ORDIN nr. 489 din 5 aprilie 2005pentru aprobarea Reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea I Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2004
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 31 mai 2005    În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 2 pct. 45 şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 12 din 2 februarie 2004 al Comitetului tehnic de specialitate - CTS 4,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementarea tehnică "Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2004, elaborată de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti - UTCB, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin._________ Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 462 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 12 luni de la data publicării lui.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 3/N/1992 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe social-culturale, agrozootehnice şi industriale", indicativ P 100-92, publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 1-2/1992, precum şi orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 5 aprilie 2005.Nr. 489.______________