ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 iunie 2005privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 10 iunie 2005    În vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară asigurarea cadrului legal prin care să se reglementeze, în mod unitar, modalitatea de rotunjire a veniturilor din salarii, precum şi a celor asimilate salariilor, a pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale, a indemnizaţiilor de şomaj, a ajutoarelor şi prestaţiilor sociale, inclusiv a altor drepturi de natura celor menţionate, acordate potrivit legii, element care vizează interesul public. Întrucât denominarea monedei naţionale se realizează începând cu data de 1 iulie 2005, se impune, în regim de urgenţă, reglementarea acestei situaţii.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Începând cu data de 1 iulie 2005, ca urmare a denominării monedei naţionale, veniturile din salarii, precum şi cele asimilate salariilor, pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale, indiferent de sursa de finanţare, indemnizaţiile şi alte drepturi prevăzute de legi speciale, indemnizaţiile de şomaj, ajutoarele şi prestaţiile sociale, inclusiv alte drepturi de natura celor menţionate mai sus, acordate potrivit legii, se stabilesc în monedă nouă, leu nou, denumită în continuare leu.  +  Articolul 2Operaţiunea de conversie în monedă nouă a drepturilor prevăzute la art. 1, existente la data de 30 iunie 2005, se va face prin împărţirea sumelor în moneda veche la 10.000 lei.  +  Articolul 3 (1) Sumele rezultate potrivit prevederilor art. 2, precum şi drepturile şi obligaţiile care se calculează, potrivit legii, prin raportare la aceste sume se rotunjesc la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi se neglijează fracţiunile de până la 49 de bani inclusiv. (2) În cazul reţinerilor de orice tip din veniturile prevăzute la art. 1, se aplică prevederile alin. (1). (3) Rezultatul operaţiunii de conversie în monedă nouă a sumelor reprezentând reţineri din drepturile prevăzute la art. 1, existente la data de 30 iunie 2005, cu valori mai mici de un leu, se întregesc la un leu.  +  Articolul 4Prin excepţie de la prevederile art. 3, salariile de bază, soldele de grad şi de funcţie, salariul pentru funcţia îndeplinită şi salariul pentru gradul profesional al poliţiştilor, indemnizaţiile lunare acordate pentru remunerarea funcţiilor de demnitate publică, magistraţilor şi altor categorii de personal prevăzute de lege, pensiile, indiferent de sursa de finanţare, şi indemnizaţiile de şomaj vor fi întregite la un leu în favoarea persoanei care beneficiază de dreptul respectiv.  +  Articolul 5Suma totală a restanţelor cu titlu de pensie cuvenite pentru perioade anterioare datei de 1 iulie 2005 se denominează cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 6Prevederile art. 3 şi 4 se aplică şi asupra drepturilor prevăzute la art. 1, care se stabilesc după data de 30 iunie 2005.  +  Articolul 7 (1) Elementele de calcul utilizate la determinarea drepturilor prevăzute la art. 1, respectiv valoarea de referinţă sectorială şi alte elemente de calcul de această natură, prevăzute de lege, care, prin aplicarea prevederilor art. 2, rezultă cu patru zecimale, nu se rotunjesc. (2) La determinarea valorii salariului mediu brut prevăzut la art. 5 alin. (3) şi a venitului lunar asigurat prevăzut la art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, în urma aplicării prevederilor art. 2, se procedează la rotunjirea prevăzută de dispoziţiile art. 3 alin. (1). (3) Valoarea punctului de pensie, stabilită prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, cu modificările ulterioare, rezultată în urma aplicării prevederilor art. 2, este de 295,56 lei.  +  Articolul 8Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pentru drepturile şi obligaţiile care se achită începând cu luna iulie 2005.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 1 iunie 2005.Nr. 47.-------