LEGE nr. 167 din 9 iunie 2005privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 17 iunie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 (Acord), în valoare de 120 milioane dolari S.U.A.  +  Articolul 2 (1) Implementarea Acordului se va realiza de Ministerul Economiei şi Comerţului (M.E.C.) prin cele două unităţi de management al proiectului (U.M.P.), înfiinţate la nivelul entităţilor cu responsabilităţi în derularea împrumutului, beneficiare de sume din împrumut, şi anume:Grupul pentru Coordonarea Programului de închidere şi Ecologizare a Minelor (Grupul) şi, respectiv, Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere (Agenţia), care va colabora cu Fondul Român de Dezvoltare Socială (Fondul). (2) Ministrul economiei şi comerţului este coordonatorul Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică (Proiect). (3) U.M.P. constituită în cadrul Grupului centralizează rapoartele financiare pentru întregul Proiect. (4) Ministerul Finanţelor Publice (M.F.P.) va încheia un acord de împrumut subsidiar cu M.E.C. şi cu entităţile enumerate la alin. (1), prin care se vor delega acestora întreaga autoritate şi responsabilitate în realizarea activităţilor Proiectului, precum şi în utilizarea sumelor din împrumut. (5) Raportul dintre Agenţie şi Fond, responsabilitatea Fondului în derularea Schemei de dezvoltare socială a comunităţilor miniere (Schema), precum şi mecanismul de disponibilizare gratuită a sumelor solicitate de Fond, atât pentru Schemă, cât şi pentru asigurarea asistenţei tehnice, pregătirii şi acoperirii cheltuielilor operaţionale aferente Fondului şi activităţilor desfăşurate de acesta legate de Schemă, vor fi reglementate prin acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (4). Sumele disponibilizate gratuit Fondului din împrumutul acordat de Bancă vor fi cuprinse în bugetul M.E.C. la capitolul 66.14 "Industrie", titlul 38 "Transferuri".  +  Articolul 3 (1) Contribuţia României la finanţarea tuturor activităţilor Proiectului, inclusiv a celor desfăşurate de Fond, va fi suportată de la bugetul de stat prin bugetul M.E.C. Contribuţia aferentă activităţilor Fondului va fi cuprinsă la capitolul 66.01 "Industrie", titlul 38 "Transferuri" în cadrul bugetului M.E.C. (2) Plata serviciului datoriei publice externe, aferentă împrumutului, va fi asigurată din sume cuprinse în bugetul de stat, prin bugetul M.E.C. (3) Prin derogare de la prevederile art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, autoturismele achiziţionate din fondurile Proiectului vor fi utilizate pentru activităţile specifice cerute de management şi de implementarea acestuia, în limita cheltuielilor prevăzute cu acest scop în Proiect.  +  Articolul 4Se autorizează M.E.C., prin cele două U.M.P., ca din conturile speciale deschise la o bancă comercială românească să efectueze plăţi în valută persoanelor fizice şi juridice rezidente, pentru furnizarea de bunuri, de lucrări şi de servicii necesare Proiectului, pe baza contractelor încheiate în condiţiile prevederilor Acordului.  +  Articolul 5 (1) Se autorizează Guvernul României, prin M.F.P., ca, de comun acord cu Banca, să introducă pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile de derulare a Acordului, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc realocări de fonduri, modificări în structura împrumutului pe componente, modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natură să sporească obligaţiile financiare ale României faţă de Bancă sau să determine noi condiţionalităţi economice faţă de cele convenite iniţial între părţi. (2) Amendamentele la Acord, convenite cu Banca potrivit alin. (1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEp. PREŞEDINTELE SENATULUI,GEORGE SABIN CUTAŞBucureşti, 9 iunie 2005.Nr. 167.ACORD 28/01/2005