ACORD DE ÎMPRUMUT din 28 ianuarie 2005(Proiectul de restructurare a transporturilor) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iunie 2005  Numărul împrumutului: 4757 ROAcord din data de 28 ianuarie 2005 între România (Împrumutatul) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca)(A) Împrumutatul, considerând satisfăcătoare fezabilitatea şi prioritatea Proiectului descris în anexa nr. 2 la prezentul acord, a solicitat Băncii asistenţă pentru finanţarea Proiectului.(B) Partea A din Proiect va fi implementată de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CNADNR), partea B din Proiect va fi implementată de Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. (CFR), iar partea C va fi implementată de Societatea Comercială "Metrorex" - S.A. (Metrorex), toate cu sprijinul Împrumutatului, acţionând prin Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (MTCT), şi, ca parte a acestei asistenţe, Împrumutatul va pune la dispoziţia CNADNR, CFR şi Metrorex părţi din sumele împrumutului prevăzute la art. II al prezentului acord (împrumutul), disponibile precum este stabilit în prezentul acord.Având în vedere că Banca a fost de acord, pe baza, inter alia, a celor de mai sus, să prelungească termenul împrumutului acordat Împrumutatului, în termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul acord, în acordul încheiat la aceeaşi dată între Bancă şi CNADNR (Acordul de proiect cu CNADNR), în acordul încheiat la aceeaşi dată între Bancă şi CFR (Acordul de proiect cu CFR) şi în acordul încheiat la aceeaşi dată între Bancă şi Metrorex (Acordul de proiect cu Metrorex),părţile la prezentul acord convin după cum urmează:  +  Articolul ICondiţii generale; definiţiiSecţiunea 1.01."Condiţiile generale aplicabile acordurilor de împrumut şi de garanţie pentru împrumuturile într-o singură valută" ale Băncii, datate 30 mai 1995 (cu modificările din data de 1 mai 2004) (Condiţiile generale), constituie parte integrantă a prezentului acord.Secţiunea 1.02.Dacă din context nu reiese altfel, termenii definiţi în Condiţiile generale şi în preambulul la prezentul acord au semnificaţiile prezentate acolo, iar următorii termeni suplimentari au semnificaţiile de mai jos: a) CFR Călători înseamnă compania responsabilă cu asigurarea serviciilor feroviare de călători pe teritoriul Împrumutatului sau orice succesor al acestuia; b) CFR Marfă înseamnă compania responsabilă cu asigurarea serviciilor feroviare de marfă pe teritoriul Împrumutatului sau orice succesor al acestuia; c) Acord de proiect cu CFR înseamnă acordul încheiat între Bancă şi CFR, având aceeaşi dată cu a prezentului acord, după cum acesta poate fi modificat periodic; această formulare include tot ceea ce s-a convenit în plus faţă de Acordul de proiect cu CFR; d) Acord de împrumut subsidiar cu CFR înseamnă acordul care se va încheia între Împrumutat, MTCT şi CFR, în conformitate cu secţiunea 3.02 b) din prezentul acord, după cum acesta poate fi modificat periodic; această formulare include tot ceea ce s-a convenit în plus faţă de Acordul de împrumut subsidiar cu CFR; e) planurile de management al mediului înconjurător înseamnă planurile, satisfăcătoare pentru Bancă, elaborate şi adoptate de Împrumutat în perioada mai - august 2004, care descriu măsurile de instituţionalizare, monitorizare şi diminuare a impactului asupra mediului pentru scopul Proiectului; f) raportul de monitorizare financiară sau RMF înseamnă orice raport elaborat în conformitate cu secţiunea 4.02 din prezentul acord, secţiunea 4.02 din Acordul de proiect cu CNADNR, secţiunea 4.02 din Acordul de proiect cu CFR şi secţiunea 4.02 din Acordul de proiect cu Metrorex; g) cadrul juridic pentru achiziţionarea de terenuri înseamnă legile şi procedurile administrative adoptate de Împrumutat, care descriu procedurile şi compensările corespunzătoare situaţiilor de strămutare sau de pierdere a veniturilor, cu care s-ar putea confrunta persoanele fizice sau persoanele juridice ca urmare a achiziţionării terenurilor în scop public, inclusiv pentru implementarea Proiectului; h) Acord de proiect cu Metrorex înseamnă acordul încheiat între Bancă şi Metrorex, având aceeaşi dată cu a prezentului acord, după cum acesta poate fi modificat periodic; această formulare include tot ceea ce s-a convenit în plus faţă de Acordul de proiect cu Metrorex; i) Acord de împrumut subsidiar cu Metrorex înseamnă acordul care urmează să se încheie între Împrumutat, MTCT şi Metrorex, în conformitate cu secţiunea 3.02 c) din prezentul acord, după cum acesta poate fi modificat periodic; această formulare include tot ceea ce s-a convenit în plus faţă de Acordul de împrumut subsidiar cu Metrorex; j) contract de activitate înseamnă contractele încheiate între operatorul autorizat de transport feroviar de călători şi MTCT, aprobate de Guvern, în baza art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 (cu modificările ulterioare); un astfel de contract de activitate include, inter alia, lista serviciilor sociale ce urmează a fi prestate de respectivul operator de transport feroviar de călători, precum şi suma care va fi transferată acestuia de către Împrumutat, sub formă de compensaţii pentru servicii publice; k) Plan de achiziţii înseamnă Planul de achiziţii pentru Proiect din data de 7 octombrie 2004, care acoperă iniţial o perioadă de 18 luni (sau mai mult) din implementarea Proiectului şi care va fi actualizat periodic, în conformitate cu prevederile secţiunii 3.04 din prezentul acord, astfel încât să acopere perioada ulterioară celor 18 luni (sau mai mult) ale implementării Proiectului; l) Acord de proiect cu CNADNR înseamnă acordul încheiat între Bancă şi CNADNR, având aceeaşi dată cu a prezentului acord, după cum acesta poate fi modificat periodic; această formulare include tot ceea ce s-a convenit în plus faţă de Acordul de proiect cu CNADNR; m) Acord de împrumut subsidiar cu CNADNR înseamnă acordul care urmează să se încheie între Împrumutat, MTCT şi CNADNR, în conformitate cu secţiunea 3.02 a) din prezentul acord, după cum acesta poate fi modificat periodic; această formulare include tot ceea ce s-a convenit în plus faţă de Acordul de împrumut subsidiar cu CNADNR; n) conturile speciale înseamnă conturile la care se face referire în secţiunea 2.02 b) din prezentul acord.Secţiunea 1.03.Orice referire în Condiţiile generale sau în prezentul acord la entitatea de implementare a Proiectului va fi considerată drept o referire la CNADNR, CFR sau Metrorex, după caz.  +  Articolul IIÎmprumutulSecţiunea 2.01.Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, în termenii şi în condiţiile prevăzute sau la care se face referire în prezentul acord, o sumă egală cu două sute douăzeci şi cinci milioane USD (225.000.000 $).Secţiunea 2.02. a) Suma împrumutului poate fi trasă din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la prezentul acord, pentru cheltuieli efectuate (sau, dacă Banca va fi de acord astfel, care urmează a fi efectuate) privind costul rezonabil al bunurilor şi serviciilor necesare pentru Proiect şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului. b) Împrumutatul, prin CNADNR, CFR şi Metrorex, poate deschide şi menţine în USD, pentru scopurile oricăreia dintre părţile A, B sau C ale Proiectului, un cont special de depuneri, separat, la o bancă comercială, în termeni şi în condiţii satisfăcătoare pentru Bancă, incluzând protecţia adecvată împotriva compensării, confiscării şi sechestrului. Depunerile în şi plăţile din contul special vor fi efectuate în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la prezentul acord.Secţiunea 2.03.Data ultimei trageri va fi 31 iulie 2009 sau acea dată ulterioară pe care Banca o va stabili. Banca va notifica cu promptitudine Împrumutatului această dată ulterioară.Secţiunea 2.04.Împrumutatul va plăti Băncii un comision perceput anticipat, în valoare egală cu un procent (1,00%) din valoarea împrumutului, acesta fiind subiect al oricărei reduceri după cum poate stabili Banca la un moment dat. Acest comision va fi plătibil nu mai târziu de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului acord.Secţiunea 2.05.Împrumutatul va plăti Băncii un comision de angajament, în valoare de trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1,00%), anual, aplicat la valoarea capitalului împrumutului netrasă la un anumit moment.Secţiunea 2.06. a) Împrumutatul va plăti dobânda aferentă valorii capitalului împrumutului, trasă şi nerambursată la un anumit moment, la o rată egală, pentru fiecare perioadă de dobândă, cu rata dobânzii cu bază LIBOR plus marja totală LIBOR. b) Pentru scopurile acestei secţiuni:(i) perioada de dobândă înseamnă perioada iniţială de la data prezentului acord inclusiv până la prima dată de plată a dobânzii exclusiv, care survine după aceasta, iar după perioada iniţială, fiecare perioadă de la o dată de plată a dobânzii inclusiv până la data de plată a dobânzii imediat următoare exclusiv;(îi) data de plată a dobânzii înseamnă fiecare dată specificată în secţiunea 2.07 din prezentul acord;(iii) rata dobânzii cu bază LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă, rata oferită pe piaţa interbancară londoneză la depozitele în USD pe 6 luni, valabilă în prima zi a unei astfel de perioade de dobândă (sau, în cazul perioadei iniţiale de dobândă, valabilă pentru data de plată a dobânzii, care survine în sau care precedă imediat prima zi a unei astfel de perioade de dobândă), după cum a fost determinată în mod rezonabil de către Bancă şi exprimată ca procent pe an;(iv) marja totală LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă: (A) trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1,00%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderată, pentru o astfel de perioadă de dobândă, sub (sau peste) ratele oferite pe piaţa interbancară londoneză sau alte rate de referinţă la depozitele pe 6 luni, cu privire la împrumuturile contractate de Bancă şi nerambursate sau părţi din acestea, alocate de Bancă pentru finanţarea împrumuturilor într-o singură valută sau a unor părţi din acestea, acordate de ea, care includ împrumutul; după cum a fost determinată în mod rezonabil de Bancă şi exprimată ca procent pe an. c) Banca va înştiinţa Împrumutatul despre rata dobânzii cu bază LIBOR şi despre marja totală LIBOR pentru fiecare perioadă de dobândă, cu promptitudine, după determinarea acestora. d) Ori de câte ori, ca urmare a schimbărilor din practica pieţei care influenţează determinarea ratelor de dobândă la care se face referire în prezenta secţiune 2.06, Banca stabileşte că este în interesul împrumutaţilor săi, luaţi în ansamblu, ca şi al Băncii să aplice o bază pentru determinarea ratelor de dobândă aplicabile împrumutului, alta decât cea prevăzută în secţiunea menţionată, Banca poate modifica baza pentru determinarea ratelor de dobândă aplicabile împrumutului, prin notificarea Împrumutatului despre noua bază cu cel puţin 6 luni înainte. Noua bază va deveni efectivă la expirarea perioadei de notificare, cu excepţia cazului în care Împrumutatul înştiinţează Banca, în timpul perioadei menţionate, despre obiecţiile sale la aceasta, caz în care modificarea respectivă nu se va aplica împrumutului.Secţiunea 2.07.Dobânda şi alte speze vor fi plătibile cumulat din urmă, semestrial, la fiecare dată de 15 aprilie şi 15 octombrie în fiecare an.Secţiunea 2.08.Împrumutatul va rambursa suma capitalului împrumutului, în conformitate cu graficul de rambursare prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul acord.  +  Articolul IIIExecutarea ProiectuluiSecţiunea 3.01.Împrumutatul se obligă să îndeplinească obiectivele Proiectului şi în acest scop, fără limitare sau restricţie asupra altor obligaţii ale sale în cadrul prezentului acord: a) va determina CNADNR, CFR şi Metrorex să-şi îndeplinească obligaţiile, potrivit prevederilor acordurilor de proiect cu CNADNR, CFR şi cu Metrorex, aşa cum au fost stabilite; b) va acţiona sau va determina să fie întreprinse toate acţiunile relevante, inclusiv prevederea de fonduri, spaţii, servicii şi alte resurse necesare sau corespunzătoare, pentru a permite CNADNR, CFR şi Metrorex să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin acordurile de proiect cu CNADNR, CFR şi cu Metrorex, şi nu va întreprinde sau permite să fie întreprinse acţiuni care ar putea împiedica sau interveni în îndeplinirea obligaţiilor.Secţiunea 3.02.Fără a se limita prevederile secţiunii 3.01 din prezentul acord: a) pentru scopurile părţii A a Proiectului, Împrumutatul va subîmprumuta către CNADNR părţi din sumele împrumutului alocate periodic pentru categoriile (1), (2) a), (3) a) şi (4) a) din tabelul de la pct. 1 al anexei nr. 1 la prezentul acord, în sumă echivalentă de până la 149.000.000 USD (împrumut subsidiar cu CNADNR), în cadrul unui acord de împrumut subsidiar care urmează a se încheia între Împrumutat, MTCT şi CNADNR (Acordul de împrumut subsidiar cu CNADNR), potrivit termenilor şi condiţiilor ce vor fi fost aprobate de Bancă şi care vor include în principal următorii termeni: (i) capitalul împrumutului subsidiar cu CNADNR se va rambursa în lei, în sume echivalente (determinate la acea dată sau la datele respective de rambursare, potrivit anexei nr. 3 la prezentul acord) cu sumele trase din contul împrumutului sau plătite din contul special pentru partea A a Proiectului în contul bunurilor şi serviciilor pentru partea A a Proiectului şi finanţate din sumele împrumutului; (îi) suma capitalului împrumutului subsidiar cu CNADNR se va rambursa într-o perioadă de maximum 17 ani, care include o perioadă de graţie nu mai mare de 5 ani; şi (iii) CNADNR va plăti dobânda şi alte costuri aferente capitalului împrumutului subsidiar la o rată egală cu rata aplicabilă împrumutului, în conformitate cu prevederile secţiunii 2.06 din prezentul acord. b) Pentru scopurile părţii B a Proiectului, Împrumutatul va subîmprumuta CFR părţi din sumele împrumutului alocate la anumite momente pentru categoriile (2) b), (3) b) şi (4) b) din tabelul de la pct. 1 al anexei nr. 1 la prezentul acord, în sumă echivalentă de până la 75.000.000 USD (împrumut subsidiar cu CFR), în cadrul unui acord de împrumut subsidiar (Acordul de împrumut subsidiar cu CFR) care urmează a se încheia între Împrumutat, MTCT şi CFR, potrivit termenilor şi condiţiilor ce vor fi fost aprobate de Bancă. c) Pentru scopurile părţii C a Proiectului, Împrumutatul va subîmprumuta Metrorex părţi din sumele împrumutului alocate la anumite momente pentru categoria (3) c) din tabelul de la pct. 1 al anexei nr. 1 la prezentul acord, în sumă echivalentă de până la 1.000.000 USD (împrumut subsidiar cu Metrorex), în cadrul unui acord de împrumut subsidiar (Acordul de împrumut subsidiar cu Metrorex) care urmează a se încheia între Împrumutat, MTCT şi Metrorex, potrivit termenilor şi condiţiilor ce vor fi fost aprobate de Bancă. d) Împrumutatul îşi va exercita drepturile în conformitate cu Acordul de împrumut subsidiar cu CNADNR, în aşa fel încât să protejeze interesele Împrumutatului şi ale Băncii şi să îndeplinească scopurile împrumutului, şi, cu excepţia cazului în care Banca va conveni altfel, Împrumutatul nu va transfera, modifica, abroga sau renunţa la Acordul de împrumut subsidiar cu CNADNR sau la oricare dintre prevederile acestuia. e) Împrumutatul îşi va exercita drepturile în conformitate cu Acordul de împrumut subsidiar cu CFR, în aşa fel încât să protejeze interesele Împrumutatului şi ale Băncii şi să îndeplinească scopurile împrumutului, şi, cu excepţia cazului în care Banca va conveni altfel, Împrumutatul nu va transfera, modifica, abroga sau renunţa la Acordul de împrumut subsidiar cu CFR sau la oricare dintre prevederile acestuia.Secţiunea 3.03.Fără a se limita prevederile secţiunilor 3.01 şi 3.02 ale prezentului acord şi exceptând cazul când Banca sau Împrumutatul ar conveni altfel, Împrumutatul va determina ca Proiectul să fie implementat în conformitate cu programul stabilit în anexa nr. 5 la prezentul acord.Secţiunea 3.04. a) Cu excepţia cazului în care Banca va conveni altfel, achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor de consultanţă necesare Proiectului şi care urmează a se finanţa din sumele împrumutului va fi guvernată de prevederile din anexa nr. 4 la prezentul acord, deoarece aceste prevederi ar putea fi ulterior elaborate în Planul de achiziţii. b) Împrumutatul, prin agenţiile de implementare a Proiectului, va actualiza Planul de achiziţii în conformitate cu instrucţiunile acceptabile pentru Bancă şi va furniza Băncii astfel de actualizări nu mai târziu de 12 luni de la data Planului de achiziţii precedent, pentru a fi aprobate de Bancă.Secţiunea 3.05.Banca şi Împrumutatul convin prin prezentul acord ca obligaţiile stabilite în secţiunile 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 şi 9.09 din Condiţiile generale (cu privire la asigurare, utilizarea bunurilor şi serviciilor, planuri şi grafice, evidenţe şi rapoarte, întreţinere şi, respectiv, achiziţionarea de terenuri), referitoare la: a) partea A a Proiectului, vor fi îndeplinite de CNADNR conform secţiunii 2.03 a Acordului de proiect cu CNADNR; b) partea B a Proiectului, vor fi realizate de CFR conform secţiunii 2.03 a Acordului de proiect cu CFR; şi c) partea C a Proiectului, vor fi realizate de Metrorex conform secţiunii 2.03 a Acordului de proiect cu CFR.  +  Articolul IVClauze financiare şi alte clauzeSecţiunea 4.01. a) Împrumutatul va asigura sau va determina asigurarea unui sistem de management financiar, incluzând înregistrări şi evidenţe contabile, şi va pregăti situaţiile financiare, toate în conformitate cu standardele de contabilitate acceptabile Băncii, adecvate pentru reflectarea operaţiunilor, resurselor şi cheltuielilor referitoare la Proiect. b) Împrumutatul, prin agenţiile de implementare a Proiectului:(i) va deţine situaţiile financiare la care se face referire în lit. a) din prezenta secţiune pentru fiecare an (sau altă perioadă acceptată de Bancă), auditate în conformitate cu standardele de audit acceptabile pentru Bancă, aplicate în mod consecvent de auditori independenţi, acceptabili Băncii;(îi) va transmite sau va determina să fie transmise Băncii, cât mai curând posibil, dar în orice caz nu mai târziu de 6 luni de la sfârşitul fiecărui an (sau al perioadei acceptate de Bancă): (A) copii autorizate ale situaţiilor financiare menţionate la lit. a) din prezenta secţiune, aferente anului respectiv (sau perioadei acceptate de Bancă), auditate în acest fel; şi (B) un aviz asupra respectivelor situaţii al auditorilor menţionaţi, cu un conţinut şi grad de detaliu satisfăcătoare pentru Bancă; şi(iii) va transmite sau va determina să fie transmise Băncii alte asemenea informaţii referitoare la situaţiile şi conturile menţionate, precum şi la auditul acestora, după cum Banca le poate solicita periodic, în mod rezonabil. c) Pentru toate cheltuielile în legătură cu care s-au efectuat trageri din contul împrumutului pe baza deconturilor de cheltuieli, Împrumutatul, prin CNADNR, CFR şi Metrorex, va trebui:(i) să asigure că toate evidenţele (contracte, comenzi, facturi, note de plată, chitanţe şi alte documente) care reflectă aceste cheltuieli sunt păstrate cel puţin un an după primirea de către Bancă a raportului de audit pentru sau care acoperă anul fiscal în care s-a efectuat ultima tragere din contul împrumutului;(îi) să permită reprezentanţilor Băncii să examineze aceste evidenţe; şi(iii) să asigure că aceste deconturi de cheltuieli sunt incluse în toate auditările pe care Banca le-ar fi putut solicita în conformitate cu lit. b) a prezentei secţiuni.Secţiunea 4.02.Fără limitare sau restricţie asupra prevederilor secţiunii 3.01 din prezentul acord, cu privire la asigurarea fondurilor pentru CFR în vederea implementării Proiectului, Împrumutatul va asigura finanţarea în fiecare an a serviciilor feroviare de călători, în conformitate cu toate contractele de activitate aplicabile.  +  Articolul VClauze asigurătorii pentru BancăSecţiunea 5.01.În conformitate cu secţiunea 6.02 (p) din Condiţiile generale, sunt prezentate următoarele situaţii suplimentare: a) CNADNR, CFR sau Metrorex nu-şi va fi îndeplinit vreuna dintre obligaţiile din Acordul de proiect cu CNADNR, Acordul de proiect cu CFR sau, respectiv, Acordul de proiect cu Metrorex; b) ca rezultat al evenimentelor care au survenit după data prezentului acord va fi apărut o situaţie extraordinară care face improbabilă capacitatea de îndeplinire de către CNADNR, CFR sau Metrorex a obligaţiilor în cadrul acordurilor de proiect încheiate cu CNADNR, CFR sau, respectiv, cu Metrorex; c) Legea nr. 47/2004 a Împrumutatului va fi fost modificată, suspendată, abrogată, revocată sau se va face derogare de la prevederile sale, astfel încât să afecteze material şi nefavorabil capacitatea CNADNR de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Acordul de proiect cu CNADNR; şi d) Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 va fi fost modificată, suspendată, abrogată, revocată sau se va face derogare de la prevederile sale, astfel încât să afecteze material şi nefavorabil capacitatea CFR de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Acordul de proiect cu CFR.Secţiunea 5.02.În conformitate cu secţiunea 7.01 (k) din Condiţiile generale, sunt specificate următoarele situaţii suplimentare: a) una dintre situaţiile menţionate la lit. a) din secţiunea 5.01 a prezentului acord va apărea şi va continua pe o perioadă de 60 de zile după notificarea dată Împrumutatului de Bancă; b) va apărea una dintre situaţiile menţionate la lit. c) sau d) din secţiunea 5.01 a prezentului acord.  +  Articolul VIData intrării în vigoare; reziliereaSecţiunea 6.01.Se specifică următoarele elemente drept condiţii suplimentare de intrare în vigoare a prezentului acord, pentru scopurile secţiunii 12.01(c) din Condiţiile generale: a) Acordul de împrumut subsidiar cu CNADNR a fost executat în numele Împrumutatului, MTCT şi al CNADNR; şi b) Acordul de împrumut subsidiar cu CFR a fost executat în numele Împrumutatului, MTCT şi al CFR; c) planul de afaceri pe 5 ani al CFR, inclusiv cifra de afaceri a companiei, precum şi planul de investiţii pe 5 ani al CNADNR, avizate de consiliile de administraţie ale respectivelor companii, sunt satisfăcătoare pentru Bancă.Secţiunea 6.02.Se specifică următoarele elemente suplimentare, în înţelesul secţiunii 12.02 (c) din Condiţiile generale, care urmează să fie incluse în punctul de vedere ce se va transmite Băncii: a) Acordul de proiect cu CNADNR a fost legal aprobat sau ratificat de către CNADNR şi este obligatoriu din punct de vedere juridic pentru CNADNR, în conformitate cu termenii săi; b) Acordul de proiect cu CFR a fost legal aprobat sau ratificat de către CFR şi este obligatoriu din punct de vedere juridic pentru CFR, în conformitate cu termenii săi; c) Acordul de proiect cu Metrorex a fost legal aprobat sau ratificat de către Metrorex şi este obligatoriu din punct de vedere juridic pentru Metrorex, în conformitate cu termenii săi; d) Acordul de împrumut subsidiar cu CNADNR a fost legal aprobat sau ratificat de către Împrumutat, MTCT şi CNADNR şi este obligatoriu din punct de vedere juridic, în conformitate cu termenii săi; şi e) Acordul de împrumut subsidiar cu CFR a fost legal aprobat sau ratificat de către Împrumutat, MTCT şi CFR şi este obligatoriu din punct de vedere legal pentru Împrumutat, MTCT şi CFR, în conformitate cu termenii săi.Secţiunea 6.03.Data care survine după 150 de zile de la data prezentului acord este specificată aici pentru scopurile secţiunii 12.04 din Condiţiile generale.  +  Articolul VIIReprezentantul Împrumutatului; adreseSecţiunea 7.01.Ministerul Finanţelor Publice al Împrumutatului este desemnat drept reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile secţiunii 11.03 din Condiţiile generale.Secţiunea 7.02.Următoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secţiunii 11.01 din Condiţiile generale:
       
    Pentru Împrumutat:
    Ministerul Finanţelor Publice
    Str. Apolodor nr. 17
    Bucureşti, România
    Telex: 11239
    Fax: 4021 312 6792
    Pentru Bancă:
    Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
    1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433
    Statele Unite ale Americii
    Adresă cablu: Telex:Fax:
    INTBAFRAD 248423 (MCI) sau (202)477-6391
    Washington, D.C. 64145 (MCI)
  Drept care, părţile la prezentul acord, acţionând prin reprezentanţii lor oficial autorizaţi, au dispus ca prezentul acord să fie semnat, în numele lor, în ziua şi anul menţionate mai sus.Pentru România,Ionel Popescu,ministrul finanţelor publice,reprezentant autorizatPentru Banca Internaţională pentru Reconstrucţieşi Dezvoltare,Anand K. Seth,director,reprezentant autorizat
   +  Anexa 1 TRAGEREA SUMELOR ÎMPRUMUTULUI1. Tabelul de mai jos stabileşte categoriile care vor fi finanţate din sumele împrumutului, alocarea sumelor din împrumut pe fiecare categorie şi procentul de cheltuieli pentru elementele care vor fi astfel finanţate din fiecare categorie:
         
    CategoriaSuma alocată din împrumut (exprimată în USD)% din cheltuielile care vor fi finanţate
    (1) Lucrări în cadrul părţii A a Proiectului128.850.000100% din cheltuieli externe, 80% din cheltuieli locale
    (2) Bunuri1.100.000100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli locale (costuri ex-factory) şi 80% din cheltuieli locale pentru alte elemente achiziţionate pe plan local
    a) în cadrul părţii A a Proiectului
    b) în cadrul părţii B a Proiectului66.500.000
    (3) Servicii de consultanţă16.990.00075% pentru persoane fizice şi firme locale; 85% pentru persoane fizice şi firme străine
    a) în cadrul părţii A a Proiectului
    b) în cadrul părţii B a Proiectului7.800.000
    c) în cadrul părţii C a Proiectului1.000.000  
    (4) Instruire60.000100%
    a) în cadrul părţii A a Proiectului
    b) în cadrul părţii B a Proiectului200.000
    (5) Nealocate2.000.000  
    a) pentru partea A a Proiectului
    b) pentru partea B a Proiectului500.000
    TOTAL:225.000.000  
  2. Pentru scopurile prezentei anexe: a) expresia cheltuieli externe înseamnă cheltuieli în moneda unei ţări, alta decât a Împrumutatului, pentru bunuri ori servicii furnizate de pe teritoriul oricărei ţări, alta decât cea a Împrumutatului; b) expresia cheltuieli locale înseamnă cheltuieli în moneda Împrumutatului sau pentru bunuri ori servicii furnizate de pe teritoriul Împrumutatului; c) expresia instruire înseamnă costurile şi cheltuielile aferente Proiectului, asumate ca urmare a călătoriilor de studii, seminariilor, instruirilor şi altor activităţi de pregătire, care nu se regăsesc printre bunurile, construcţiile sau alte servicii furnizate prin contract; va include, de asemenea, costurile de călătorie, cazare şi diurnă pentru reprezentanţii Guvernului şi ai agenţiilor de implementare a Proiectului.3. Fără a prejudicia prevederile pct. 1 de mai sus, nu se vor face trageri în legătură cu: a) plăţi efectuate pentru cheltuieli care au avut loc înainte de data prezentului acord; b) orice categorie din tabelul de la pct. 1 de mai sus, cu excepţia cazului în care Banca a primit plata integrală a comisionului plătit anticipat, la care se face referire în secţiunea 2.04 a prezentului acord; şi c) plăţi efectuate pentru cheltuielile aferente categoriei (3) c), prevăzută la pct. 1 al prezentei anexe, până la primirea de către Bancă a unor dovezi satisfăcătoare potrivit cărora Acordul de împrumut subsidiar cu Metrorex a fost executat în numele Împrumutatului, MTCT şi Metrorex.4. Banca poate solicita ca tragerile din contul împrumutului să fie efectuate pe baza deconturilor de cheltuieli pentru cheltuielile aferente contractelor pentru: a) bunuri al căror cost este mai mic decât echivalentul a 200.000 USD pentru fiecare contract; b) lucrări al căror cost este mai mic decât echivalentul a 2.000.000 USD pentru fiecare contract; c) serviciile consultanţilor independenţi al căror cost este mai mic decât echivalentul a 50.000 USD pentru fiecare contract; d) serviciile firmelor de consultanţă în cadrul contractelor al căror cost este mai mic decât echivalentul a 100.000 USD pentru fiecare contract; şi e) instruire, indiferent de valoare, toate acestea în conformitate cu termenii şi condiţiile pe care Banca le va specifică printr-o notificare adresată Împrumutatului.
   +  Anexa 2 DESCRIEREA PROIECTULUIObiectivele Proiectului sunt: îmbunătăţirea eficienţei căilor ferate şi a subsectoarelor rutiere, reducerea costurilor totale ale transporturilor, îmbunătăţirea siguranţei rutiere şi reducerea impactului negativ al congestionărilor traficului şi poluării în oraşele selectate, precum şi sprijinirea dezvoltării instituţionale a Metrorex.Proiectul cuprinde următoarele părţi, supuse oricăror modificări hotărâte de Împrumutat şi Bancă periodic pentru atingerea obiectivelor:Partea A. Componenta rutieră1. Dezvoltarea instituţională a CNADNR a) Furnizarea de asistenţă tehnică şi de echipamente corespunzătoare în scopul susţinerii dezvoltării instituţionale a CNADNR, constând în: (i) dezvoltarea organizaţională; (îi) revizuirea şi actualizarea clasificării funcţionale şi administrative a reţelei publice rutiere; (iii) dezvoltarea programului şi politicii de mediu ale CNADNR; şi (iv) dezvoltarea serviciilor de date şi capacităţilor analitice în gestionarea rutieră b) Furnizarea de asistenţă tehnică şi de echipamente corespunzătoare pentru dezvoltarea capacităţilor şi metodelor de planificare ale CNADNR, constând în: (i) utilizarea sistemelor de gestionare rutieră pentru a dezvolta un program cu derulare pe 5 ani; şi (îi) dezvoltarea unor planuri şi metode multianuale de întreţinere şi procesele pentru procurarea acestora c) Revizuirea, diagnosticarea şi îmbunătăţirea documentelor standard ale contractului d) Armonizarea şi actualizarea specificăţiilor tehnice, standardelor geometrice şi documentelor CNADNR cu standardele UE e) Realizarea unui studiu privind taxa de utilizare a drumurilor f) Auditarea conturilor Proiectului2. Îmbunătăţirea siguranţei rutiereFurnizarea de lucrări civile care să susţină creşterea siguranţei traficului de tipul "comună lineară" şi eliminarea punctelor negre; activităţi de educare şi informare publică, cum ar fi seminariile; suport tehnic pentru aplicarea bazei de date cuprinzând înregistrările accidentelor rutiere şi implementarea planului-pilot de siguranţă rutieră pentru Comuna Lineară Buşteni3. Construirea şi supervizarea şoselelor de ocolire în oraşele selectateFurnizarea de lucrări şi servicii de consultanţă pentru evitarea congestionărilor, poluării mediului şi reducerea costurilor de călătorie pentru traficul prin oraşele selectate (Bacău, Braşov, Reghin, Mediaş şi Târgu Mureş, cu Adjud şi Râmnicu Sărat ca oraşe suplimentare, în funcţie de fondurile disponibile)4. Reabilitarea podurilorRepararea sau înlocuirea podurilor de primă prioritate selectate în programul Împrumutatului privind investiţiile publice5. InstruireAchiziţionarea de servicii de pregătire profesională şi de alte activităţi de instruire pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului CNADNRPartea B. Componenta feroviară1. Comercializarea industriei feroviare şi cooperarea tehnicăPregătirea în domeniul managementului pentru CFR, pentru a sprijini adoptarea practicilor sectorului comercial/privat; realizarea de studii pentru îmbunătăţirea concentrării asupra pieţei pentru reproiectarea CFR Marfă şi CFR Călători în ceea ce priveşte organizarea şi procesele comerciale pentru serviciile de marfă pentru clienţi, exploatarea trenurilor şi întreţinerea şi gestionarea infrastructurii; furnizarea de asistenţă tehnică pentru pregătirea CFR Marfă în vederea privatizării2. Îmbunătăţirea utilizării tehnologiei de informaţii şi comunicaţiiFurnizarea către CFR de hardware şi software necesar pentru tehnologia de informaţii şi comunicaţii, în scopul creşterii eficienţei serviciilor feroviare şi a interoperabilităţii în cadrul reţelei europene, prin finalizarea reţelei naţionale de transmisii de date, şi creşterea capacităţii de procesare a serverelor bazei de date existente şi asigurarea accesului la unităţile feroviare suplimentare3. Întreţinerea infrastructurii, echipamente de alimentare cu energie şi de semnalizareFurnizarea de echipamente moderne de întreţinere a infrastructurii şi de echipament modern de control al trenurilor pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor CFR şi a reduce costurile de operare. Echipamentele vor include, printre altele, maşini universale de burat traverse, maşini de profilare prisme pentru balast, maşini de extras şi sortat balast, vagoane speciale de curăţare a deşeurilor, maşini de burat pentru linii şi macazuri, diferite maşini mici de mecanizare şi echipamente pentru modernizarea semnalizării şi a staţiilor şi substaţiilor de alimentare cu energie selectate.4. Sisteme pentru gestionarea calităţii şi mediuluiProcurarea de echipamente pentru CFR pentru a implementa sisteme integrate de gestionare a calităţii şi mediului, pentru a alinia căile ferate române la standardele europene de exploatare a terenurilor5. InstruireAchiziţionarea de servicii de pregătire profesională şi alte activităţi de instruire pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului CFR6. AuditFurnizarea de servicii de consultanţă pentru auditul situaţiilor financiare ale CFR şi al conturilor Proiectului, pe parcursul anilor financiari pe toată durata implementării ProiectuluiPartea C. Componenta transport urban (Metrorex)Dezvoltare instituţionalăAcordarea de asistenţă tehnică pentru sprijinirea dezvoltării instituţionale a MTCT şi Metrorex, constând în: (i) înfiinţarea Autorităţii de Transport Metropolitan Bucureşti; (îi) reorganizarea structurii instituţionale a Metrorex pentru îmbunătăţirea eficienţei şi randamentului; (iii) studii de fezabilitate pentru extinderea serviciilor de metrou Metrorex în cadrul districtelor metropolitane din Bucureşti; şi (iv) acordarea de servicii de consultanţă pentru auditul conturilor proiectului pe perioada anilor financiari în care se implementează Proiectul.Proiectul va fi încheiat până la data de 30 aprilie 2009.  +  Anexa 3 GRAFIC DE RAMBURSARE
       
    Data de platăRata de capital (exprimată în USD)*)
    la fiecare dată de 15 aprilie şi 15 octombrie, începând cu data de 15 octombrie 2010 până la data de 15 octombrie 20219.375.000
  --------    *) Sumele din această coloană reprezintă sumele în USD de rambursat,cu excepţiile prevăzute în secţiunea 4.04 (d) din Condiţiile generale.
   +  Anexa 4 ACHIZIŢIISecţiunea I. Date generaleA. Toate bunurile, lucrările şi serviciile (altele decât serviciile de consultanţă) vor fi achiziţionate în concordanţă cu prevederile secţiunii I din "Ghidul de procurare a împrumuturilor BIRD şi creditelor AID" din mai 2004 (Ghidul de procurare) şi cu prevederile din prezenta anexă.B. Toate serviciile de consultanţă vor fi procurate în concordanţă cu secţiunile I şi IV din "Ghid: Selecţia şi angajarea consultanţilor de către debitorii Băncii Mondiale" din mai 2004 (Ghidul consultantului) şi cu prevederile prezentei anexe.C. Termenii subliniaţi de mai jos, folosiţi în prezenta anexă pentru a descrie anumite metode de achiziţionare sau metodele de analizare a contractelor de către Bancă, au înţelesurile atribuite prin Ghidul de procurare ori Ghidul consultantului, după caz.Secţiunea II. Metode specifice de achiziţionare a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor (altele decât serviciile de consultanţă)A. Licitaţii internaţionale competitive. Dacă nu se prevede altfel în partea B a prezentei secţiuni, contractele vor fi acordate prin licitaţii internaţionale competitive. Prevederile pct. 2.55 şi 2.56 din Ghidul de procurare, care prevăd preferarea ofertelor interne la evaluarea licitaţiilor, se vor aplica pentru bunurile produse pe teritoriul Împrumutatului.B. Alte proceduri de achiziţie1. Licitaţii naţionale competitive. Bunurile cu costuri estimate în valoare echivalentă mai mică de 200.000 USD pe contract şi lucrările cu costuri estimate în valoare echivalentă mai mică de 2.000.000 USD pe contract pot fi achiziţionate prin contracte acordate prin licitaţii naţionale competitive şi pe baza prevederilor suplimentare stabilite în apendixul la prezenta anexă.2. Cumpărare. Bunurile cu costuri estimate în valoare echivalentă mai mică de 100.000 USD pe contract şi lucrările cu costuri estimate în valoare echivalentă mai mică de 100.000 USD pe contract pot fi procurate prin contracte acordate prin cumpărare.3. Contractarea directă. Bunurile şi lucrările cu care Banca este de acord că îndeplinesc condiţiile pentru contractarea directă pot fi achiziţionate în conformitate cu prevederile respectivei metode de achiziţie.Secţiunea III. Metode specifice de achiziţie a serviciilor de consultanţăA. Selectarea pe baza calităţii şi a costului. Dacă nu este prevăzut altfel în partea B a prezentei secţiuni, serviciile de consultanţă vor fi achiziţionate prin contracte acordate prin selectarea pe baza calităţii şi a costului. În scopurile pct. 2.7 din Ghidul consultantului, lista prescurtată a consultanţilor care prestează servicii cu costuri estimate echivalente mai mici de 200.000 USD pe contract poate cuprinde în totalitate consultanţi naţionali.B. Alte proceduri1. Selectarea pe baza calităţii. Serviciile pentru asistenţă, în legătură cu care Banca este de acord că îndeplinesc condiţiile stabilite la pct. 3.2 din Ghidul consultantului, pot fi achiziţionate prin contracte acordate prin Selectarea pe baza calităţii, în conformitate cu prevederile pct. 3.1-3.4 din Ghidul consultantului.2. Selectarea în funcţie de bugetul stabilit. Serviciile pentru asistenţă, în legătură cu care Banca este de acord că îndeplinesc condiţiile stabilite la pct. 3.5 din Ghidul consultantului, pot fi achiziţionate prin contracte acordate pe baza bugetului stabilit în conformitate cu prevederile pct. 3.1 şi 3.5 din Ghidul consultantului.3. Selectarea pe baza celui mai mic cost. Serviciile pentru asistenţă, în legătură cu care Banca este de acord că îndeplinesc condiţiile stabilite la pct. 3.6 din Ghidul consultantului, pot fi achiziţionate prin contracte acordate prin Selectarea pe baza celui mai mic cost, în conformitate cu prevederile pct. 3.1 şi 3.6 din Ghidul consultantului.4. Selectarea pe baza calificării consultanţilor. Serviciile cu costuri estimate echivalente mai mici de 200.000 USD pe contract pot fi achiziţionate prin contracte acordate în conformitate cu prevederile pct. 3.1, 3.7 şi 3.8 din Ghidul consultantului.5. Selectarea pe baza sursei unice. Serviciile privind sarcinile care întrunesc condiţiile stabilite la pct. 3.10 din Ghidul consultantului pentru Selectarea pe baza sursei unice, cu acordul anterior al Băncii, pot fi achiziţionate în conformitate cu prevederile pct. 3.9-3.13 din Ghidul consultantului.6. Consultanţii individuali. Serviciile privind sarcinile care întrunesc condiţiile stabilite la primul alineat al pct. 5.1 din Ghidul consultantului pot fi achiziţionate prin contracte încheiate cu consultanţi individuali în conformitate cu prevederile pct. 5.2-5.3 din Ghidul consultantului. În situaţiile descrise la pct. 5.4 din Ghidul consultantului, aceste contracte pot fi acordate consultanţilor individuali pe baza sursei unice.Secţiunea IV. Analizarea de către Bancă a deciziilor de achiziţiiPlanul de achiziţii va stipula acele contracte care vor fi analizate în prealabil de către Bancă. Toate celelalte contracte vor fi supuse analizei ulterioare a Băncii.APENDIXla anexa nr. 4PREVEDERI OBLIGATORIIpentru achiziţiile din cadrul contractelorfinanţate de Bancă, supuse licitaţiilor naţionale competitiveContractele pentru bunuri sau lucrări pentru care anexa nr. 4 la prezentul acord permite achiziţii în condiţiile pct. 3.3 şi 3.4 din Ghidul achiziţiilor pot fi acordate în concordanţă cu prevederile şi reglementările din legislaţia naţională, cu următoarele excepţii:A. ProceduriProcedura de deschidere, aşa cum este definită la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, va fi aplicată în toate cazurile, indiferent de valoarea contractului. Invitaţiile la licitaţie vor fi publicate în cel puţin un cotidian naţional de largă circulaţie sau în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, acordându-se o perioadă de minimum 30 de zile pentru pregătirea şi prezentarea ofertelor.B. Selectarea ofertanţilorAtunci când sunt necesare preselecţii pentru lucrări mari sau complexe, invitaţiile la preselecţie în vederea participării la licitaţie vor fi publicate în cel puţin un cotidian naţional de largă circulaţie sau în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, acordându-se o perioadă de minimum 30 de zile pentru prezentarea cererilor de preselecţie. Experienţa minimă, cerinţele tehnice şi financiare vor fi prezentate în mod explicit în documentele de preselecţie şi vor fi evaluate prin metoda "admis/respins" şi nu printr-un sistem de punctare a calităţilor. În cazul în care nu este folosită preselecţia, ofertantul care este recomandat pentru preluarea contractului va fi evaluat prin postselecţie, urmărind experienţa minimă, cerinţele tehnice şi financiare ce vor fi prezentate explicit în documentele de licitaţie.C. Participarea întreprinderilor de statÎntreprinderile de stat din România vor fi eligibile să participe la licitaţie numai dacă pot arăta că sunt autonome din punct de vedere legal şi financiar, că funcţionează conform legislaţiei comerciale şi că nu sunt instituţii dependente ale autorităţii contractante. În plus, acestea vor fi supuse aceloraşi cerinţe pentru licitaţie şi garanţii ca şi ceilalţi ofertanţi.D. Documentele de licitaţieCumpărătorii vor utiliza documentele standard de licitaţie corespunzătoare pentru achiziţionarea de bunuri, lucrări sau servicii, care vor conţine contractul-cadru şi condiţiile contractuale agreate de Bancă. Instrucţiunile de licitaţie vor stipula în mod clar că discounturile, în cazul în care există, trebuie specificate de către ofertant fie printr-o scrisoare de prezentare, fie în formularul de participare la licitaţie. În cazul firmelor mixte, condiţiile de licitaţie vor stipula obligaţiile comune şi individuale ale partenerilor din cadrul firmei mixte.E. Depunerea ofertelor, deschiderea şi evaluarea, câştigarea contractului a) Ofertele vor fi depuse într-un singur plic care va cuprinde datele despre calificarea ofertantului, oferta tehnică şi preţul, acestea fiind deschise la deschiderea publică a licitaţiei. În cazul în care ofertele vor fi prezentate în două sau mai multe plicuri, toate plicurile vor fi deschise la deschiderea publică a licitaţiei. b) Ofertele de licitaţie vor fi deschise în mod public imediat după expirarea termenului de depunere a acestora. Nici o ofertă nu va fi respinsă în timpul deschiderii licitaţiei. Numele ofertantului, suma totală a fiecărei oferte, precum şi eventualele discounturi vor fi citite cu voce tare şi înregistrate în procesul-verbal al deschiderii publice a licitaţiei. Orice discount nemenţionat în scrisoarea de prezentare sau în formularul de participare la licitaţie nu va fi luat în considerare în vederea evaluării. c) Evaluarea ofertelor se va realiza în strictă concordanţă cu criteriile cuantificabile monetar specificate în documentele de licitaţie şi nu vor fi utilizate sisteme de punctare a calităţilor sau de acordare de scoruri pe baza "realizărilor tehnice şi financiare". d) Extinderea valabilităţii licitaţiei va fi permisă o singură dată cu maximum 30 de zile. Nici o altă prelungire a valabilităţii nu va fi cerută fără aprobarea prealabilă a Băncii. e) Contractele vor fi acordate ofertanţilor selectaţi care au prezentat ofertele cele mai avantajoase. f) în cadrul licitaţiilor naţionale competitive nu vor exista favoruri. g) în lipsa acordului prealabil al Băncii nu vor exista negocieri nici măcar pentru cea mai avantajoasă ofertă de licitaţie. h) Rezultatele evaluării şi numele câştigătorului licitaţiei vor fi publicate.F. Ajustările de preţContractele de lucrări civile de lungă durată (de exemplu, mai mult de 18 luni) vor conţine o clauză corespunzătoare referitoare la ajustarea preţului.G. Respingerea tuturor ofertelor a) Nu vor fi respinse toate ofertele şi nu va fi solicitată o nouă licitaţie fără acordul scris prealabil al Băncii. b) Când numărul ofertelor primite este mai mic de două, nu va fi făcută relicitarea fără acordul prealabil al Băncii.H. GaranţiiNu vor fi efectuate plăţi în avans către contractori fără o garantare corespunzătoare a plăţii în avans. Menţionarea acestor garanţii se va face în documentele de licitaţie şi vor fi în formă acceptabilă pentru Bancă.  +  Anexa 5 PROGRAM DE IMPLEMENTARE1. Împrumutatul, prin CNADNR, CFR, Metrorex şi MTCT: a) va menţine politicile şi procedurile adecvate pentru a permite urmărirea şi evaluarea continuă, în conformitate cu indicatorii acceptabili pentru Bancă, a implementării Proiectului şi pentru realizarea obiectivelor acestuia; b) va pregăti, conform unor termeni de referinţă satisfăcători pentru Bancă, şi va furniza Băncii, în data de 15 iunie 2007, un raport conţinând rezultatele monitorizării şi evaluării activităţilor desfăşurate ca urmare a prevederilor lit. a) din prezenta anexă, cu referire la progresul realizat în implementarea Proiectului în perioada anterioară datei raportului menţionat şi la adoptarea măsurilor recomandate pentru a asigura eficienţa îndeplinirii Proiectului şi atingerea obiectivelor acestuia în perioada următoare acestei date; c) va întocmi, până la data de 30 septembrie 2007 sau la o dată solicitată de Bancă, un raport intermediar asupra Proiectului, pe baza raportului menţionat la lit. b) din prezenta anexă, şi va lua în continuare toate măsurile necesare pentru a asigura eficienta finalizare a Proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor şi recomandărilor raportului menţionat şi a opiniilor Băncii în acest sens.2. Împrumutatul: a) va lua toate măsurile necesare pentru implementarea Planului de management al mediului înconjurător în timp util; şi b) va furniza Băncii, în conformitate cu un grafic satisfăcător pentru Bancă, o informare adecvată cu privire la ducerea la îndeplinire a acestor măsuri.3. Împrumutatul, prin MTCT, va asigura că toate achiziţiile de terenuri conform părţii A a Proiectului vor fi efectuate în conformitate cu cadrul legal al achiziţiei de terenuri.  +  Anexa 6 CONTURI SPECIALE1. Pentru scopurile prezentei anexe: a) expresia categorii eligibile înseamnă categoriile (1), (2) a), (3) a) şi (4) a) menţionate în tabelul de la pct. 1 al anexei nr. 1 la prezentul acord, în ceea ce priveşte contul special aferent părţii A a Proiectului, categoriile (2) b), (3) b) şi (4) b) menţionate în tabelul respectiv, în ceea ce priveşte contul special aferent părţii B a Proiectului şi categoria (3) c) menţionată în tabelul respectiv în ceea ce priveşte contul special aferent părţii C a Proiectului; b) expresia cheltuieli eligibile înseamnă cheltuielile referitoare la costul rezonabil al bunurilor şi serviciilor necesare pentru Proiect şi care vor fi finanţate din sumele împrumutului alocate periodic categoriilor eligibile în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la prezentul acord; şi c) expresia alocare autorizată înseamnă suma de 15.000.000 USD aferentă contului special pentru partea A a Proiectului, o sumă echivalentă cu 7.500.000 USD aferentă contului special pentru partea B a Proiectului şi suma de 200.000 USD aferentă contului special pentru partea C a Proiectului, care pot fi trase din contul împrumutului şi depuse în conturile speciale corespunzătoare, în conformitate cu pct. 3 lit. a) din prezenta anexă.2. Plăţile din respectivele conturi speciale vor fi făcute exclusiv pentru cheltuielile eligibile în conformitate cu prevederile prezentei anexe.3. După ce Banca primeşte o dovadă satisfăcătoare că respectivul cont special a fost deschis corespunzător, tragerile alocării autorizate şi tragerile ulterioare pentru reîntregirea contului special vor fi făcute după cum urmează: a) pentru tragerile alocării autorizate, Împrumutatul, prin CNADNR, CFR şi Metrorex, va furniza Băncii una sau mai multe cereri pentru depunerea în contul special corespunzător a uneia sau mai multor sume care nu vor depăşi suma totală a alocării autorizate. Pe baza unei sau unor astfel de cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va retrage din contul de împrumut şi va depune în contul special corespunzător suma sau sumele solicitate de Împrumutat, prin CNADNR, CFR şi Metrorex. b) (i) Pentru reîntregirea contului special corespunzător, Împrumutatul, prin CNADNR, CFR şi Metrorex, va trimite Băncii cereri de depuneri în contul special corespunzător la intervalele pe care Banca le va specifică.(îi) înainte sau cu ocazia unor asemenea cereri, Împrumutatul, prin CNADNR, CFR şi Metrorex, va furniza Băncii documentele şi celelalte dovezi cerute ca urmare a pct. 4 din prezenta anexă, pentru plata sau plăţile pentru care este solicitată reîntregirea. Pe baza fiecărei asemenea cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului şi va depune în contul special corespunzător suma, aşa cum a fost solicitată de Împrumutat prin CNADNR, CFR şi Metrorex şi demonstrată prin documentele şi celelalte dovezi menţionate ca fiind plătită din contul special corespunzător pentru cheltuieli eligibile. Toate aceste depuneri vor fi trase de Bancă din contul împrumutului pentru categoriile respective eligibile şi în sume echivalente corespunzătoare, aşa cum au fost justificate prin documentele şi celelalte dovezi menţionate.4. Pentru fiecare plată efectuată de Împrumutat prin CNADNR, CFR şi Metrorex din contul special respectiv, Împrumutatul, prin CNADNR, CFR şi Metrorex, la un moment pe care Banca îl va preciza în mod rezonabil, va furniza Băncii documente şi alte dovezi care să evidenţieze că plăţile respective au fost făcute exclusiv pentru cheltuielile eligibile.5. Banca nu va cere să se facă depuneri ulterioare în cadrul vreunui cont special, fără a ţine seama de prevederile pct. 3 din prezenta anexă: a) dacă, la un anumit moment, Banca a stabilit că toate tragerile ulterioare vor fi făcute de către Împrumutat, prin CNADNR, CFR şi Metrorex, direct din contul împrumutului în concordanţă cu prevederile art. V din Condiţiile generale şi cu lit. a) din secţiunea 2.02 a prezentului acord; b) dacă Împrumutatul, prin CNADNR, CFR şi Metrorex, nu a reuşit să trimită Băncii, în intervalul de timp specificat în secţiunea 4.01 b) (îi) din cadrul prezentului acord, vreunul dintre rapoartele de audit care trebuiau să fie puse la dispoziţia Băncii, în conformitate cu secţiunea menţionată cu privire la auditul înregistrărilor şi conturilor pentru conturile speciale; c) dacă, la un anumit moment, Banca notifică Împrumutatului intenţia sa de a suspenda în totalitate sau parţial dreptul Împrumutatului de a efectua trageri din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile secţiunii 6.02 din Condiţiile generale; sau d) când suma totală care nu a fost trasă din împrumutul alocat categoriilor eligibile pentru contul special corespunzător oricăreia dintre părţile Proiectului minus suma totală a tuturor obligaţiilor speciale neîndeplinite, angajate de Bancă potrivit secţiunii 5.02 din Condiţiile generale pentru partea respectivă a Proiectului, va fi egală cu echivalentul dublului sumei alocării autorizate. Ulterior, tragerea din contul împrumutului a sumei rămase netrase din împrumutul alocat categoriilor eligibile pentru părţile respective ale Proiectului va urma procedurile pe care Banca le va specifică prin înştiinţarea Împrumutatului. Aceste trageri ulterioare vor fi făcute numai după şi în măsura în care Banca a fost convinsă că toate sumele rămase în contul special corespunzător, la data unei asemenea înştiinţări, vor fi utilizate pentru plata cheltuielilor eligibile.6. a) Dacă Banca stabileşte la un moment dat că o plată efectuată din oricare cont special: (i) a fost făcută pentru o cheltuială sau într-o sumă care nu este eligibilă în condiţiile pct. 2 din prezenta anexă; sau (îi) nu a fost justificată prin dovezile furnizate Băncii, Împrumutatul, prin CNADNR, CFR şi Metrorex, imediat după înştiinţarea primită din partea Băncii: (A) va furniza dovezile suplimentare pe care Banca le poate cere; sau (B) va depune în contul special corespunzător (sau, dacă Banca o va cere, va rambursa Băncii) o sumă egală cu totalul unei asemenea plăţi sau partea din aceasta care nu este eligibilă sau justificată. Dacă Banca nu va stabili altfel, nici o depunere ulterioară într-un cont special nu va fi făcută de către Bancă până când Împrumutatul, prin CNADNR, CFR şi Metrorex, nu furnizează asemenea dovezi sau nu depune ori nu rambursează, după caz. b) Dacă Banca hotărăşte la un moment dat că o sumă de plată aferentă unui cont special nu trebuie să acopere plăţile ulterioare pentru cheltuieli eligibile, Împrumutatul, imediat după primirea înştiinţării de la Bancă, va rambursa Băncii respectiva sumă de plată. c) Împrumutatul poate, după înştiinţarea Băncii, să ramburseze Băncii în totalitate sau parţial fondurile depuse în conturile speciale. d) Rambursările către Bancă făcute în temeiul pct. 6 lit. a), b) şi c) ale prezentei anexe vor fi alocate contului împrumutului pentru tragerile ulterioare sau pentru anulare în conformitate cu prevederile relevante ale prezentului acord, inclusiv cu Condiţiile generale.--------