LEGE nr. 163 din 1 iunie 2005privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138 din 29 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.281 din 30 decembrie 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 1, articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17Cotele de impozitareCota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%, cu excepţiile prevăzute la art. 38."2. La articolul I, după punctul 1 se introduc punctele 1^1 - 1^6 cu următorul cuprins:"1^1. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:«(3) Contribuabilii care au optat până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, conform prevederilor legale, pentru impunerea veniturilor aferente contractelor de vânzare cu plata în rate, pe măsură ce ratele devin scadente, beneficiază în continuare de această facilitate pe durata derulării contractelor respective; cheltuielile corespunzătoare sunt deductibile la aceleaşi termene scadente, proporţional cu valoarea ratei înregistrate în valoarea totală a contractului.»1^2. La articolul 21 alineatul (3), litera f) se abrogă.1^3. La alineatul (4) al articolului 21, după litera r) se introduce litera s) cu următorul cuprins:«s) cheltuielile cu taxele şi cotizaţiile către organizaţiile neguvernamentale sau asociaţiile profesionale, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. g) şi m).»1^4. Alineatul (12) al articolului 24 va avea următorul cuprins:«(12) Contribuabilii care au investit în mijloace fixe amortizabile sau în brevete de invenţie amortizabile şi care au dedus cheltuieli de amortizare reprezentând 20% din valoarea de intrare a acestora conform prevederilor legale, la data punerii în funcţiune a mijlocului fix sau a brevetului de invenţie, până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, au obligaţia să păstreze în patrimoniu aceste mijloace fixe amortizabile cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata lor normală de utilizare. În cazul în care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, impozitul pe profit se recalculează şi se stabilesc dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data aplicării facilităţii respective, potrivit legii.»1^5. Alineatul (5) al articolului 30 se abrogă.1^6. La titlul II, capitolul IV se abrogă."3. La articolul I punctul 2, articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41Categorii de venituri supuse impozitului pe venitCategoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele: a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 46; b) venituri din salarii, definite conform art. 55; c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 61; d) venituri din investiţii, definite conform art. 65; e) venituri din pensii, definite conform art. 68; f) venituri din activităţi agricole, definite conform art. 71; g) venituri din premii şi din jocuri de noroc, definite conform art. 75; h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare, definite conform art. 77^1; i) venituri din alte surse, definite conform art. 78."4. La articolul I punctul 2 articolul 42, literele a) şi g) vor avea următorul cuprins:"a) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Nu sunt venituri impozabile indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav, potrivit legii;................................................................. g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul personal, altele decât câştigurile din transferul titlurilor de valoare, precum şi altele decât cele definite la cap. VIII^1;".5. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 43 va avea următorul cuprins:"(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevăzute în categoriile de venituri din investiţii, din jocuri de noroc şi din transferul proprietăţilor imobiliare."6. La articolul I punctul 2 articolul 48 alineatul (4) litera d), punctul 3 va avea următorul cuprins:"3. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional;".7. La articolul I punctul 2 articolul 48 alineatul (5), literele c) şi j) vor avea următorul cuprins:"c) suma cheltuielilor cu indemnizaţia plătită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice;...................................................................... j) cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii pentru salariaţi şi contribuabili, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit legii;"8. La articolul I punctul 2 articolul 48 alineatul (5), după litera m) se introduce litera n) cu următorul cuprins:"n) cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat."9. La articolul I punctul 2 articolul 55 alineatul (4), după litera k) se introduce litera k^1) cu următorul cuprins:"k^1) veniturile din salarii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav şi accentuat, încadrate cu contract individual de muncă;"10. La articolul I punctul 2 articolul 57, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează potrivit legii."11. La articolul I punctul 2 articolul 65 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:"a) venituri din dobânzi la depozitele la vedere/conturile curente pentru care ratele dobânzilor sunt mai mici sau egale cu nivelurile ratelor dobânzilor de referinţă de pe pieţele interbancare la depozitele la o lună, comunicate în prima zi lucrătoare a lunii pentru care se face calculul, corespunzătoare monedelor în care sunt denominate depozitele la vedere/conturile curente respective, precum şi la depunerile la casele de ajutor reciproc;".12. La articolul I punctul 2 articolul 66, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(1) Câştigul sau pierderea rezultat/rezultată din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investiţii şi părţile sociale, reprezintă diferenţa pozitivă sau negativă dintre preţul de vânzare şi preţul de cumpărare pe tipuri de titluri de valori, diminuată, după caz, cu costurile aferente; în cazul tranzacţiilor cu acţiuni primite de persoanele fizice cu titlu gratuit, în cadrul Programului de privatizare în masă, preţul de cumpărare la prima tranzacţionare va fi asimilat cu valoarea nominală a acestora. în cazul tranzacţiilor cu acţiuni cumpărate la preţ preferenţial, în cadrul sistemului stock options plan, câştigul se determină ca diferenţă între preţul de vânzare şi preţul de cumpărare preferenţial, diminuat cu costurile aferente....................................................................... (4) Determinarea câştigului sau a pierderii potrivit alin. (1) se efectuează la data încheierii tranzacţiei, pe baza contractului încheiat între părţi, iar câştigul net se determină la sfârşitul anului fiscal asupra întregului portofoliu de astfel de titluri tranzacţionate de un contribuabil în anul respectiv, ca diferenţă pozitivă între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului, ca urmare a transferului titlurilor de valoare, cu excepţia celor dobândite cu titlu gratuit în cadrul Programului de privatizare în masă."13. La articolul I punctul 2 articolul 66, după alineatul (4) se introduce alineatul (4^1) cu următorul cuprins:"(4^1) Determinarea câştigului potrivit alin. (2) şi (3) se efectuează la data încheierii tranzacţiei, pe baza contractului încheiat între părţi."14. La articolul I punctul 2 articolul 67, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Veniturile sub formă de dobânzi se impun cu o cotă de 10% din suma acestora, pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate, începând cu data de 1 iunie 2005. Pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate, a căror scadenţă este ulterioară datei de 1 iunie 2005, în scop fiscal, data scadenţei se asimilează cu data constituirii. Pentru veniturile sub formă de dobânzi, impozitul se calculează şi se reţine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului, în cazul dobânzilor capitalizate, respectiv la momentul răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire. În situaţia sumelor primite sub formă de dobândă pentru împrumuturile acordate în baza contractelor civile, calculul impozitului datorat se efectuează la momentul plăţii dobânzii. Virarea impozitului pentru veniturile din dobânzi se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării/răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire, respectiv la momentul plăţii dobânzii, pentru venituri de această natură pe baza contractelor civile."15. La articolul I punctul 2 articolul 67 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:"a) în cazul câştigului din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investiţii şi părţile sociale, care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile, obligaţia calculării şi virării impozitului revine persoanei care deţine şi tranzacţionează astfel de titluri de valoare, iar termenul de virare a impozitului este până la data de 25 ianuarie a anului următor pentru anul fiscal încheiat;".16. La articolul I punctul 2 articolul 67 alineatul (3), după litera a) se introduc literele a^1)-a^3) cu următorul cuprins:"a^1) în cazul câştigului din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investiţii şi părţile sociale, care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine intermediarilor, iar termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut;a^2) în cazul câştigului din transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor primite de persoanele fizice cu titlu gratuit, în cadrul Programului de privatizare în masă, obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine intermediarilor, iar termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut;a^3) în cazul câştigului din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine intermediarilor sau altor plătitori de venit, după caz;".17. La articolul I punctul 2 articolul 67 alineatul (3), după litera c) se introduce litera c^1) cu următorul cuprins:"c^1) în cazul valorilor mobiliare tranzacţionate pe o piaţă reglementată conform legii, obligaţia virării impozitului revine persoanei care deţine astfel de titluri de valoare, iar termenul de virare a impozitului este până la data de 25 ianuarie a anului următor pentru anul fiscal încheiat;".18. La articolul I punctul 2 articolul 67 alineatul (3), litera e) va avea următorul cuprins:"e) impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 16% asupra câştigului net realizat din transferul titlurilor de valoare dobândite începând cu data de 1 iunie 2005 şi înstrăinate începând cu data de 1 ianuarie 2006 într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii, respectiv prin aplicarea unei cote de 1% asupra câştigului net din transferul titlurilor de valoare dobândite începând cu data de 1 iunie 2005 şi înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile inclusiv de la data dobândirii;".19. La articolul I punctul 2 articolul 67 alineatul (3), după litera e) se introduce litera e^1) cu următorul cuprins:"e^1) impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 10% asupra câştigului realizat din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen pe bază de contract şi orice alte operaţiuni similare, începând cu data de 1 iunie 2005;".20. La articolul I punctul 2 articolul 67 alineatul (3), litera g) va avea următorul cuprins:"g) impozitul calculat şi reţinut la sursă, potrivit lit. e^1), se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut, cu excepţia prevederilor lit. c) şi d);".21. La articolul I punctul 2 articolul 67, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Impozitul reţinut conform alin. (1), (2) şi lit. a^2), a^3) şi f) ale alin. (3) reprezintă impozit final pe venit, pentru venitul prevăzut la alineatul respectiv; în cazul impozitului prevăzut la alin. (3) lit. a) şi a^1), acesta se regularizează la sfârşitul anului pe baza diferenţei dintre impozitul datorat la nivelul anului şi cel calculat şi reţinut lunar în cursul anului fiscal/anual, pe baze diferenţiate, potrivit cotelor aplicabile, conform declaraţiilor contribuabilului, în baza alin. (3^1) al art. 83."22. La articolul I punctul 2 articolul 67, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Pierderile înregistrate din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, orice alte operaţiuni similare şi cele rezultate din aplicarea prevederilor alin. (4) nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal, nu se recuperează şi constituie pierderi definitive ale contribuabilului."23. La articolul I punctul 2, articolul 76 va avea următorul cuprins:"Art. 76Stabilirea venitului net din premii şi din jocuri de norocVenitul net este diferenţa dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc şi suma reprezentând venit neimpozabil."24. La articolul I punctul 2, articolul 77 va avea următorul cuprins:"Art. 77Reţinerea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc (1) Venitul sub formă de premii dintr-un singur concurs se impune, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 16% aplicată asupra venitului net. (2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 20% aplicată asupra venitului net care nu depăşeşte cuantumul de 100 milioane lei şi cu o cotă de 25% aplicată asupra venitului net care depăşeşte cuantumul de 100 milioane lei. (3) Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine plătitorilor de venituri. (4) Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii şi din jocuri de noroc, în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 6.000.000 lei pentru fiecare concurs sau joc de noroc, realizate de acelaşi organizator sau plătitor într-o singură zi. (5) Impozitul calculat şi reţinut în momentul plăţii este impozit final. (6) Impozitul pe venit astfel calculat şi reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut."25. La articolul I punctul 2, după articolul 77 se introduce capitolul VIII^1 cu următorul cuprins:"CAPITOLUL VIII^1Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personalArt. 77^1Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (1) Sunt supuse impozitării veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate asupra construcţiilor de orice fel şi terenul aferent acestora, care se înstrăinează în termen de până la 3 ani inclusiv, de la data dobândirii, precum şi veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor de orice fel, fără construcţii, dobândite după 1 ianuarie 1990. (2) Venitul impozabil din transferul proprietăţilor imobiliare, cu excepţiile prevăzute la alin. (3), reprezintă diferenţa favorabilă dintre valoarea de înstrăinare a proprietăţilor imobiliare, terenuri şi/sau construcţii, şi valoarea de bază a acestora. (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) aportul în natură la capitalul social al societăţilor comerciale, precum şi veniturile realizate din înstrăinarea construcţiilor de orice fel cu terenul aferent, terenurile fără construcţii din intravilan şi extravilan dobândite de contribuabil prin: a) reconstituirea dreptului de proprietate; b) moştenire sau donaţie între rude până la gradul al patrulea inclusiv; c) schimb imobiliar. (4) Valoarea de bază a bunurilor imobile prevăzute la alin. (1), în funcţie de modalitatea de dobândire, se stabileşte avându-se în vedere: a) preţul de achiziţie pentru bunurile imobile dobândite prin cumpărare, majorat cu 5%; b) valoarea imobilului menţionată în act, dacă acesta a fost dobândit prin donaţie, schimb, rentă viageră, dare în plată, adjudecare, contract de întreţinere, hotărâre judecătorească etc., majorată cu 5%; c) pentru construcţiile noi, costul acestora la data realizării, dovedit prin raport de expertiză întocmit de un expert autorizat, în condiţiile legii, la care se adaugă valoarea terenului aferent, stabilită în condiţiile prezentei legi; d) valoarea rezultată din expertizele utilizate de către camerele notarilor publici, la data dobândirii imobilelor a căror valoare de bază nu se poate stabili prin modalităţile prevăzute la lit. a)-c); e) valoarea stabilită în funcţie de modul de dobândire, în condiţiile prevăzute la lit. a) şi b), pentru terenurile situate în intravilan şi extravilan, actualizată cu rata inflaţiei pe economie din ultima lună pentru care există date oficiale comunicate de către Institutul Naţional de Statistică, dacă la data dobândirii nu erau întocmite expertize de către camerele notarilor publici. Pentru terenurile şi construcţiile de orice fel, dobândite de contribuabili într-o modalitate din care nu rezultă valoarea la care acestea au fost dobândite, valoarea de bază este valoarea minimă stabilită în prima expertiză utilizată de camera notarilor publici în circumscripţia căreia se află terenul; f) preţul de achiziţie pentru bunurile dobândite în condiţiile prevăzute la lit. a) sau valoarea menţionată pentru bunurile dobândite în condiţiile prevăzute la lit. b), la care se adaugă costul lucrărilor şi serviciilor de natură să crească valoarea imobilului, la data efectuării acestora, dovedite prin raport de expertiză întocmit de un expert autorizat, în condiţiile legii. (5) Expertizele întocmite de camerele notarilor publici vor fi reactualizate cel puţin o dată pe an şi avizate de Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţiile teritoriale. (6) Pierderea din transferul proprietăţii imobiliare reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.Art. 77^2Stabilirea şi plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare (1) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil determinat potrivit art. 77^1. (2) Notarii publici care autentifică actele între vii translative ale dreptului de proprietate au obligaţia de a calcula, de a încasa şi de a vira impozitul la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost autentificat actul. (3) În cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra construcţiilor sau terenurilor se face prin altă procedură decât cea notarială, contribuabilul are obligaţia de a declara venitul obţinut, în maximum 5 zile de la data înstrăinării bunului, la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal. Contribuabilii care nu au domiciliul fiscal în România declară venitul obţinut la organul fiscal în a cărui rază teritorială este situat imobilul înstrăinat. (4) Procedura de declarare, de calcul şi de plată a impozitului se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Art. 77^3Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor imobiliareNotarii publici au obligaţia să depună semestrial la organul fiscal teritorial o declaraţie informativă privind transferurile de proprietăţi imobiliare, cuprinzând următoarele elemente pentru fiecare tranzacţie: a) părţile contractante; b) valoarea înscrisă în documentul de transfer; c) impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal; d) taxele notariale aferente transferului."26. La articolul I punctul 2 articolul 80, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Pierderea fiscală anuală înregistrată pe fiecare sursă din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor şi din activităţi agricole se reportează şi se completează cu venituri obţinute din aceeaşi sursă de venit din următorii 5 ani fiscali."27. La articolul I punctul 2 articolul 80, după alineatul (3) se introduce alineatul (3^1) cu următorul cuprins:"(3^1) Pierderile provenind din străinătate se reportează şi se compensează cu veniturile de aceeaşi natură şi sursă, realizate în străinătate, pe fiecare ţară, înregistrate în următorii 5 ani fiscali."28. La articolul I punctul 2 articolul 82, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Pentru stabilirea plăţilor anticipate, organul fiscal va lua ca bază de calcul venitul anual estimat, în toate situaţiile în care a fost depusă o declaraţie privind venitul estimat pentru anul curent sau venitul net din declaraţia specială pentru anul fiscal precedent, după caz. La stabilirea plăţilor anticipate se utilizează cota de impozit de 16%, prevăzută la art. 43 alin. (1)."29. La articolul I punctul 2 articolul 83, după alineatul (3) se introduce alineatul (3^1) cu următorul cuprins:"(3^1) Declaraţii speciale se completează şi pentru câştigul net/pierderea generată de tranzacţii cu titluri de valoare, altele decât acţiunile primite cu titlu gratuit în cadrul Programului de privatizare în masă."30. La articolul I punctul 2 articolul 83 alineatul (4), litera b) va avea următorul cuprins:"b) venituri din investiţii, cu excepţia celor prevăzute la alin. (3^1), precum şi venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;".31. La articolul I punctul 2 articolul 84, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează potrivit legii."32. La articolul I punctul 2, denumirea marginală a articolului 90 şi alineatul (1) vor avea următorul cuprins:"Art. 90Venituri obţinute din străinătate (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) şi cele care îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) datorează impozit pentru veniturile obţinute din străinătate."33. La articolul I punctul 2 articolul 91, alineatul (4) se abrogă.34. La articolul I punctul 2, articolul 92 se abrogă.35. La articolul I punctul 2, articolul 93 va avea următorul cuprins:"Art. 93Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursăPlătitorii de venituri, cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, sunt obligaţi să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul reţinut la sursă şi să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, până la data de 30 iunie a anului curent, pentru anul expirat. Fac excepţie de la obligaţia de depunere a acestei declaraţii plătitorii de venituri din salarii, pentru care obligaţiile declarative sunt prevăzute la art. 59, în legătură cu veniturile din salarii plătite contribuabililor."36. La articolul I, după punctul 5 se introduc punctele 6-39 cu următorul cuprins:"6. La articolul 109, alineatul (2) va avea următorul cuprins:«(2) Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal înscriu opţiunea în cererea de înregistrare la registrul comerţului. Opţiunea este definitivă pentru anul fiscal respectiv.»7. La articolul 115 alineatul (1), literele k) şi m) vor avea următorul cuprins:«k) venituri din servicii prestate în România, exclusiv transportul internaţional şi prestările de servicii accesorii acestui transport;...................................................................... m) veniturile din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat, în măsura în care pensia lunară depăşeşte plafonul prevăzut la art. 69;».8. La articolul 115 alineatul (1), litera n) se abrogă.9. La articolul 116 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:«a) cota de impozit de 10% se aplică pentru dobânzile la depozite la termen, certificate de depozit şi alte instrumente de economisire la bănci şi la alte instituţii de credit autorizate şi situate în România, constituite/ achiziţionate începând cu data de 1 iunie 2005. Pentru depozitele la termen, certificatele de depozit şi alte instrumente de economisire a căror scadenţă este ulterioară datei de 1 iunie 2005, în scop fiscal, data scadenţei este asimilată cu data constituirii;».10. La articolul 116 alineatul (4), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:«a) pentru veniturile ce reprezintă remuneraţii primite de nerezidenţi care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române, potrivit art. 57; b) pentru veniturile din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat, potrivit art. 70.»11. La articolul 117, litera a) va avea următorul cuprins:«a) venituri din dobânzi la depozitele la vedere/conturile curente pentru care ratele dobânzilor sunt mai mici sau egale cu nivelurile ratelor dobânzilor de referinţă de pe pieţele interbancare la depozitele la o lună, comunicate în prima zi lucrătoare a lunii pentru care se face calculul, corespunzătoare monedelor în care sunt denominate depozitele la vedere/conturile curente respective, precum şi la depunerile la casele de ajutor reciproc;».12. La articolul 140 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:«a) dreptul de intrare la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziţii, cinematografe;».13. La articolul 141 alineatul (1), literele k) şi m) vor avea următorul cuprins:«k) prestările de servicii culturale, precum şi livrările de bunuri strâns legate de aceste servicii, efectuate de instituţii publice sau de organizaţii culturale nonprofit;...................................................................... m) activităţile specifice posturilor publice naţionale de radio şi de televiziune, cu excepţia activităţilor de publicitate şi altor activităţi de natură comercială.»14. La articolul 141 alineatul (1), litera n) se abrogă.15. La articolul 141 alineatul (2), literele f) şi j) se abrogă.16. La articolul 142, litera g) se abrogă.17. Articolul 154 va avea următorul cuprins:«Art. 154Definirea asocierilor din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugatăÎn înţelesul taxei pe valoarea adăugată, o asociere sau altă organizaţie care nu are personalitate juridică se consideră a fi o persoană impozabilă separată, pentru acele activităţi economice desfăşurate de asociaţi sau parteneri în numele asociaţiei ori organizaţiei respective, cu excepţia asociaţiilor în participaţiune constituite exclusiv din persoane impozabile române.»18. La articolul 160^1 alineatul (2), litera e) se abrogă.19. La articolul 161, partea introductivă a alineatului (7) va avea următorul cuprins:«(7) Referirile la taxa pe valoarea adăugată din actele normative prevăzute la lit. a)-r) rămân în vigoare până la data de 31 decembrie 2006, cu excepţia cazurilor în care actul normativ prevede aplicarea, pe o perioadă limitată de timp, a acestor prevederi şi care se vor aplica pe perioada prevăzută în actul normativ prin care au fost acordate, cu condiţia să nu depăşească data de 31 decembrie 2006:».20. La articolul 161 alineatul (7), după litera q) se introduce litera r) cu următorul cuprins:«r) Ordonanţa Guvernului nr. 11/1995 privind măsuri comerciale specifice rezervelor materiale naţionale pentru împrospătarea produselor şi valorificarea celor disponibile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 3 februarie 1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 69/199521. La articolul 162, litera g) va avea următorul cuprins:«g) uleiuri minerale şi electricitate.»22. La articolul 175 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:«e) produsele cu codul NC 2711, inclusiv metanul şi propanul, pure din punct de vedere chimic;».23. La articolul 175 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:«f) gazul natural cu codurile NC 2711 11 00 şi 2711 21 00;».24. Articolul 176 va avea următorul cuprins:«Art. 176Nivelul accizelorNivelul accizelor pentru următoarele produse este:
           
    Nr. crt.Denumirea produsului sau a grupei de produseU.M.Acciza*) (echivalent euro/U.M.)
    1.Bere din care:hl/1 grad Plato1)0,74
    1.1. Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală ce nu depăşeşte 200 mii hl0,43
    2.Vinurihl de produs0,00
    2.1. Vinuri liniştite
    2.2. Vinuri spumoase34,05
    3.Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinurihl de produs0,00
    3.1. liniştite
    3.2. spumoase34,05
    4.Produse intermediarehl de produs51,08
    5.Alcool etilichl alcool pur2)465,35
      Produse din tutun    
    6.Ţigarete1.000 ţigarete9,10 + 30%
    7.Ţigări şi ţigări de foi1.000 bucăţi22,13
    8.Tutun destinat fumatului, din care:kg29,51
    8.1. Tutun destinat rulării în ţigaretekg29,51
      Uleiuri minerale    
    9.Benzine cu plumbtonă480,00
    1.000 litri369,60
    10.Benzine fără plumbtonă425,06
    1.000 litri327,29
    11.Motorinetonă307,59
    1.000 litri259,91
    12.Păcură1.000 kg6,81
    13.Gaze petroliere lichefiate, din care:1.000 kg128,26
    13.1. Utilizate drept carburant
    13.2. Utilizate pentru încălzire113,50
    13.3. Utilizate în consum casnic3)0,00
    14.Gaz natural utilizat drept carburant (codurile NC 2711 11 00 şi 2711 21 00)gigajoule1,59
    15.Petrol lampant (kerosen)4), din care:    
    15.1. Utilizat drept carburanttonă469,89
    1.000 litri375,91
    15.2. Utilizat pentru încălziretonă469,89
    1.000 litri375,91
    16.Benzen, toluen, xileni şi alte amestecuri de hidrocarburi aromaticetonă469,89
      Electricitate (codul NC 2716)    
    17.Electricitate utilizată în scop comercialMWh0,14
    18.Electricitate utilizată în scop necomercialMWh0,30
      *) Nivelul accizelor armonizate va fi majorat anual începând cu data de 1iulie 2006, în conformitate cu angajamentele asumate de România în procesulde negociere cu Uniunea Europeană, la capitolul 10 "Impozitarea".    *1) Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame,conţinută în 100 g de soluţie măsurată la origine la temperatura de 20°C/4°C.    *2) Hl alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat cuconcentraţia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20°C, conţinut într-ocantitate dată de produs alcoolic.    *3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înţelegegazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliiletip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg.    *4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu seaccizează.»25. La articolul 177, alineatul (1) va avea următorul cuprins:«Art. 177. - (1) Pentru ţigarete, acciza datorată este egală cu suma dintre acciza specifică şi acciza ad valorem, dar nu mai puţin de 19,92 euro/1.000 ţigarete, care reprezintă acciza minimă. Când suma dintre acciza specifică şi acciza ad valorem este mai mică decât acciza minimă, se plăteşte acciza minimă.»26. La articolul 177, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:«(1^1) La propunerea Ministerului Finanţelor Publice, Guvernul poate modifica acciza minimă în funcţie de evoluţia accizei aferente ţigaretelor din categoria de preţ cea mai vândută, astfel încât nivelul accizei minime să reprezinte 90% din acciza aferentă ţigaretelor din categoria de preţ cea mai vândută.»27. La articolul 187, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:«(3) Face excepţie de la prevederile alin. (1) deplasarea electricităţii în regim suspensiv de la plata accizelor.»28. La articolul 200 alineatul (1), literele h), i), j) şi k) se abrogă.29. La articolul 201 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:«d) uleiurile minerale utilizate pentru producţia de electricitate şi pentru producţia combinată de energie electrică şi energie termică;».30. La articolul 201 alineatul (1), literele j), k) şi l) se abrogă.31. La articolul 207 literele i), j) şi k) se abrogă.32. La articolul 207, literele m) şi o) vor avea următorul cuprins:«m) aparate pentru condiţionat aer, cu codurile: NC 8415 10 10 şi 8415 10 90;...................................................................... o) iahturi şi bărci cu sau fără motor pentru agrement, cu codurile: NC 8903 10; 8903 91; 8903 92 şi 8903 99.»33. La articolul 208, alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:«(4) Nivelul accizelor pentru alte produse:
         
    Nr. crt.Denumirea produsului sau a grupei de produseAcciza (%)
    1.Confecţii din blănuri naturale (cu excepţia celor de iepure, oaie, capră)45
    2.Articole din cristal1)55
    3.Bijuterii din aur şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor25
    4.Produse de parfumerie  
    4.1. Parfumuri, din care:35
    - ape de parfum25
    4.2. Ape de toaletă, din care:15
    - ape de colonie10
    5.Cuptoare cu microunde20
    6.Aparate pentru condiţionat aer20
    7.Arme de vânătoare şi arme de uz individual, altele decât cele de uz militar sau de sport100
    8.Iahturi şi bărci cu sau fără motor pentru agrement  
    11.1. Iahturi50
    11.2. Bărci*) cu sau fără motor pentru agrement30
      *) Nu intră sub incidenţa accizelor bărcile cu sau fără motor cu lungimemai mică de 7 m şi cu motor mai mic de 15 CP.    *1) Prin cristal se înţelege sticlă având un conţinut minim de monoxidde plumb de 24% din greutate. (5) Nivelul accizelor pentru autoturisme sau autoturisme de teren, inclusiv din import rulate:
           
    Nr. crt.Tipul autoturismuluiAcciza pentru autoturisme sau autoturisme de teren noi (%)Acciza pentru autoturisme sau autoturisme de teren rulate (%)
    1.Autoturisme echipate cu motor cu benzină:    
    a) cu capacitate cilindrică sub 1.601 cm312,5
    b) cu capacitate cilindrică între 1.601 şi 1.800 cm32,55,5
    c) cu capacitate cilindrică între 1.801 şi 2.000 cm3410
    d) cu capacitate cilindrică între 2.001 şi 2.500 cm3821
    e) cu capacitate cilindrică de peste 2.500 cm31132
    2.Autoturisme echipate cu motor Diesel:    
    a) cu capacitate cilindrică sub 1.601 cm312,5
    b) cu capacitate cilindrică între 1.601 şi 2.000 cm32,55,5
    c) cu capacitate cilindrică între 2.001 şi 2.500 cm3411
    d) cu capacitate cilindrică între 2.501 şi 3.200 cm3821
    e) cu capacitate cilindrică de peste 3.200 cm31132»
  34. La articolul 209, alineatul (3) va avea următorul cuprins:«(3) Plătitori de accize sunt şi persoanele fizice care introduc în ţară autoturisme şi autoturisme de teren, inclusiv rulate, precum şi iahturi şi bărci cu sau fără motor pentru agrement.»35. La articolul 244 se introduce denumirea marginală cu următorul cuprins:«Întârzieri la plata accizelor»36. La articolul 250 alineatul (1), punctul 2 va avea următorul cuprins:«2. clădirile care, potrivit legislaţiei în vigoare, sunt considerate monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu excepţia incintelor care sunt folosite pentru activităţi economice;».37. La articolul 270, alineatul (1^1) va avea următorul cuprins:«(1^1) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi Internet.»38. La articolul 283 se introduce denumirea marginală cu următorul cuprins:«Alte taxe locale»39. La articolul 298, alineatul (2) se abrogă."37. Articolul II va avea următorul cuprins:"Art. II. - În cazul autoturismelor sau al autoturismelor de teren din import, inclusiv rulate, introduse în ţară în baza contractelor de leasing iniţiate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, baza de impozitare pentru accize este valoarea de intrare la care se adaugă cuantumul taxelor vamale şi alte taxe speciale, după caz, datorate la momentul închiderii operaţiunii de import."38. După articolul II se introduce articolul II^1 cu următorul cuprins:"Art. II^1. - Avansurilor încasate pentru livrările de animale vii li se aplică regimul fiscal privind taxa pe valoarea adăugată, în vigoare la data încasării avansului."39. Articolul III va avea următorul cuprins:"Art. III. - (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2005, cu următoarele excepţii: a) începând cu 1 mai 2005: lit. a) a art. 42; alin. (2) al art. 43; lit. k) a alin. (4) al art. 55; art. 76; art. 77; b) începând cu 1 iunie 2005: lit. g) a art. 41; lit. g) a art. 42; lit. a) a alin. (2) al art. 65; alin. (1) al art. 66; alin. (4) şi (4 1 ) ale art. 66; alin. (2) al art. 67; lit. a), a^1), a^2), a^3), e), e^1) şi g) ale alin. (3) al art. 67; alin. (4) şi (5) ale art. 67; art. 77^1 - 77^3; alin. (3^1) al art. 83; lit. b) a alin. (4) al art. 83; c) începând cu 1 ianuarie 2006: lit. c^1) a alin. (3) al art. 67. (2) În cazul titlurilor de valoare dobândite până la data de 31 mai 2005 inclusiv, cota de impozit este de 1%, indiferent de data înstrăinării acestora. (3) În perioada 1 iunie 2005 - 31 decembrie 2005, intermediarii vor calcula, vor reţine şi vor vira impozitul de 1% aplicat asupra câştigurilor din transferul titlurilor de valoare dobândite şi înstrăinate în această perioadă, indiferent dacă sunt dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile sau mai mică de 365 de zile. La 31 decembrie 2005, acestor tranzacţii le este aplicabilă regula de calcul al câştigului net conform prevederilor art. 67 alin. (3) lit. e). (4) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, pentru calculul impozitului pe veniturile realizate de persoane fizice din investiţii şi din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, definite potrivit dispoziţiilor cap. V şi VIII^1 din titlul III, cota de impozit este de 16%, cu excepţia câştigurilor realizate din transferul titlurilor de valoare înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile de la data dobândirii, pentru care se menţine cota de 1% prevăzută la art. 67 alin. (3) lit. e). (5) Cota de impozit de 16% se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006 şi pentru veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidente, prevăzute la art. 115, cu excepţia veniturilor obţinute din jocuri de noroc pentru care se menţine cota de impozit de 20%."40. După articolul III se introduc articolele IV-VI cu următorul cuprins:"Art. IV. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a) art. XXXVII din Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 507/2004; b) alin. (2) al art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările ulterioare.Art. V. - În vederea diminuării evaziunii fiscale în domeniul produselor accizabile supuse sistemului de marcare, antrepozitarii autorizaţi vor utiliza pentru marcare numai banderole şi timbre înseriate şi numerotate. Termenul şi procedura de aplicare a noilor modele de marcaje, precum şi regimul stocului de marcaje valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Art. VI. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare."
   +  Articolul IIPe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,MIRON TUDOR MITREAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 1 iunie 2005.Nr. 163.----------