ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 26 mai 2005privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 1 iunie 2005    Având în vedere că anumite prevederi ale Legii nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, exceptează modul de funcţionare a acestei instituţii de la aplicarea principiilor ce reglementează organizarea şi funcţionarea băncilor, precum şi datorită necesităţii precizării cadrului legislativ care va guverna procesul de privatizare ce urmează a fi iniţiat în lunile iunie-iulie ale acestui an, se impune adoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ. Urgenţa este impusă şi de faptul că înaintea lansării procesului de privatizare este necesar să se stabilească cadrul legal pentru a putea fi incluse prevederi clare în documentaţia de prezentare a băncii;în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.- S.A., denumită în continuare C.E.C. - S.A., persoană juridică română de drept privat, este organizată şi funcţionează ca bancă în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, fiindu-i aplicabilă legislaţia în domeniul bancar, cu excepţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă capitalul social al C.E.C. - S.A. este de 1.497 miliarde lei, împărţit în 1.497.000 de acţiuni nominative cu o valoare nominală de 1.000.000 lei/acţiune. Până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor deţinute la C.E.C. - S.A. acestea aparţin în totalitate statului român, care îşi exercită drepturile şi îşi asumă toate obligaţiile prin Ministerul Finanţelor Publice. (2) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, C.E.C. - S.A. va putea să funcţioneze cu orice număr de acţionari de la data vânzării pachetului majoritar de acţiuni şi până la înstrăinarea de către stat a acţiunilor sale.  +  Articolul 3 (1) Privatizarea C.E.C. - S.A. se realizează în baza prevederilor Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2004, ale strategiei de privatizare a C.E.C. - S.A. ce va fi aprobată de Guvern, precum şi ale art. 34^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, nu este aplicabilă la privatizarea C.E.C. - S.A. (3) Ministerul Finanţelor Publice va exercita toate competenţele privind procesul de privatizare şi toate drepturile şi îşi va asuma toate obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar în numele statului la C.E.C. - S.A., cu excepţia celor atribuite în mod expres comisiei de privatizare a C.E.C. - S.A. (4) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 83/1997, cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea comisiei de privatizare a C.E.C. - S.A. şi pe baza avizului Băncii Naţionale a României, Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi propune Guvernului spre aprobare strategia de privatizare a C.E.C. - S.A.  +  Articolul 4 (1) Începând cu data transferului dreptului de proprietate asupra pachetului majoritar de acţiuni ale C.E.C. - S.A. către noii acţionari rezultaţi în urma procesului de privatizare, depozitele persoanelor fizice la C.E.C. - S.A. vor fi garantate în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) C.E.C. - S.A. va participa la constituirea resurselor financiare ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar prin plata contribuţiilor anuale, inclusiv a contribuţiilor majorate şi a celor speciale, la termenele şi în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) C.E.C. - S.A. va plăti la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar prima contribuţie anuală aferentă deponenţilor garantaţi persoane fizice, în termen de 60 de zile de la data prevăzută la alin. (1). Această contribuţie se va calcula prin aplicarea cotei prevăzute de lege la baza de calcul a contribuţiei stabilite pentru ultima zi din luna anterioară datei transferului dreptului de proprietate asupra pachetului majoritar de acţiuni ale C.E.C. - S.A., în funcţie de numărul de zile rămase până la sfârşitul anului.  +  Articolul 5 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de reprezentant al statului, ca acţionar unic, va aproba, prin ordin al ministrului finanţelor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, noul statut al C.E.C. - S.A. (2) Până la data îndeplinirii formalităţilor cerute de lege pentru intrarea în vigoare a statutului aprobat potrivit alin. (1), C.E.C. - S.A. îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.602/2002 pentru aprobarea Statutului Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., republicată.  +  Articolul 6Începând cu data de 1 ianuarie 2006, operaţiunile derulate exclusiv de C.E.C. - S.A. în temeiul unor acte normative în vigoare vor putea fi efectuate de orice bancă autorizată sau de Trezoreria Statului, pe baza acordului convenit între aceasta şi partea interesată.  +  Articolul 7Persoanele fizice sau juridice, române ori străine, care acţionează direct sau indirect, individual ori împreună şi în legătură cu terţi, nu vor putea dobândi dreptul de proprietate asupra unui număr de acţiuni care reprezintă mai mult de 20% din capitalul social total al C.E.C. - S.A., cu excepţia instituţiilor financiar-bancare de reputaţie internaţională.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a Statutului C.E.C. - S.A. prevăzut la art. 5 alin. (1), se abrogă: a) Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 26 ianuarie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 4, care rămân în vigoare până la data prevăzută la art. 4 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă; b) art. 20 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 26 mai 2005.Nr. 42._____________