ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2005privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iunie 2005    În vederea sustinerii măsurilor de reformare a sistemului de pensii prevăzute în Programul de guvernare, respectiv măsuri pentru asigurarea unei cresteri a calităţii vieţii pensionarilor mai apropiată de cea din perioada activa prin introducerea şi implementarea în cadrul sistemului de asigurări sociale a unor noi componente, facultative şi obligatorii, administrate privat, care necesita funcţionarea unei autorităţi de reglementare şi supraveghere prudentiala corespunzătoare, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenta,având în vedere necesitatea existenţei unui organism care până la data de 1 iulie 2005, data până la care s-a suspendat aplicarea Legii nr. 249/2004 privind pensiile ocupationale, cu modificările ulterioare, sa elaboreze normele de aplicare a acestei legi, precum şi termenul de 15 mai 2005, convenit cu Banca Mondială prin Aid Memoire-ul din aprilie 2005, pentru adoptarea unui act normativ de constituire a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, a carei funcţionare va fi susţinută în primii ani din împrumutul Băncii Mondiale 4616 RO cu destinaţia organizării şi dezvoltării instituţiei pentru supravegherea şi reglementarea sistemului pensiilor private,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. (2) Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita în continuare Comisia, este autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub controlul Parlamentului României, a carei autoritate se exercită pe întreg teritoriul României şi care funcţionează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Comisia are sediul în municipiul Bucureşti. (4) Comisia prezintă Parlamentului rapoarte anuale, precum şi la solicitarea acestuia.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) sistemul de pensii private - ansamblu de reguli referitoare la schemele de pensii private, activele fondurilor de pensii private şi entitatile implicate în domeniu, precum şi participanţii şi beneficiarii la fondurile de pensii private; b) schema de pensii private - contract, acord, act fiduciar sau reguli care stipulează în ce condiţii se obţin drepturile la pensia privată; c) activele fondurilor de pensii private - contribuţiile, investiţiile şi rezultatele acestora.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Comisiei  +  Articolul 3 (1) Comisia este condusă de un consiliu format din 5 membri, dintre care unul deţine funcţia de preşedinte şi altul de vicepreşedinte. (2) Comisiile reunite pentru buget, finanţe şi bănci şi cele de muncă şi protecţie socială ale Senatului şi Camerei Deputaţilor supun spre aprobare Parlamentului lista cu cei 5 candidaţi, nominalizand totodată candidatul pentru funcţia de preşedinte şi pentru cea de vicepreşedinte. (3) Consiliul Economic şi Social propune comisiilor prevăzute la alin. (2) doua candidaturi pentru membrii Consiliului Comisiei. (4) Numirea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a celorlalţi membri ai Consiliului Comisiei se face în şedinţa comuna a celor două Camere ale Parlamentului, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.  +  Articolul 4Membrii Consiliului Comisiei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie cetăţeni români cu domiciliul în România, cu o buna reputaţie şi pregătire profesională şi cu o experienta de cel puţin 5 ani în activitatea financiar-bancară de asigurări şi reasigurari, investiţii, juridică, legislativă sau executivă din domeniul pensiilor; b) să aibă onorabilitatea necesară pentru a ocupa aceste funcţii; c) sa nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului; d) sa nu fie membri, atât ei, cat şi membrii familiilor lor, în nici un consiliu de administraţie şi nici acţionari semnificativi ai societăţilor comerciale care au vreo legătură comercială şi/sau juridică cu persoanele juridice, subiecte ale supravegherii Comisiei; e) sa nu fi făcut parte din conducerea unei societăţi comerciale, care, sub orice formă, şi-a încetat activitatea şi nu şi-a respectat obligaţiile faţă de terţi sau care a fost declarata în stare de faliment; f) sa nu aibă menţiuni în cazierul judiciar şi în cel fiscal; g) sa nu fi fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească definitivă.  +  Articolul 5Calitatea de membru al Consiliului Comisiei încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea termenului mandatului pentru care a fost numit; b) prin demisie; c) prin revocarea de către Parlament, în condiţiile în care savarsesc abateri grave de la obligaţiile ce le revin sau încalcă prevederile art. 12 alin. (1) şi (2); d) la apariţia unei incompatibilităţi sau a unui impediment dintre cele prevăzute la art. 4; e) prin înlocuire, în cazul imposibilităţii definitive de exercitare a mandatului, conform prevederilor art. 8 alin. (4) şi (5); f) pensionare.  +  Articolul 6Membrii Consiliului Comisiei au obligaţia sa notifice de îndată, în scris, Parlamentului apariţia oricăreia dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 4; până la decizia Parlamentului, membrul Consiliului Comisiei este suspendat de drept.  +  Articolul 7Revocarea membrilor Consiliului Comisiei, în totalitate sau individual, se face de autoritatea care i-a numit, pe baza procedurii prevăzute la art. 3 alin. (2), în condiţiile în care membrii acestuia savarsesc abateri grave de la obligaţiile ce le revin sau încalcă prevederile art. 12 alin. (1) şi (2).  +  Articolul 8 (1) Durata mandatului de membru al Consiliului Comisiei este de 5 ani, fiecare membru putând fi reinvestit o singură dată, cu excepţia preşedintelui şi a vicepreşedintelui, ale căror mandate vor fi de 6 ani, respectiv de 5 ani. (2) Primii membri ai Consiliului Comisiei vor fi numiţi pentru mandate cu durate diferite, astfel încât în fiecare an sa expire mandatul unuia dintre ei. (3) Membrii ale căror mandate au expirat vor rămâne în funcţie până la numirea succesorilor lor. (4) În cazul imposibilităţii definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre membri, comisiile parlamentare prevăzute la art. 3 alin. (2) propun persoana care urmează să fie numita de Parlament pentru durata restanta a mandatului. (5) Se considera imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată de 90 de zile consecutive.  +  Articolul 9 (1) Membrii Consiliului şi directorul general al Comisiei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) sa nu fie soţ şi nici ruda până la gradul al treilea cu Preşedintele României, preşedinţii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul Băncii Naţionale a României, preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare; b) sa nu fie membru în consiliul de administraţie al unui administrator sau depozitar; c) sa nu fie acţionar al unui administrator sau depozitar; d) sa nu fie membru al unui partid politic; e) sa nu aibă menţiuni în cazierul judiciar şi în cel fiscal. (2) Preşedintele Consiliului Comisiei poate fi revocat numai pentru următoarele motive: a) abateri grave de la obligaţiile care îi revin; b) condamnare penală; c) încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) şi (2); d) imposibilitatea definitivă de exercitare a mandatului.  +  Articolul 10 (1) Structura organizatorică a Comisiei şi atribuţiile conducerii şi ale personalului de execuţie se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Comisiei. (2) Consiliul Comisiei aproba prin hotărâre: organigrama, regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul intern ale Comisiei. (3) Activitatea curenta de conducere a Comisiei este asigurata de un director general numit, în condiţiile legii, prin hotărâre a Consiliului Comisiei, fiind subordonat direct Consiliului. (4) În activitatea sa, directorul general emite decizii şi reprezintă Comisia în relaţiile cu terţii.  +  Articolul 11Personalul de specialitate al Comisiei trebuie să aibă o buna pregătire profesională şi experienta în unul dintre următoarele domenii: economic, financiar-contabil, al pensiilor, al asigurărilor, al investiţiilor, managementul afacerilor, ştiinţe actuariale sau juridice.  +  Articolul 12 (1) Membrii Consiliului Comisiei, precum şi personalul de specialitate al Comisiei au următoarele obligaţii: a) sa nu accepte nici un fel de folos sau avantaj necuvenit, post ori funcţie care să fie incompatibilă cu cea deţinută; b) sa nu presteze servicii şi sa nu detina acţiuni la entitatile implicate în sistemul de pensii private; c) sa nu detina nici o funcţie politica în partide, organizaţii politice sau în instituţii şi autorităţi publice şi sa nu candideze pentru o astfel de funcţie. (2) Membrii Consiliului Comisiei, precum şi personalul de specialitate al Comisiei sunt obligaţi, pe întreaga durata a mandatului, respectiv a contractului de muncă, sa păstreze stricta confidenţialitate a oricărei informaţii obţinute în cursul sau ca urmare a exercitării funcţiei ori a prerogativelor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi pe o perioadă de 2 ani de la data încetării acestora. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) situaţiile în care informaţia este divulgată în exerciţiul unei funcţii sau prerogative în legătură cu activitatea Comisiei, la solicitarea instanţei judecătoreşti sau dacă exista o hotărâre judecătorească dispunând prezentarea unor asemenea informaţii, în baza acordurilor de cooperare cu organisme similare, cu autorităţi publice sau cu instituţii din alte tari, ori în interesul participanţilor şi beneficiarilor.  +  Articolul 13 (1) În cazul imposibilităţii temporare de exercitare a prerogativelor preşedintelui Consiliului Comisiei, acestea revin de drept vicepreşedintelui. (2) Dacă atât preşedintele, cat şi vicepreşedintele Consiliului Comisiei se afla în imposibilitate temporară de exercitare a prerogativelor, acestea revin decanului de vârsta dintre ceilalţi membri ai Comisiei.  +  Articolul 14 (1) Consiliul Comisiei deliberează valabil în prezenta a cel puţin 3 dintre membrii săi, incluzând preşedintele sau, în absenta acestuia, vicepreşedintele. (2) Hotărârile sunt adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi, iar în caz de balotaj, votul preşedintelui sau, în absenta acestuia, cel al vicepreşedintelui este decisiv. (3) Hotărârea adoptată este obligatorie pentru toţi membrii Consiliului Comisiei, membrii care au votat împotriva şi cei absenţi putându-şi consemna opinia separată în procesul-verbal al şedinţei respective.  +  Articolul 15 (1) Membrii Consiliului Comisiei îşi exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepţia situaţiei în care au fost absenţi sau au votat împotriva unei hotărâri şi au consemnat opinia separată în procesul-verbal. (2) Preşedintele Consiliului Comisiei poate convoca întrunirea Consiliului ori de câte ori este necesar sau la solicitarea a cel puţin trei membri ai acestuia.  +  Articolul 16 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul Comisiei adopta norme, hotărâri, decizii şi avize, sub semnatura preşedintelui Consiliului, după deliberare în şedinţe, ţinute conform dispoziţiilor art. 14. (2) Normele adoptate de Comisie, în conformitate cu atribuţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul III Bugetul Comisiei  +  Articolul 17 (1) Veniturile bugetului Comisiei se constituie din: a) taxe pentru autorizare şi avizare; b) taxe de funcţionare plătite lunar; c) venituri provenite din donaţii, publicaţii şi din alte surse legale. (2) Cheltuielile privind administrarea Comisiei sunt finanţate din veniturile constituite conform alin. (1). (3) În situaţia în care veniturile constituite conform alin. (1) nu sunt suficiente, Comisia apelează la alte surse de finanţare, potrivit legii, pe baza aprobării prin hotărâre de către Consiliul Comisiei. (4) Timp de 18 luni de la data infiintarii Comisiei, cheltuielile cu salariile şi cheltuielile de funcţionare: chirii, utilităţi, comunicaţii, consumabile etc., precum şi cheltuielile cu dotările de echipamente şi modernizarea facilităţilor necesare funcţionarii acesteia, serviciile de consultanţa şi pregătirea personalului se asigura de la bugetul de stat prin Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, inclusiv din intrari de credite externe.  +  Articolul 18 (1) Până la data de 31 mai a fiecărui an, Comisia supune spre aprobare Parlamentului execuţia bugetului şi raportul privind activitatea proprie pe anul precedent. (2) Excedentul bugetului Comisiei se reportează în anul următor.  +  Articolul 19 (1) Orice persoană interesată şi care se considera vătămată într-un drept al său de către o persoană sau o entitate cu atribuţii în sistemul de pensii private poate formula o sesizare către Comisie. (2) Comisia este obligată sa comunice, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea sesizării, un răspuns petentului. (3) Acest răspuns poate fi contestat la instanţa de contencios administrativ, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare. (4) După epuizarea căilor administrative de atac, persoanele prevăzute la alin. (1) se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente, potrivit legii.  +  Articolul 20Comisia are calitate procesuala activa şi poate interveni în orice proces împotriva administratorilor, depozitarilor, altor entităţi sau persoane care se afla într-o relaţie juridică cu aceştia, fie în mod direct, fie în mod indirect, atunci când o astfel de acţiune este necesară în scopul protejării intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor.  +  Capitolul IV Atribuţiile Comisiei  +  Articolul 21Comisia reglementează, coordonează, supraveghează şi controlează activitatea sistemului de pensii private.  +  Articolul 22Activitatea Comisiei are drept scop protejarea intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor, prin asigurarea unei funcţionari eficiente a sistemului de pensii private şi informarea asupra acestuia.  +  Articolul 23Comisia are, în principal, următoarele atribuţii: a) acordarea, suspendarea sau retragerea avizelor şi autorizaţiilor fondurilor de pensii, administratorilor, depozitarilor şi auditorilor financiari; b) supravegherea prudentiala şi asigurarea unei bune funcţionari a sistemului de pensii private; c) controlul activităţii din sistemul de pensii private; d) controlul relaţiilor dintre administrator şi alţi administratori sau societăţi comerciale, atunci când administratorul transfera atribuţii acestora din urma, care influenţează situaţia financiară a administratorului sau prezintă o importanţa semnificativă pentru realizarea unui control eficient; e) controlul constituirii şi virarii de către angajator a contribuţiei la fondurile de pensii private; f) emiterea de norme privind sistemul de pensii private; g) elaborarea şi/sau avizarea proiectelor de acte normative care privesc supravegherea pensiilor private ori care au implicaţii asupra acestui domeniu, inclusiv reglementărilor contabile specifice domeniului pensiilor private, şi avizarea actelor administrative individuale, dacă au legătură cu sistemul de pensii private; h) verificarea organizării, evidenţierii şi administrării separate a activelor şi pasivelor fiecărui fond de pensii private de cele ale administratorului, precum şi de celelalte activităţi ale acestuia; i) verificarea existenţei la fiecare administrator a unor proceduri administrative şi contabile clare, precum şi a unui mecanism corespunzător de control intern; j) adoptarea oricăror măsuri, inclusiv de natura administrativă sau financiară împotriva administratorilor ori membrilor organelor de conducere ale acestora în scopul prevenirii sau remedierii oricăror situaţii care prejudiciază interesele participanţilor şi beneficiarilor la fondurile de pensii private; k) adoptarea de măsuri privind restrangerea sau interzicerea dreptului administratorilor de a dispune de propriile active, în cazurile prevăzute de lege; l) atribuţii în ipoteza desfăşurării de activităţi cu caracter transfrontalier în domeniul pensiilor private; m) aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege; n) întocmirea şi actualizarea Registrului fondurilor de pensii private; o) desemnarea administratorului special, prin transferarea competentelor organelor de conducere ale unui administrator către un reprezentant special apt sa exercite aceste competente, în vederea protejării intereselor participanţilor şi beneficiarilor la fondurile de pensii private; p) aprobarea propriului buget de venituri şi cheltuieli; q) informarea şi educarea populaţiei cu privire la sistemul de pensii private.  +  Articolul 24Comisia adopta, în principal, norme privind: a) autorizarea, înregistrarea şi funcţionarea fondurilor de pensii private şi a administratorilor; b) investiţiile fondurilor de pensii private; c) participanţii la fondurile de pensii private, contribuţiile, conturile şi plata drepturilor cuvenite; d) procedura şi condiţiile de instituire şi de revocare a măsurii de supraveghere specială, precum şi desemnarea consiliului de supraveghere specială şi atribuţiile acestuia; e) administrarea specială; f) lichidarea administratorilor fondurilor de pensii private; g) provenienţă capitalului vărsat de către fondatori; h) fondul de rezerva; i) activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii private; j) obligaţiile de informare; k) evidenţa contabilă distinctă pentru perioadele contributive şi de plată a pensiilor private; l) calculele actuariale; m) procedura de efectuare a controlului; n) procedura interna de soluţionare a sesizarilor şi contestaţiilor; o) alte aspecte ale reglementării şi supravegherii prudentiale a fondurilor de pensii private.  +  Articolul 25 (1) Comisia controlează entitatile implicate în sistemul de pensii private, cel puţin o dată pe an. (2) Persoanele împuternicite de Consiliul Comisiei pentru efectuarea controlului au dreptul: a) să obţină de la entitatile controlate, de la membrii organelor de conducere ale acestora ori de la persoanele abilitate sa controleze aceste entităţi orice informaţii privind activităţile lor şi cele legate de activele fondurilor de pensii private; b) de acces la orice registre, documente, fisiere sau alte evidente privind activele fondurilor de pensii private şi activitatea entitatilor ori persoanelor prevăzute la lit. a); c) să obţină eliberarea de copii de pe orice registre, documente, fisiere sau alte evidente privind activele fondurilor de pensii private şi activitatea entitatilor ori persoanelor prevăzute la lit. a); d) de acces şi de a efectua verificări în sediile administratorilor, angajatorilor depozitarilor şi, după caz, ale altor entităţi implicate în administrarea pensiilor private, inclusiv ale altor societăţi comerciale sau administratori cărora le-au fost transferate atribuţii în domeniul pensiilor private. (3) Persoana controlată poate contesta măsurile sau sancţiunile aplicate în baza raportului de control, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.  +  Articolul 26 (1) Comisia publică, în termen de 6 luni de la sfârşitul fiecărui an calendaristic, într-o brosura, un raport privind evoluţia şi funcţionarea fondurilor de pensii private, performanta administratorilor şi a entitatilor implicate în acest domeniu, în anul precedent. (2) Raportul cuprinde o analiza comparativa a activităţii tuturor administratorilor şi furnizorilor de pensii private, măsuri adoptate de către Comisie pentru protejarea intereselor participanţilor şi beneficiarilor şi asigurarea bunei funcţionari a sistemului de pensii private, precum şi alte informaţii de interes general. (3) Raportul este redactat într-o formă vizuala şi într-un limbaj accesibil, toate datele fiind prezentate şi sub forma de grafice. (4) Comisia anunta în presa publicarea raportului. (5) Raportul este pus la dispoziţie publicului interesat şi este publicat pe web site de către Comisie.  +  Articolul 27 (1) În primii 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Consiliul Comisiei poate colabora cu un consultant cu experienta internationala în supravegherea şi în administrarea fondurilor de pensii private. (2) Consiliul Comisiei stabileşte condiţiile şi criteriile de selectare a consultantului.  +  Articolul 28Comisia participa în calitate de membru sau reprezintă România la asociaţiile internaţionale ale autorităţilor de reglementare şi supraveghere, la conferinţele şi intalnirile internaţionale în sistemul de pensii private.  +  Articolul 29 (1) În scopul intaririi stabilitatii şi integrităţii sistemului de pensii private şi a sistemului financiar, în general, Comisia colaborează cu alte instituţii şi autorităţi din ţara şi din străinătate, acestea cuprinzând, în special, autorităţile de supraveghere şi reglementare a pieţelor financiare din statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi cu Comisia Europeană. (2) Comisia poate încheia un protocol de colaborare cu autorităţile de supraveghere şi reglementare a pieţelor financiare din România. (3) Comisia încheie protocoale de colaborare cu instituţiile de colectare şi evidenta a contribuţiilor de asigurări sociale în scopul accesului la informaţiile privind modul de constituire şi virare a contribuţiilor de către angajatori. (4) Colaborarea se realizează prin schimb de informaţii, de experienta sau în orice alt mod, potrivit legii şi/sau acordurilor încheiate cu instituţiile şi autorităţile prevăzute la alin. (1), în scopul îndeplinirii atribuţiilor lor specifice şi în condiţii de reciprocitate şi de asigurare a confidenţialităţii informaţiilor astfel furnizate. (5) Instituţiile şi autorităţile publice furnizează Comisiei informaţiile pe care le considera necesare sau care sunt solicitate de aceasta, în scopul realizării unei supravegheri eficiente şi al îndeplinirii obiectivelor Comisiei.  +  Capitolul V Salarizarea personalului şi a membrilor Consiliului Comisiei  +  Articolul 30 (1) Membrii Consiliului Comisiei primesc o indemnizaţie pentru fiecare şedinţa la care sunt prezenţi. (2) Cuantumul indemnizaţiei de şedinţa reprezintă 25% din salariul lunar al directorului general al Comisiei.  +  Articolul 31Salarizarea directorului general şi a personalului de specialitate al Comisiei este similară cu salarizarea pentru personalul din Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare şi din Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Comisiei.  +  Capitolul VI Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 32Încălcarea, cu vinovăţie, de către personalul de specialitate al Comisiei, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.  +  Articolul 33Membrii Consiliului şi personalul de specialitate al Comisiei au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor stabilite conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 34 (1) Constituie contravenţii nerespectarea prevederilor referitoare la: a) notificarea situaţiilor de incompatibilitate, conform art. 6; b) asumarea obligaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (1); c) păstrarea confidenţialităţii informaţiilor, conform art. 12 alin. (2). (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 100 milioane la 500 milioane lei. (3) Contravenţiile se constata şi amenzile se aplică prin procesul-verbal încheiat de persoanele împuternicite prin decizie a preşedintelui Consiliului Comisiei, din cadrul personalului Comisiei.  +  Articolul 35Amenzile contravenţionale se fac venituri la bugetul Comisiei.  +  Articolul 36Contravenţiilor prevăzute în art. 34 alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 37 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, primul-ministru numeşte, cu avizul Consiliului Economic şi Social, directorul general interimar, responsabil cu organizarea şi dezvoltarea instituţiei pentru reglementarea şi supravegherea sistemului de pensii private, până la data la care Consiliul va numi, conform legii, directorul general al Comisiei. (2) Directorului general interimar se subordonează secretarului de stat din Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, preşedinte al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, şi are autoritatea necesară pentru gestionarea fondurilor provenite din împrumutul Băncii Mondiale 4616 RO cu destinaţia organizării şi dezvoltării instituţiei pentru supravegherea şi reglementarea sistemului pensiilor private.  +  Articolul 38În termen de 15 zile calendaristice de la numirea tuturor celor 5 membri ai Consiliului Comisiei de către Parlament, preşedintele convoacă primul Consiliu al Comisiei.  +  Articolul 39În termenul prevăzut la art. 38 Comisia îşi stabileşte structura organizatorică, elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare şi începe angajarea personalului de specialitate.  +  Articolul 40 (1) La data infiintarii Comisiei, departamentul specializat în supravegherea pensiilor ocupationale din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va fi preluat de Comisie. (2) Sumele împrumutate de la fondul de garantare sunt rambursate de către Comisie după expirarea termenului prevăzut la art. 17 alin. (4).  +  Articolul 41Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune art. 13, 14 şi art. 21 paragraful 1 şi 2 din Directiva nr. 2003/41/CE privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L235 din 23 septembrie 2003.  +  Articolul 42La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cap. III "Autorizarea schemelor facultative de pensii ocupationale", cap. VII "Înfiinţarea şi autorizarea fondurilor de pensii ocupationale", cap. IX "Constituirea, autorizarea şi funcţionarea administratorilor" şi cap. XIX "Dispoziţii tranzitorii şi finale" din Legea nr. 249/2004 privind pensiile ocupationale, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Maria Muga,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascalu,secretar de statBucureşti, 9 iunie 2005.Nr. 50.-----------