NORME METODOLOGICE din 29 decembrie 1997de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 8 ianuarie 1998  I. Capitalul imobilizat supus amortizarii1. Amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale la agentii economici şi la persoanele juridice fără scop lucrativ, asa cum sunt definite la art. 1 din Legea nr. 15/1994, cu modificările ulterioare, denumita în continuare lege, se face potrivit acestei legi şi prezentelor norme metodologice.Prevederile alin. 1 se aplică în mod corespunzător şi sucursalelor şi altor subunitati cu sediul în România, aparţinând unor persoane juridice cu sediul în strainatate.2. Agentii economici şi persoanele juridice fără scop lucrativ, care imobilizeaza capital în active corporale şi necorporale, supuse deprecierii, prin utilizare sau în timp, va calcula, vor inregistra în contabilitate şi vor recupera uzura fizica şi morala a acestora, pentru refacerea capitalului imobilizat.3. Capitalul imobilizat supus amortizarii este reflectat în patrimoniul agentilor economici şi al persoanelor fără scop lucrativ, fiind în proprietatea acestora şi se materializeaza prin bunurile şi valorile destinate sa deserveasca activitatea pe o perioadă mai mare de un an şi care se consuma treptat.4. Capitalul imobilizat supus amortizarii cuprinde doua grupe:A - active corporale;B - active necorporale.A. ACTIVELE CORPORALE5. Activele corporale aferente capitalului imobilizat sunt: a) terenurile, inclusiv investiţiile pentru amenajarea acestora; b) mijloacele fixe.6. Se considera mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare şi indeplineste cumulativ urmatoarele condiţii:- are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotărâre a Guvernului;- are o durată normala de utilizare mai mare de un an.Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care formeaza un singur corp, la incadrarea lor ca mijloace fixe se are în vedere valoarea intregului corp, lot sau set.7. Sunt asimilate mijloacelor fixe şi se supun amortizarii bunurile menţionate la art. 4 din lege, astfel: a) investiţiile efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie; b) capacitatile puse în functiune parţial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca mijloace fixe, se cuprind în grupa la care urmeaza a se inregistra ca mijloace fixe, la valoarea rezultata prin insumarea cheltuielilor ocazionate de realizarea lor. La punerea în functiune, cu ocazia receptiei finale, amortizarea se va determina în functie de valoarea finala, iar valoarea neamortizata până la acea data se va recupera pe durata normala de utilizare rămasă; c) investiţiile pentru descoperta, în vederea valorificarii de substante minerale utile, cu carbuni şi alte zacaminte ce se exploateaza la suprafaţa, precum şi cele pentru realizarea lucrărilor miniere, subterane, de deschidere a zacamintelor se încadrează în clasa 1.1.5 din catalog şi se amortizeaza în regim linear. Amortizarea acestora se recupereaza în maximum 10 ani, cu aprobarea consiliului de administratie sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului; d) investiţiile efectuate la mijlocele fixe pentru îmbunătăţirea parametrilor tehnici initiali, în scopul modernizarii acestora, şi care majoreaza valoarea de intrare a mijloacelor fixe.Cheltuielile efectuate la mijloacele fixe în scopul modernizarii acestora trebuie să aibă urmatoarele efecte:- sa imbunatateasca efectiv performantele mijloacelor fixe faţă de parametrii functionali stabiliti initial;- să asigure obtinerea de venituri suplimentare faţă de cele realizate cu mijloacele fixe initiale.Pentru cladiri şi constructii, lucrarile de modernizare trebuie să aibă ca efect sporirea gradului de confort şi ambient.Amortizarea cheltuielilor aferente lucrărilor de modernizare se face fie pe durata normala de utilizare rămasă, fie prin majorarea duratei normale de utilizare cu până la 10% . Dacă lucrarile de modernizare se fac după expirarea acestei durate, se va stabili o noua durata normala de utilizare de către o comisie tehnica.8. Sunt considerate active corporale, dar nu se supun amortizarii, mijloacele fixe aparţinând proprietăţii publice incluse în această categorie în baza prevederilor legale, precum şi lacurile, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unor investitii, terenurile, inclusiv cele impadurite.Terenurile se înregistrează în patrimoniu la valoarea stabilita, în functie de clasele de calitate, suprafaţa, amplasare şi/sau alte criterii legale, la costul de achizitie sau la valoarea aportului în natură.Agentii economici care au dobândit terenuri cu destinatie economica, pentru care au calculat şi au înregistrat până la data de 1 septembrie 1997 în cheltuielile de exploatare amortizarea aferenta, începând cu această dată amortizarea nu se va mai calcula şi contabiliza în cheltuielile de exploatare, iar dacă s-a înregistrat, se va storna.Investiţiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, baltilor, iazurilor, terenurilor şi pentru alte lucrari similare se recupereaza pe calea amortizarii, prin includerea în cheltuielile de exploatare într-o perioadă de maximum 10 ani, cu aprobarea consiliului de administratie sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.9. Nu sunt considerate mijloace fixe bunurile menţionate la art. 6 din lege.Motoarele, aparatele şi alte subansambluri ale mijloacelor fixe, destinate inlocuirii componentelor uzate, sunt incluse în categoria de lucrari de reparatii.Cheltuielile privind reparatiile de orice fel, ce se fac la mijloacele fixe, au ca scop restabilirea stării tehnice initiale prin inlocuirea componentelor uzate.Recuperarea acestor cheltuieli se face prin includerea în cheltuielile de exploatare integral, la momentul efectuării, sau esalonat, pe o perioadă de timp, cu aprobarea consiliului de administratie sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.Plantatiile tinere, precum şi plantatiile de protecţie, care sunt incadrate în grupa 5 de mijloace fixe "Animale şi plantatii", subgrupa "Plantatii", sunt scutite de calculul amortizarii şi de introducerea acesteia în cheltuielile de exploatare, astfel:- până la trecerea pe rod, pentru plantatiile tinere;- primii 5 ani, pentru plantatiile de protecţie.Duratele normale de utilizare a plantatiilor tinere şi a plantatiilor de protecţie cuprind şi duratele de scutire pentru care amortizarea aferenta nu se include în cheltuielile de exploatare. În acest caz, cota medie anuală de amortizare se determina în functie de durata normala de utilizare redusa, cu perioada de scutire, în ani, pentru care nu se calculeaza amortizare.B. ACTIVELE NECORPORALE10. Activele necorporale aferente capitalului imobilizat sunt: a) cheltuielile de constituire: taxele şi alte cheltuieli de inscriere şi inmatriculare, cheltuielile privind emiterea şi vanzarea de acţiuni, cheltuielile de prospectare a pieţei şi de publicitate şi alte cheltuieli de aceasta natura, legate de înfiinţarea şi dezvoltarea unităţii patrimoniale; b) cheltuielile de cercetare-dezvoltare; c) cheltuielile cu descoperirea rezervelor de substante minerale utile, neconcretizate în mijloace fixe, la zacamintele puse în exploatare; d) concesiunile, imobilizarile necorporale de natura superficiei şi a uzufructului, brevetele şi alte drepturi şi valori asimilate; e) alte imobilizari necorporale, inclusiv programe informatice create de agentii economici sau achiziţionate de la terti.II. Calculul amortizarii şi regimurile de amortizare11. Amortizarea mijloacelor fixe se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe şi se include în cheltuielile de exploatare.Cota de amortizare se calculeaza astfel:                                 100    C(A) = --------------------------------------------           Durata normala de utilizare din catalog (ani)În cazul reevaluarii mijloacelor în baza unor acte normative, cota de amortizare se va calcula astfel:                             100    C(A) = ----------------------------------------           Durata normala de utilizare rămasă (ani)Cota astfel calculată se va aplica asupra valorii rămase, actualizata.12. Prin valoarea de intrare a mijloacelor fixe se înţelege: a) valoarea de intrare, reevaluata în baza unor prevederi legale exprese; b) costul de achizitie pentru mijloacele fixe achiziţionate cu titlu oneros, asa cum este definit la pct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993; c) costul de productie pentru mijloacele fixe construite sau produse de unitatea patrimoniala, asa cum este definit la pct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991; d) valoarea actuala pentru mijloacele fixe dobandite cu titlu gratuit, estimată la înscrierea lor în activ pe baza propunerilor facute de specialisti şi cu aprobarea consiliului de administratie al agentului economic sau a responsabilului cu gestionarea patrimoniului, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ, sau a ordonatorului de credite la instituţiile publice.La stabilirea valorii actuale se va tine cont de valoarea mijloacelor fixe cu caracteristici identice sau similare şi de gradul de uzura fizica a mijloacelor fixe primite; e) valoarea de aport acceptata de părţi pentru mijloacele fixe intrate în patrimoniu cu ocazia asocierii, fuziunii etc., pe baza prevederilor din statute sau contracte şi cu respectarea prevederilor art. 160 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările ulterioare; f) în cazul mijloacelor fixe cumparate, cu durata normala de utilizare expirată, valoarea de intrare este data de costul de achizitie. Durata normala de utilizare, în care se va recupera valoarea de intrare, se stabileste de către o comisie tehnica.În mod similar se va proceda şi în cazul mijloacelor fixe cu durata expirată, la care se fac cheltuieli de investitii; g) în cazul investitiilor puse în functiune parţial sau total, cărora nu li s-au întocmit formele de înregistrare ca mijloace fixe, valoarea stabilita prin situaţiile de lucrari, la data punerii în functiune.Aceasta valoare se consemneaza în procesul-verbal de punere în functiune. La terminarea investitiilor şi la trecerea lor în categoria mijloacelor fixe, valoarea de intrare se majoreaza cu eventualele cheltuieli efectuate între data punerii în functiune şi data întocmirii procesului-verbal de punere în functiune; h) în cazul sondelor provenite din lucrari de foraj executate pentru explorari şi prospectiuni geologice, care au dat rezultate şi urmeaza a fi folosite în scopuri de productie, valoarea obtinuta prin înmulţirea numarului de metri ai adancimii de la care se exploateaza cu preţul mediu efectiv realizat per metru forat, în anul anterior trecerii în categoria de mijloace fixe, la sondele de exploatare sapate în condiţii asemanatoare. Pentru sondele de titei şi gaze provenite din lucrarile de foraj executate în vederea explorarii şi prospectiunii geologice, valoarea de intrare se stabileste în mod similar; i) pentru mijloacele fixe rezultate din lucrari miniere, executate pentru explorari şi prospectiuni geologice care au dat rezultate, totalul cheltuielilor efectuate în acest scop, inclusiv cheltuielile necesare trecerii în regim de productie (dotare cu cale ferata, aeraj, alte dotari tehnice); j) pentru animalele de reproductie, costul de productie al animalelor pentru carne, la care se adauga sporurile de pret în functie de categoria biologica.Ca urmare a actualizarii valorii de intrare a mijloacelor fixe în baza prevederilor art. 3 alin. 2 lit. a) din lege, mijloacele fixe a caror valoare de intrare este mai mica decat limita stabilita prin hotărâre a Guvernului vor fi mentinute în evidenţa contabilă ca mijloace fixe de natura obiectelor de inventar. Valoarea rămasă neamortizata se va recupera prin includerea în cheltuielile de exploatare într-o perioadă de maximum 3 ani, cu aprobarea consiliului de administratie, respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.După amortizarea completa, aceste mijloace fixe se scot din evidenta mijloacelor fixe şi se trec la categoria de obiecte de inventar.La scoaterea din folosinţă se vor aplica regulile de casare a obiectelor de inventar.Nu se trec la categoria de obiecte de inventar mijloacele fixe care nu au insusiri comune obiectelor de inventar, cum ar fi: cladirile, constructiile, mijloacele de transport etc.Acestea rămân în evidenta ca mijloace fixe de natura obiectelor de inventar şi urmeaza regimul de scoatere din folosinţă şi de casare a mijloacelor fixe.13. Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza începând cu luna urmatoare punerii în functiune, până la recuperarea integrală a valorii de intrare, conform duratelor normale de functionare.14. Data punerii în functiune în vederea calcularii amortizarii se stabileste astfel: a) mijloacele fixe independente care nu necesita montaj şi nici probe tehnologice (utilaje pentru interventie, unelte, accesorii de productie, mijloace de transport auto, animale etc.) se considera puse în functiune la data achizitionarii lor, pe baza procesului-verbal de receptie; b) utilajele care necesita montaj, dar care nu necesita probe tehnologice, precum şi cladirile şi constructiile speciale care nu deservesc procese tehnologice se considera puse în functiune la data terminarii montajului, respectiv la data terminarii construcţiei, pe baza procesului-verbal de receptie; c) utilajele şi instalatiile care necesita montaj şi probe tehnologice, precum şi cladirile şi constructiile speciale care deservesc procese tehnologice se considera puse în functiune la terminarea probelor tehnologice, pe baza procesului-verbal de punere în functiune; d) sondele folosite la extractia titeiului şi gazelor, sondele de injectie, precum şi sondele provenite din lucrarile geologice care au dat rezultate se considera puse în functiune la darea lor în productie, pe baza procesului-verbal final de constatare.15. Amortizarea mijloacelor fixe concesionate, inchiriate sau date în locatie de gestiune este în sarcina proprietarului acestora.Această amortizare se recupereaza prin redeventa, chirie sau prin preţul locatiei.Pentru dimensionarea amortizarii ca element component al redeventei, în cazul operaţiunilor de leasing, se aplică prevederile Legii nr. 15/1994, cu modificările ulterioare.Amortizarea mijloacelor fixe date în folosinţă asocierilor în participatie se calculeaza de asociatul care le are în patrimoniu şi se transmite asociatului care contabilizeaza operaţiunile asociaţiei, în vederea înregistrării pe cheltuieli.Amortizarea cheltuielilor de investitii şi a modernizarilor efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau date în locatie de gestiune este în sarcina agentului economic care a efectuat investitia. Recuperarea acestor cheltuieli se face prin includerea în cheltuielile de exploatare pe perioada initiala a contractului de concesiune, închiriere sau locatie de gestiune sau conform clauzelor contractuale.La încetarea contractului de concesionare, închiriere sau locatie de gestiune, valoarea investitiilor, nediminuata cu amortizarea calculată se cedeaza proprietarului, pentru a majoră corespunzător valoarea de intrare a mijloacelor fixe.În procesul-verbal de predare-preluare a investitiei se va menţiona şi amortizarea calculată de beneficiar, pentru ca proprietarul să poată inregistra uzura corespunzătoare noii valori de intrare.16. Amortizarea anuală a mijloacelor fixe şi a investitiilor prevăzute la art. 11 alin. 4 din lege se calculeaza pe unitatea de produs, utilizand urmatoarele formule:           Vr    Az = ------ şi A = Az x C,          Rîn care:Az = amortizarea, în lei, pe 1.000 tone rezerva exploatabila;Vr = valoarea de intrare a mijloacelor fixe;R = rezerva exploatabila de substanţa minerala utila, în mii tone, existenta la inceputul fiecarui exercitiu financiar;A = amortizarea anuală;C = extractia anuală de substanţa minerala utila, în mii tone.În cazul construcţiilor aparţinând unor incinte miniere care deservesc mai multe mine, precum şi pentru constructiile instalaţiilor de preparare, cu organizare independenta de exploatarile miniere pe care le deservesc, amortizarea anuală se calculeaza pe baza urmatoarelor formule:                   Vr    Az = --------------------- şi A = Az x C         R1 + R2 + ..... + Rn R1 + R2 + .... + Rn,în care:R1, R2, .... Rn = rezerva exploatabila a fiecarei mine deservite de incinta centrala respectiva.Amortizarea pe unitatea de produs se recalculeaza astfel:- din 5 în 5 ani, la minele de carbuni şi cariere, precum şi la cheltuielile de investitii pentru descoperta;- din 10 în 10 ani, la saline.Recalcularea se face anual în cazul în care intervin schimbari mai importante (de minimum 10%) în volumul rezervelor exploatabile.17. Activele necorporale prevăzute la art. 7 din lege se amortizeaza astfel: a) cheltuielile de constituire şi cheltuielile de cercetare-dezvoltare se amortizeaza în maximum 5 ani; b) cheltuielile cu descoperirea rezervelor de substante minerale utile, neconcretizate în mijloace fixe la zacamintele puse în exploatare, se amortizeaza în maximum 5 ani; c) brevetele, licentele, know-how, marcile de fabrica, de comert şi de serviciu şi alte drepturi de proprietate industriala şi comerciala similare, subscrise ca aport sau achiziţionate pe alte cai, se amortizeaza pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către agentul economic care le detine; d) programele informatice, create de agentii economici sau achiziţionate de la terti, se amortizeaza în functie de durata probabila de utilizare, dar nu mai mult de 5 ani.Durata efectiva de amortizare a activelor necorporale prevăzute mai sus se stabileste de către consiliul de administratie, respectiv de către responsabilul cu gestiunea patrimoniului; e) imobilizarile necorporale, de natura concesiunii, a superficiei şi a uzufructului, se amortizeaza pe durata contractului.18. Agentii economici sunt scutiti de la calculul amortizarii, în situaţii justificate, cu avizul organului teritorial al Ministerului Finanţelor, pentru activele menţionate la art. 16 din lege, astfel: a) pentru minele trecute în conservare, pe o perioadă egala cu perioada de conservare, iar pentru minele scoase definitiv din functiune, pentru perioada de functionare rămasă la data scoaterii lor din functiune; b) pentru mijloacele fixe din cadrul obiectivelor economice, pe o perioadă egala cu perioada de conservare.Prin mijloace fixe din cadrul obiectivelor economice se înţelege mijloacele fixe care participa efectiv la realizarea obiectului principal de activitate al agentului economic.Justificarea trecerii în conservare a mijloacelor fixe se face în situaţia în care este indeplinita una dintre urmatoarele condiţii:- la închiderea temporara a unor sectii de productie din lipsa materiei prime;- când pentru produsele care se realizează cu mijloacele fixe respective nu mai exista cerere pe piaţa;- când menţinerea în functiune a mijloacelor fixe respective nu se justifica din punct de vedere al randamentului şi al cheltuielilor de functionare pe o perioadă de timp limitata.Trecerea în conservare a mijloacelor fixe, precum şi durata conservarii, în condiţiile prevederilor art. 16 lit. a) şi b) din lege, se fac cu aprobarea consiliului de administratie sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.Cheltuielile ocazionate de trecerea şi menţinerea în conservare a mijloacelor fixe sunt cheltuieli de exploatare, deductibile din punct de vedere fiscal; c) activele corporale menţionate la art. 16 lit. c) din lege, aflate în administrarea societatilor comerciale cu capital majoritar de stat sau a regiilor autonome şi care, potrivit legii, sunt incadrate în patrimoniul public, nu sunt supuse amortizarii.Societăţile comerciale cu capital privat, care realizează investitii de natura activelor corporale prevăzute la art. 16 lit. c) din lege, pot amortiza valoarea acestor active.Amortizarea aferenta perioadelor de scutire, pentru activele corporale prevăzute la art. 16 lit. a) şi b) din lege, va diminua capitalurile proprii, la data expirarii duratelor normale de utilizare prevăzute de lege şi a casării efective, şi care nu au putut fi valorificate potrivit legii.19. În cazul nerecuperarii integrale, pe calea amortizarii, a valorii de intrare a mijloacelor fixe, se va asigura recuperarea valorii neamortizate a acestora.Prin valoare neamortizata, în acest context, se înţelege diferenţa dintre valoarea de intrare a mijloacelor fixe şi valoarea amortizarii, recuperata prin includerea în cheltuielile de exploatare, din care se deduc sumele rezultate în urma valorificarii.Diferenţa rămasă nerecuperata în urma valorificarii se recupereaza prin includerea în cheltuielile excepţionale, nedeductibile fiscal, pe o perioadă de maximum 5 ani, sau prin diminuarea capitalurilor proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale.Durata şi modul de recuperare a valorii nerecuperate a mijloacelor fixe, în contextul prevederilor art. 17 din lege, se stabilesc de către consiliul de administratie al agentului economic, respectiv de către responsabilul cu gestiunea patrimoniului, cu respectarea prevederilor legale.20. Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza utilizand unul dintre urmatoarele regimuri de amortizare:A. Amortizarea liniara se determina prin includerea uniforma în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proportional cu numărul de ani şi cu duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe.Amortizarea liniara anuală se calculeaza prin aplicarea cotei medii anuale inscrise în tabelul nr. 1 col. 2 la valoarea de intrare a mijloacelor fixe.Pentru mijloacele fixe de natura construcţiilor, amortizarea anuală se va calcula numai în regim liniar.Utilizarea regimului de amortizare liniara se aproba de consiliul de administratie al agentului economic, respectiv de responsabilul cu gestiunea patrimoniului, la data punerii în functiune.B. Amortizarea degresiva consta în multiplicarea cotei de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori: a) 1,5, dacă durata normala de utilizare a mijlocului fix este între 2 şi 5 ani; b) 2,0, dacă durata normala de utilizare a mijlocului fix este între 5 şi 10 ani; c) 2,5, dacă durata normala de utilizare a mijlocului fix este mai mare de 10 ani.Utilizarea regimului de amortizare degresiva se aproba de consiliul de administratie al agentului economic, respectiv de responsabilul cu gestiunea patrimoniului.Amortizarea degresiva se aplică în doua variante:- fără influenţa uzurii morale (AD1);- cu influenţa uzurii morale (AD2).Pentru calculul amortizarii prin utilizarea regimului de amortizare degresiva, varianta AD1, se procedeaza astfel:- în primul an de functionare se aplică cota de amortizare prevăzută în tabelul din anexa nr. 1 col. 3 la valoarea de intrare;- pentru anii urmatori se aplică aceeasi cota, dar de fiecare data la valoarea rămasă. Acest calcul se continua până în anul de functionare în care amortizarea anuală rezultata este egala sau mai mica cu/decat amortizarea anuală liniara, calculată pentru perioada de functionare rămasă.Din acel an şi până la expirarea duratei normale de functionare, se trece la amortizarea anuală liniara.Amortizarea degresiva, varianta AD2, contine influenţa uzurii morale care acţionează asupra mijloacelor fixe şi care se reflecta în calculul amortizarii anuale.Varianta AD2 permite amortizarea valorii de intrare a mijloacelor fixe într-o perioadă de timp mai mica decat durata normala de utilizare, diferenţa în ani reprezentand influenţa uzurii morale.Pentru mijloacele fixe care au o durată normala de functionare de până la 5 ani inclusiv nu se aplică regimul de amortizare degresiva, varianta AD2.Pentru aceste mijloace fixe amortizarea se va calcula utilizand varianta AD1.Pentru calculul amortizarii în varianta AD2 se vor avea în vedere elementele prevăzute în tabelul din anexa nr. 1, astfel:- durata normala de utilizare conform catalogului (col. 1);- cota de amortizare în regim de amortizare degresiva (col. 3);- perioada în care se calculeaza amortizarea degresiva (col. 6);- perioada în care se calculeaza amortizarea liniara (col. 7).Exemplu de calcul al amortizarii prin utilizarea regimului de amortizare degresiva:    1. VARIANTA AD1    1. Pentru un mijloc fix se dau urmatoarele date:
       
    - valoarea de intrare:3.250.000 lei
    - durata normală de funcţionare conform catalogului:7 ani
    - cota medie de amortizare degresivă (tabelul nr. 1, col. 3):28,6%
      Amortizarea anuală se va calcula conform principiului de baza al amortizarii degresive, astfel:
           
    AniModul de calculAmortizarea anuală degresivă  (lei)Valoarea rămasă  (lei)
    13.250.000 x 28,6%929.5002.320.500
    22.320.500 x 28,6%663.6631.656.837
    31.656.837 x 28,6%473.8551.182.982
    41.182.982 x 28,6%338.333844.649
    5844.649 x 28,6% <= 844.649:3281.550563.099
    6   281.550281.549
    7   281.5490
      1. VARIANTA AD2    Pentru un mijloc fix se dau urmatoarele date:
       
    - valoarea de intrare:5.000.000 lei
    - durata normală de funcţionare conform catalogului:15 ani
    - cota medie de amortizare degresivă:16,7%
      Amortizarea se va calcula astfel:
           
    AniModul de calculAmortizarea anuală degresivă (lei)Valoarea rămasă (lei)
    15.000.000 x 16,7%835.0004.165.000
    24.165.000 x 16,7%695.5553.469.445
    33.469.445 x 16,7%579.3972.890.048
    42.890.048 : 6481.6752.408.373
    5   481.6751.926.698
    6   481.6751.445.023
    7   481.675963.348
    8   481.675481.673
    9   481.6750
  C. Amortizarea accelerata consta în includerea în primul an de functionare, în cheltuielile de exploatare, a unei amortizari de până la 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix respectiv.Valoarea rămasă după primul an de functionare se recupereaza prin includerea în cheltuielile de exploatare în regim liniar, în functie de durata de utilizare rămasă.Utilizarea regimului de amortizare accelerata se aproba de către organul teritorial al Ministerului Finanţelor, la propunerea consiliului de administratie al agentului economic sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, în cazul persoanelor fără scop lucrativ, pe baza unei documentaţii de fundamentare.Documentaţia de fundamentare trebuie să conţină datele din tabelul prezentat în anexa nr. 2, pe baza cărora se stabileste punctajul necesar, pentru eliberarea aprobării de utilizare a regimului de amortizare accelerata.Pentru calculul indicatorilor de eficienta, în vederea stabilirii punctajului necesar, se vor folosi datele aferente anului de punere în functiune a mijloacelor fixe, astfel:- datele din bugetul de venituri şi cheltuieli, când aprobarea se solicita în cursul trimestrului I al anului;- datele din evidenţa contabilă pentru perioada incheiata, care vor fi extrapolate la nivel de an, în functie de media lunara a realizarilor.Documentaţia de fundamentare se depune la organul teritorial al Ministerului Finanţelor înainte de punerea în functiune a mijloacelor fixe sau în termen de maximum o luna de la punerea în functiune a acestora.III. Scoaterea din functiune şi casarea mijloacelor fixe21. Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare complet amortizata sau cu valoarea de intrare rămasă nerecuperata se face cu aprobarea consiliului de administratie, respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.22. În cazul instituţiilor publice, scoaterea din functiune a mijloacelor fixe înainte de expirarea duratei normale de utilizare sau cu durata normala de utilizare consumata se aproba de către ordonatorul principal de credite.23. După aprobarea scoaterii din functiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea acestora.Procedura de valorificare prin vanzare (licitaţie sau negociere directa) sau prin casare va fi aprobata de către consiliul de administratie sau de către responsabilul cu gestiunea patrimoniului.Casarea mijloacelor fixe se va face de către o comisie de casare numita prin decizia organului care a aprobat scoaterea din functiune.Cu ocazia casării se va proceda la dezmembrarea mijloacelor fixe şi la valorificarea acestora, astfel:- vanzarea componentelor rezultate în urma dezmembrarii;- utilizarea componentelor rezultate la executarea altor mijloace fixe din cadrul unităţii.Evaluarea componentelor se va face de către comisia de casare;- valorificarea ca materiale nerecuperabile.Valorificarea bunurilor scoase din functiune, aparţinând instituţiilor publice, se face potrivit reglementarilor elaborate în mod distinct.24. Declasarea şi casarea unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe, sunt de competenţa consiliilor de administratie ale agentilor economici, respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.Declasarea şi casarea unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe, aparţinând instituţiilor publice, sunt de competenţa ordonatorului principal de credite.IV. Contabilitatea mijloacelor fixe şi a amortizarii acestora25. Agentii economici, indiferent de forma de organizare şi de tipul de proprietate, precum şi persoanele juridice fără scop lucrativ au obligaţia evidentierii în contabilitate, în conturi distincte, a mijloacelor fixe şi a amortizarii acestora.Începând cu luna septembrie 1997, constituirea fondului de dezvoltare inceteaza.Amortizarea inclusa în costuri reprezinta sursa proprie de finanţare, la dispoziţia agentilor economici.Instituţiile publice au obligaţia evidentierii în contabilitate, în conturi distincte, a mijloacelor fixe şi a sumelor rezultate din dezmembrarea şi valorificarea mijloacelor fixe scoase din functiune.26. În conformitate cu prevederile art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, diferenţa reprezentand amortizarea aferenta gradului de neutilizare pentru anul 1997 se regularizeaza la închiderea exercitiului financiar prin includerea în cheltuieli de exploatare.În perioada septembrie-decembrie 1997, agentii economici vor include în cheltuielile de exploatare amortizarea calculată conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor şi de Comisia Naţionala pentru Statistica nr. 18.845/1.224/1997.27. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind mijloacele fixe şi amortizarea acestora se face potrivit monografiei prezentate în anexa nr. 3.V. Dispozitii finale28. La societăţile comerciale unde nu a fost numit consiliul de administratie, atribuţiile acestuia vizand aplicarea Legii nr. 15/1994, cu modificările ulterioare, vor fi indeplinite de către managerul societatii sau de către directorul general, după caz.29. Directia generală a participatiilor statului, administrarea monopolului de stat şi a bunurilor proprietate a statului este abilitata sa solutioneze problemele ce vor aparea ca urmare a aplicarii Legii nr. 15/1994, cu modificările ulterioare, şi care nu sunt reglementate prin prezentele norme.30. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.31. La data intrarii în vigoare a prezentelor norme metodologice îşi inceteaza aplicabilitatea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 746/1994, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 15 iulie 1994.  +  Anexa 1 -------la normele metodologice-----------------------                   TABEL-ANEXAla Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificata şi completata prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997
                   
    Durata normală de utilizare conform CatalogCota medie anuală de amortizareDurata de utilizare aferentă regimului liniar, recalculată în funcţie de cota medie anuală de amortizare degresivăDurata de utilizare în cadrul căreia se realizează amortizarea integralădin care:Durata de utilizare aferentă uzurii morale pentru care nu se mai calculează amortizare
    pentru regimul de amortizare liniarăpentru regimul de amortizare degresivăîn regim de amortizare degresivăîn regim de amortizare liniară
    - în ani -%%- în ani -- în ani -- în ani -- în ani -- în ani -
      (100/ col. 1)(100/col. 1 x 1,5; 2; 2,5)(100/col. 3)(col. 1 - col. 4)(col. 5 - col. 4)(col. 5 - col. 6)(col. 1 - col. 5)
    1.2.3.4.5.6.7.8.
    2507522000
    333,350,023120
    425,037,534130
    520,030,035230
    616,733,433033
    714,328,634133
    812,525,044044
    911,122,245144
    1010,020,055055
    119,122,747344
    128,320,757255
    137,719,258355
    147,117,768266
    156,716,769366
    166,315,7610466
    175,914,7710377
    185,614,0711477
    195,313,2811388
    205,012,5812488
    214,812,0813588
    224,511,2913499
    234,310,7914599
    244,210,5915699
    254,010,0101551010
    263,89,5101661010
    273,79,2111651111
    283,69,0111761111
    293,48,5121751212
    303,38,2121861212
    313,28,0121971212
    323,17,7131961313
    333,07,5132071313
    342,97,2142061414
    352,97,2142171414
    362,76,7152161515
    372,76,7152271515
    382,66,5152381515
    392,66,5152491515
    402,56,2162481616
    412,46,0172471717
    422,46,0172581717
    432,35,7172691717
    442,35,71727101717
    452,25,5182791818
    462,25,51828101818
    472,15,2192891919
    482,15,21929101919
    492,05,0202992020
    502,05,02030102020
    551,84,52233112222
    601,74,22436122424
    651,53,72738112727
    701,43,52842142828
    751,33,23144133131
    801,23,03347143333
    851,23,03352193333
    901,12,73753163737
    951,12,73758213737
    1001,02,54060204040
   +  Anexa 2 -------la normele metodologice-----------------------                   TABEL-ANEXAla Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificata şi completata prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997
                                     
    Nr. crt.SpecificaţieRezultatePunctajNivel de reducere admis %
    fără amortizare acceleratăcu amortizare accelerată
    012345
    A. Date de prezentare
    1.Venituri din exploatare - total       *
    2.Cifra de afaceri       *
    3.Capitalul propriu       *
    4.Capitalul permanent       *
    5.Active fixe (active corporale)       *
    6.Active circulante       *
    7.Cheltuieli de exploatare - total       *
    8.Cheltuieli de exploatare aferente cifrei de afaceri din care:        
      - fără amortizare accelerată        
      - cu amortizare accelerată        
    9.Profit brut        
      - fără amortizare accelerată        
      - cu amortizare accelerată        
    10.Profit net        
      - fără amortizare accelerată        
      - cu amortizare accelerată        
    B. Indicatori de eficienţă economică
    11.Rata capitalului propriu faţă de activele fixe=Capital propriu  ─────────────── Active fixex 1001010  
    12.Rata capitalului permanent faţă de activele fixe=Capital permanent ─────────────────  Active fixex 10055-
    13.Rata de imobilizare a activelor fixe=Active fixe ──────────── Active totalex 10055-
      (Act. fixe + act. circulante)      
    14.Rata activelor fixe, din care:      
      - fără amortizare accelerată=Profitul brut  ───────────── Active fixex 10020--
      - cu amortizare = acceleratăProfitul brut  ─────────────  Active fixex 100-1050
    15.Rotaţia activului=Cifra de afaceri ─────────────────  Active circulante2424-
    C. Indicatori de eficienţă financiară
    16.Rata rentabilităţii financiare, din care:      
      - fără amortizare accelerată=Profitul net  ───────────────  Capital propriux 10016--
      - cu amortizare accelerată=Profitul net ─────────────── Capital propriux 100-850
    17.Rata rentabilităţii veniturilor, din care;      
      - fără amortizare accelerată=Profitul brut ──────────────── Cifra de afacerix 10010--
      - cu amortizare accelerată=Profitul net ──────────────── Cifra de afacerix 100-520
    18.Rata rentabilităţii resurselor din care:      
      - fără amortizare accelerată =      
      Profitul brut ──────────────────────────  Cheltuieli de exploatare aferente cifrei de afacerix 10010--
      - cu amortizare accelerată =-550
      Profitul brut  ────────────────────────  Cheltuieli de exploatare aferente cifrei de afacerix 100      
      Total punctaj:1007228
                     
    SpecificaţiePunctaj etalonAgentul economic AAgentul economic B
    RezultateGrad de reducerePunctajRezultateGrad de reducerePunctaj
    12345678
      A. Date de prezentare
    1.Venituri din exploatare*3500**2800**
      - total (mil. lei)              
    2.Cifra de afaceri - mil. lei*3000**2000**
    3.Capitalul propriu - mil. lei*1500**1500**
    4.Capitalul permanent - mil. lei*700**700**
    5.Active fixe (active corporale)*800**800**
      - mil. lei              
    6.Active circulante - mil. lei*1000**1000**
    7.Cheltuieli exploatare total - mil. lei*2500**1800**
    8.Cheltuieli exploatare aferente cifrei de afaceri - mil. lei*2000**1500**
    9.Profit brut, din care:              
      - fără amortizare accelerată - mil. lei*1000**500**
      - cu amortizare accelerată - mil. lei*700**200**
    10.Profit net, din care:*            
      - fără amortizare accelerată - mil. lei*550**275**
      - cu amortizare accelerată - mil. lei*385**110**
      B. Indicatori de eficienţă economică
    11. Rata capitalului propriu faţă de activele fixe (%)10187.5*10187.5*10
    12. Rata capitalului permanent faţă de activele fixe (%)587.5*587.5*5
    13. Rata de imobilizare a activelor fixe (%)544*544*5
    14. Rata activelor fixe, din care:              
    - fără amortizare accelerată (%)20125**62.5**
    - cu amortizare accelerată (%)*87.5301425608
    15. Rotaţia activului circulant -              
    - număr de rotaţii243*242*24
    C. Indicatori de eficienţă financiară
    16. Rata rentabilităţii financiare din care:              
    - fără amortizare accelerată (%)1636.7**18.3**
    - cu amortizare accelerată (%)*25.73011.27.3606.4
    17. Rata rentabilităţii veniturilor, din care:              
    - fără amortizare accelerată (%)1033.3**25**
    - cu amortizare accelerată (%)*23.330710604
    18. Rata rentabilităţii resurselor, din care:              
    - fără amortizare accelerată (%)1050**33.3**
    - cu amortizare accelerată (%)*3530713.36040
    Total punctaj:100**83.2**66.4
  Din datele prezentate de cei doi agenti economici rezultă ca agentul economic A realizează un punctaj general de 83,2 puncte şi depăşeşte baremul de 72 de puncte, în timp ce agentul economic B realizează un punctaj general de 66,4 puncte, şi nu se încadrează în baremul minim de punctaj. Dintre cei doi agenti economici numai agentul A va primi aprobarea aplicarii regimului de amortizare accelerata.
   +  Anexa 3 -------la normele metodologice-----------------------MONOGRAFIEprivind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni legate de amortizarea mijloacelor fixe şi scoaterea din functiune a acestoraAgentii economici, indiferent de forma de organizare şi de tipul de proprietate, precum şi persoanele juridice fără scop lucrativ, care au dreptul, potrivit legii, sa desfasoare activităţi economice, au obligaţia evidentierii în contabilitate, în conturi distincte, a mijloacelor fixe şi a amortizarii acestora.    A. Înregistrări la agenti economici    1. În contabilitate, amortizarea calculată care se include în cheltuielile de exploatare se înregistrează astfel:    6811 = 281    2. Inregistrarea în contabilitate a investitiilor efectuate în regie proprie la mijloacele fixe luate cu chirie [pct. 7 lit. a) din normele metodologice]:    a) Înregistrări efectuate în contabilitatea chiriasului    - Colectarea cheltuielilor efectuate după natura lor
       
    6xx= %
    "Cheltuieli după natură"3xx "Conturi de stocuri"
      4xx "Conturi de terţi"
      5xx "Conturi de trezorerie"
      - Receptionarea lucrărilor de investitii la mijloacele fixe inchiriate
       
    212  "Mijloace fixe"/ analitic distinct= 722  "Venituri din producţia de imobilizări corporale"
      sau
    231 "Imobilizări corporale în curs"= 722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale"
      şi
    212= 231
      - Inregistrarea amortizarii investitiilor efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie pe perioada initiala a contractului de închiriere sau conform clauzelor contractuale (pct. 15 alin. 4 din normele metodologice)
       
    6811= 281
      - Scoaterea din evidenta a investitiei amortizate integral la expirarea contractului de închiriere (pct. 15 alin. 5 din normele metodologice)
       
    281= 212
      - Scoaterea din evidenta a investitiei neamortizate integral care, potrivit clauzelor contractuale, se recupereaza de la proprietarul bunului
       
    %= 212
    281  
    6721
      - Facturarea valorii de recuperat a investitiei neamortizate, de la proprietarul mijlocului fix
       
    461= %
      7721
      4427
      b) Înregistrări efectuate în contabilitatea proprietarului mijlocului fix (pct. 15 alin. 4 şi 5 din normele metodologice)    - Inregistrarea preluării pe bază de proces-verbal de predare-primire a investitiei amortizate integral de către chiriasi
       
    212= 281
      - Inregistrarea preluării pe bază de proces-verbal de predare-primire a investitiei neamortizate integral de către chiriasi
       
    212= 281
                                 şi
       
    %= 404
    212  
    4426
      3. Inregistrarea în contabilitate a investitiilor efectuate în regie proprie, puse în functiune parţial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca mijloace fixe (pct. 7 lit. b) din normele metodologice:    a) Inregistrarea investitiei puse în functiune parţial
       
    231  "Imobilizări corporale în curs" analitic= 722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale"
    "Imobilizări corporale fără forme de înregistrare la mijloace fixe"
      b) Inregistrarea amortizarii investitiei fără forme de înregistrare la mijloace fixe
         
    6811=281
    "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor"   "Amortizări privind imobilizările corporale" analitic "Amortizarea imobilizărilor corporale fără forme de înregistrare"
      c) Inregistrarea investitiilor terminate şi trecute în categoria mijloacelor fixe 
       
    212= 231
                                 şi
       
    281  "Amortizări privind imobilizările corporale" analitic= 281 "Amortizări privind imobilizările corporale"
    "Amortizarea imobilizărilor corporale fără forme de înregistrare"
      4. Inregistrarea în contabilitate a investitiilor pentru descoperta, precum şi a investitiilor de natura modernizarii [pct. 7 lit. c) şi d) din normele metodologice]:    a) Investitii efectuate în regie proprie    - Colectarea cheltuielilor efectuate pe feluri, după natura lor
       
    6xx= %
      3xx
      4xx
      5xx
      - La sfârşitul lunii, inregistrarea veniturilor corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru investitia în curs
       
    231= 722
      - Receptionarea lucrărilor de investitii terminate
       
    212= 231
      b) Investitii efectuate prin terti
       
    %= 404
    231  
    4426
                                 şi
       
    212= 231
      5. Potrivit pct. 8 alin. 3 din normele metodologice, agentii economici care au dobândit terenuri cu destinatie economica pentru care au calculat şi au înregistrat în cheltuielile de exploatare amortizarea aferenta, începând cu data de 1 septembrie 1997 nu vor mai efectua inregistrarile contabile 6811 = 2810 şi 2810 = 111, iar dacă totusi aceste înregistrări s-au efectuat, se va proceda la stornarea sumelor înregistrate în conturile respective.    6. Inregistrarea în contabilitate a investitiilor efectuate pentru amenajarea lacurilor, baltilor, iazurilor, terenurilor şi a altor lucrari similare (pct. 8 alin. 4 din normele metodologice):    a) Investitii efectuate în regie proprie    - Inregistrarea cheltuielilor efectuate pe feluri, după natura lor
       
    6xx= %
      3xx
      4xx
      5xx
      - La sfârşitul lunii, inregistrarea investitiilor în curs, corespunzător cheltuielilor efectuate
       
    231= 722
      - Receptionarea lucrărilor de investitii
       
    2112= 231
      b) Investitii efectuate de terti
       
    %= 404
    2112 (231)  
    4426
      c) Amortizarea lucrărilor de investitii efectuate într-o perioadă de maximum 10 ani, conform normelor metodologice
       
    6811= 281
      7. Reflectarea în contabilitate a lucrărilor de reparatii efectuate, în conformitate cu prevederile pct. 9 din normele metodologice se efectueaza astfel:    a) Lucrari de reparatii executate în regie proprie, care se includ integral în cheltuielile exercitiului financiar    - Colectarea cheltuielilor efectuate pe feluri, după natura lor
       
    6xx= %
      3xx
      4xx
      5xx
      b) Lucrari de reparatii executate în regie proprie, care se includ esalonat pe cheltuielile de exploatare    - Colectarea cheltuielilor efectuate pe feluri, după natura lor
  6xx= %
      3xx
      4xx
      5xx
      - Delimitarea cheltuielilor cu reparatiile, care se includ esalonat în cheltuielile de exploatare în perioadele urmatoare
       
    471  analitic distinct= 758
      - La data scadentei, includerea cheltuielilor înregistrate în avans, în cheltuielile de exploatare
       
    611= 471
      c) Lucrari de reparatii executate de terti, care se includ esalonat în cheltuielile de exploatare
       
    %= 401
    471  analitic distinct  
    4426
      - La data scadentei, includerea cheltuielilor înregistrate în avans, în cheltuielile de exploatare
       
    611= 471.
      8. Inregistrarea în contabilitate a activelor necorporale (pct. 10 din normele metodologice) se efectueaza în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de utilizare a conturilor contabile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993.    9. Imobilizarile necorporale de natura superficiei şi a uzufructului se înregistrează în contabilitate în contul 205 "Concesiuni, brevete şi alte drepturi şi valori similare", în conformitate cu prevederile instructiunilor de aplicare a planului de conturi.    10. Inregistrarea în contabilitate a amortizarilor necorporale (pct. 17 din normele metodologice) se efectueaza prin articolul contabil 6811 = 280.    11. Inregistrarea mijloacelor fixe a caror valoare de intrare este mai mica decat limita stabilita prin hotărâre a Guvernului [pct. 6 şi pct. 12 lit. j) alin. 2-6 din normele metodologice]:    a) Evidentierea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar, într-un cont analitic distinct, deschis în cadrul contului sintetic de gradul II (de la 2121 la 2128) corespunzător clasificaţiei din Catalogul privind duratele normale de functionare şi clasificarea mijloacelor fixe
       
    212= 212
    "Mijloace fixe /analitic""Mijloace fixe"
    "Mijloace fixe de natura obiectelor de inventar"  
  şi
       
    281= 281
    "Amortizări privind imobilizările corporale""Amortizări privind imobilizările corporale"/analitic "Amortizarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar"
      b) Inregistrarea în contabilitate a amortizarii mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar
       
    6811= 281
    "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor""Amortizări privind imobilizările corporale"/analitic "Amortizarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar"
      c) Inregistrarea scoaterii din evidenta a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar după amortizarea integrală
       
    281= 212
    "Amortizări privind imobilizările corporale" /analitic "Amortizarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar""Mijloace fixe"/analitic "Mijloace fixe de natura obiectelor de inventar"
      d) Inregistrarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar complet amortizate, care mai sunt în folosinţă, trecute la categoria obiectelor de inventar
       
    321= 322
      12. Inregistrarea diferenţei neamortizate a valorii de intrare a mijloacelor fixe scoase din functiune, rămasă neacoperita din sumele rezultate în urma valorificarilor (pct. 19 din normele metodologice):    a) Inregistrarea cheltuielilor ocazionate şi a veniturilor rezultate din scoaterea din evidenta a mijloacelor fixe    - Inregistrarea cheltuielilor ocazionate de dezmembrarea mijloacelor fixe
       
    6728= %
      3xx
      4xx
      - Inregistrarea ansamblurilor, subansamblurilor, pieselor şi materialelor rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe
       
    3xx= 7728
      - Inregistrarea diferenţei dintre veniturile obtinute din dezmembrari şi cheltuielile efectuate
       
    6871= 281
    "Cheltuieli excepţionale privind amortizarea imobilizărilor"/analitic distinct"Amortizări privind imobilizările corporale"/analitic "Amortizarea recuperărilor din dezmembrări"
      b) Inregistrarea scoaterii din evidenta a mijloacelor fixe neamortizate integral
       
    %= 212
    281  "Amortizări privind imobilizările corporale""Mijloace fixe"
    471  "Cheltuieli înregistrate în avans"/analitic distinct
      Concomitent, se crediteaza contul 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe" cu suma aferenta gradului de neutilizare înregistrată în debitul acestui cont.    c) Includerea în cheltuieli, pe o perioadă de maximum 5 ani, a valorii neamortizate înregistrate în contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans", analitic distinct
       
    6871= 471
      d) Inregistrarea scoaterii din evidenta a mijloacelor fixe neamortizate integral, în cazul în care adunarea generală a acţionarilor a aprobat diminuarea capitalurilor proprii
       
    %= 212
    281  
    118  
    sau  
    1012
      Concomitent, se crediteaza contul 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe" cu suma reprezentand amortizarea aferenta mijloacelor fixe scoase din functiune.    13. Inregistrarea în contabilitate a mijloacelor fixe complet amortizate, scoase din functiune
       
    281= 212
      14. Începând cu luna septembrie 1997, constituirea fondului de dezvoltare din orice sursa inceteaza.    Ca atare, soldurile conturilor 119 "Repartizari la fondul de dezvoltare" şi 111 "Fondul de dezvoltare", existente în contabilitate la data intrarii în vigoare a prevederilor prezentelor norme metodologice, se lichideaza astfel:    a) Pentru fondul de dezvoltare având ca sursa amortizarea calculată şi înregistrată în cheltuieli
       
    111= 119
      b) Pentru fondul de dezvoltare constituit din alte surse
       
    111= 118 /analitic distinct
      15. Agentii economici care în anii anteriori au achizitionat imobilizari corporale, iar fondul de dezvoltare nu a fost acoperitor, efectuand inregistrarea contabila 471 = 118, vor storna operaţiunea în limita soldului nerecuperat al contului 471 "Cheltuieli înregistrate în avans", analitic distinct.    16. În conformitate cu prevederile art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, diferenţa reprezentand amortizarea aferenta gradului de neutilizare pentru anul 1997 se regularizeaza la incheierea exercitiului financiar prin includerea în cheltuielile de exploatare.    În perioada septembrie-decembrie 1997, agentii economici vor include în cheltuielile de exploatare amortizarea calculată potrivit Normelor nr. 18.845/1.224/1997, elaborate de Ministerul Finanţelor şi de Comisia Naţionala pentru Statistica, efectuand articolele contabile:    * 6811 = 281 - cu amortizarea aferenta gradului de utilizare a mijloacelor fixe.    Concomitent se debiteaza contul 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe".    La incheierea exercitiului financiar pe anul 1997, agentii economici vor inregistra în cheltuielile de exploatare amortizarea aferenta gradului de neutilizare, efectuand inregistrarile contabile:    * 6811 = 281 - cu amortizarea aferenta gradului de neutilizare pentru anul 1997.    Concomitent, se crediteaza contul 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe" cu aceeasi suma.    La data de 31 decembrie 1997, debitul contului 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe" va reflecta numai amortizarea aferenta gradului de neutilizare, înregistrată până la data de 31 decembrie 1996, regularizarea acestei amortizari urmand a fi reglementata prin hotărâre a a Guvernului.    17. Începând cu data de 1 septembrie 1997, dezvoltarea în analitice de gradul II a contului 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" se efectueaza în corelatie cu grupele de clasificare a mijloacelor fixe stabilite prin Catalogul privind duratele normale de functionare şi clasificarea mijloacelor fixe.    Monografia privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni legate de amortizarea mijloacelor fixe şi de scoaterea din functiune a acestora, elaborata de Ministerul Finanţelor sub nr. 13.906 din 15 august 1994, îşi inceteaza aplicabilitatea începând cu data aplicarii prezentelor norme metodologice.    B. Înregistrări la persoanele juridice fără scop lucrativ care au dreptul, potrivit legii, sa desfasoare activităţi economice    1. Începând cu data de 1 septembrie 1997, pentru inregistrarea amortizarii privind imobilizarile corporale şi necorporale utilizate în activitatea economica, în Planul de conturi pentru organizaţii obstesti aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 315/1985, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc urmatoarele conturi sintetice:    * contul 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale şi necorporale";    * contul 430 "Cheltuieli înregistrate în avans".    Conţinutul şi functiunea conturilor nou-introduse sunt prezentate în finalul monografiei.    2. În vederea reflectarii distincte în contabilitate a imobilizarilor corporale existente în patrimoniu la data de 1 septembrie 1997, ce se utilizeaza în activitatea economica, se va proceda la inventarierea acestora şi inregistrarea, după caz, în urmatoarele conturi sintetice:    * contul 013.01 "Mijloace fixe pentru activitatea nonprofit";    * contul 013.02 "Mijloace fixe pentru activitatea economica";    * contul 012.01 "Amenajari de terenuri pentru activitatea nonprofit";    * contul 012.02 "Amenajari de terenuri pentru activitatea economica".    Conturile 013.01 şi 013.02 se dezvolta şi pe categorii de mijloace fixe, potrivit legii.    Imobilizarile necorporale privind activitatea economica, intrate în patrimoniu începând cu data de 1 septembrie 1997 şi care urmeaza a fi amortizate potrivit legii, vor fi reflectate în contul 159 "Alte valori" - analitic distinct.    3. Fondul mijloacelor fixe şi amenajarilor de terenuri, evidentiat în soldul contului 310 "Fondul mijloacelor fixe şi terenurilor", aferent mijloacelor fixe şi amenajarilor de terenuri, înregistrate în patrimoniu până la data de 1 septembrie 1997, utilizate în activitatea economica, va fi transferat asupra urmatoarelor conturi:
       
    ▪ 281"Amortizări privind imobilizările corporale şi necorporale" - analitice distincte
      - valoarea aferentă duratei normale de funcţionare (utilizare) consumate la data de 1 septembrie 1997
    ▪ 518"Venituri din anii precedenţi şi alte surse" - analitic distinct 518.03 "Valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale privind activitatea economică, evidenţiate în patrimoniu la data de 1 septembrie 1997"
      - valoarea neamortizată, determinată ca diferenţă între valoarea de intrare a mijlocului fix sau a amenajării de teren şi valoarea aferentă duratei normale de funcţionare (utilizare) consumate la data de 1 septembrie 1997.
      Operaţiunea se va inregistra în contabilitate astfel: 
         
    310 =%- cu valoarea de intrare a mijlocului fix sau a amenajării de teren
      281  analitic distinct- cu valoarea aferentă duratei normale de funcţionare (utilizare) consumate la data de 1 septembrie 1997
      518 analitic distinct- cu valoarea neamortizată aferentă duratei normale de funcţionare (utilizare) rămase la data de 1 septembrie 1997.
      Valoarea aferenta duratei normale de functionare (utilizare) consumate se determina ţinându-se seama de urmatoarele:    - data intrarii în patrimoniu a mijlocului fix sau a amenajarii de teren;    - durata normala de functionare (utilizare), potrivit Catalogului privind duratele normale de functionare şi clasificare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 266/1994;    - valoarea de intrare în patrimoniu a mijlocului fix sau a amenajarii de teren;    - durata normala de functionare (utilizare), consumata la data de 1 septembrie 1997.    4. Inregistrarea (începând cu data de 1 septembrie 1997) a achizitionarii de mijloace fixe ce se utilizeaza în activitatea economica:
         
    %= 234- cu valoarea facturii inclusiv T.V.A. înscrisă în factură
    013  analitic distinct   - cu valoarea de intrare a mijloacelor fixe
    232.31   - cu T.V.A. deductibilă, potrivit legii
      5. Inregistrarea pe cheltuieli a amortizarii lunare a mijloacelor fixe, calculată potrivit legii:
         
    417.02 /art. 70 "Cheltuieli de capital"= 281 analitic distinct- cu valoarea amortizării calculate potrivit legii
      6. Inregistrarea scoaterii din functiune a mijloacelor fixe:    a) Amortizate integral:
         
    281 analitic distinct= 013  analitic distinct- cu valoarea de intrare a mijloacelor fixe
      b) Amortizate parţial:
         
    %= 013  analitic distinct- cu valoarea de intrare a mijloacelor fixe
    281  analitic distinct   - cu valoarea amortizată a mijloacelor fixe
    430 analitic distinct   - cu valoarea neamortizată a mijloacelor fixe
      7. Inregistrarea pe cheltuieli a valorii neamortizate a mijloacelor fixe scoase din functiune:
         
    417.02 /art. 70 "cheltuieli de capital"= 430 analitic distinct- cu valoarea neamortizată, inclusă pe Cheltuieli nedeductibile fiscal
      Contul 281 "Amortizarea privind imobilizarile corporale şi necorporale"    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii imobilizarilor corporale şi necorporale, utilizate de persoanele juridice fără scop lucrativ în activitatea economica, în scopul obtinerii de profit.    Contabilitatea analitica se tine pe categorii de imobilizari corporale şi necorporale, cu ajutorul urmatoarelor conturi analitice:    281.02 "Amortizarea imobilizarilor corporale pentru activitatea economica"    Contul 281.02 se dezvolta şi pe categorii de mijloace fixe, potrivit legii.    281.03 "Amortizarea imobilizarilor necorporale pentru activitatea economica"    Contul 281 "Amortizarea privind imobilizarile corporale şi necorporale" este un cont de pasiv.    Contul 281 "Amortizarea privind imobilizarile corporale şi necorporale" se crediteaza prin debitul contului:    * 417 "Cheltuielile organizaţiilor obstesti" - analitic 417.02 "Cheltuielile activităţilor economice" (art. 70 "Cheltuieli de capital")    - cu valoarea amortizarii calculate potrivit legii.    Contul 281 "Amortizarea privind imobilizarile corporale şi necorporale" se debiteaza prin creditul conturilor:    * 012 "Amenajari de terenuri"    - cu valoarea amortizata a amenajarilor de terenuri scoase din functiune.    * 013 "Mijloace fixe"    - cu valoarea amortizata a mijloacelor fixe scoase din functiune.    * 159 "Alte valori"    - cu valoarea amortizata a imobilizarilor necorporale scoase din activ.    Soldul creditor al contului reprezinta amortizarea imobilizarilor corporale şi necorporale.    Contul 430 "Cheltuieli înregistrate în avans"    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorii de intrare a imobilizarilor corporale şi necorporale scoase din activ, nerecuperata integral pe calea amortizarii, rămasă neacoperita din rezultatele obtinute în urma valorificarii acestora şi care urmeaza să se includa pe cheltuieli, potrivit legii.    Contabilitatea analitica se tine pe categorii de imobilizari.    Contul 430 "Cheltuieli înregistrate în avans" este un cont de activ.    Contul 430 "Cheltuieli înregistrate în avans" se debiteaza prin creditul conturilor:    * 012 "Amenajari de terenuri"    - cu valoarea neamortizata a amenajarilor de terenuri scoase din functiune.    * 013 "Mijloace fixe"    - cu valoarea neamortizata a mijloacelor fixe scoase din functiune.    * 159 "Alte valori"    - cu valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale scoase din activ.    Contul 430 "Cheltuieli înregistrate în avans" se crediteaza prin debitul contului:    * 417 "Cheltuielile organizaţiilor obstesti" - analitic 417.02 "Cheltuielile activităţilor economice" (art. 70 "Cheltuieli de capital")    - cu valoarea neamortizata inclusa esalonat pe cheltuieli, potrivit legii, aferenta imobilizarilor corporale şi necorporale utilizate în activitatea economica.    Soldul debitor al contului reprezinta valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale şi necorporale care urmeaza să fie inclusa pe cheltuieli în perioadele sau exercitiile financiare urmatoare.-----------------