DECIZIE Nr. 91*) din 10 octombrie 1995
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 272 din 23 noiembrie 1995    Mihai Constantinescu - preşedinteViorel Mihai Ciobanu - judecătorAntonie Iorgovan - judecătorRaul Petrescu - procurorConstantin Burada - magistrat-asistentPe rol pronunţarea asupra excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994, ridicată din oficiu de Judecătoria Braşov în Dosarul nr. 973/1995 al acestei instanţe.Dezbaterile asupra excepţiei au avut loc la data de 13 septembrie 1995, fiind consemnate în încheierea din şedinţa respectiva, iar Curtea Constituţională a aminat pronunţarea la 20 septembrie, 3 octombrie şi apoi la 10 octombrie 1995, când a adoptat prezenta decizie.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constata următoarele:Prin sesizarea Poliţiei Predeal s-a solicitat Judecătoriei Braşov transformarea în închisoare contravenţională a amenzii de 50.000 lei aplicată Lucianei Uliu, prin Procesul-verbal seria A nr. 1.133.981 din 5 octombrie 1994 al Poliţiei Predeal, pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 2 lit. s) din Legea nr. 61/1991.Cauza formează obiectul Dosarului nr. 973/1995 al Judecătoriei Braşov, iar la termenul de 18 aprilie 1995 instanţa, din oficiu, a invocat excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei Guvernului nr. 55/1994 privind modificarea cuantumului amenzilor, "având în vedere omisiunea de a majoră şi cuantumul sumei de 300 lei ce se aplică la transformarea amenzii în închisoare". Prin încheierea din aceeaşi dată, judecătoria a dispus suspendarea cauzei şi a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei.Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, sau solicitat punctele de vedere ale Camerei Deputaţilor, Senatului şi Guvernului asupra excepţiei invocate.În punctul de vedere al Guvernului se arata ca, prin art. 1 lit. i) din Legea nr. 72/1994, acesta a fost împuternicit sa actualizeze limitele unor amenzi contravenţionale stabilite prin acte normative în vigoare la 1 iunie 1994. Întrucît limitele nu au fost fixate prin legea de abilitare, Guvernul a stabilit, prin art. 1 din Ordonanţa nr. 55 din 19 august 1994, ca nivelul lor se majorează de 50 de ori, fără a depăşi 10 milioane lei pentru persoanele fizice şi 20 milioane lei pentru persoanele juridice. Cu privire la legile care prevăd sancţiuni alternative, prin ordonanţa s-au stabilit alte limite decît cele prevăzute în art. 1, fără să se încalce "vreo dispoziţie sau vreun principiu din Constituţie". În concluzie, Guvernul considera ca excepţia este neîntemeiată.Camera Deputaţilor şi Senatul nu au comunicat punctele lor de vedere.CURTEA,examinînd încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor şi având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 55/1994 şi ale Legii nr. 129/1994, raportate la Constituţie, precum şi la dispoziţiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:Potrivit dispoziţiilor art. 144 lit. c) din Constituţie şi ale art. 1 şi 3 din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională este competenţa să soluţioneze excepţia e neconstituţionalitate invocată.Prin încheierea de sesizare a Judecătoriei Braşov se considera neconstitutionala întreaga Ordonanţa a Guvernului nr. 55/1994.Conform art. 23 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate poate să priveasca însă numai o prevedere dintr-o lege sau dintr-o ordonanţa de care depinde judecarea cauzei. De aceea excepţia de faţa urmează a fi analizata exclusiv referitor la sancţionarea contravenţiei prevăzute la art. 2 lit. s) din Legea nr. 61/1991 ce face obiectul litigiului, celelalte prevederi din această lege fiind irelevante în soluţionare cauzei de către instanţa de judecată.Prin Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, la art. 1 lit. i) s-a prevăzut competenţa acestuia de a actualiza limitele unor amenzi contravenţionale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994.Ca urmare a acestei abilitari legislative, Guvernul a emis Ordonanţa nr. 55/1994, aprobată ulterior prin Legea nr. 129/1994.Prin art. II pct. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/1994, prevederile art. 3 alin. 1 lit. b), raportate la art. 2 lit. s) din Legea nr. 61/1991, au fost modificate în sensul majorării limitelor amenzii de la 5.000-15.000 lei la 50.000-150.000 lei.Potrivit art. 16 alin. 6 din Legea nr. 61/1991, în cazul neachitarii amenzii aplicate, aceasta urmează a fi transformata în închisoare contravenţională, socotindu-se o zi închisoare pentru 300 lei, fără a putea depăşi 6 luni închisoare.Întrucît criteriul de transformare a amenzii neachitate în închisoare nu a fost actualizat în funcţie de noile limite ale amenzilor stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 55/1994, durata închisorii pentru neachitarea acestor amenzi a fost majorată. Aceasta majorare nu este expresă, dar nu mai puţin evidenta şi imperativa cît timp amenda a fost actualizată, iar criteriul de transformare a rămas acelaşi. În consecinţa, sub aspect legislativ, rezultă ca prin Ordonanţa Guvernului nr. 55/1994 s-a majorat nu numai cuantumul amenzilor, dar s-a mărit şi durata închisorii pentru amenda neachitata. Legea de abilitare însă indreptatea Guvernul sa majoreze numai cuantumul amenzii, nu sa mărească şi durata închisorii, care priveşte un alt fapt decît contravenţia săvârşită, şi anume neplata amenzii aplicate.Ca urmare, necorelarea noului nivel al amenzii cu criteriul de transformare a amenzii neachitate în închisoare contravenţională, care a rămas nemodificata, reprezintă nu o omisiune în reglementare ci dimpotriva, exprima voinţa neindoielnica a legiuitorului de a mari durata închisorii cît timp aceasta consecinţa este inevitabila.Depăşirea abilitarii constituie o încălcare a prevederilor art. 114 alin. (1) din Constituţie care limitează strict delegarea legislativă la obiectul acesteia, astfel cum este definit în legea de abilitare.În consecinţa, este neconstitutionala stabilirea duratei închisorii contravenţionale prin transformarea amenzii aplicate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 55/1994 şi neachitata de către contravenient. Aprobarea ordonanţei prin Legea nr. 129/1994 nu inlatura caracterul neconstitutional al prevederilor art. 3 alin. 1 lit. b), raportate la art. 2 lit. s) din Legea nr. 61/1991, astfel cum au fost modificate prin ordonanţa respectiva, întrucît Parlamentul nu este îndreptăţit sa confirme o norma neconstitutionala care-şi păstrează acest caracter cît timp legiuitorul n-a modificat-o.Faţa de considerentele arătate, în temeiul art. 114 alin. (1) şi al art 144 lit. c) din Constituţie, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), art. 24 şi art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:1. Admite excepţia de neconstituţionalitate şi constata ca prevederile art. 3 lit. b), raportate la art. 2 lit. s) din Legea nr. 61/1991, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa Guvernului nr. 55/1994, aprobată prin Legea nr. 129/1994, sunt neconstituţionale în măsura în care se aplică pentru transformarea amenzii neachitate în închisoare contravenţională, urmînd ca aceasta transformare să se facă fără a se tine seama de coeficientul de majorare a limitelor amenzii contravenţionale conform Ordonanţei Guvernului nr. 55/1994.2. Face un apel către Parlament şi Guvern pentru corelarea criteriului de transformare a amenzilor neachitate, prevăzut la art. 16 alin. 6 din Legea nr. 61/1991, cu nivelurile actualizate ale amenzilor instituite prin Ordonanţa Guvernului nr. 55/1994.Cu recurs în termen e 10 zile de la comunicare.Pronunţată în şedinţa publică din 10 octombrie 1995.PREŞEDINTE,dr. Mihai ConstantinescuMagistrat-asistent,Constantin Burada -------------------