ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 15 iunie 2005privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iunie 2005    Se evidenţiază necesitatea ratificării în regim de urgenţă a acordului de împrumut, pentru urgentarea procesului de intrare în efectivitate a acestui împrumut, ţinând seama de faptul că 10% din suma împrumutului trebuie disponibilizată cât mai rapid în scopul eliminării efectelor inundaţiilor din vestul ţării din sectorul rutier şi feroviar.în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Se ratifică Acordul de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, în valoare de 225 milioane USD, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor.  +  Articolul 2 (1) Implementarea acordului de împrumut prevăzut la art. 1 se va realiza de către agenţiile de implementare, respectiv Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., pentru suma de 149 milioane USD, Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., pentru suma de 75 milioane USD, şi Societatea Comercială "Metrorex" - S.A., pentru suma de 1 milion USD. (2) Între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de reprezentant al Împrumutatului, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în calitate de minister coordonator al activităţii agenţiilor de implementare a Proiectului şi ordonator principal de credite, precum şi fiecare dintre agenţiile de implementare a Proiectului, respectiv Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. şi Societatea Comercială "Metrorex" - S.A., se va încheia câte un acord de împrumut subsidiar prin care se va delega agenţiilor de implementare întreaga autoritate şi responsabilitate în realizarea proiectului şi în utilizarea sumelor din împrumut. (3) Acordul de împrumut subsidiar încheiat între Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi, respectiv, Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. va cuprinde şi nivelul comisionului la fondul de risc.  +  Articolul 3 (1) Fondurile necesare în vederea rambursării împrumutului extern, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului se vor asigura după cum urmează: a) 218,775 milioane USD (reprezentând 97,23% din împrumutul extern şi cuprinzând suma de 149,0 milioane USD aferentă subproiectului implementat de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., suma de 1,0 milion USD aferentă subproiectului implementat de Societatea Comercială "Metrorex" - S.A. şi, respectiv, suma de 68,775 milioane USD aferentă subproiectului implementat de Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.) vor fi asigurate de la bugetul de stat, din sumele prevăzute anual cu această destinaţie, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; b) 6,225 milioane USD (reprezentând 2,77% din împrumutul extern) vor fi asigurate din surse proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. (2) Contribuţia României la realizarea investiţiilor finanţate prin împrumutul extern acordat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prevăzut la art. 1, inclusiv pentru plata taxelor şi impozitelor percepute pe teritoriul ţării, precum şi contravaloarea altor costuri locale, care nu se pot plăti din împrumutul extern, se va asigura de la bugetul de stat, din sumele prevăzute anual, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, şi din surse proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.  +  Articolul 4 (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor Publice, de comun acord cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, să introducă pe parcursul utilizării împrumutului extern, în raport cu condiţiile concrete de derulare a acordului de împrumut prevăzut la art. 1, amendamente la conţinutul acestuia care privesc realocări de fonduri, modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natură să sporească obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau să determine noi condiţionări economice faţă de cele convenite iniţial între părţi. (2) Amendamentele la acordul de împrumut, convenite cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare potrivit alin. (1), se aprobă prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuMinistrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile Blagap. Ministrul apărării naţionale,Ion Mircea Plângu,secretar de statMinistrul afacerilor externe,Mihai Răzvan UngureanuBucureşti, 15 iunie 2005.Nr. 52.Numărul împrumutului: 4757 ROACORD 28/01/2005