NORME METODOLOGICE din 29 decembrie 1997 (*actualizate*)de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare(actualizate până la data de 27 ianuarie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 8 ianuarie 1998. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 27 ianuarie 2003, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000; HOTĂRÂREA nr. 22 din 16 ianuarie 2003.I. Capitalul imobilizat supus amortizării1. Amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale la agenţii economici şi la persoanele juridice fără scop lucrativ, asa cum sunt definite la art. 1 din Legea nr. 15/1994, cu modificările ulterioare, denumita în continuare lege, se face potrivit acestei legi şi prezentelor norme metodologice.Prevederile alin. 1 se aplică în mod corespunzător şi sucursalelor şi altor subunitati cu sediul în România, aparţinând unor persoane juridice cu sediul în străinătate, precum şi persoanelor fizice şi asociaţiilor fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri.------------Alin. 2 al pct. 1 din Cap. I a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000.2. Agenţii economici, persoanele juridice fără scop lucrativ, precum şi persoanele fizice şi asociaţiile fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri, care imobilizeaza capital în active corporale şi necorporale, supuse deprecierii prin utilizare sau în timp, vor calcula, vor înregistra în contabilitate şi vor recupera uzura fizica şi morala a acestora, pentru refacerea capitalului imobilizat.------------Pct. 2 din Cap. I a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000.3. Capitalul imobilizat supus amortizării este reflectat în patrimoniul agenţilor economici, al persoanelor juridice fără scop lucrativ şi al persoanelor fizice şi asociaţiilor fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri, fiind în proprietatea acestora, şi se materializeaza prin bunurile şi valorile destinate sa deserveasca activitatea pe o perioadă mai mare de un an şi care se consuma treptat.------------Pct. 3 din Cap. I a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000.4. Capitalul imobilizat supus amortizării cuprinde doua grupe:A - active corporale;B - active necorporale.A. ACTIVELE CORPORALE5. Activele corporale aferente capitalului imobilizat sunt: a) terenurile, inclusiv investiţiile pentru amenajarea acestora; b) mijloacele fixe.6. Se considera mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare şi îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:- are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, care poate fi actualizată anual, în funcţie de indicele de inflaţie comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica;------------Prima liniuţă de la pct. 6 al lit. A din Cap. I a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000.- are o durată normală de utilizare mai mare de un an.Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp, la încadrarea lor ca mijloace fixe se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set.7. Sunt asimilate mijloacelor fixe şi se supun amortizării bunurile menţionate la art. 4 din lege, astfel: a) investiţiile efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie; b) capacităţile puse în funcţiune parţial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca mijloace fixe, se cuprind în grupa la care urmează a se înregistra ca mijloace fixe, la valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor ocazionate de realizarea lor. La punerea în funcţiune, cu ocazia recepţiei finale, amortizarea se va determina în funcţie de valoarea finala, iar valoarea neamortizata până la acea data se va recupera pe durata normală de utilizare rămasă; c) investiţiile pentru descoperta, în vederea valorificării de substanţe minerale utile, cu cărbuni şi alte zăcăminte ce se exploatează la suprafaţa, precum şi cele pentru realizarea lucrărilor miniere, subterane, de deschidere a zăcămintelor se amortizează în regim linear.Amortizarea acestora se recuperează în maximum 10 ani, cu aprobarea consiliului de administraţie sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului;------------Lit. c) de la pct. 7 al lit. A din Cap. I a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000. d) investiţiile efectuate la mijloacele fixe pentru îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali, în scopul modernizării, şi care majorează valoarea de intrarea a acestora.------------Alin. 1 al lit. d) de la pct. 7 al lit. A din Cap. I a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000.Cheltuielile efectuate la mijloacele fixe în scopul modernizării acestora trebuie să aibă următoarele efecte:- sa imbunatateasca efectiv performanţele mijloacelor fixe faţă de parametrii funcţionali stabiliţi iniţial;- să asigure obţinerea de venituri suplimentare faţă de cele realizate cu mijloacele fixe iniţiale.Pentru clădiri şi construcţii, lucrările de modernizare trebuie să aibă ca efect sporirea gradului de confort şi ambient.Amortizarea cheltuielilor aferente lucrărilor de modernizare se face fie pe durata normală de utilizare rămasă, fie prin majorarea duratei normale de utilizare cu până la 10% . Dacă lucrările de modernizare se fac după expirarea acestei durate, se va stabili o noua durata normală de utilizare de către o comisie tehnica.8. Sunt considerate active corporale, dar nu se supun amortizării, bunurile aflate în proprietatea publică, incluse în această categorie în baza prevederilor legale, mijloacele fixe aflate în administrarea instituţiilor publice, precum şi lacurile, bălţile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investiţii, terenurile, inclusiv cele împădurite.------------Alin. 1 al pct. 8 al lit. A din Cap. I a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000.Terenurile se înregistrează în patrimoniu la valoarea stabilită, în funcţie de clasele de calitate, suprafaţa, amplasare şi/sau alte criterii legale, la costul de achiziţie sau la valoarea aportului în natură.Agenţii economici care au dobândit terenuri cu destinaţie economică, pentru care au calculat şi au înregistrat până la data de 1 septembrie 1997 în cheltuielile de exploatare amortizarea aferentă, începând cu această dată amortizarea nu se va mai calcula şi contabiliza în cheltuielile de exploatare, iar dacă s-a înregistrat, se va storna.Investiţiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, bălţilor, iazurilor, terenurilor şi pentru alte lucrări similare se recuperează pe calea amortizării, prin includerea în cheltuielile de exploatare într-o perioadă de maximum 10 ani, cu aprobarea consiliului de administraţie sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.9. Nu sunt considerate mijloace fixe bunurile menţionate la art. 6 din lege.Motoarele, aparatele şi alte subansambluri ale mijloacelor fixe, destinate înlocuirii componentelor uzate, sunt incluse în categoria de lucrări de reparaţii.Cheltuielile privind reparaţiile de orice fel, ce se fac la mijloacele fixe, au ca scop restabilirea stării tehnice iniţiale prin înlocuirea componentelor uzate.Recuperarea acestor cheltuieli se face prin includerea în cheltuielile de exploatare integral, la momentul efectuării, sau eşalonat, pe o perioadă de timp, cu aprobarea consiliului de administraţie sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.Plantaţiile ţinere, precum şi plantaţiile de protecţie, care sunt încadrate în grupa 5 de mijloace fixe "Animale şi plantaţii", subgrupa "Plantaţii", sunt scutite de calculul amortizării şi de introducerea acesteia în cheltuielile de exploatare, astfel:- până la trecerea pe rod, pentru plantaţiile ţinere;- primii 5 ani, pentru plantaţiile de protecţie.Duratele normale de utilizare a plantaţiilor ţinere şi a plantaţiilor de protecţie cuprind şi duratele de scutire pentru care amortizarea aferentă nu se include în cheltuielile de exploatare. În acest caz, cota medie anuală de amortizare se determina în funcţie de durata normală de utilizare redusă, cu perioada de scutire, în ani, pentru care nu se calculează amortizare.B. ACTIVELE NECORPORALE10. Activele necorporale aferente capitalului imobilizat sunt: a) cheltuielile de constituire: taxele şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuielile privind emiterea şi vânzarea de acţiuni, cheltuielile de prospectare a pieţei şi de publicitate şi alte cheltuieli de aceasta natura, legate de înfiinţarea şi dezvoltarea unităţii patrimoniale; b) cheltuielile de cercetare-dezvoltare; c) cheltuielile cu descoperirea rezervelor de substanţe minerale utile, neconcretizate în mijloace fixe, la zacamintele puse în exploatare; d) concesiunile, imobilizarile necorporale de natura superficiei şi a uzufructului, brevetele şi alte drepturi şi valori asimilate; e) alte imobilizari necorporale, inclusiv programe informatice create de agenţii economici sau achiziţionate de la terţi.II. Calculul amortizării şi regimurile de amortizare11. Amortizarea mijloacelor fixe se stabileşte prin aplicarea cotei de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe şi se include în cheltuielile de exploatare.Cota de amortizare se calculează astfel:                                100    C(A) = --------------------------------------------           Durata normală de utilizare din catalog (ani)În cazul reevaluarii mijloacelor în baza unor acte normative, cota de amortizare se va calcula astfel:                            100    C(A) = ----------------------------------------           Durata normală de utilizare rămasă (ani)Cota astfel calculată se va aplica asupra valorii rămase, actualizată.Persoanele fizice şi asociaţiile fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri, vor calcula amortizarea astfel:- pentru mijloacele fixe şi activele necorporale achiziţionate înainte de data de 1 ianuarie 2000 amortizarea se va calcula conform metodei lineare, în funcţie de valoarea rămasă de recuperat până la expirarea duratei normale de utilizare. În acest caz cota de amortizare se va calcula astfel:       100CA = -----        DRDR = DN - DCCota astfel calculată se va aplica la valoarea rămasă de recuperat, determinata astfel:              DRVR = VI x ----,              DNîn care:CA = cota de amortizare;DN = durata normală de utilizare, conform Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/1998;DR = durata normală de funcţionare rămasă la data de 31 decembrie 1999;DC = durata normală de funcţionare consumată până la data de 31 decembrie 1999;VR = valoarea rămasă de recuperat;VI = valoarea de intrare;- pentru mijloacele fixe şi activele necorporale achiziţionate după data de 1 ianuarie 2000 amortizarea se va calcula utilizând unul dintre regimurile de amortizare reglementate de lege.În acest caz se vor aplica prevederile alin. 1 şi 2.Amortizarea anuală se determina prin aplicarea cotei de amortizare asupra valorii de intrare, asupra valorii rămase de recuperat sau asupra valorii rămase actualizată.Amortizarea lunară se determina prin împărţirea amortizării anuale la 12 luni.------------Ultimele alineate de la pct. 11 din Cap. II au fost introduse de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000.12. Prin valoarea de intrare a mijloacelor fixe se înţelege: a) valoarea de intrare, reevaluata în baza unor prevederi legale exprese; b) cheltuielile de achiziţie pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros, asa cum sunt reglementate prin Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii nr. 82/1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993;------------Lit. b) a pct. 12 din Cap. II a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000. c) costul de producţie pentru mijloacele fixe construite sau produse de unitatea patrimonială, asa cum este definit la pct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii nr. 82/1991; d) valoarea actuala pentru mijloacele fixe dobândite cu titlu gratuit, estimată la înscrierea lor în activ pe baza raportului întocmit de experţi şi cu aprobarea consiliului de administraţie al agentului economic sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ, şi a persoanei care răspunde de îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice, în cazul persoanelor fizice şi al asociaţiilor fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri, sau a ordonatorului de credite la instituţiile publice;------------Lit. d) a pct. 12 din Cap. II a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000. e) valoarea de aport acceptată de părţi pentru mijloacele fixe intrate în patrimoniu cu ocazia asocierii, fuziunii etc., pe baza prevederilor din statute sau contracte şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare;------------Lit. e) a pct. 12 din Cap. II a fost modificată de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000. f) în cazul mijloacelor fixe cumpărate, cu durata normală de utilizare expirată, precum şi al celor pentru care nu exista date de identificare a duratei normale de utilizare consumate, valoarea de intrare este data de cheltuielile de achiziţie. Durata normală în care se va recupera valoarea de intrare se stabileşte de o comisie tehnica, cu aprobarea consiliului de administraţie al agentului economic, a responsabilului cu gestiunea patrimoniului sau a ordonatorului de credite la instituţiile publice.În mod similar se va proceda şi în cazul mijloacelor fixe cu durata normală de utilizare expirată, la care se fac cheltuieli de investiţii;------------Lit. f) a pct. 12 din Cap. II a fost modificată de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000. g) în cazul investiţiilor puse în funcţiune parţial sau total, cărora nu li s-au întocmit formele de înregistrare ca mijloace fixe, valoarea stabilită prin situaţiile de lucrări, la data punerii în funcţiune.Aceasta valoare se consemnează în procesul-verbal de punere în funcţiune. La terminarea investiţiilor şi la trecerea lor în categoria mijloacelor fixe, valoarea de intrare se majorează cu eventualele cheltuieli efectuate între data punerii în funcţiune şi data întocmirii procesului-verbal de punere în funcţiune; h) în cazul sondelor provenite din lucrări de foraj executate pentru explorări şi prospecţiuni geologice, care au dat rezultate şi urmează a fi folosite în scopuri de producţie, valoarea obţinută prin înmulţirea numărului de metri ai adancimii de la care se exploatează cu preţul mediu efectiv realizat per metru forat, în anul anterior trecerii în categoria de mijloace fixe, la sondele de exploatare sapate în condiţii asemănătoare. Pentru sondele de ţiţei şi gaze provenite din lucrările de foraj executate în vederea explorării şi prospectiunii geologice, valoarea de intrare se stabileşte în mod similar; i) pentru mijloacele fixe rezultate din lucrări miniere, executate pentru explorări şi prospecţiuni geologice care au dat rezultate, totalul cheltuielilor efectuate în acest scop, inclusiv cheltuielile necesare trecerii în regim de producţie (dotare cu cale ferată, aeraj, alte dotări tehnice); j) pentru animalele de reproducţie, costul de producţie al animalelor pentru carne, la care se adauga sporurile de preţ în funcţie de categoria biologica.Ca urmare a actualizării valorii de intrare a mijloacelor fixe în baza prevederilor art. 3 alin. 2 lit. a) din lege, mijloacele fixe a căror valoare de intrare este mai mica decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului vor fi menţinute în evidenţa contabilă ca mijloace fixe de natura obiectelor de inventar. Valoarea rămasă neamortizata se va recupera prin includerea în cheltuielile de exploatare într-o perioadă de maximum 3 ani, cu aprobarea consiliului de administraţie, respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.După amortizarea completa, aceste mijloace fixe se scot din evidenta mijloacelor fixe şi se trec la categoria de obiecte de inventar.La scoaterea din folosinţa se vor aplica regulile de casare a obiectelor de inventar.Nu se trec la categoria de obiecte de inventar mijloacele fixe care nu au însuşiri comune obiectelor de inventar, cum ar fi: clădirile, construcţiile, mijloacele de transport etc.Acestea rămân în evidenta ca mijloace fixe de natura obiectelor de inventar şi urmează regimul de scoatere din folosinţa şi de casare a mijloacelor fixe.13. Amortizarea mijloacelor fixe se calculează începând cu luna următoare punerii în funcţiune, până la recuperarea integrală a valorii de intrare, conform duratelor normale de funcţionare.14. Data punerii în funcţiune în vederea calculării amortizării se stabileşte astfel: a) mijloacele fixe independente care nu necesita montaj şi nici probe tehnologice (utilaje pentru intervenţie, unelte, accesorii de producţie, mijloace de transport auto, animale etc.) se considera puse în funcţiune la data achiziţionării lor, pe baza procesului-verbal de recepţie; b) utilajele care necesita montaj, dar care nu necesita probe tehnologice, precum şi clădirile şi construcţiile speciale care nu deservesc procese tehnologice se considera puse în funcţiune la data terminării montajului, respectiv la data terminării construcţiei, pe baza procesului-verbal de recepţie; c) utilajele şi instalaţiile care necesita montaj şi probe tehnologice, precum şi clădirile şi construcţiile speciale care deservesc procese tehnologice se considera puse în funcţiune la terminarea probelor tehnologice, pe baza procesului-verbal de punere în funcţiune; d) sondele folosite la extracţia ţiţeiului şi gazelor, sondele de injecţie, precum şi sondele provenite din lucrările geologice care au dat rezultate se considera puse în funcţiune la darea lor în producţie, pe baza procesului-verbal final de constatare.15. Amortizarea mijloacelor fixe concesionate, închiriate sau date în locaţie de gestiune este în sarcina proprietarului acestora.Această amortizare se recuperează prin redeventa, chirie sau prin preţul locaţiei.Pentru dimensionarea amortizării ca element component al redeventei, în cazul operaţiunilor de leasing, se aplică prevederile Legii nr. 15/1994, cu modificările ulterioare.Amortizarea mijloacelor fixe date în folosinţa asocierilor în participaţie se calculează de asociatul care le are în patrimoniu şi se transmite asociatului care contabilizeaza operaţiunile asociaţiei, în vederea înregistrării pe cheltuieli.Amortizarea cheltuielilor de investiţii şi a modernizărilor la mijloacele fixe concesionate, închiriate sau date în locaţie de gestiune este în sarcina agentului economic, a persoanei fizice sau a asociaţiei fără personalitate juridică, care desfăşoară activitate în scopul realizării de venituri, care a efectuat investiţia. Recuperarea acestor cheltuieli se face prin includerea în cheltuielile de exploatare pe perioada iniţială a contractului de concesiune, închiriere sau locaţie de gestiune sau pe durata normală de utilizare rămasă, după caz. În situaţia în care durata normală de utilizare rămasă este mai mica decât perioada iniţială a contractului recuperarea cheltuielilor de investiţii se face pe durata normală de utilizare rămasă.------------Alin. 5 al pct. 15 din Cap. II a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000.La încetarea contractului de concesionare, închiriere sau locaţie de gestiune, valoarea investiţiilor, nediminuata cu amortizarea calculată se cedează proprietarului, pentru a majoră corespunzător valoarea de intrare a mijloacelor fixe.În procesul-verbal de predare-preluare a investiţiei se va menţiona şi amortizarea calculată de beneficiar, pentru ca proprietarul să poată înregistra uzura corespunzătoare noii valori de intrare.16. Amortizarea anuală a mijloacelor fixe şi a investiţiilor prevăzute la art. 11 alin. 4 din lege se calculează pe unitatea de produs, utilizând următoarele formule:          Vr    Az = ------ şi A = Az x C,          Rîn care:Az = amortizarea, în lei, pe 1.000 tone rezerva exploatabila;Vr = valoarea de intrare a mijloacelor fixe;R = rezerva exploatabila de substanţa minerala utila, în mii tone, existenta la începutul fiecărui exerciţiu financiar;A = amortizarea anuală;C = extracţia anuală de substanţa minerala utila, în mii tone.În cazul construcţiilor aparţinând unor incinte miniere care deservesc mai multe mine, precum şi pentru construcţiile instalaţiilor de preparare, cu organizare independenta de exploatările miniere pe care le deservesc, amortizarea anuală se calculează pe baza următoarelor formule:                  Vr    Az = --------------------- şi A = Az x C         R1 + R2 + ..... + Rn R1 + R2 + .... + Rn,în care:R1, R2, .... Rn = rezerva exploatabila a fiecărei mine deservite de incinta centrala respectiva.Amortizarea pe unitatea de produs se recalculează astfel:- din 5 în 5 ani, la minele de cărbuni şi cariere, precum şi la cheltuielile de investiţii pentru descoperta;- din 10 în 10 ani, la saline.Recalcularea se face anual în cazul în care intervin schimbări mai importante (de minimum 10%) în volumul rezervelor exploatabile.17. Activele necorporale prevăzute la art. 7 din lege se amortizează astfel: a) cheltuielile de constituire şi cheltuielile de cercetare-dezvoltare se amortizează în maximum 5 ani; b) cheltuielile cu descoperirea rezervelor de substanţe minerale utile, neconcretizate în mijloace fixe la zacamintele puse în exploatare, se amortizează în maximum 5 ani; c) brevetele, licentele, know-how, mărcile de fabrica, de comerţ şi de serviciu şi alte drepturi de proprietate industriala şi comercială similare, subscrise ca aport sau achiziţionate pe alte cai, se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către agentul economic care le deţine; d) programele informatice, create de agenţii economici sau achiziţionate de la terţi, se amortizează în funcţie de durata probabila de utilizare, dar nu mai mult de 5 ani.Durata efectivă de amortizare a activelor necorporale prevăzute mai sus se stabileşte de către consiliul de administraţie, respectiv de către responsabilul cu gestiunea patrimoniului; e) imobilizarile necorporale, de natura concesiunii, a superficiei şi a uzufructului, se amortizează pe durata contractului.18. Agenţii economici, persoanele fizice şi asociaţiile fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri, sunt scutiţi de la calculul amortizării, în situaţii justificate, cu avizul direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, pentru activele corporale menţionate la art. 16 din lege, astfel:------------Partea introductivă a pct. 18 din Cap. II a fost modificată de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000. a) pentru minele trecute în conservare, pe o perioadă egala cu perioada de conservare, iar pentru minele scoase definitiv din funcţiune, pentru perioada de funcţionare rămasă la data scoaterii lor din funcţiune; b) pentru mijloacele fixe care participa efectiv la realizarea obiectului principal de activitate al agentului economic, al persoanei fizice sau al asociaţiei fără personalitate juridică, care desfăşoară activitate în scopul realizării de venituri, aflate în patrimoniul acesteia, pe o perioadă egala cu perioada de conservare.------------Lit. b) a pct. 18 din Cap. II a fost modificată de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000.------------Alin. 2 al lit. b) a pct. 18 din Cap. II a fost abrogat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000.Justificarea trecerii în conservare a mijloacelor fixe se face în situaţia în care este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:- la închiderea temporară a unor secţii de producţie din lipsa materiei prime;- când pentru produsele care se realizează cu mijloacele fixe respective nu mai exista cerere pe piaţa;- când menţinerea în funcţiune a mijloacelor fixe respective nu se justifica din punct de vedere al randamentului şi al cheltuielilor de funcţionare pe o perioadă de timp limitată.Trecerea în conservare a mijloacelor fixe, precum şi durata conservării, în condiţiile prevederilor art. 16 lit. a) şi b) din lege, se fac cu aprobarea consiliului de administraţie sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.Cheltuielile ocazionate de trecerea şi menţinerea în conservare a mijloacelor fixe sunt cheltuieli de exploatare, deductibile din punct de vedere fiscal; c) activele corporale menţionate la art. 16 lit. c) din lege, aflate în administrarea societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat sau a regiilor autonome şi care, potrivit legii, sunt încadrate în patrimoniul public, nu sunt supuse amortizării.Societăţile comerciale cu capital privat, care realizează investiţii de natura activelor corporale prevăzute la art. 16 lit. c) din lege, pot amortiza valoarea acestor active.Amortizarea aferentă perioadelor de scutire, pentru activele corporale prevăzute la art. 16 lit. a) şi b) din lege, va diminua capitalurile proprii, la data expirării duratelor normale de utilizare prevăzute de lege şi a casării efective, şi care nu au putut fi valorificate potrivit legii.În cazul persoanelor fizice şi al asociaţiilor fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri, amortizarea aferentă perioadelor de scutire pentru activele corporale prevăzute la art. 16 lit. a) şi b) din lege se va înregistra ca cheltuiala deductibilă la data expirării duratelor normale de utilizare prevăzute de lege şi a casării efective.------------Ultimul alineat al pct. 18 din Cap. II a fost introdus de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000.19. În cazul nerecuperarii integrale, pe calea amortizării, a valorii de intrare a mijloacelor fixe, se va asigura recuperarea valorii neamortizate a acestora.Prin valoare neamortizata, în acest context, se înţelege diferenţa dintre valoarea de intrare a mijloacelor fixe şi valoarea amortizării, recuperată prin includerea în cheltuielile de exploatare, din care se deduc sumele rezultate în urma valorificării.Diferenţa rămasă nerecuperata în urma valorificării se recuperează prin includerea în cheltuielile excepţionale, nedeductibile fiscal, pe o perioadă de maximum 5 ani, sau prin diminuarea capitalurilor proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale.Valoarea neamortizata ce urmează să fie recuperată va conţine şi amortizarea înregistrată în afară bilanţului, în contul 8045.------------Alin. 4 al pct. 19 din Cap. II a fost introdus de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000.În cazul persoanelor fizice şi al asociaţiilor fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri, valoarea rămasă neamortizata a mijloacelor fixe scoase din funcţiune, determinata prin deducerea din valoarea de intrare a amortizării inclusă pe costuri în cursul exploatării, este deductibilă în limita veniturilor realizate din valorificare.------------Alin. 5 al pct. 19 din Cap. II a fost introdus de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000.Durata şi modul de recuperare a valorii nerecuperate a mijloacelor fixe, în contextul prevederilor art. 17 din lege, se stabilesc de către consiliul de administraţie al agentului economic, respectiv de către responsabilul cu gestiunea patrimoniului, cu respectarea prevederilor legale.20. Amortizarea mijloacelor fixe se calculează utilizând unul dintre următoarele regimuri de amortizare:A. Amortizarea liniara se determina prin includerea uniforma în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporţional cu numărul de ani şi cu duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe.Amortizarea liniara anuală se calculează prin aplicarea cotei medii anuale înscrise în tabelul nr. 1 col. 2 la valoarea de intrare a mijloacelor fixe.Pentru mijloacele fixe de natura construcţiilor, amortizarea anuală se va calcula numai în regim liniar.Utilizarea regimului de amortizare liniara se aproba de consiliul de administraţie al agentului economic, respectiv de responsabilul cu gestiunea patrimoniului, la data punerii în funcţiune.B. Amortizarea degresiva consta în multiplicarea cotei de amortizare liniara cu unul dintre coeficienţii următori: a) 1,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix este între 2 şi 5 ani; b) 2,0, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix este între 5 şi 10 ani; c) 2,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix este mai mare de 10 ani.Utilizarea regimului de amortizare degresiva se aproba de consiliul de administraţie al agentului economic, respectiv de responsabilul cu gestiunea patrimoniului.Amortizarea degresiva se aplică în doua variante:- fără influenţa uzurii morale (AD1);- cu influenţa uzurii morale (AD2).Pentru calculul amortizării prin utilizarea regimului de amortizare degresiva, varianta AD1, se procedează astfel:- în primul an de funcţionare se aplică cota de amortizare prevăzută în tabelul din anexa nr. 1 col. 3 la valoarea de intrare;- pentru anii următori se aplică aceeaşi cota, dar de fiecare data la valoarea rămasă. Acest calcul se continua până în anul de funcţionare în care amortizarea anuală rezultată este egala sau mai mica cu/decât amortizarea anuală liniara, calculată pentru perioada de funcţionare rămasă.Din acel an şi până la expirarea duratei normale de funcţionare, se trece la amortizarea anuală liniara.Amortizarea degresiva, varianta AD2, conţine influenţa uzurii morale care acţionează asupra mijloacelor fixe şi care se reflecta în calculul amortizării anuale.Varianta AD2 permite amortizarea valorii de intrare a mijloacelor fixe într-o perioadă de timp mai mica decât durata normală de utilizare, diferenţa în ani reprezentând influenţa uzurii morale.Pentru mijloacele fixe care au o durată normală de funcţionare de până la 5 ani inclusiv nu se aplică regimul de amortizare degresiva, varianta AD2.Pentru aceste mijloace fixe amortizarea se va calcula utilizând varianta AD1.Pentru calculul amortizării în varianta AD2 se vor avea în vedere elementele prevăzute în tabelul din anexa nr. 1, astfel:- durata normală de utilizare conform catalogului (col. 1);- cota de amortizare în regim de amortizare degresiva (col. 3);- perioada în care se calculează amortizarea degresiva (col. 6);- perioada în care se calculează amortizarea liniara (col. 7).Exemplu de calcul al amortizării prin utilizarea regimului de amortizare degresiva:    1. VARIANTA AD1    1. Pentru un mijloc fix se dau următoarele date:    - valoarea de intrare: 3.250.000 lei    - durata normală de funcţionare conform catalogului: 7 ani    - cota medie de amortizare degresiva (tabelul nr. 1, col. 3): 28,6%    Amortizarea anuală se va calcula conform principiului de baza al amortizării degresive, astfel:------------------------------------------------------------------------------- Ani Modul de calcul Amortizarea anuală Valoarea rămasă                                              degresiva (lei) (lei)------------------------------------------------------------------------------ 1 3.250.000 x 28,6% 929.500 2.320.500 2 2.320.500 x 28,6% 663.663 1.656.837 3 1.656.837 x 28,6% 473.855 1.182.982 4 1.182.982 x 28,6% 338.333 844.649 5 844.649 x 28,6% < sau = 844.649:3 281.550 563.099 6 281.550 281.549 7 281.549 0-------------------------------------------------------------------------------    1. VARIANTA AD2    Pentru un mijloc fix se dau următoarele date:    - valoarea de intrare: 5.000.000 lei    - durata normală de funcţionare conform catalogului: 15 ani    - cota medie de amortizare degresiva: 16,7%    Amortizarea se va calcula astfel:------------------------------------------------------------------------------- Ani Modul de calcul Amortizarea anuală Valoarea rămasă                                              degresiva (lei) (lei)------------------------------------------------------------------------------ 1 5.000.000 x 16,7% 835.000 4.165.000 2 4.165.000 x 16,7% 695.555 3.469.445 3 3.469.445 x 16,7% 579.397 2.890.048 4 2.890.048 : 6 481.675 2.408.373 5 481.675 1.926.698 6 481.675 1.445.023 7 481.675 963.348 8 481.675 481.673 9 481.675 0-------------------------------------------------------------------------------C. Amortizarea accelerata consta în includerea în primul an de funcţionare, în cheltuielile de exploatare, a unei amortizări de până la 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix respectiv.Valoarea rămasă după primul an de funcţionare se recuperează prin includerea în cheltuielile de exploatare în regim liniar, în funcţie de durata de utilizare rămasă.Utilizarea regimului de amortizare accelerata se aproba de direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, la propunerea scrisă a consiliului de administraţie al agentului economic sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ, pe baza unei documentaţii de fundamentare.------------Alin. 3 al lit. C de la pct. 20 din Cap. II a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000.Documentaţia de fundamentare trebuie să conţină datele din tabelul prezentat în anexa nr. 2, pe baza cărora se stabileşte punctajul necesar, pentru eliberarea aprobării de utilizare a regimului de amortizare accelerata.Pentru calculul indicatorilor de eficienta, în vederea stabilirii punctajului necesar, se vor folosi datele aferente anului de punere în funcţiune a mijloacelor fixe, astfel:- datele din bugetul de venituri şi cheltuieli, când aprobarea se solicita în cursul trimestrului I al anului;- datele din evidenţa contabilă pentru perioada încheiată, care vor fi extrapolate la nivel de an, în funcţie de media lunară a realizarilor.Documentaţia de fundamentare se depune la organul teritorial al Ministerului Finanţelor înainte de punerea în funcţiune a mijloacelor fixe sau în termen de maximum o luna de la punerea în funcţiune a acestora.În cazul persoanelor fizice şi al asociaţiilor fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri, opţiunea de a utiliza regimul de amortizare accelerata se comunică direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat înainte de punerea în funcţiune a mijloacelor fixe sau în termen de maximum o luna de la punerea în funcţiune a acestora, fără a mai fi necesară o aprobare prealabilă.------------Alin. 7 al lit. C de la pct. 20 din Cap. II a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000.Nerespectarea termenului prevăzut la alineatul precedent atrage deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea la nivelul regimului linear.------------Alin. 8 al lit. C de la pct. 20 din Cap. II a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000.Conţinutul documentaţiei de fundamentare se actualizează prin ordin al ministrului finanţelor.------------Alin. 9 al lit. C de la pct. 20 din Cap. II a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000.III. Scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe21. Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare complet amortizată sau cu valoarea de intrare rămasă nerecuperata se face cu aprobarea consiliului de administraţie, respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.22. În cazul instituţiilor publice scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe înainte de expirarea duratei normale de utilizare sau cu durata normală de utilizare consumată se aproba de către ordonatorul superior de credite, respectiv principal sau secundar, după caz.------------Pct. 22 din Cap. III a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000.23. După aprobarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea acestora.Procedura de valorificare prin vânzare (licitaţie sau negociere directa) sau prin casare va fi aprobată de către consiliul de administraţie sau de către responsabilul cu gestiunea patrimoniului.Casarea mijloacelor fixe se va face de către o comisie de casare numita prin decizia organului care a aprobat scoaterea din funcţiune.Cu ocazia casării se va proceda la dezmembrarea mijloacelor fixe şi la valorificarea acestora, astfel:- vânzarea componentelor rezultate în urma dezmembrarii;- utilizarea componentelor rezultate la executarea altor mijloace fixe din cadrul unităţii.Evaluarea componentelor se va face de către comisia de casare;- valorificarea ca materiale nerecuperabile.Valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice, se face potrivit reglementărilor elaborate în mod distinct.La scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând agenţilor economici la care statul deţine peste 50% din capitalul social se va urmări valorificarea la maximum a ansamblurilor, subansamblurilor şi a pieselor componente, prin executarea unor mijloace fixe noi, ca piese de schimb sau prin vânzare, pe bază de licitaţie publică organizată potrivit prevederilor legale.------------Ultimul alineat al pct. 23 din Cap. III a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000.24. Declasarea şi casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, sunt de competenţa consiliilor de administraţie ale agenţilor economici, respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.Declasarea şi casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe aparţinând instituţiilor publice, se aproba de către ordonatorul superior de credite, respectiv principal sau secundar, după caz.------------Alin. 2 al pct. 24 din Cap. III a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000.IV. Contabilitatea mijloacelor fixe şi a amortizării acestora25. Agenţii economici, indiferent de forma de organizare şi de tipul de proprietate, precum şi persoanele juridice fără scop lucrativ au obligaţia evidenţierii în contabilitate, în conturi distincte, a mijloacelor fixe şi a amortizării acestora.Începând cu luna septembrie 1997, constituirea fondului de dezvoltare încetează.Persoanele fizice şi asociaţiile fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri, au obligaţia sa conducă evidenţa contabilă în partida simpla pentru mijloacele fixe şi activele necorporale achiziţionate, precum şi pentru amortizarea acestora.------------Acest alineat al pct. 25 din Cap. IV a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000.Amortizarea inclusă în costuri reprezintă sursa proprie de finanţare, la dispoziţia agenţilor economici.Instituţiile publice au obligaţia să evidenţieze în contabilitate, în conturi distincte, mijloacele fixe, precum şi sumele rezultate din dezmembrarea şi valorificarea mijloacelor fixe la scoaterea din funcţiune a acestora.------------Alin. 4 al pct. 25 din Cap. IV a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000.26. În conformitate cu prevederile art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, diferenţa reprezentând amortizarea aferentă gradului de neutilizare pentru anul 1997 se regularizează la închiderea exerciţiului financiar prin includerea în cheltuieli de exploatare.În perioada septembrie-decembrie 1997, agenţii economici vor include în cheltuielile de exploatare amortizarea calculată conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor şi de Comisia Naţionala pentru Statistica nr. 18.845/1.224/1997.27. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind mijloacele fixe şi amortizarea acestora se face potrivit monografiei prezentate în anexa nr. 3.V. Dispoziţii finale28. La societăţile comerciale unde nu a fost numit consiliul de administraţie, atribuţiile acestuia vizând aplicarea Legii nr. 15/1994, cu modificările ulterioare, vor fi îndeplinite de către managerul societăţii sau de către directorul general, după caz.În cazul persoanelor fizice şi al asociaţiilor fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri, competentele de aplicare a prevederilor Legii nr. 15/1994, republicată, cu modificările ulterioare, revin persoanei fizice sau persoanei care răspunde de îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.------------Alin. 2 al pct. 28 din Cap. V a fost introdus de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000.Începând cu exerciţiul financiar al anului 2000 pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi persoanele fizice şi asociaţiile fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri şi care, potrivit legii, sunt obligate sa conducă evidenta în partida simpla.------------Alin. 3 al pct. 28 din Cap. V a fost introdus de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000.29. Direcţia administrarea patrimoniului statului este abilitata să soluţioneze problemele ce vor aparea ca urmare a aplicării Legii nr. 15/1994, republicată, cu modificările ulterioare, şi care nu sunt reglementate prin prezentele norme metodologice.------------Pct. 29 din Cap. V a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000.30. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.31. La data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice îşi încetează aplicabilitatea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 746/1994, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 15 iulie 1994.  +  Anexa 1-------la normele metodologice-----------------------                   TABEL-ANEXAla Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997 ------------------------------------------------------------------------------| Durata | Cota medie anuală | Durata de | Durata | din care: | Durata || normală| de amortizare | utilizare | de uti-|-------------------| de uti-|| de uti-|-------------------| aferentă | lizare |în regim |în regim | lizare || lizare | pentru | pentru | regimului | în ca- |de amor- |de amor- | aferen-|| conform| regimul | regimul | liniar, | drul |tizare |tizare | ta uzu-|| Catalog| de amor-| de amor-| recalcu- | căreia | degre- |liniara | rii || | tizare | tizare | lata în | se rea-| siva | | morale || | liniara | degre- | funcţie | lizeaza| | | pentru || | | siva | de cota | amorţi-| | | care nu|| | | | medie anu-| zarea | | | se mai || | | | ala de | inte- | | | calcu- || | | | amortizare| grala | | | leaza || | | | degresiva | | | | amor- || | | | | | | | tizare ||-în ani-| % | % | -în ani- |-în ani-|-în ani- |-în ani- |-în ani-||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| |(100/col.|(100/col.|(100/col.3)|(col.1- |(col.5- |(col.5- |(col.1- || | 1) |1x1,5;2; | | col.4) | col.4) | col.6) | col.5) || | |2,5) | | | | | ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 2 | 50 | 75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 3 | 33,3 | 50,0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 4 | 25,0 | 37,5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 5 | 20,0 | 30,0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 6 | 16,7 | 33,4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 7 | 14,3 | 28,6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 8 | 12,5 | 25,0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 9 | 11,1 | 22,2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 10 | 10,0 | 20,0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 11 | 9,1 | 22,7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 12 | 8,3 | 20,7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 13 | 7,7 | 19,2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 14 | 7,1 | 17,7 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 15 | 6,7 | 16,7 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 16 | 6,3 | 15,7 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 17 | 5,9 | 14,7 | 7 | 10 | 3 | 7 | 7 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 18 | 5,6 | 14,0 | 7 | 11 | 4 | 7 | 7 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 19 | 5,3 | 13,2 | 8 | 11 | 3 | 8 | 8 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 20 | 5,0 | 12,5 | 8 | 12 | 4 | 8 | 8 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 21 | 4,8 | 12,0 | 8 | 13 | 5 | 8 | 8 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 22 | 4,5 | 11,2 | 9 | 13 | 4 | 9 | 9 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 23 | 4,3 | 10,7 | 9 | 14 | 5 | 9 | 9 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 24 | 4,2 | 10,5 | 9 | 15 | 6 | 9 | 9 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 25 | 4,0 | 10,0 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 26 | 3,8 | 9,5 | 10 | 16 | 6 | 10 | 10 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 27 | 3,7 | 9,2 | 11 | 16 | 5 | 11 | 11 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 28 | 3,6 | 9,0 | 11 | 17 | 6 | 11 | 11 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 29 | 3,4 | 8,5 | 12 | 17 | 5 | 12 | 12 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 30 | 3,3 | 8,2 | 12 | 18 | 6 | 12 | 12 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 31 | 3,2 | 8,0 | 12 | 19 | 7 | 12 | 12 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 32 | 3,1 | 7,7 | 13 | 19 | 6 | 13 | 13 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 33 | 3,0 | 7,5 | 13 | 20 | 7 | 13 | 13 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 34 | 2,9 | 7,2 | 14 | 20 | 6 | 14 | 14 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 35 | 2,9 | 7,2 | 14 | 21 | 7 | 14 | 14 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 36 | 2,7 | 6,7 | 15 | 21 | 6 | 15 | 15 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 37 | 2,7 | 6,7 | 15 | 22 | 7 | 15 | 15 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 38 | 2,6 | 6,5 | 15 | 23 | 8 | 15 | 15 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 39 | 2,6 | 6,5 | 15 | 24 | 9 | 15 | 15 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 40 | 2,5 | 6,2 | 16 | 24 | 8 | 16 | 16 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 41 | 2,4 | 6,0 | 17 | 24 | 7 | 17 | 17 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 42 | 2,4 | 6,0 | 17 | 25 | 8 | 17 | 17 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 43 | 2,3 | 5,7 | 17 | 26 | 9 | 17 | 17 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 44 | 2,3 | 5,7 | 17 | 27 | 10 | 17 | 17 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 45 | 2,2 | 5,5 | 18 | 27 | 9 | 18 | 18 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 46 | 2,2 | 5,5 | 18 | 28 | 10 | 18 | 18 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 47 | 2,1 | 5,2 | 19 | 28 | 9 | 19 | 19 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 48 | 2,1 | 5,2 | 19 | 29 | 10 | 19 | 19 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 49 | 2,0 | 5,0 | 20 | 29 | 9 | 20 | 20 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 50 | 2,0 | 5,0 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 55 | 1,8 | 4,5 | 22 | 33 | 11 | 22 | 22 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 60 | 1,7 | 4,2 | 24 | 36 | 12 | 24 | 24 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 65 | 1,5 | 3,7 | 27 | 38 | 11 | 27 | 27 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 70 | 1,4 | 3,5 | 28 | 42 | 14 | 28 | 28 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 75 | 1,3 | 3,2 | 31 | 44 | 13 | 31 | 31 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 80 | 1,2 | 3,0 | 33 | 47 | 14 | 33 | 33 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 85 | 1,2 | 3,0 | 33 | 52 | 19 | 33 | 33 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 90 | 1,1 | 2,7 | 37 | 53 | 16 | 37 | 37 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 95 | 1,1 | 2,7 | 37 | 58 | 21 | 37 | 37 ||--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|| 100 | 1,0 | 2,5 | 40 | 60 | 20 | 40 | 40 | ------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 2-------la normele metodologice-----------------------                   TABEL-ANEXAla Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997 -----------------------------------------------------------------------------| | | | Punctaj |Nivel || | | |-------------------| de || Nr. | | Rezul- | fără | cu |redu- || crt.| Specificaţie | tate |amortiza-|amortiza-|cere || | | |re acce- |re acce- |admis || | | | lerata | lerata | % ||-----|-----------------------------------|--------|---------|---------|------|| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||-----------------------------------------------------------------------------|| || A. Date de prezentare || ||-----------------------------------------------------------------------------|| 1. | Venituri din exploatare - total | | | | * ||-----|-----------------------------------|--------|---------|---------|------|| 2. | Cifra de afaceri | | | | * ||-----|-----------------------------------|--------|---------|---------|------|| 3. | Capitalul social | | | | * ||-----|-----------------------------------|--------|---------|---------|------|| 4. | Capitalul permanent | | | | * ||-----|-----------------------------------|--------|---------|---------|------|| 5. | Active fixe (active corporale) | | | | * ||-----|-----------------------------------|--------|---------|---------|------|| 6. | Active circulante | | | | * ||-----|-----------------------------------|--------|---------|---------|------|| 7. | Cheltuieli de exploatare - total | | | | * ||-----|-----------------------------------|--------|---------|---------|------|| 8. | Cheltuieli de exploatare aferente | | | | || | cifrei de afaceri din care: | | | | || | - fără amortizare accelerata | | | | || | - cu amortizare accelerata | | | | ||-----|-----------------------------------|--------|---------|---------|------|| 9. | Profit brut | | | | || | - fără amortizare accelerata | | | | || | - cu amortizare accelerata | | | | ||-----|-----------------------------------|--------|---------|---------|------|| 10. | Profit brut | | | | || | - fără amortizare accelerata | | | | || | - cu amortizare accelerata | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------|| || B. Indicatori de eficienta economică || ||-----------------------------------------------------------------------------|| 11. | Capital propriu | | | || | Rata capitalului = --------------- x 100 | 10 | 10 | || | propriu faţă de Active fixe | | | || | activele fixe | | | ||-----|--------------------------------------------|----------|--------|------|| 12. | Capital permanent | | | || | Rata capitalului = ----------------- x 100 | 5 | 5 | || | permanent faţa Active fixe | | | || | de activele fixe | | | ||-----|--------------------------------------------|----------|--------|------|| 13. | Active fixe | | | || | Rata de imobilizare = ------------- x 100 | 5 | 5 | || | a activelor fixe Active totale | | | || | (Act. fixe+act. circu- | | | || | lante) | | | ||-----|--------------------------------------------|----------|--------|------|| 14. | Rata activelor fixe, din care: | | | || | | | | || | Profitul brut | | | || | - fără amortizare = ------------- x 100 | 20 | - | - || | accelerata Active fixe | | | || | | - | 10 | 50 || | Profitul brut | | | || | - cu amortizare = ------------- x 100 | | | || | accelerata Active fixe | | | ||-----|--------------------------------------------|----------|--------|------|| 15. | Cifra de afaceri | | | || | Rotatia activului = ----------------- | 20 | 24 | - || | Active circulante | | | ||-----------------------------------------------------------------------------|| || C. Indicatori de eficienta financiară || ||-----------------------------------------------------------------------------|| 16. | Rata rentabilitatii financiare, din care: | | | || | | | | || | Profitul net | | | || | - fără amortizare = --------------- x 100 | 16 | - | - || | accelerata Capital propriu | | | || | | - | 8 | 50 || | Profitul net | | | || | - cu amortizare = --------------- x 100 | | - | - || | accelerata Capital propriu | | | ||-----|--------------------------------------------|----------|--------|------|| 17. | Rata rentabilitatii veniturilor, din care: | | | || | | | | || | Profitul brut | | | || | - fără amortizare = --------------- x 100 | 10 | - | - || | accelerata Cifra de afaceri | | | || | | - | 5 | 20 || | Profitul brut | | | || | - cu amortizare = --------------- x 100 | | - | - || | accelerata Cifra de afaceri | | | ||-----|--------------------------------------------|----------|--------|------|| 18. | Rata rentabilitatii resurselor din care: | | | || | - fără amortizare accelerata = | | | || | | | | || | Profitul brut | | | || | ------------------------- x 100 | 10 | - | - || | Cheltuieli de exploatare | | | || | aferente cifrei de afaceri | | | || | | - | 5 | 50 || | - cu amortizare accelerata = | | | || | | | | || | Profitul brut | | | || | ------------------------- x 100 | | | || | Cheltuieli de exploatare | | | || | aferente cifrei de afaceri | | | ||-----|--------------------------------------------|----------|--------|------|| | Total punctaj: | 100 | 72 | 28 | ----------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------| | Pun- | Agentul economic A | Agentul economic B || | ctaj |----------------------|----------------------|| | eta- |Rezultă-|Grad |Punctaj|Rezultă-|Grad |Punctaj|| Specificaţie | lon | te | de | | te | de | || | | |redu-| | |redu-| || | | | cere| | | cere| ||------------------------------------------------------------------------------|| 1 2 3 4 5 6 7 8 ||------------------------------------------------------------------------------|| || A. Date de prezentare ||------------------------------------------------------------------------------||1. Venituri din exploata-| * | 3500 | * | * | 2800 | * | * || re - total (mil. lei) | | | | | | | ||-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------||2. Cifra de afaceri - | * | 3000 | * | * | 2000 | * | * || mil. lei | | | | | | | ||-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------||3. Capitalul propriu - | * | 1500 | * | * | 1500 | * | * || mil. lei | | | | | | | ||-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------||4. Capitalul permanent - | * | 700 | * | * | 700 | * | * || mil. lei | | | | | | | ||-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------||5. Active fixe | * | 800 | * | * | 800 | * | * || (active corporale) - | | | | | | | || mil. lei | | | | | | | ||-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------||6. Active circulante - | * | 1000 | * | * | 1000 | * | * || mil. lei | | | | | | | ||-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------||7. Cheltuieli exploatare | * | 2500 | * | * | 1800 | * | * || total - mil. lei | | | | | | | ||-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------||8. Cheltuieli exploatare | * | 2000 | * | * | 1500 | * | * || aferente cifrei de | | | | | | | || afaceri - mil. lei | | | | | | | ||-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------||9. Profit brut, din care:| | | | | | | || - fără amortizare | * | 1000 | * | * | 500 | * | * || accelerata - mil. lei | | | | | | | || - cu amortizare | * | 700 | * | * | 200 | * | * || accelerata - mil. lei | | | | | | | ||-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------||10. Profit net, din care:| | | | | | | || - fără amortizare | * | 550 | * | * | 275 | * | * || accelerata - mil. lei | | | | | | | || - cu amortizare | * | 385 | * | * | 110 | * | * || accelerata - mil. lei | | | | | | | ||-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|| || B. Indicatori de eficienta economică ||------------------------------------------------------------------------------||11. Rata capitalului | 10 | 187.5 | * | 10 | 187.5 | * | 10 || propriu faţă de activele| | | | | | | || fixe (%) | | | | | | | ||-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------||12. Rata capitalului | 5 | 87.5 | * | 5 | 87.5 | * | 5 || permanent faţă de | | | | | | | || activele fixe (%) | | | | | | | ||-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------||13. Rata de imobilizare | 5 | 44 | * | 5 | 44 | * | 5 || a activelor fixe (%) | | | | | | | ||-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------||14. Rata activelor fixe, | | | | | | | || din care: | | | | | | | || - fără amortizare | 20 | 125 | * | * | 62.5 | * | * || accelerata (%) | | | | | | | || - cu amortizare | * | 87.5 | 30 | 14 | 25 | 60 | 8 || accelerata (%) | | | | | | | ||-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------||15. Rotatia activului | | | | | | | || circulant - | | | | | | | || - număr de rotatii | 24 | 3 | * | 24 | 2 | * | 24 ||-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|| || C. Indicatori de eficienta financiară ||------------------------------------------------------------------------------||16. Rata rentabilitatii | | | | | | | || financiare - din care: | | | | | | | || - fără amortizare | 16 | 36.7 | * | * | 18.3 | * | * || accelerata (%) | | | | | | | || - cu amortizare | * | 25.7 | 30 | 11.2 | 7.3 | 60 | 6.4 || accelerata (%) | | | | | | | ||-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------||17. Rata rentabilitatii | | | | | | | || veniturilor, din care: | | | | | | | || - fără amortizare | 10 | 33.3 | * | * | 25 | * | * || accelerata (%) | | | | | | | || - cu amortizare | * | 23.3 | 30 | 7 | 10 | 60 | 4 || accelerata (%) | | | | | | | ||-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------||18. Rata rentabilitatii | | | | | | | || resurselor, din care: | | | | | | | || - fără amortizare | 10 | 50 | * | * | 33.3 | * | * || accelerata (%) | | | | | | | || - cu amortizare | * | 35 | 30 | 7 | 13.3 | 60 | 40 || accelerata (%) | | | | | | | ||-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|| Total punctaj | 100 | * | * | 83.2 | * | * | 66.4 | ------------------------------------------------------------------------------Din datele prezentate de cei doi agenţi economici rezultă ca agentul economic A realizează un punctaj general de 83,2 puncte şi depăşeşte baremul de 72 de puncte, în timp ce agentul economic B realizează un punctaj general de 66,4 puncte, şi nu se încadrează în baremul minim de punctaj. Dintre cei doi agenţi economici numai agentul A va primi aprobarea aplicării regimului de amortizare accelerata.  +  Anexa 3-------la normele metodologice-----------------------MONOGRAFIEprivind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni legate de amortizarea mijloacelor fixe şi scoaterea din funcţiune a acestoraAgenţii economici, indiferent de forma de organizare şi de tipul de proprietate, precum şi persoanele juridice fără scop lucrativ, care au dreptul, potrivit legii, sa desfăşoare activităţi economice, au obligaţia evidenţierii în contabilitate, în conturi distincte, a mijloacelor fixe şi a amortizării acestora.     A. Înregistrări la agenţi economici     1. În contabilitate, amortizarea calculată care se include în cheltuielile de exploatare se înregistrează astfel:     6811 = 281     2. Înregistrarea în contabilitate a investiţiilor efectuate în regie proprie la mijloacele fixe luate cu chirie [pct. 7 lit. a) din normele metodologice]:     a) Înregistrări efectuate în contabilitatea chiriaşului     - Colectarea cheltuielilor efectuate după natura lor              6xx = %     "Cheltuieli după natura" 3xx "Conturi de stocuri"                                  4xx "Conturi de terţi"                                  5xx "Conturi de trezorerie"     - Receptionarea lucrărilor de investiţii la mijloacele fixe închiriate              212 = 722     "Mijloace fixe"/ "Venituri din producţia de      analitic distinct imobilizari corporale"                               sau              231 = 722     "Imobilizari corporale "Venituri din producţia de      în curs" imobilizari corporale"                                şi              212 = 231     - Înregistrarea amortizării investiţiilor efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie pe perioada iniţială a contractului de închiriere sau conform clauzelor contractuale (pct. 15 alin. 4 din normele metodologice)              6811 = 281     - Scoaterea din evidenta a investiţiei amortizate integral la expirarea contractului de închiriere (pct. 15 alin. 5 din normele metodologice)              281 = 212     - Scoaterea din evidenta a investiţiei neamortizate integral care, potrivit clauzelor contractuale, se recuperează de la proprietarul bunului               % = 212              281             6721     - Facturarea valorii de recuperat a investiţiei neamortizate, de la proprietarul mijlocului fix              461 = %                                   7721                                   4427     b) Înregistrări efectuate în contabilitatea proprietarului mijlocului fix (pct. 15 alin. 4 şi 5 din normele metodologice)     - Înregistrarea preluării pe bază de proces-verbal de predare-primire a investiţiei amortizate integral de către chiriaşi              212 = 281     - Înregistrarea preluării pe bază de proces-verbal de predare-primire a investiţiei neamortizate integral de către chiriaşi              212 = 281                                şi               % = 404              212             4426     3. Înregistrarea în contabilitate a investiţiilor efectuate în regie proprie, puse în funcţiune parţial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca mijloace fixe (pct. 7 lit. b) din normele metodologice:     a) Înregistrarea investiţiei puse în funcţiune parţial              231 = 722     "Imobilizari corporale "Venituri din producţia de      în curs" analitic imobilizari corporale"     "Imobilizari corporale fără      forme de înregistrare la      mijloace fixe"     b) Înregistrarea amortizării investiţiei fără forme de înregistrare la mijloace fixe             6811 = 281     "Cheltuieli de exploatare "Amortizări privind imobilizarile      privind amortizarea corporale" analitic "Amortizarea      imobilizarilor" imobilizarilor corporale fără                                   forme de înregistrare"     c) Înregistrarea investiţiilor terminate şi trecute în categoria mijloacelor fixe              212 = 231                                şi              281 = 281     "Amortizări privind "Amortizări privind      imobilizarile corporale" imobilizarile corporale"           analitic     "Amortizarea imobilizarilor      corporale fără forme de      înregistrare"     4. Înregistrarea în contabilitate a investiţiilor pentru descoperta, precum şi a investiţiilor de natura modernizării [pct. 7 lit. c) şi d) din normele metodologice]:     a) Investiţii efectuate în regie proprie     - Colectarea cheltuielilor efectuate pe feluri, după natura lor              6xx = %                                  3xx                                  4xx                                  5xx     - La sfârşitul lunii, înregistrarea veniturilor corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru investiţia în curs              231 = 722     - Receptionarea lucrărilor de investiţii terminate              212 = 231     b) Investiţii efectuate prin terţi               % = 404              231             4426                                şi              212 = 231     5. Potrivit pct. 8 alin. 3 din normele metodologice, agenţii economici care au dobândit terenuri cu destinaţie economică pentru care au calculat şi au înregistrat în cheltuielile de exploatare amortizarea aferentă, începând cu data de 1 septembrie 1997 nu vor mai efectua înregistrările contabile 6811 = 2810 şi 2810 = 111, iar dacă totuşi aceste înregistrări s-au efectuat, se va proceda la stornarea sumelor înregistrate în conturile respective.     6. Înregistrarea în contabilitate a investiţiilor efectuate pentru amenajarea lacurilor, bălţilor, iazurilor, terenurilor şi a altor lucrări similare (pct. 8 alin. 4 din normele metodologice):     a) Investiţii efectuate în regie proprie     - Înregistrarea cheltuielilor efectuate pe feluri, după natura lor              6xx = %                                  3xx                                  4xx                                  5xx     - La sfârşitul lunii, înregistrarea investiţiilor în curs, corespunzător cheltuielilor efectuate              231 = 722     - Receptionarea lucrărilor de investiţii              2112 = 231     b) Investiţii efectuate de terţi               % = 404             2112 (231)             4426     c) Amortizarea lucrărilor de investiţii efectuate într-o perioadă de maximum 10 ani, conform normelor metodologice              6811 = 281     7. Reflectarea în contabilitate a lucrărilor de reparaţii efectuate, în conformitate cu prevederile pct. 9 din normele metodologice se efectuează astfel:     a) Lucrări de reparaţii executate în regie proprie, care se includ integral în cheltuielile exerciţiului financiar     - Colectarea cheltuielilor efectuate pe feluri, după natura lor              6xx = %                                  3xx                                  4xx                                  5xx     b) Lucrări de reparaţii executate în regie proprie, care se includ eşalonat pe cheltuielile de exploatare     - Colectarea cheltuielilor efectuate pe feluri, după natura lor              6xx = %                                  3xx                                  4xx                                  5xx     - Delimitarea cheltuielilor cu reparaţiile, care se includ eşalonat în cheltuielile de exploatare în perioadele următoare               471 = 758        analitic distinct     - La data scadentei, includerea cheltuielilor înregistrate în avans, în cheltuielile de exploatare               611 = 471     c) Lucrări de reparaţii executate de terţi, care se includ eşalonat în cheltuielile de exploatare                % = 401               471        analitic distinct              4426     - La data scadentei, includerea cheltuielilor înregistrate în avans, în cheltuielile de exploatare               611 = 471     8. Înregistrarea în contabilitate a activelor necorporale (pct. 10 din normele metodologice) se efectuează în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de utilizare a conturilor contabile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993.     9. Imobilizarile necorporale de natura superficiei şi a uzufructului se înregistrează în contabilitate în contul 205 "Concesiuni, brevete şi alte drepturi şi valori similare", în conformitate cu prevederile instrucţiunilor de aplicare a planului de conturi.     10. Înregistrarea în contabilitate a amortizărilor necorporale (pct. 17 din normele metodologice) se efectuează prin articolul contabil 6811 = 280.     11. Înregistrarea mijloacelor fixe a căror valoare de intrare este mai mica decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului [pct. 6 şi pct. 12 lit. j) alin. 2-6 din normele metodologice]:     a) Evidenţierea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar, într-un cont analitic distinct, deschis în cadrul contului sintetic de gradul II (de la 2121 la 2128) corespunzător clasificaţiei din Catalogul privind duratele normale de funcţionare şi clasificarea mijloacelor fixe               212 = 212     "Mijloace fixe"/ "Mijloace fixe"         analitic     "Mijloace fixe de natura      obiectelor de inventar"                                şi              281 = 281     "Amortizări privind "Amortizări privind      imobilizarile corporale" imobilizarile corporale"/                                         analitic                                    "Amortizarea mijloacelor                                     fixe de natura obiectelor                                     de inventar"     b) Înregistrarea în contabilitate a amortizării mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar             6811 = 281     "Cheltuieli de exploatare "Amortizări privind      privind amortizarea imobilizarile corporale"/      imobilizarilor" analitic                                    "Amortizarea mijloacelor                                     fixe de natura obiectelor                                     de inventar"     c) Înregistrarea scoaterii din evidenta a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar după amortizarea integrală              281 = 212     "Amortizări privind "Mijloace fixe"/analitic      imobilizarile corporale"/ "Mijloace fixe de natura            analitic obiectelor de inventar"     "Amortizarea mijloacelor      fixe de natura obiectelor      de inventar"     d) Înregistrarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar complet amortizate, care mai sunt în folosinţa, trecute la categoria obiectelor de inventar              321 = 322     12. Înregistrarea diferenţei neamortizate a valorii de intrare a mijloacelor fixe scoase din funcţiune, rămasă neacoperita din sumele rezultate în urma valorificarilor (pct. 19 din normele metodologice):     a) Înregistrarea cheltuielilor ocazionate şi a veniturilor rezultate din scoaterea din evidenta a mijloacelor fixe     - Înregistrarea cheltuielilor ocazionate de dezmembrarea mijloacelor fixe             6728 = %                                  3xx                                  4xx     - Înregistrarea ansamblurilor, subansamblurilor, pieselor şi materialelor rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe              3xx = 7728     - Înregistrarea diferenţei dintre veniturile obţinute din dezmembrări şi cheltuielile efectuate             6871 = 281     "Cheltuieli excepţionale "Amortizări privind      privind amortizarea imobilizarile corporale"/      imobilizarilor"/ analitic      analitic distinct "Amortizarea recuperarilor                                    din dezmembrări"     b) Înregistrarea scoaterii din evidenta a mijloacelor fixe neamortizate integral                % = 212               281 "Mijloace fixe"     "Amortizări privind      imobilizarile corporale"               471     "Cheltuieli înregistrate      în avans"/analitic distinct     Concomitent, se creditează contul 8045 "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe" cu suma aferentă gradului de neutilizare înregistrată în debitul acestui cont.     c) Includerea în cheltuieli, pe o perioadă de maximum 5 ani, a valorii neamortizate înregistrate în contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans", analitic distinct             6871 = 471     d) Înregistrarea scoaterii din evidenta a mijloacelor fixe neamortizate integral, în cazul în care adunarea generală a acţionarilor a aprobat diminuarea capitalurilor proprii                % = 212               281               118               sau              1012     Concomitent, se creditează contul 8045 "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe" cu suma reprezentând amortizarea aferentă mijloacelor fixe scoase din funcţiune.     13. Înregistrarea în contabilitate a mijloacelor fixe complet amortizate, scoase din funcţiune              281 = 212     14. Începând cu luna septembrie 1997, constituirea fondului de dezvoltare din orice sursa încetează.     Ca atare, soldurile conturilor 119 "Repartizari la fondul de dezvoltare" şi 111 "Fondul de dezvoltare", existente în contabilitate la data intrării în vigoare a prevederilor prezentelor norme metodologice, se lichidează astfel:     a) Pentru fondul de dezvoltare având ca sursa amortizarea calculată şi înregistrată în cheltuieli              111 = 119     b) Pentru fondul de dezvoltare constituit din alte surse              111 = 118/analitic distinct     15. Agenţii economici care în anii anteriori au achiziţionat imobilizari corporale, iar fondul de dezvoltare nu a fost acoperitor, efectuând înregistrarea contabila 471 = 118, vor storna operaţiunea în limita soldului nerecuperat al contului 471 "Cheltuieli înregistrate în avans", analitic distinct.     16. În conformitate cu prevederile art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, diferenţa reprezentând amortizarea aferentă gradului de neutilizare pentru anul 1997 se regularizează la încheierea exerciţiului financiar prin includerea în cheltuielile de exploatare.     În perioada septembrie-decembrie 1997, agenţii economici vor include în cheltuielile de exploatare amortizarea calculată potrivit Normelor nr. 18.845/1.224/1997, elaborate de Ministerul Finanţelor şi de Comisia Naţionala pentru Statistica, efectuând articolele contabile:     * 6811 = 281 - cu amortizarea aferentă gradului de utilizare a mijloacelor fixe.     Concomitent se debitează contul 8045 "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe".     La încheierea exerciţiului financiar pe anul 1997, agenţii economici vor înregistra în cheltuielile de exploatare amortizarea aferentă gradului de neutilizare, efectuând înregistrările contabile:     * 6811 = 281 - cu amortizarea aferentă gradului de neutilizare pentru anul 1997.     Concomitent, se creditează contul 8045 "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe" cu aceeaşi suma.     La data de 31 decembrie 1997, debitul contului 8045 "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe" va reflecta numai amortizarea aferentă gradului de neutilizare, înregistrată până la data de 31 decembrie 1996, regularizarea acestei amortizări urmând a fi reglementată prin hotărâre a a Guvernului.     17. Începând cu data de 1 septembrie 1997, dezvoltarea în analitice de gradul II a contului 281 "Amortizări privind imobilizarile corporale" se efectuează în corelaţie cu grupele de clasificare a mijloacelor fixe stabilite prin Catalogul privind duratele normale de funcţionare şi clasificarea mijloacelor fixe.     Monografia privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni legate de amortizarea mijloacelor fixe şi de scoaterea din funcţiune a acestora, elaborata de Ministerul Finanţelor sub nr. 13.906 din 15 august 1994, îşi încetează aplicabilitatea începând cu data aplicării prezentelor norme metodologice.--------------    Pct. A din Monografie a fost abrogată de lit. b) a art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 22 din 16 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 27 ianuarie 2003.    B. Înregistrări la persoanele juridice fără scop lucrativ care au dreptul, potrivit legii, sa desfăşoare activităţi economice    1. Începând cu data de 1 septembrie 1997, pentru înregistrarea amortizării privind imobilizarile corporale şi necorporale utilizate în activitatea economică, în Planul de conturi pentru organizaţii obşteşti aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 315/1985, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc următoarele conturi sintetice:    * contul 281 "Amortizări privind imobilizarile corporale şi necorporale";    * contul 430 "Cheltuieli înregistrate în avans".    Conţinutul şi funcţiunea conturilor nou-introduse sunt prezentate în finalul monografiei.    2. În vederea reflectării distincte în contabilitate a imobilizarilor corporale existente în patrimoniu la data de 1 septembrie 1997, ce se utilizează în activitatea economică, se va proceda la inventarierea acestora şi înregistrarea, după caz, în următoarele conturi sintetice:    * contul 013.01 "Mijloace fixe pentru activitatea nonprofit";    * contul 013.02 "Mijloace fixe pentru activitatea economică";    * contul 012.01 "Amenajări de terenuri pentru activitatea nonprofit";    * contul 012.02 "Amenajări de terenuri pentru activitatea economică".    Conturile 013.01 şi 013.02 se dezvolta şi pe categorii de mijloace fixe, potrivit legii.    Imobilizarile necorporale privind activitatea economică, intrate în patrimoniu începând cu data de 1 septembrie 1997 şi care urmează a fi amortizate potrivit legii, vor fi reflectate în contul 159 "Alte valori" - analitic distinct.    3. Fondul mijloacelor fixe şi amenajărilor de terenuri, evidenţiat în soldul contului 310 "Fondul mijloacelor fixe şi terenurilor", aferent mijloacelor fixe şi amenajărilor de terenuri, înregistrate în patrimoniu până la data de 1 septembrie 1997, utilizate în activitatea economică, va fi transferat asupra următoarelor conturi:    * 281 "Amortizări privind imobilizarile corporale şi necorporale" -           analitice distincte          - valoarea aferentă duratei normale de funcţionare (utilizare)          consumate la data de 1 septembrie 1997    * 518 "Venituri din anii precedenti şi alte surse" - analitic distinct          518.03 "Valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale privind          activitatea economică, evidenţiate în patrimoniu la data de 1          septembrie 1997"          - valoarea neamortizata, determinata ca diferenţa între valoarea de          intrare a mijlocului fix sau a amenajării de teren şi valoarea          aferentă duratei normale de funcţionare (utilizare) consumate la data          de 1 septembrie 1997.    Operaţiunea se va înregistra în contabilitate astfel:    310 = % - cu valoarea de intrare a mijlocului fix sau a                           amenajării de teren             281 - cu valoarea aferentă duratei normale de funcţionare          analitic (utilizare) consumate la data de 1 septembrie 1997          distinct             518 - cu valoarea neamortizata aferentă duratei normale de          analitic funcţionare (utilizare) rămase la data de 1          distinct septembrie 1997.    Valoarea aferentă duratei normale de funcţionare (utilizare) consumate se determina ţinându-se seama de următoarele:    - data intrării în patrimoniu a mijlocului fix sau a amenajării de teren;    - durata normală de funcţionare (utilizare), potrivit Catalogului privind duratele normale de funcţionare şi clasificare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 266/1994;    - valoarea de intrare în patrimoniu a mijlocului fix sau a amenajării de teren;    - durata normală de funcţionare (utilizare), consumată la data de 1 septembrie 1997.    4. Înregistrarea (începând cu data de 1 septembrie 1997) a achiziţionării de mijloace fixe ce se utilizează în activitatea economică:         % = 234 - cu valoarea facturii inclusiv T.V.A. înscrisă                                  în factura        013 - cu valoarea de intrare a mijloacelor fixe     analitic     distinct      232.31 - cu T.V.A. deductibilă, potrivit legii    5. Înregistrarea pe cheltuieli a amortizării lunare a mijloacelor fixe, calculată potrivit legii:      417.02 = 281 - cu valoarea amortizării calculate potrivit      /art. 70 analitic legii    "Cheltuieli distinct     de capital"    6. Înregistrarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe:    a) Amortizate integral:        281 = 013 - cu valoarea de intrare a mijloacelor fixe     analitic analitic     distinct distinct    b) Amortizate parţial:         % = 013 - cu valoarea de intrare a mijloacelor fixe                        analitic                        distinct        281 - cu valoarea amortizată a mijloacelor fixe     analitic     distinct        430 - cu valoarea neamortizata a mijloacelor fixe     analitic     distinct    7. Înregistrarea pe cheltuieli a valorii neamortizate a mijloacelor fixe scoase din funcţiune:      417.02 = 430 - cu valoarea neamortizata, inclusă pe      /art. 70 analitic cheltuieli nedeductibile fiscal    "Cheltuieli distinct     de capital"    Contul 281 "Amortizarea privind imobilizarile corporale şi necorporale"    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizării imobilizarilor corporale şi necorporale, utilizate de persoanele juridice fără scop lucrativ în activitatea economică, în scopul obţinerii de profit.    Contabilitatea analitica se tine pe categorii de imobilizari corporale şi necorporale, cu ajutorul următoarelor conturi analitice:    281.02 "Amortizarea imobilizarilor corporale pentru activitatea economică"    Contul 281.02 se dezvolta şi pe categorii de mijloace fixe, potrivit legii.    281.03 "Amortizarea imobilizarilor necorporale pentru activitatea economică"    Contul 281 "Amortizarea privind imobilizarile corporale şi necorporale" este un cont de pasiv.    Contul 281 "Amortizarea privind imobilizarile corporale şi necorporale" se creditează prin debitul contului:    * 417 "Cheltuielile organizaţiilor obşteşti" - analitic 417.02 "Cheltuielile activităţilor economice" (art. 70 "Cheltuieli de capital")    - cu valoarea amortizării calculate potrivit legii.    Contul 281 "Amortizarea privind imobilizarile corporale şi necorporale" se debitează prin creditul conturilor:    * 012 "Amenajări de terenuri"    - cu valoarea amortizată a amenajărilor de terenuri scoase din funcţiune.    * 013 "Mijloace fixe"    - cu valoarea amortizată a mijloacelor fixe scoase din funcţiune.    * 159 "Alte valori"    - cu valoarea amortizată a imobilizarilor necorporale scoase din activ.    Soldul creditor al contului reprezintă amortizarea imobilizarilor corporale şi necorporale.    Contul 430 "Cheltuieli înregistrate în avans"    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorii de intrare a imobilizarilor corporale şi necorporale scoase din activ, nerecuperata integral pe calea amortizării, rămasă neacoperita din rezultatele obţinute în urma valorificării acestora şi care urmează să se includă pe cheltuieli, potrivit legii.    Contabilitatea analitica se tine pe categorii de imobilizari.    Contul 430 "Cheltuieli înregistrate în avans" este un cont de activ.    Contul 430 "Cheltuieli înregistrate în avans" se debitează prin creditul conturilor:    * 012 "Amenajări de terenuri"    - cu valoarea neamortizata a amenajărilor de terenuri scoase din funcţiune.    * 013 "Mijloace fixe"    - cu valoarea neamortizata a mijloacelor fixe scoase din funcţiune.    * 159 "Alte valori"    - cu valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale scoase din activ.    Contul 430 "Cheltuieli înregistrate în avans" se creditează prin debitul contului:    * 417 "Cheltuielile organizaţiilor obşteşti" - analitic 417.02 "Cheltuielile activităţilor economice" (art. 70 "Cheltuieli de capital")    - cu valoarea neamortizata inclusă eşalonat pe cheltuieli, potrivit legii, aferentă imobilizarilor corporale şi necorporale utilizate în activitatea economică.    Soldul debitor al contului reprezintă valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale şi necorporale care urmează să fie inclusă pe cheltuieli în perioadele sau exerciţiile financiare următoare.-----------------