia publică de execuţie deţinută, gradul profesional superior, treapta 2 de salarizare. (9) Funcţionarii publici de execuţie salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa I, gradul 1 se reincadreaza în gradul profesional superior şi beneficiaza de salariul de baza prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă în anexele nr. I-IV, pentru functia publică de execuţie deţinută, gradul profesional superior, treapta 1 de salarizare.  +  Articolul 7 (1) Funcţionarii publici de conducere salarizati conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei functii publice de execuţie din categoria A, clasa III, gradul 1 beneficiaza de salariul de baza prevăzut pentru functia publică respectiva gradul profesional asistent, treapta 1 de salarizare, la care se adauga indemnizatia de conducere. (2) Funcţionarii publici de conducere salarizati conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei functii publice de execuţie din categoria A, clasa III, gradul 2 beneficiaza de salariul de baza prevăzut pentru functia publică respectiva gradul profesional asistent, treapta 2 de salarizare, la care se adauga indemnizatia de conducere. (3) Funcţionarii publici de conducere salarizati conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei functii publice de execuţie din categoria A, clasa III, gradul 3 beneficiaza de salariul de baza prevăzut pentru functia publică respectiva gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare, la care se adauga indemnizatia de conducere. (4) Funcţionarii publici de conducere salarizati conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei functii publice de execuţie din categoria A, clasa II, gradul 1 beneficiaza de salariul de baza prevăzut pentru functia publică respectiva gradul profesional principal, treapta 1 de salarizare, la care se adauga indemnizatia de conducere. (5) Funcţionarii publici de conducere salarizati conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei functii publice de execuţie din categoria A, clasa II, gradul 2 beneficiaza de salariul de baza prevăzut pentru functia publică respectiva gradul profesional principal, treapta 2 de salarizare, la care se adauga indemnizatia de conducere. (6) Funcţionarii publici de conducere salarizati conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004 potrivit unei functii publice de execuţie din categoria A, clasa II, gradul 3 beneficiaza de salariul de baza prevăzut pentru functia publică respectiva gradul profesional principal, treapta 3 de salarizare, la care se adauga indemnizatia de conducere. (7) Funcţionarii publici de conducere salarizati conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei functii publice de execuţie din categoria A, clasa I, gradul 1 beneficiaza de salariul de baza prevăzut pentru functia publică respectiva gradul profesional superior, treapta 1 de salarizare, la care se adauga indemnizatia de conducere. (8) Funcţionarii publici de conducere salarizati conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei functii publice de execuţie din categoria A, clasa I, gradul 2 beneficiaza de salariul de baza prevăzut pentru functia publică respectiva gradul profesional superior, treapta 2 de salarizare, la care se adauga indemnizatia de conducere. (9) Funcţionarii publici de conducere salarizati conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei functii publice de execuţie din categoria A, clasa I, gradul 3 beneficiaza de salariul de baza prevăzut pentru functia publică respectiva gradul profesional superior, treapta 3 de salarizare, la care se adauga indemnizatia de conducere. (10) Până la adoptarea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici, funcţionarii publici din categoria inaltilor functionari publici şi a functionarilor publici de conducere îşi păstrează functiile publice de execuţie corespunzătoare.  +  Articolul 8Pentru functiile publice de director general salarizarea se face cu respectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (1)-(9).  +  Articolul 9 (1) Salariile de baza ale functionarilor publici aflati în corpul de rezerva şi care în cursul anului 2005 sunt redistribuiti intr-o functie publică, în condiţiile legii, se stabilesc la nivelul treptei 3 de salarizare, corespunzătoare categoriei, clasei şi gradului profesional în care sunt incadrati.(1^1) Salariile de baza ale persoanelor care ocupa în anul 2005 o functie publică de execuţie, în condiţiile legii, se stabilesc la nivelul treptei 3 de salarizare, corespunzătoare categoriei, clasei şi gradului profesional în care sunt numite.(1^2) Funcţionarii publici care ocupa în anul 2005, în condiţiile legii, o functie publică de conducere beneficiaza de salariul de baza prevăzut pentru functia publică de execuţie deţinută anterior, la care se adauga indemnizatia de conducere. (2) Funcţionarii publici promovati în cursul anului 2005 pe o functie publică de execuţie de un grad profesional superior celui detinut beneficiaza de salariile de baza prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru gradul profesional în care promovează, la treapta 3 de salarizare. Dacă functionarul public are un salariu de baza mai mare decat cel prevăzut la treapta 3 de salarizare, salariul de baza de care beneficiaza după promovarea în gradul profesional se stabileste potrivit treptei de salarizare imediat superioare care asigura o crestere salariala. (3) Pentru candidatii declarati admisi la concursul pentru ocuparea unei functii publice de conducere, organizat în cursul anului 2005, care nu au avut anterior calitatea de functionar public, salariul de baza se stabileste prin actul administrativ al ordonatorului de credite până la nivelul de finanţare prevăzut în statul de functii, aprobat potrivit legii. (4) Funcţionarii publici care se transfera în cursul anului 2005 beneficiaza de un salariu de baza corespunzător treptei de salarizare deţinute, potrivit autorităţii sau institutiei publice la care se transfera, conform anexelor la prezenta ordonanţă de urgenţă, cu excepţia cazului în care functionarul public se transfera la cerere intr-o functie publică de nivel inferior, situaţie în care salariul de baza şi treapta de salarizare sunt cele prevăzute pentru functia publică vacanta respectiva.-----------Alin. (1^1) şi (1^2) ale art. 9 au fost introduse prin pct. 1 din art. unic din LEGEA nr. 76 din 7 aprilie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 18 aprilie 2005.  +  Articolul 10 (1) Salariile de baza ale functionarilor publici numiti în functii publice specifice se stabilesc cu respectarea dispoziţiilor art. 6, de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de baza ale functionarilor publici numiti în functii publice generale, în raport cu categoria, clasa şi, după caz, gradul profesional al functiei publice, cu avizul Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici. (2) În situaţia în care functiile publice specifice au fost avizate de Agentia Naţionala a Functionarilor Publici prin echivalare cu functii publice generale până la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, salariile de baza ale functionarilor publici numiti în functii publice specifice se stabilesc potrivit avizului Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici. (3) În cazul autorităţilor şi instituţiilor publice care au stabilit functii publice potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele incadrate cu contract individual de muncă în posturi care presupun exercitarea atribuţiilor de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, vor fi numite în functiile publice stabilite şi avizate. Salariile de baza vor fi stabilite, în condiţiile legii, de către Agentia Naţionala a Functionarilor Publici, pe baza propunerilor inaintate de către ordonatorii de credite.  +  Articolul 11 (1) Pentru rezultate deosebite obtinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 20% din numărul de posturi corespunzătoare functiilor publice, prevăzut în statul de functii, un salariu de merit lunar, de până la 15% din salariul de baza, care face parte din acesta şi care constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de baza. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităţi bugetare cu un numar redus de functii publice pot aproba ca incadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proportiile stabilite pentru functiile publice de execuţie să se faca la nivelul unităţilor respective luate împreună; repartizarea numarului de beneficiari de salariu de merit pe unitatile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite. (2) Salariile de merit se acordă functionarilor publici incadrati pe functii publice de execuţie în proportie de cel puţin două treimi din numărul total al functiilor publice stabilit în condiţiile alin. (1). (3) În cursul anului 2005, după aprobarea bugetului anual, pe baza rezultatelor obtinute în activitatea desfăşurată în anul anterior, se stabilesc funcţionarii publici care beneficiaza de salariu de merit. (4) Pot beneficia de salariu de merit funcţionarii publici care nu au fost sanctionati disciplinar şi cei a caror sanctiune a fost radiata de drept, potrivit legii. Ordonatorii de credite pot stabili, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative ale functionarilor publici, criterii suplimentare pentru acordarea salariilor de merit. (5) În cazul în care pe parcursul anului 2005 intervin modificari ale raportului de serviciu, din motive care nu sunt imputabile functionarului public, inclusiv modificarea raportului de serviciu prin promovarea functionarului public în cauza, salariul de merit acordat se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. (6) În cazul în care pe parcursul anului 2005 raporturile de serviciu ale functionarilor publici care beneficiaza de salariu de merit inceteaza sau se suspenda, salariile de merit se redistribuie, începând cu data de întâi a lunii urmatoare, altor functionari publici care indeplinesc condiţiile pentru acordare. (7) Pentru funcţionarii publici nou-angajaţi salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare. (8) Funcţionarii publici debutanti nu pot beneficia de salariu de merit.-----------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat prin pct. 2 din art. unic din LEGEA nr. 76 din 7 aprilie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 18 aprilie 2005.  +  Articolul 12 (1) Promovarea, în condiţiile legii, a persoanelor incadrate în functia de debutant se face prin transformarea postului pe care acestea sunt incadrate. În termenul prevăzut de lege, autorităţile şi instituţiile publice vor comunică Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici modificările respective. (2) Promovarea, în condiţiile legii, a persoanelor care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea se face prin transformarea postului pe care acestea sunt incadrate, cu avizul Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici. (3) Funcţionarii publici care absolvesc o formă de invatamant superior de lunga sau de scurta durata, incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, se numesc, prin examen, intr-o functie publică de execuţie, un grad profesional şi o treapta de salarizare care să le asigure acestora o crestere de până la 15% a salariului de baza avut anterior. Examenul se organizeaza de autoritatea sau institutia publică în care îşi desfăşoară activitatea functionarul public, pe baza unui regulament-cadru aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici.-----------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat prin pct. 3 din art. unic din LEGEA nr. 76 din 7 aprilie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 18 aprilie 2005.  +  Articolul 13Functionarul public care exercită cu caracter temporar pe o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile legii, o functie publică corespunzătoare categoriei inaltilor functionari publici sau categoriei functionarilor publici de conducere are dreptul la salariul de baza corespunzător functiei publice exercitate temporar, astfel cum este prevăzut în statul de functii.  +  Secţiunea a 2-a Sporuri  +  Articolul 14 (1) Funcţionarii publici salarizati potrivit prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de un spor de vechime în munca de până la 25%, calculat la salariul de baza corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, astfel:─────────────────────────────────────────────────────────────────── Transele de vechime Cota din salariul     în munca de baza─────────────────────────────────────────────────────────────────── între 3 şi 5 ani 5% de la 5 la 10 ani 10% de la 10 la 15 ani 15% de la 15 la 20 de ani 20% peste 20 de ani 25%─────────────────────────────────────────────────────────────────── (2) Sporul corespunzător vechimii în munca se plateste cu incepere de la data de 1 a lunii urmatoare celei în care s-a implinit vechimea în munca, prevăzută la transa respectiva. (3) Pentru acordarea sporului de vechime în munca, autoritatea sau institutia publică va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decat cele bugetare.  +  Articolul 15Funcţionarii publici care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul noptii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiaza pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestata în timpul noptii de 25% din salariul de baza, dacă timpul astfel lucrat reprezinta cel puţin jumătate din programul normal de lucru.  +  Articolul 16 (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de funcţionarii publici numiti în functii publice de execuţie, de conducere sau din categoria inaltilor functionari publici se vor plati cu un spor din salariul de baza, după cum urmeaza: a) 75% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare. Cu spor de 100% se platesc şi orele lucrate în zilele de repaus saptamanal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementarile în vigoare, nu se lucreaza. (2) Munca prestata potrivit alin. (1) poate fi compensata cu timp liber corespunzător, la cererea functionarului public, în condiţiile în care orele nu au fost platite. (3) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa în scris de seful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual.  +  Articolul 17Funcţionarii publici care poseda titlul ştiinţific de "doctor" beneficiaza de un spor pentru titlul ştiinţific de 15% din salariul de baza, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care poseda titlul ştiinţific respectiv, care se plateste cu incepere de la data de 1 a lunii urmatoare celei în care s-a solicitat acordarea acestuia.  +  Articolul 18 (1) Sporul de confidentialitate se acordă functionarilor publici din aparatul de lucru al Guvernului în cuantum de până la 15% din salariul de baza, precum şi functionarilor publici din cadrul Administraţiei Prezidentiale, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitatii, Ministerului Afacerilor Externe, direcţiilor subordonate ministrului delegat pentru comert din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, Consiliului Legislativ. (2) Categoriile de functionari publici, cuantumurile sporului de confidentialitate şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu incadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.-----------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat prin pct. 4 din art. unic din LEGEA nr. 76 din 7 aprilie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 18 aprilie 2005.  +  Secţiunea a 3-a Premii  +  Articolul 19 (1) Pentru activitatea desfăşurată funcţionarii publici au dreptul la un premiu anual, egal cu salariul mediu lunar de baza realizat în anul pentru care se face premierea. (2) Premiul anual se plateste în luna ianuarie 2006. (3) Pentru funcţionarii publici care nu au lucrat tot timpul anului, premiul anual se acordă proportional cu perioada lucrata şi se stabileste luandu-se în calcul media salariilor de baza realizate în perioada în care au desfăşurat activitate, raportat la 12 luni. (4) Ordonatorii de credite pot reduce sau anula premiul anual în cazul functionarilor publici care în cursul anului 2005 au fost sanctionati disciplinar.  +  Articolul 20 (1) Ordonatorii principali de credite pot acorda premii lunare în limita de până la 10% din cheltuielile cu salariile aferente functiilor publice prevăzute în statul de functii, din economiile realizate prin reducerea cheltuielilor cu salariile, fără a depăşi valoarea economiilor realizate. Premiile se pot acorda în cursul anului functionarilor publici care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase. (2) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentantilor functionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.  +  Articolul 21 (1) Autorităţile şi instituţiile publice care, potrivit legii, au dreptul sa procedeze la confiscarea şi valorificarea de bunuri sau să aplice şi sa incaseze penalităţi pot constitui un fond de stimulare a functionarilor publici, în limitele prevăzute de dispozitiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursa şi condiţiile de utilizare a fondului se stabilesc cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative, prin hotărâre a Guvernului. (2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), rămân aplicabile reglementarile existente privind constituirea şi condiţiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.  +  Secţiunea a 4-a Alte drepturi  +  Articolul 22 (1) Funcţionarii publici au dreptul anual la un concediu de odihnă platit, în raport cu vechimea lor în munca, după cum urmeaza:    Vechimea în munca Durata concediului    până la 10 ani 21 de zile lucratoare    peste 10 ani 25 de zile lucratoare (2) Concediul de odihnă se efectueaza în fiecare an calendaristic, integral sau fractionat. În cazul în care programarea concediului se face fractionat, conducatorul autorităţii sau institutiei publice este obligat sa stabileasca programarea astfel încât una dintre fractiuni să fie de cel puţin 15 zile lucratoare, neintrerupt. La solicitarea motivata a functionarului public, se pot acorda fractiuni neintrerupte mai mici de 15 zile lucratoare. (3) În cazul în care functionarul public, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă la care avea dreptul în anul calendaristic 2005, cu acordul persoanei în cauza, autoritatea sau institutia publică este obligata sa acorde concediul de odihnă neefectuat, până la sfârşitul anului 2006. (4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisa în cazul încetării raporturilor de serviciu ale functionarilor publici. (5) Funcţionarii publici beneficiaza, pe perioada efectuării concediului anual de odihnă la care sunt indreptatiti conform legii, de o indemnizatie pentru concediul de odihnă. La determinarea indemnizatiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de baza, şi sporurile de care beneficiaza, potrivit legii. (6) La cererea functionarului public, indemnizatia de concediu de odihnă se plateste de către autoritatea sau institutia publică cu cel puţin 5 zile lucratoare înainte de plecarea în concediu. (7) Celelalte prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariatilor din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unitatile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare.  +  Articolul 23În afara concediului de odihnă, funcţionarii publici mai au dreptul, în condiţiile legii, la zile de concediu platit în cazul urmatoarelor evenimente familiale deosebite: a) căsătoria functionarului public - 5 zile lucratoare; b) nasterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucratoare; c) decesul sotiei/sotului functionarului public sau al unei rude de până la gradul al III-lea a functionarului public sau a sotului/sotiei acestuia, inclusiv - 3 zile lucratoare; d) controlul medical anual - o zi lucratoare.  +  Articolul 24Pe perioada în care funcţionarii publici sunt trimisi în delegare în alte localităţi decat cea în care îşi desfăşoară activitatea, autorităţile sau instituţiile publice le acorda indemnizatii de delegare şi le deconteaza cheltuielile de transport şi de cazare, în condiţiile stabilite pentru personalul din instituţiile publice.  +  Articolul 25 (1) Când detasarea sau mutarea temporara în alta activitate se face pe o functie publică la care este stabilit un salariu de baza mai mare, funcţionarii publici detasati sau trecuti temporar în alta activitate au dreptul la acest salariu în condiţiile prevăzute de lege. (2) Pe perioada detaşării sau mutarii temporare în alta activitate funcţionarii publici primesc, pe lângă salariul de baza stabilit potrivit alin. (1), şi celelalte drepturi ce se acordă personalului din autoritatea sau institutia publică respectiva. (3) Drepturile ce se acordă pe timpul detaşării sau mutarii temporare în alta activitate se suporta de către autoritatea sau institutia publică în care functionarul public respectiv îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 26 (1) Functionarul public mutat, în cadrul aceleiasi autorităţi sau institutii publice, în alta localitate are dreptul la: a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi pentru bunurile din gospodaria sa; b) plata unei indemnizatii egale cu salariul de baza net din ultima luna; c) un concediu platit de 5 zile lucratoare, în vederea mutarii efective, acordat la cererea sa. (2) Mutarea în alta localitate se va putea face, în toate cazurile, numai cu asigurarea unei locuinte de serviciu, în condiţiile legii.  +  Articolul 27 (1) De drepturile prevăzute la art. 25 alin. (1) beneficiaza şi funcţionarii publici care solicită să fie transferati în alta autoritate sau institutie publică situata intr-o localitate diferita de cea de domiciliu, dacă în cererea de transfer s-a facut aceasta menţiune. (2) Plata drepturilor respective se suporta de către autoritatea sau institutia publică la care se face transferul.  +  Articolul 28 (1) La incadrarea intr-o autoritate sau institutie publică din alta localitate decat cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, funcţionarii publici beneficiaza de o indemnizatie de instalare egala cu un salariu de baza corespunzător functiei publice de debutant în care urmeaza să fie incadrati. (2) Indemnizatia de instalare poate fi egala cu doua salarii de baza pentru acele localităţi unde atragerea specialistilor se face cu mare greutate. Lista localitatilor respective se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, după consultarea organizaţiilor sindicale din administratia publică. (3) Funcţionarii publici care au beneficiat de indemnizatia de instalare şi care ulterior au demisionat sau au incetat raporturile de serviciu din motive imputabile lor înainte de implinirea unui an de la instalare vor restitui, în condiţiile legii, indemnizatia primita, calculată proportional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.  +  Articolul 29 (1) Funcţionarii publici care îşi continua studiile beneficiaza de concedii de studii potrivit legii. În cazul în care conducatorul autorităţii sau institutiei publice apreciaza ca studiile sunt utile autorităţii sau institutiei publice în care functionarul public îşi desfăşoară activitatea, pe perioada concediului de studii acordat, în limita a 30 de zile lucratoare anual din acesta, functionarului public respectiv i se platesc salariul de baza corespunzător functiei publice deţinute şi, după caz, sporul de vechime. (2) Funcţionarii publici care urmeaza o formă de specializare sau de perfectionare pe o durată mai mare de o luna, dar nu mai mult de un an, şi care primesc pe această perioadă drepturile salariale sunt obligati să se angajeze în scris ca vor lucra de la 1 la 5 ani în autoritatea sau institutia publică respectiva. În cazul nerespectarii angajamentului, acestia vor restitui autorităţii sau institutiei publice drepturile salariale primite pe perioada cursurilor de specializare sau de perfectionare, proportional cu timpul ramas până la implinirea termenului, precum şi celelalte drepturi acordate, pe aceeaşi perioadă, de autoritatea sau institutia publică trimitatoare, cu excepţia cazului în care funcţionarii publici respectivi nu mai deţin functiile publice din motive neimputabile acestora sau în cazul transferului în interesul serviciului. Prevederile prezentului alineat se aplică şi în situaţia prevăzută la alin. (1).  +  Capitolul III Litigii  +  Articolul 30 (1) Solutionarea contestatiilor în legătură cu stabilirea salariilor de baza, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta este de competenţa ordonatorilor de credite. (2) Contestaţia poate fi depusa în termen de 5 zile de la data comunicarii actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale functionarului public. (3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestaţiile în termen de 10 zile de la înregistrare, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de autoritate ori institutie publică sau, după caz, cu avizul reprezentantilor functionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. (4) Împotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana în cauza se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătorești competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicarii solutionarii contestaţiei.  +  Capitolul IV Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 31Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplică şi personalului vamal care are calitatea de functionar public.  +  Articolul 32Pentru indeplinirea atribuţiilor ce revin unor posturi pe care sunt incadrati functionari publici de execuţie şi care devin temporar vacante, în condiţiile prevăzute de art. 87 şi 88 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, pot fi angajate cu contract individual de muncă, pe o perioadă egala cu durata suspendarii, alte persoane care indeplinesc condiţiile prevăzute de fisa postului, dar numai în situaţia în care în corpul de rezerva nu exista functionari publici care să indeplineasca condiţiile prevăzute de fisa postului.  +  Articolul 33 (1) Agentia Naţionala a Functionarilor Publici acorda asistenţa de specialitate, coordonează metodologic şi controlează modul de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta. (2) Controlul aplicarii prevederilor legale privind salarizarea functionarilor publici se realizează şi de către Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei şi de Ministerul Finanţelor Publice, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestor institutii.  +  Articolul 34 (1) Salariile functionarilor publici sunt brute şi impozabile, potrivit legii. (2) Data platii salariului se stabileste în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 35 (1) Salariile functionarilor publici se platesc inaintea oricăror alte obligaţii de plată ale autorităţii sau institutiei publice. (2) Salariile functionarilor publici nu pot face obiectul unei executari silite sau al altei măsuri administrative sau judiciare decat în condiţiile legii. (3) Salariile functionarilor publici nu pot face obiectul vreunei limitari sau renuntari, cu excepţia retinerilor din salariu efectuate în conformitate cu prevederile legale. Orice limitare sau renuntare efectuata cu incalcarea acestui principiu este lovita de nulitate absoluta.  +  Articolul 36Funcţionarii publici ale caror raporturi de serviciu au fost suspendate în condiţiile legii şi care îşi reiau activitatea după data de 1 ianuarie 2005 vor beneficia de salariile de baza stabilite potrivit prezentei ordonante de urgenta, pentru functia publică în care au fost reincadrati în condiţiile art. 6-8.-----------Art. 36 a fost modificat prin pct. 5 din art. unic din LEGEA nr. 76 din 7 aprilie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 18 aprilie 2005.  +  Articolul 37 (1) Nivelurile salariilor de baza prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă sunt cele corespunzătoare pentru lunile octombrie - decembrie 2005. În perioada ianuarie - septembrie 2005 funcţionarii publici vor beneficia de 45% din suma aferenta cresterii totale a salariilor de baza, calculată ca diferenţa între salariile de baza cuvenite începând cu luna octombrie 2005, stabilite potrivit prezentei ordonante de urgenta, şi salariile de baza avute în luna decembrie 2004. (2) Salariile de baza calculate pentru prima etapa de majorare potrivit prevederilor alin. (1) vor fi rotunjite din 1.000 în 1.000 de lei în favoarea functionarului public.  +  Articolul 38 (1) Funcţionarii publici numiti în condiţiile art. 47 şi 49 din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei functionarilor publici vor fi reincadrati, după caz, cu avizul Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici, intr-o functie publică care să le asigure salariul de baza individual avut în luna decembrie 2004. În cazul în care acesta se situeaza între limite, funcţionarii publici vor fi reincadrati în functia publică care să le asigure o treapta de salarizare imediat superioara nivelului salariului de baza avut în luna decembrie 2004. (2) Salariile de baza individuale ale functionarilor publici de execuţie care în luna decembrie 2004 aveau niveluri de salarizare mai mari decat cele prevăzute în anexele nr. I-IV la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 82/2004 se stabilesc în condiţiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 39Funcţionarii publici care la data de 1 ianuarie 2005 au salariul de baza mai mare decat salariul de baza stabilit potrivit prezentei ordonante de urgenta îşi păstrează salariul de baza avut.  +  Articolul 40Funcţionarii publici beneficiaza de sporurile sau de alte drepturi salariale prevăzute de legislatia specifică autorităţii sau institutiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 41Prezenta ordonanţă de urgenţă se completeaza cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu dispozitiile actelor normative speciale care reglementeaza salarizarea şi alte drepturi pentru personalul bugetar.  +  Articolul 42 (1) În perioada ianuarie - decembrie 2005, Agentia Naţionala a Functionarilor Publici poate aproba, în condiţiile legii, organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor publice vacante, numai pentru: a) instituţiile şi autorităţile publice nou-înfiinţate, finantate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetele locale; b) instituţiile şi autorităţile publice finantate integral din venituri proprii; c) completarea numarului de posturi în cadrul compartimentelor implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeana; d) ocuparea unor posturi unice devenite vacante în cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice. (2) Concursurile pot fi organizate în condiţiile prevăzute la alin. (1), cu avizul Ministerului Finanţelor Publice cu privire la asigurarea fondurilor necesare aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta şi finantarii posturilor corespunzătoare functiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice finantate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru şomaj şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (3) Pentru ocuparea functiilor publice vacante în condiţiile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot aproba, o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie 2005, în limita numarului maxim de posturi prevăzut în planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2005, precum şi în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2005 şi în Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005, cu incadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile corespunzătoare functiilor publice vacante, utilizarea unui numar mai mare de posturi de nivel inferior sau de acelasi nivel prin reducerea corespunzătoare a unui numar de posturi de nivel superior, precum şi modificarea în ceea ce priveste calitatea acestor posturi, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici. Fac excepţie de la obtinerea avizului Administratia Prezidentiala, Camera Deputatilor, Senatul, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ şi Consiliul Concurentei. (4) Fac excepţie de la obtinerea avizului Ministerului Finanţelor Publice autorităţile şi instituţiile publice din administratia publică locala.  +  Articolul 43 (1) Dispozitiile art. 6-8 se vor finaliza în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termenul prevăzut la alin. (1) autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să obţină avizul Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici.  +  Articolul 44La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se suspenda aplicarea dispoziţiilor art. 29, art. 32 alin. (2) şi ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. XVI alin. (5) şi (6) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 46 din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei functionarilor publici.  +  Articolul 45La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga: a) dispozitiile referitoare la funcţionarii publici din cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 164/2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) dispozitiile art. 12 alin. (1) şi (6) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 243/2004; c) orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 46Anexele nr. I-IV fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────p. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Nicolae Berechet,secretar de statMinistrul delegat pentru administratia publică,Gheorghe EmacuPreşedintele Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici,Romeo Paul Postelnicup. Ministrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Valentin Mocanu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 10 noiembrie 2004.Nr. 92.  +  Anexa IAparatul Administraţiei Prezidentiale, Parlamentului, Guvernului, Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Curtii de Conturi, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitatii şi Consiliului Naţional al AudiovizualuluiA. Salarii de baza pentru functii publice┌─────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────┐│Nr. │ Functia publică │ Salariul de baza *) ││crt. │ │ - lei - │├─────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 1 │Sef departament │ 32.148.000 │├─────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 2 │Secretar general │ 30.299.000 │└─────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────┘________*) Cuprinde şi indemnizatia de conducere.B. Salarii de baza pentru functii publice de execuţie─────────────────────────────────────────────────────┌──┬───────────────────┬────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────┐│Nr│ Functia publică │ Clasa │ Gradul │Treapta de │ Salariul de baza││c │ │ │ profesional │ salarizare │ - lei - ││r │ │ │ │ │ ││t │ │ │ │ │ │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│1 │Consilier, expert, │ │ │ │ ││ │consilier juridic │ I │ Superior │ 1 │ 18.957.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I │ Superior │ 2 │ 17.257.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I │ Superior │ 3 │ 17.041.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I │ Principal │ 1 │ 16.928.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I │ Principal │ 2 │ 14.177.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I │ Principal │ 3 │ 13.031.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I │ Asistent │ 1 │ 11.085.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I │ Asistent │ 2 │ 8.808.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I │ Asistent │ 3 │ 7.877.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I │ Debutant │ - │ 4.775.000 │└──┴───────────────────┴────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────┘┌──┬───────────────────┬────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────┐│2 │Auditor │ I │ Superior │ 1 │ 18.957.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I │ Superior │ 2 │ 17.257.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I │ Superior │ 3 │ 17.041.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I │ Principal │ 1 │ 16.928.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I │ Principal │ 2 │ 14.177.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I │ Principal │ 3 │ 13.031.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I │ Asistent │ 1 │ 11.085.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I │ Asistent │ 2 │ 8.808.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I │ Asistent │ 3 │ 7.877.000 │└──┴───────────────────┴────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────┘┌──┬───────────────────┬────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────┐│3 │Referent de │ │ │ │ ││ │pecialitate │ II │ Superior │ 1 │ 11.385.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ II │ Superior │ 2 │ 9.246.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ II │ Superior │ 3 │ 8.308.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ II │ Principal │ 1 │ 7.686.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ II │ Principal │ 2 │ 7.503.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ II │ Principal │ 3 │ 5.704.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ II │ Asistent │ 1 │ 4.767.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ II │ Asistent │ 2 │ 4.553.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ II │ Asistent │ 3 │ 4.306.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ II │ Debutant │ - │ 4.151.000 │└──┴───────────────────┴────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────┘┌──┬───────────────────┬────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────┐│4 │Referent │ III │ Superior │ 1 │ 7 616 000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ III │ Superior │ 2 │ 6.483.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ III │ Superior │ 3 │ 5.738.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ III │ Principal │ 1 │ 5.105.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ III │ Principal │ 2 │ 4.924.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ III │ Principal │ 3 │ 4.689.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ III │ Asistent │ 1 │ 4.533.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ III │ Asistent │ 2 │ 4.378.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ III │ Asistent │ 3 │ 4.221.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ III │ Debutant │ - │ 4.065.000 │└──┴───────────────────┴────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────┘C. Indemnizatii de conducere────────────────────────────┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│Nr. │ Functia publică │ Indemnizatia de conducere ││crt.│ │ în procente din salariul ││ │ │ de baza │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 1 │Director general │ 55% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 2 │Director *) │ 50% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 3 │Director adjunct │ 40% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 4 │Contabil - sef │ 40% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 5 │Sef sector │ 40% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 6 │Sef serviciu │ 30% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 7 │Sef birou │ 25% │└────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘___________*) Indemnizatia de conducere pentru functia de director se aplică şi sefului de sector de la Consiliul Legislativ.D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexa beneficiaza şi de sporurile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare.  +  Anexa IIAparatul propriu al ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurari Sociale, al Inspecţiei Muncii, al Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate şi al Agentiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de MuncăA. Salarii de baza pentru inalti functionari publici────────────────────────────────────────────────────┌─────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────┐│Nr. │ Functia publică │ Salariul de baza *) ││crt. │ │ - lei - │├─────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 1 │Secretar general │ 30.299.000 │├─────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 2 │Secretar general adjunct │ 26.663.000 │├─────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 3 │Comisar general │ 23.806.000 │└─────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────┘__________*) Cuprinde şi indemnizatia de conducere.B. Salarii de baza pentru functii publice de execuţie──────────────────────────────────────────────────────┌──┬────────────────────┬───────┬─────────────┬──────────────┬────────────────┐│Nr│ Functia publică │ Clasa │ Gradul │ Treapta de │Salariul de baza││c │ │ │ profesional│ salarizare │ - lei - ││r │ │ │ │ │ ││t │ │ │ │ │ │├──┼────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┤│1 │Consilier, expert, │ │ │ │ ││ │inspector, consilier│ │ │ │ ││ │juridic │ I │ Superior │ 1 │ 14.050.000 │├──┼────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Superior │ 2 │ 12.283.000 │├──┼────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Superior │ 3 │ 11.126.000 │├──┼────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Principal│ 1 │ 9.975.000 │├──┼────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Principal│ 2 │ 8.964.000 │├──┼────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Principal│ 3 │ 8.293.000 │├──┼────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Asistent │ 1 │ 7.465.000 │├──┼────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Asistent │ 2 │ 6.967.000 │├──┼────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Asistent │ 3 │ 6.470.000 │├──┼────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Debutant │ - │ 4.775.000 │└──┴────────────────────┴───────┴─────────────┴──────────────┴────────────────┘┌──┬───────────────────┬────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────┐│2 │Auditor │ I*) │ Superior │ 1 │ 19.646.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I*) │ Superior │ 2 │ 15.558.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I*) │ Superior │ 3 │ 12.715.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I │ Principal│ 1 │ 11.299.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I │ Principal│ 2 │ 8.971.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I │ Principal│ 3 │ 8.224.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I │ Asistent │ 1 │ 7.465.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I │ Asistent │ 2 │ 6.858.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I │ Asistent │ 3 │ 6.470.000 │└──┴───────────────────┴────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────┘┌──┬───────────────────┬────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────┐│3 │Referent de │ │ │ │ ││ │specialitate │ II │ Superior │ 1 │ 11.385.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ II │ Superior │ 2 │ 9.246.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ II │ Superior │ 3 │ 8.308.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ II │ Principal│ 1 │ 7.686.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ II │ Principal│ 2 │ 7.503.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ II │ Principal│ 3 │ 5.704.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ II │ Asistent │ 1 │ 4.767.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ II │ Asistent │ 2 │ 4.553.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ II │ Asistent │ 3 │ 4.306.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ II │ Debutant │ - │ 4.151.000 │└──┴───────────────────┴────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────┘┌──┬───────────────────┬────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────┐│4 │Referent │ III │ Superior │ 1 │ 7.433.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ III │ Superior │ 2 │ 6.423.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ III │ Superior │ 3 │ 5.738.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ III │ Principal│ 1 │ 5.105.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ III │ Principal│ 2 │ 4.804.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ III │ Principal│ 3 │ 4.645.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ III │ Asistent │ 1 │ 4.485.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ III │ Asistent │ 2 │ 4.378.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ III │ Asistent │ 3 │ 4.221.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ III │ Debutant │ - │ 4.065.000 │└──┴───────────────────┴────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────┘┌──┬───────────────────┬────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────┐│5 │Comisar │ I │ Superior │ 1 │ 14.050.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I │ Superior │ 2 │ 12.283.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I │ Superior │ 3 │ 11.126.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I │ Principal│ 1 │ 9.975.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ I │ Debutant │ - │ 4.775.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ II │ Superior │ 1 │ 10.312.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ II │ Superior │ 2 │ 9.245.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ II │ Superior │ 3 │ 8.308.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ II │ Principal│ 1 │ 7.686.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ II │ Debutant │ - │ 4.151.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ III │ Superior │ 1 │ 7.259.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ III │ Superior │ 2 │ 6.423.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ III │ Superior │ 3 │ 5.451.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ III │ Principal│ 1 │ 5.105.000 │├──┼───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │ III │ Debutant │ - │ 4.065.000 │└──┴───────────────────┴────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────┘___________*) Se utilizeaza şi pentru salarizarea controlorilor delegaţi ai Ministerului Finanţelor Publice la care salariile de baza sunt mai mari cu 20%.C. Indemnizatii de conducere────────────────────────────┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│Nr. │ Functia publică │ Indemnizatia de conducere ││crt.│ │ în procente din salariul ││ │ │ de baza │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 1 │Director general │ 55% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 2 │Inspector de stat sef │ 55% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 3 │Inspector general de stat │ 55% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 4 │Director general adjunct │ 50% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 5 │Inspector de stat sef adjunct │ 50% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 6 │Inspector general de stat adjunct │ 50% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 7 │Comisar general adjunct │ 50% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 8 │Director │ 50% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 9 │Inspector-sef │ 50% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 10 │Director adjunct │ 40% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 11 │Inspector-sef adjunct │ 40% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 12 │Contabil sef │ 40% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 13 │Sef sector │ 40% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 14 │Comisar sef divizie │ 50% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 15 │Sef serviciu │ 30% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 16 │Sef birou │ 25% │└────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexa beneficiaza şi de sporurile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare.NOTĂ:1 Salariile de baza ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% faţă de salariile prevăzute la punctele 1,3 şi 4 ale lit.B din prezenta anexa.2 Personalul vamal, echivalat potrivit Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiaza şi de sporurile şi alte drepturi specifice reglementate prin Statutul personalului vamal şi alte dispozitii legale în vigoare  +  Anexa IIIAparatul propriu al prefecturilor, al instituţiilor subordonate autorităţilor sau instituţiilor publice centrale, ale serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate din uni tatile administrativ-teritoriale, al inspectoratelor teritoriale de muncă, al caselor de asigurări de sănătate judetene şi a municipiului Bucureşti, al Casei de Asigurari de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autorităţii Judeca toresti, al Casei de Asigurari de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, al caselor judetene de pensii şi a municipiului Bucureşti, al agentiilor judetene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului Bucureşti, precum şi din aparatul propriu al consiliilor judetene şi al Consiliului General al municipiului BucureştiA. Salarii de baza pentru inalti functionari publici şi functii publice de conducere┌─────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────┐│Nr. │ Functia publică │ Salariul de baza *) ││crt. │ │ - lei - │├─────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 1 │Secretar general al Prefecturii │ ││ │Municipiului Bucureşti │ 29.330.000 │├─────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 2 │Secretar general al prefecturii: │ ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ │- categoria I │ 27.930.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ │- categoria II │ 27.600.000 │├─────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 3 │Secretar general al municipiului │ ││ │Bucureşti │ 29.330.000 │├─────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 4 │Sef departament în aparatul │ ││ │propriu al Consiliului General al│ ││ │Municipiului Bucureşti │ 14.267.000 │├─────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 5 │Secretar general al judeţului: │ │├─────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ │- categoria I │ 27.930.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ │- categoria II │ 27.600.000 │└─────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────┘________*) Cuprinde şi indemnizatia de conducere.B. Salarii de baza pentru functii publice de execuţie┌──┬────────────────────┬────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────┐│Nr│ Functia publică │ Clasa │ Gradul │Treapta de │Salariul de baza││c │ │ │ profesional │ salarizare │ - lei - ││r │ │ │ │ │ ││t │ │ │ │ │ │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ 1│Consilier, expert, │ │ │ │ ││ │inspector, consilier│ │ │ │ ││ │Juridic │ I │ Superior │ 1 │ 13.158.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Superior │ 2 │ 11.784.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Superior │ 3 │ 10.675.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Principal │ 1 │ 9.569.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Principal │ 2 │ 8.599.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Principal │ 3 │ 7.957.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Asistent │ 1 │ 7.162.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Asistent │ 2 │ 6.685.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Asistent │ 3 │ 6.208.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Debutant │ - │ 4.775.000 │└──┴────────────────────┴────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────┘┌──┬────────────────────┬────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────┐│2 │Auditor │ I │ Superior │ 1 │ 13.158.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Superior │ 2 │ 11.784.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Superior │ 3 │ 10.675.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Principal │ 1 │ 9.569.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Principal │ 2 │ 8.599.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Principal │ 3 │ 7.957.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Asistent │ 1 │ 7.162.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Asistent │ 2 │ 6.685.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Asistent │ 3 │ 6.208.000 │└──┴────────────────────┴────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────┘┌──┬────────────────────┬────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────┐│3 │Referent de │ │ │ │ ││ │specialitate │ II │ Superior │ 1 │ 11.289.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ II │ Superior │ 2 │ 9.170.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ II │ Superior │ 3 │ 8.238.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ II │ Principal │ 1 │ 7.623.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ II │ Principal │ 2 │ 7.440.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ II │ Principal │ 3 │ 5.657.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ II │ Asistent │ 1 │ 4.727.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ II │ Asistent │ 2 │ 4.515.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ II │ Asistent │ 3 │ 4.270.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ II │ Debutant │ - │ 4.151.000 │└──┴────────────────────┴────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────┘┌──┬────────────────────┬────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────┐│ 4│Referent │ III │ Superior │ 1 │ 7.201.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ III │ Superior │ 2 │ 6.223.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ III │ Superior │ 3 │ 5.451.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ III │ Principal │ 1 │ 5.105.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ III │ Principal │ 2 │ 4.767.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ III │ Principal │ 3 │ 4.608.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ III │ Asistent │ 1 │ 4.450.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ III │ Asistent │ 2 │ 4.369.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ III │ Asistent │ 3 │ 4.211.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ III │ Debutant │ - │ 4.065.000 │└──┴────────────────────┴────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────┘┌──┬────────────────────┬────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────┐│5 │Comisar │ I │ Superior │ 1 │ 13.158.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Superior │ 2 │ 11.784.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Superior │ 3 │ 10.675.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Principal │ 1 │ 9.569.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Debutant │ - │ 4.775.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ II │ Superior │ 1 │ 10.312.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ II │ Superior │ 2 │ 9.167.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ II │ Superior │ 3 │ 8.238.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ II │ Principal │ 1 │ 7.623.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ II │ Debutant │ - │ 4.151.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ III │ Superior │ 1 │ 7.201.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ III │ Superior │ 2 │ 6.372.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ III │ Superior │ 3 │ 5.451.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ III │ Principal │ 1 │ 5.105.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ III │ Debutant │ - │ 4.065.000 │└──┴────────────────────┴────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────┘C. Indemnizatii de conducere┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│Nr. │ Functia publică │ Indemnizatia de conducere ││crt.│ │ în procente din salariul ││ │ │ de baza │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 1 │Arhitect sef*) │ 55% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 2 │Inspector-sef, arhitect sef- primaria │ 55% ││ │municipiului Bucureşti │ │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 3 │Arhitect sef adjunct **) │ 50% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 4 │Inspector-sef adjunct │ 50% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 5 │Director executiv │ 50% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 6 │Director executiv adjunct │ 40% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 7 │Contabil sef │ 40% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 8 │Comisar sef secţie │ 50% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 9 │Comisar sef adjunct │ 40% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│10 │Comisar sef secţie divizie │ 30% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│11 │Sef serviciu, sef administratie │ ││ │financiară 30% │ ││ │- nivel oras ***) │ │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│12 │Sef birou, sef administratie financiară│ 25% ││ │nivel comuna │ │└────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘_________*) Se utilizeaza la nivel de judet, la Primaria Municipiului Bucureşti.**) Se utilizeaza numai la Primaria Municipiului Bucureşti.***) Pentru functia de sef administratie financiară de la nivelul sectoarelor Municipiului Bucureşti, indemnizatia de conducere este de 50%D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexa beneficiaza şi de sporurile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare.NOTĂ:1. Salariile de baza ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% faţă de salariile prevăzute la punctele 1,3 şi 4 ale lit. B din prezenta anexa.2. Personalul vamal, echivalat potrivit Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiaza şi de sporurile şi alte drepturi specifice reglementate prin Statutul personalului vamal şi alte dispozitii legale în vigoare (personalul vamal care desfăşoară activităţi de control în cala de marfuri a navelor şi aeronavelor, compartimentele de marfuri şi bagaje ale mijloacelor de transport auto şi de cale ferata, precum şi în mesagerii la coletele postale şi la bagajele introduse sau scoase din tara, beneficiaza de sporul pentru condiţii deosebite)3. Personalul de execuţie din trezorerii beneficiaza de un spor pentru condiţii deosebite de muncă de 10% din salariul de baza.  +  Anexa IVAparatul propriu al consiliilor locale şi al instituţiilor din subordinea consiliilor judetene sau consiliilor localeA. Salarii de baza pentru functii publice de conducere┌─────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ Functia publică │ Salariul de baza *) ││crt. │ │ - lei - │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 1 │Secretar al unităţilor │ ││ │administrativ-teritoriale: │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │- municipii: │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ - cu peste 320.000 locuitori **) │ 25.697.000 ││ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ - categoria I │ 23.201.000 ││ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ - categoria II │ 21.072.000 ││ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ - categoria III │ 19.089.000 ││ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │- oraşe: │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ - categoria I │ 17.078.000 ││ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ - categoriali │ 16.337.000 ││ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ - categorialii │ 15.955.000 ││ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │- comune: │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ - cu peste 15.000 locuitori │ 12.482.000 ││ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ - categoria I (între 7.001-15.000 locuitori) │ 11.470.000 ││ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ - categoria II (între 3.001-7.000 locuitori) │ 11.117.000 ││ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ - categoria III (până la 3.000 locuitori) │ 10.812.000 │└─────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘__________*) Cuprinde şi indemnizatia de conducere.**) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti.NOTĂ:1. Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor şi oraşelor, se face prin hotărâre a Guvernului.2. În cazul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care în mod excepţional, potrivit legii, are studii medii salariul de baza prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă se diminueaza cu 10%.B. Salarii de baza pentru functii publice de execuţie┌──┬────────────────────┬────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────┐│Nr│ Functia publică │ Clasa │ Gradul │Treapta de │Salariul de baza││c │ │ │ profesional │ salarizare │ - lei - ││r │ │ │ │ │ ││t │ │ │ │ │ │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ 1│Consilier, expert, │ │ │ │ ││ │inspector, consilier│ │ │ │ ││ │juridic │ I │ Superior │ 1 │ 11.112.000* │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Superior │ 2 │ 9.823.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Superior │ 3 │ 8.536.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Principal │ 1 │ 7.608.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Principal │ 2 │ 6.746.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Principal │ 3 │ 6.252.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Asistent │ 1 │ 5.922.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Asistent │ 2 │ 5.595.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Asistent │ 3 │ 5.101.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Debutant │ - │ 4.775.000 │└──┴────────────────────┴────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────┘________* Nu se aplică la comunele de categoria III┌──┬────────────────────┬────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────┐│Nr│ Functia publică │ Clasa │ Gradul │Treapta de │Salariul de baza││c │ │ │ profesional │ salarizare │ - lei - ││r │ │ │ │ │ ││t │ │ │ │ │ │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ 2│Auditor │ I │ Superior │ 1 │ 11.112.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Superior │ 2 │ 9.823.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Superior │ 3 │ 8.536.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Principal │ 1 │ 7.608.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Principal │ 2 │ 6.746.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Principal │ 3 │ 6.252.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Asistent │ 1 │ 5.922.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Asistent │ 2 │ 5.595.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ I │ Asistent │ 3 │ 5.101.000 │└──┴────────────────────┴────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────┘┌──┬────────────────────┬────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────┐│ 3│Referent de │ │ │ │ ││ │specialitate │ II │ Superior │ 1 │ 7.084.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ II │ Superior │ 2 │ 6.120.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ II │ Superior │ 3 │ 5.518.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ II │ Principal │ 1 │ 5.272.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ II │ Principal │ 2 │ 5.038.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ II │ Principal │ 3 │ 4.884.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ II │ Asistent │ 1 │ 4.651.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ II │ Asistent │ 2 │ 4.497.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ II │ Asistent │ 3 │ 4.342.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ II │ Debutant │ - │ 4.151.000 │└──┴────────────────────┴────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────┘┌──┬────────────────────┬────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────┐│ 4│Referent │ III │ Superior │ 1 │ 6.560.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ III │ Superior │ 2 │ 6.072.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ III │ Superior │ 3 │ 5.496.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ III │ Principal │ 1 │ 5.063.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ III │ Principal │ 2 │ 4.884.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ III │ Principal │ 3 │ 4.651.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ III │ Asistent │ 1 │ 4.497.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ III │ Asistent │ 2 │ 4.342.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ III │ Asistent │ 3 │ 4.187.000 │├──┼────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ III │ Debutant │ - │ 4.065.000 │└──┴────────────────────┴────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────┘C. Indemnizatii de conducere┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│Nr. │ Functia publică │ Indemnizatia de conducere ││crt.│ │ în procente din salariul ││ │ │ de baza │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 1 │Arhitect sef *) │ 55% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 2 │Director executiv │ 50% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 3 │Director executiv adjunct │ 40% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 4 │Contabil - sef │ 40% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 5 │Sef serviciu, arhitect sef **) │ 30% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 6 │Sef birou │ 25% │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 7 │Persoana cu responsabilitate în │ ││ │domeniul urbanismului şi amenajarii │ 15% ││ │teritoriului şi al autorizarii │ ││ │executarii │ ││ │lucrărilor de constructii ***) │ │└────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘__________*) Se utilizeaza la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, al judeţelor şi al municipiilor.**) Se utilizeaza la oraşe.***) Se utilizeaza la comune.D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexa beneficiaza şi de sporurile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare.___________________